Język lembe

Na planecie, nazwanej później Gają, odkryto pozostałości zamieszkujących ją niegdyś cywilizacji. Na podstawie badań izotopowych ustalono, że około 12 tysięcy lat temu, z dotąd niejasnych przyczyn, doszło wówczas do potężnej ogólnoplanetarnej katastrofy, w której wyniku uległo zniszczeniu życie na planecie, z wyjątkiem form jednokomórkowych. Ślady potwornych zniszczeń, jakie wówczas nastąpiły, zachowały się do dziś.

Na Gai istniały cywilizacje wytworzone przez dziewięć gatunków humanoidalnych istot bliżej niespokrewnionych ze sobą. Niestety, zachowane nieliczne szczątki nie pozwalają na razie na weryfikację tych danych. Nie zachowało się także zbyt wiele wytworów ich kultury materialnej: większość została bowiem zniszczona w czasie katastrofy lub w wyniku upływu czasu. Wiadomo, że cywilizacje Gai posługiwały się pismem. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności w pozostałościach jednego z miast odnaleziono podziemne, odcięte od świata zewnętrznego pomieszczenie, będące czymś w rodzaju biblioteki. Z powodów, które nie do końca rozumiemy, niektóre teksty wygrawerowano w metalu o postaci cienkiej blaszki, która zachowała się do dziś w dobrym stanie.

Deszyfracja tekstu sprawiała na początku spore problemy. Udało się jednak ustalić, że zapisano je wszystkie prawdopodobnie w tym samym języku. Pod względem fonetyki język ten nie różnił się zapewne wiele od języków używanych na Ziemi. Pomimo nieco mylącej ortografii udało się także ustalić, które znaki pisma przedstawiają samogłoski, a które spółgłoski. Szczęśliwie dla badaczy oddzielano od siebie poszczególne wyrazy przy pomocy specjalnego znaku. Umożliwiło to dość szybkie ustalenie, że wyrazy te występowały w rozmaitych formach gramatycznych. Niestety, przy tworzeniu tych form wykorzystywano nie tylko przedrostki i przyrostki, ale także wymiany dźwięków wewnątrz wyrazów. Wskutek tego reguły gramatyki wydawały się badaczom bardzo skomplikowane. Całkowicie nieznana pozostawała wymowa, choć udało się np. wyróżnić kilka klas znaków spółgłoskowych. Na ogół nie rozumiano też znaczenia poszczególnych wyrazów.

Niesamowitym zbiegiem okoliczności trudności te zostały jednak pokonane. Otóż odkryto kompletny, świetnie zachowany leksykon, w którym przy niektórych hasłach umieszczono wizerunki opisywanych przedmiotów. W przeciwieństwie do znanych nam książek leksykon nie posiadał tytułu, nazwano go zatem po prostu Leksykonem. Analiza tego dzieła o nieocenionej wartości poznawczej wciąż trwa, jednak już dziś na podstawie opracowanych danych można sporządzić dość szczegółowy opis języka jego twórców.

Leksykon obejmuje kilkadziesiąt tysięcy haseł. Przy niektórych hasłach podano nie tylko podstawową postać wyrazu, ale także tzw. postać etymologiczną. Okazało się, że dzięki postaci etymologicznej zrozumiałe stały się reguły gramatyki, które poprzednio wydawały się mocno zawikłane. Stosunkowo liczne hasła leksykonu określono jako zapożyczenia z innych języków. Ożywione dyskusje wzbudził fakt, że spora część tych zapożyczeń okazała się podobna do form rekonstruowanych dla pewnych języków używanych tysiące lat temu na Ziemi. Dopatrzono się też podobieństwa między słownictwem języków ziemskich a wieloma wyrazami lembe, które mają podaną etymologię i które autorzy Leksykonu uznali za rodzime.

Zrozumiano także zasady pisowni, nieco nietypowe w pewnych punktach. Dzięki dość licznym ilustracjom zaczęto w końcu także rozumieć znaczenie słów, a dzięki hasłom opisującym poszczególne litery i zamieszczonym schematom udało się ustalić brzmienie poszczególnych dźwięków.

