Prawa autorskie

 

Copyright


Do napisania tego tekstu zmusiło mnie bezczelne i aroganckie zachowanie pewnego webmastera, który postanowił sobie skopiować mój tekst i bez porozumienia ze mną dokonywać w nim dowolnych, wypaczających sens poprawek.

Wszystkie materiały mojego autorstwa udostępniane na tej witrynie mogą być bez ograniczeń kopiowane do użytku prywatnego. Zezwalam również na nieograniczone kopiowanie bez pytania mnie o pozwolenie do Wikipedii i każdej innej wolnej encyklopedii internetowej działającej na takiej samej zasadzie jak Wikipedia. Wobec tych już skopiowanych treści nie zastrzegam sobie żadnych dodatkowych praw, a w szczególności zezwalam na ich dalsze kopiowanie i modyfikację przez inne osoby, tak długo, jak zachowana jest kopia oryginalnego tekstu (Wikipedia spełnia ten warunek). Podanie mojego nazwiska jako autora i adresu mojej witryny jako źródła, w celach czysto informacyjnych, czy to w samym artykule, czy to w dyskusji do niego, jest mile widziane, lecz nie jest wymagane bezwzględnie.

Zezwalam także na kopiowanie moich materiałów w innych celach, jednak z zachowaniem następujących warunków:

  • mój tekst (cała strona, wydzielony jej fragment) będzie cytowany dosłownie i w całości, bez żadnych poprawek i uzupełnień (np. można skopiować tylko jedno zdanie, nie można jednak pominąć którekolwiek z wyrazów wewnątrz tego zdania, nie można też niczego dopisać);
  • tekst ten może być przetłumaczony na dowolny język, jednak w taki sposób, by przekład był możliwie wierny; oryginał nie musi być przy tym cytowany;
  • wraz z cytowanym fragmentem musi znajdować się moje nazwisko jako autora i adres mojej strony, z której tekst skopiowano;
  • nie wolno żądać pieniędzy za korzystanie z moich tekstów ani dołączać ich do jakichkolwiek materiałów płatnych.

Powiadomienie mnie o fakcie wykorzystania materiałów mojego autorstwa jest mile widziane, choć nie jest koniecznie wymagane, o ile wszystkie podane warunki są zachowane. Jeżeli ktoś widzi potrzebę, aby wyżej podanych warunków nie spełnić, musi przed wykorzystaniem moich materiałów skontaktować się ze mną i przestawić swoje propozycje. Nie jest wykluczone wówczas, że udzielę zgody na publikację mojego tekstu ze zmianami, z dopiskiem informującym, kto dokonał tych zmian i że zostały one dokonane za moją wiedzą. Nie wykluczam też udzielenia zgody (pod pewnymi warunkami podlegającymi negocjacji) na dołączenie moich tekstów do materiałów płatnych.

Przepisy wyżej podane wchodzą w życie z dniem 03 października 2006. Każdy, kto skorzystał z moich materiałów w sposób niezgodny z podanymi zasadami przed tą datą i może to udowodnić, nie musi dostosowywać się do powyższych ograniczeń.

 

I have been obliged to write this text because of insolent and arrogant behaviour of a webmaster who decided to copy my text and to make free changes in it which distorted its sense, without having contacted with me.

All the materials whose author am I, which are rendered accessible on this website, may be freely copied for everybody’s private use. I also allow to copy them freely, without requesting my additional agreement, to Wikipedia and to any other free Internet encyclopaedia which functions under the same rules as Wikipedia. I do not reserve any further rights towards already copied contents, and particularly I allow their further copying and modifying by other persons, as long as a copy of the originally copied text is preserved (Wikipedia fulfills this request). Informing about my name as the author, and about my personal website as the source, either in the Wikipedia article itself, or in the discussion page, is welcome but not requested absolutely.

I also allow to copy my materials for other purposes, but in this instance the following conditions must be preserved:

  • my text (all page, a limited part of it) will be cited literally and in the whole, without any corrections and additions (e.g. it is allowed to copy only one sentence, but one cannot omit even one word from within that sentence, and one cannot add a word as well);
  • the copied text may be translated into any language, under the condition that the translation shall be as exact as possible; the original text is not requested to be quoted with the translation;
  • my name as the author and the address of my page from which the text has been copied must accompany the citation;
  • one may not request money for using my texts, and one may not add my texts to any paid contents.

Informing me about the fact of availing oneself of my materials is welcome even if not indispensable, if only all the above conditions are preserved. If somebody feels the need not to obey the conditions, he must contact with me before using my materials in order to present me his proposals. It is probable that I will grant my permission for the publication of my text with changes, with a remark informing the reader who made the changes and that I was informed about them. It is also not unlikely that I would agree to adding my materials to a paid stuff, under some conditions which will be negotiated.

The above regulations come into force on October 3rd, 2006. Every person who already availed of my materials before this date, what he can prove, in a way which was not consistent with the regulations, is not obliged to conform himself to the above restrictions.

Grzegorz Jagodziński