Język twórców Leksykonu nie miał prawdopodobnie nazwy własnej; nazywano go po prostu „językiem”. Powszechnie przyjęto nazywać go lembe, tak bowiem brzmi w nim słowo „język”. W oparciu o opisy w Leksykonie możemy stwierdzić, że pismo lembe ma charakter kwazifonetyczny. Zasadniczo dźwięki języka lembe oddawane są bardzo wiernie, a jedyny istniejący wyjątek nie utrudnia prawidłowej rekonstrukcji fonetycznej. Jak należy sądzić z opisów, człowiek mógłby prawdopodobnie bez trudu porozumiewać się w lembe, gdyż język ten nie zawiera dźwięków niemożliwych do wyartykułowania przez ludzkie organy mowy. Co więcej, dźwięki te występują w językach ziemskich, niektóre powszechnie.

Gramatyka lembe także nie powinna sprawiać większych kłopotów, choć odbiega ona znacznie od modelu znanego w językach indoeuropejskich. Wyrazy w języku lembe składają się z rdzeni i afiksów. Nie istnieje wyraźny podział na rzeczowniki i czasowniki, można natomiast wyróżnić wyrazy pełnoznaczne oraz partykuły. W wyrazach pełnoznacznych występują zawsze rdzenie (werbalno-nominalne), mogą też wystąpić afiksy gramatyczne, które strukturalnie przypominają partykuły. Partykuły, zapisywane w postaci osobnych wyrazów, pełnią rolę zaimków, przyimków, spójników, przysłówków pierwotnych itd.

Najciekawszą właściwością lembe jest fakt, że choć rdzenie wyrazów pełnoznacznych występują w różnych formach, to przynajmniej jedna z tych form musi zawierać jedną z samogłosek a, e, o, zwanych samogłoskami kardynalnymi. Ponadto, jeżeli w danej formie rdzenia występuje więcej samogłosek z tej grupy, wszystkie muszą mieć tę samą barwę. Reguła ta jest bezwyjątkowa.

Fonetyka i fonologia

Samogłoski i sonoranty

Język lembe posiada dość bogaty inwentarz samogłosek. Istnieje bowiem 6 samogłosek krótkich: a, e, o, i, u, ə, 6 samogłosek długich: aa, ee, oo, ii, uu, əə, 8 dyftongów krótkich: ai, ei, oi, əi, au, eu, ou, əu, 6 dyftongów długich: aai, eei, ooi, aau, eeu, oou.

Akcent jest ruchomy i pełni rolę gramatyczną. Może padać wyłącznie na samogłoskę kardynalną. Oznacza się go w transkrypcji znakiem akutu. Samogłoski długie (kardynalne) bywają akcentowane na pierwszej lub drugiej morze. Dyftongi krótkie akcentowane są na pierwszej morze, dyftongi długie – na pierwszej lub drugiej morze. W piśmie zawsze oddawane miejsce akcentu, w dość nietypowy sposób. Istnieją mianowicie odrębne litery dla akcentowanych samogłosek á, é, ó, a oprócz nich jedna litera (kółko) używana bez różnicy dla nieakcentowanych a, e, o, a także dla zapisu nieakcentowanej mory samogłoski długiej. Zgodnie z Leksykonem, litera ta jest jednak wymawiana różnie, ale zawsze tak samo jak akcentowana samogłoska danego wyrazu. Przy ścisłej transliteracji literę tę oddaje się znakiem stopnia (lub literą o w górnej linii pisma). W większości opracowań przyjęto jednak stosować zwykłe symbole liter a, e, o, zgodnie z rzeczywistą wymową w lembe. Samogłoski długie zapisuje się w podobny sposób, zastępując kółko odpowiednią samogłoską, np. ée (akcent na pierwszej morze), (akcent na drugiej morze), ee (samogłoska długa nieakcentowana).

W przeciwieństwie do rdzeni, afiksy i partykuły mogą zawierać dowolne samogłoski, nie tylko kardynalne. Jeżeli jednak afiks zawiera samogłoskę kardynalną, upodobnia się ona do samogłoski rdzenia. W efekcie w języku lembe obowiązuje ścisła harmonia wokaliczna: wszystkie samogłoski wyrazu są takie same, z wyjątkiem i, u oraz sonorantów.

Sylaba

W opisach języka lembe stosuje się schematyczne zapisy, w których używane są następujące umowne oznaczenia:

Sylaba w języku lembe może być otwarta (CV) lub zamknięta (CVC). Sylaba jest krótka, jeśli jest otwarta i zawiera krótką samogłoskę (CV), w przeciwnym wypadku jest długa (CVV, CVC). Sylaba zawierająca samogłoskę długą lub dyftong nie może być zamknięta. Przed OLV sylaba jest otwarta, może więc zawierać samogłoskę krótką, długą lub dyftong.

Spółgłoski

Półsamogłoski, laryngalne i sonoranty

Symbol R oznacza 5 sonorantów, które mogą występować jako spółgłoski m, n, ŋ, l, r, lub mogą stanowić ośrodek sylaby jako sonanty. Różnica ta wynika z prostych reguł i nie jest oddawana w piśmie lembe; w niektórych dokładnych transkrypcjach sonanty oznacza się, dodając kółko pod odpowiednią literą. Dźwięki te tworzą także kwazidyftongi krótkie AR i HR, np. aŋ, em, or, əl, oraz kwazidyftongi długie AAR, np. aan, eeŋ, oom. Sonanty, dyftongi i kwazidyftongi istnieją tylko w obrębie jednej sylaby – przed spółgłoską lub na końcu wyrazu. Przed samogłoską występują tylko odmiany spółgłoskowe. W nagłosie sonanty występują tylko przed spółgłoską właściwą. W morfologii lembe zachowały się ponadto ślady szóstego sonorantu, dawnego labializowanego ŋʷ, zob. niżej.

Symbol H oznacza dwa dźwięki laryngalne: zwarcie krtaniowe (które nie jest notowane w piśmie), występujące tylko w nagłosie, lub spółgłoskę h, która występuje tylko w nagłosie lub po spółgłosce zwartej bezdźwięcznej. W określonych pozycjach na ich miejscu spotykamy samogłoskę szwa (ə). Dźwięk laryngalny może także znikać zupełnie lub powodować wzdłużenie samogłoski. Jeżeli wzdłużona samogłoska jest akcentowana, akcent spoczywa na morze przylegającej do dawnego dźwięku laryngalnego, np. á + h > aá, ale h + á > áa.

Symbol I oznacza dwie samogłoski i, u, które mogą wymieniać się do dyftongów (np. i : ai, u : eu) lub spółgłosek j, w. Istnieją osobne litery dla i, u, j, w. Transkrypcja dyftongów oddaje dokładnie ortografię lembe. Warto zauważyć, że dyftongi nie istnieją przed samogłoską, dlatego np. ai może wymieniać się do aja.

W morfologii lembe występują częste wymiany z udziałem omawianych dźwięków. Jak ustalono, ich wymowę (i pisownię) można przewidzieć posługując się schematem, który należy stosować od końca wyrazu w dwóch fazach. Faza pierwsza obejmuje przemiany podstawowe (pomocniczy symbol Ă oznacza specjalny rodzaj samogłoski):

Faza druga to kolejne zmiany w sąsiedztwie H i zmiany grup ĂR:

Rezultaty stosowania podanych reguł zebrano w tabeli:

  A_A VC_A
#_A
#C_A
CC_A A_C, A_# VC_C, VC_#
#_C, #_#
#C_C, #C_C
CC_C, CC_#
n R ana R na ăR skana an skn̥
j aja ja skija ai i ski
mn R̯R amna RĂR mana R̥R skm̥na RR̥ amn̥ RR̥ mn̥ ĂRR̥ skamn̥
mj amja mija skm̥ja ami mi skami
wn auna wana skuna awn̥ wn̥ skuwn̥
wj auja wija skuja awi wi skuwi
mln R̯RĂR amlana RR̥R ml̥na ĂRR̥R skaml̥na R̯RR̥ amln̥ RĂRR̥ maln̥ R̥RR̥ skm̥ln̥
mlj amlija ml̥ja skaml̥ja amli mali skm̥li
wln aulana wl̥na skuwl̥na auln̥ waln̥ skuln̥
wlj aulija wl̥ja skuwl̥ja auli wali skuli
mwn amwana muna skamuna amwn̥ muwn̥ skm̥wn̥
mwj amwija muja skamuja amwi muwi skm̥wi
jwn aiwana juna skijuna aiwn̥ juwn̥ skiwn̥
jwj aiwija juja skijuja aiwi juwi skiwi

Uwaga:

Odchylenia wykazują przypadki z laryngalną:

  A_A VC_A
#_A
#C_A
CC_A A_C, A_# VC_C, VC_#
#_C, #_#
#C_C, #C_C
CC_C, CC_#
h - aa H ha Á skáa Á ə ə ə skə
hn ÁR aána HĂR hana əR skəna an HR̥ hn̥ əR̯ skən
hj aája hija skəja ai hi skəi
lh R ala láa ĂR skala ÁR̯ aál R̥R̥ skl̥l̥
wh awa wáa skuwa aáu skuu
hh (Á) áa háa Á skáa Á əə skəə
hln ÁRĂR aálana HR̥R hl̥na əR̯R skəlna ÁRR̥ aáln̥ HĂRR̥ haln̥ əRR̥ skəln̥
hlj aálija hl̥ja skəlja aáli hali skəli
hwn aáwana huna skəuna aáwn̥ huwn̥ skəwn̥
hwj aáwija huja skəuja aáwi huwi skəwi
mhn RăR amana RəR məna R̥R̥R skm̥m̥na RR̥ amn̥ RəR̯ mən ĂRR̥ skamn̥
mhj amija məja skm̥m̥ja ami məi skami
jhn ajana jəna skiina ajn̥ jən skijn̥
jhw ajuwa jəwa skiiwa aju jəu skiju
mlh R̯RÁ amláa RĂR mala ĂRĂR skamala R̯Rə amlə RR̥R̥ ml̥l̥ R̥Rə skm̥lə
jlh ailáa jala skijala ailə jl̥l̥ skilə
mwh amwáa muwa skamuwa amwə muu skm̥wə
jwh aiwáa juwa skijuwa aiwə juu skiwə
hhn (ÁăR) áana HəR həna əəR skəəna ÁR aán HəR̯ hən əR̯ skən
hhj aáija həja skəəja aái həi skəi
hlh ÁRÁ aáláa ĂR hala əR skəla ÁRə aálə HR̥R̥ hl̥l̥ əRə skələ
hwh aáwáa huwa skəwa aáwə huu skəwə
mhh amáa máa RR skamáa ÁR̯ aám Rəə məə R̥R̥ skm̥m̥
jhh ajáa jáa skijáa aái jəə skii
hhh Á áa háa Á skáa Á Həə həə əə skəə

Spółgłoski właściwe

Z czysto fonetycznego punktu widzenia rozróżniamy szczelinowe f, s, š, ś, x, zwarte bezdźwięczne p, t, k, zwarte dźwięczne b, d, g. Szczelinowe są zasadniczo bezdźwięczne, tworzą jednak dźwięczne alofony (nieoddawane w pisowni) przed zwartą dźwięczną, np. fg, šd oznaczają [vg], [žd]. Pisownia notuje dokładnie wszystkie inne asymilacje. Aby zrozumieć mechanizm niektórych z nich, należy sięgnąć do historii języka.

Uwagi o wymowie:

W morfonologii lembe pozostały mniej lub bardziej wyraźne ślady starszego, znacznie bardziej skomplikowanego systemu spółgłosek właściwych, w którym istniały:

Uwaga: w postaciach etymologicznych podanych w Leksykonie każdej z tych spółgłosek odpowiada osobny symbol. Symbole dla spółgłosek zwarto-bocznych, preglottalizowanych, aspirowanych i prenazalizowanych są złożone i łatwo można domyślić się ich znaczenia.

Według autorów Leksykonu, w czasie rozwoju lembe zaszły kolejno następujące zmiany:

Uwaga: wskutek wczesnego ubezdźwięcznienia w każdej pozycji, dawne s-afrykaty często nie są odróżnialne w lembe. Autorzy Leksykonu musieli posługiwać się dawną, nieznaną tradycją, wynikami badań porównawczych lub świadectwem nieznanych nam zapisów z dawniejszych faz rozwoju języka. W niektórych przypadkach rodzaju pierwotnej afrykaty nie da się ustalić z powodu braku postaci etymologicznej w Leksykonie.

+ a sa ta da, dʱa, nda ca, ʒa, ʒʱa; nʒa -#
#- a sa ta da sa
a asa ata aada, ada, anda atsa; ansa a
x axa axsa axta axda axsa ax
k, g, gʱ aka, aaga, aga aksa akta, akta, agda agda aksa ak, ag, ag
ŋg aŋga aŋsa aŋta aŋda aŋsa
c, ʒ, ʒʱ atsa atsa atta adda atsa as
ansa ansa anta anda ansa an

Realizacje spółgłosek, które wypadły z systemu fonologicznego:

    #_a a_a _# ap_a a_ta a_sa a_la
xw, x xwa axwa ax apxa axta axsa axla
ŋʷ w, ŋw, ŋ wa aŋwa apwa aŋta aŋsa aŋla
mb b, mb, m ba amba am abba amta amsa amla
nd d, nd, n da anda an abda anta ansa anla
c, ʒ, ʒʱ s, ts, t sa atsa as apsa asta atsa asla
č, ǯ, ǯʱ š, tš, t ša atša apša ašta atsa ašla
ć, ʒ́, ʒ́ʱ ś, tś, t śa atśa apśa aśta atsa aśla
s, ns, n sa ansa an apsa anta ansa anla
š, nš, n ša anša an apša anta ansa anla
nʒ́ ś, nś, n śa anśa an apśa anta ansa anla
tl; dl, dlʱ l, tl / dl la atla; aadla, adla al apla; abla alta alsa atla; adla
ndl l, nl, n la anla an apla; abla anta ansa anla
ŋg g, ŋg, ŋ ga aŋga abga aŋta aŋsa aŋla
kw, k kwa akwa ak apka akta aksa akla
gʷ, gʷʱ gw, g (k) gwa aagwa, agwa ag abga akta, agda aksa aagla, agla
ŋgʷ gw, ŋw, ŋ, g gwa aŋwa abga aŋta aŋsa aŋla

Uwagi:

W nagłosie wyrazu dopuszczalne są jedynie następujące kombinacje spółgłosek:

W śródgłosie wyrazu mogą się zejść (w piśmie) co najwyżej dwie spółgłoski, grupy typu RDR (np. [ndl]) są także zapisywane jako dwie spółgłoski. Jeżeli grupę stanowią dwie spółgłoski zwarte, muszą być zgodne co do dźwięczności (np. -kt-, -gd-; reguły asymilacji podano wyżej). Jeżeli pierwszą spółgłoską jest zwarta, a drugą szczelinowa lub przydech h, to zwarta jest bezdźwięczna (-ps-, -kx-, -th-); przy odwrotnej kolejności nie ma ograniczeń (możliwe są zarówno -sp-, jak i -sb- [zb]).

W wygłosie wyrazu dopuszczalne są jedynie następujące kombinacje:

Morfologia

Partykuły

Partykuły i afiksy właściwe mają strukturę CA, CI, SCA, SCI, HCA, HCI. Nie ulegają wymianom ilościowym. Jeżeli nie zawierają samogłoski kardynalnej, są niezmienne. Jeżeli zawierają samogłoskę kardynalną, upodabnia się ona do samogłoski rdzenia. Początkowe H zachowuje się jak w rdzeniach. W partykułach nie występują zwarte preglottalizowane.

Partykuły niewłaściwe mają strukturę zwykłych rdzeni nominalno-werbalnych, od których różnią się niestałą samogłoską kardynalną i brakiem akcentu.

Rdzenie nominalno-werbalne

W języku lembe wyróżniamy 3 rodzaje rdzeni nominalno-werbalnych: lekkie (dwuspółgłoskowe), ciężkie (trójspółgłoskowe) i reduplikowane (czterospółgłoskowe). Wbrew nazwie istnieje szereg rdzeni czterospółgłoskowych, które choć zachowują się jak rdzenie reduplikowane, mają 4 różne spółgłoski. Autorzy Leksykonu określają je wszystkie jako zapożyczone.

Rdzenie podlegają apofonii, dlatego rekonstruuje się je tutaj w postaci zwanej postacią bazową. Postać bazowa posiada kilka ograniczeń.

Formą bazową rdzeni lekkich jest CAC; odpowiada jej postać wyrazu podana jako hasło w Leksykonie. W innych formach rdzenie takie mogą wystąpić także na stopniu redukcji jako CC. Rdzenie ciężkie mają postać bazową CACAC, występują także w postaciach CACC, CCAC, czasem CCC – gdy środkowa spółgłoska ulega wokalizacji. Jako hasło funkcjonuje postać CACAC lub CACC (zob. niżej). Rdzenie reduplikowane mają budowę CACCAC (uważamy je za dwusylabowe i nie rekonstruujemy samogłoski po drugiej spółgłosce). Zasadniczo nie ulegają one apofonii (zob. jednak niżej).

Lembe jest zasadniczo językiem aglutynacyjnym. Do rdzeni przyłączane są odpowiednie afiksy, na ogół jednofunkcyjne, o postaci przodówek i końcówek. Daną formę charakteryzują jednak nie tylko afiksy: konieczne jest podanie miejsca akcentu oraz postaci apofonii rdzenia.

Czasowniki

W lembe nie istnieją środki formalne, umożliwiające odróżnienie czasowników od rzeczowników czy przymiotników. Rozróżnianie tych podklas ma głównie podstawę semantyczną. Odmiana czasowników uwzględnia następujące kategorie gramatyczne:

Formy czasownika są tworzone od 8 form zasadniczych. Są to następujące formy:

  1. forma leksykalna, którą jest niedokonana forma trybu rozkazującego 2sg. (imperativus) – goły rdzeń zakończony na spółgłoskę lub sonant,
  2. forma czasu teraźniejszego zawierającą końcówkę samogłoskową,
  3. rzeczownik odsłowny (gerundium), z akcentowaną końcówką -é, -á lub ,
  4. bezafiksowa forma dokonana czasu przeszłego (praeteritum perfectivum), z akcentowaną przodówką é-, á- lub ó-,
  5. forma dla 3. osoby przedmiotu tegoż czasu,
  6. forma dokonana trybu rozkazującego (imperativus futuri),
  7. bezafiksowa postać czasu przyszłego dokonanego (futurum perfectivum) z prefiksem ép-, áp-, óp-, i końcówką -e, -a, -o;
  8. imiesłów (participium) z akcentowanym formantem -té, -tá lub -tó.

Za w pełni regularne uważa się rdzenie zawierające wyłącznie spółgłoski zwarte bezdźwięczne. Wszystkie rdzenie reduplikowane są również w pełni regularne. Poniżej zebrano w tabeli regularne formy bazowe:

  znaczenie postać
etymologiczna
praesens gerundium praeteritum perf. futurum perf. participium
imper. bezos. bezos. 3.sg. imper. bezos.
2 brać *tak tak táka taká átak átka áptak áptaka taktá
3 czytać *katap kátap kátpa katáp áktap áktapa ápkatap ápkatpa kataptá
4 stukać *taktak táktak táktaka takták átaktak átaktaka áptaktak áptaktaka taktaktá

W formach bazowych miejsce akcentu jest stałe u wszystkich czasowników:

Pierwszą z nich jest forma słownikowa czasownika (równa formie bazowej), która pełni rolę trybu rozkazującego (czasu teraźniejszego, aspektu niedokonanego) 2 osoby liczby pojedynczej.

Drugą formę zasadniczą tworzy się od formy bazowej, dodając samogłoskę kardynalną. Przy tym:

Apofonia rdzeni jest rezultatem redukcji samogłosek nieakcentowanych. Pierwszym etapem było odpadnięcie końcowych samogłosek (te, które pozostały, miały akcent poboczny, i są dziś uważane za końcówki) – w rdzeniach reduplikowanych wypadła także samogłoska po pierwszej części (po drugiej spółgłosce). W drugim etapie wypadały samogłoski nieakcentowane według następujących reguł:

W wyniku działania podanych powyżej reguł i innych procesów fonetycznych doszło do powstania szeregu odchyleń od regularnego schematu, charakterystycznego przede wszystkim dla rdzeni zawierających spółgłoski zwarte bezdźwięczne.

1. Rdzenie zawierające dawne spółgłoski dźwięczne aspirowane powodują regularne:

2. Rdzenie zawierające dawne spółgłoski preglottalizowane wzdłużają samogłoskę (lub sonant) w sylabie otwartej przed tą spółgłoską. Szczegółowe reguły nie są potrzebne, zmiana jest łatwo przewidywalna i nie jest uważana za nieregularną. Wzdłużenie może występować w następujących formach:

W rdzeniach tego typu zachodzą także:

3. Rdzenie zawierające spółgłoski frykatywne są nieregularne tylko wtedy, gdy frykatywna występuje w pierwszej sylabie (1S), gdy jest to jedyny rodzaj nieregularności (w dalszych sylabach mogą wystąpić dźwięczne aspirowane, w trzeciej sylabie możliwe są preglottalizowane), gdy drugą spółgłoską nie jest preglottalizowana, i gdy drugą spółgłoską nie jest inna frykatywna (ale w trzeciej może wystąpić). Zachodzą tu następujące nieregularności:

Wyróżniamy następujące rodzaje odchyleń od regularnej apofonii rdzenia:

Umownie oznacza się tylko nieregularności związane ze spółgłoskami frykatywnymi (S), afrykatami (C), afrykatami bocznymi (L), spółgłoskami labializowanymi (W), prenazalizowanymi (N), sonorantami (R), laryngalnymi (H) i półsamogłoskami (I). Symbol nieregularności umieszcza się po cyfrze oznaczającej pozycję spółgłoski w rdzeniu, np. 2C to rdzeń zawierający pierwotnie afrykatę na pozycji drugiej. Stosuje się także oznaczenia kombinowane NL (dla *ndl), SW (dla *xʷ), NW (dla *ŋgʷ), RW (dla *ŋʷ). Rdzenie 1S2S są regularne.

  znaczenie f. bazowa imper. praes. ger. praeteritum futurum participium
reg. brać *tak tak táka taká átak átka áptak áptaka taktá
pchać *pex pex péxe pexé épex épxe éppex éppexe pexté
kosić *śas śas śása śasá áśas áśsa ápśas ápśasa śastá
przesiewać *bhoš boš bóšo bošó óboš ópšo óbboš óbbošo boštó
dać *ghebh geb gébe gebé égeb égbe ébgeb ébgebe gebdé
tamować *gat gat gáta gatá aágat ákta ábgat ábgata gattá
  *bef bef béfe befé eébef épfe ébbef ébbefe befté
  *bodh bod bódo bodó oóbod óbdo óbbod óbbodo boddó
  *pad pad paáda paadá ápad ábda áppad áppaada pattá
  *šeg šeg šeége šeegé éšeg éšge épšeg épšeege šekté
  *bhog bog boógo boogó óbog óbgo óbbog óbbogo boktó
1S   *set set séte ste éset éste épset épsete setté
  *sebh seb sébe sbe éseb ésbe épseb épsebe sebdé
1C   *tset set séte seté étset éste épset épsete setté
  *tsef sef séfe sefé étsef étfe épsef épsefe sefté
2C   *kots kos kótso kotsó ókos ókso ópkos ópkotso kostó
  *xats xas xátsa xatsá áxas áxsa ápxas ápxatsa xastá
12C   *tsots sos sótso sotsó ótsos ótso ópsos ópsotso sostó
1L   *tlak lak láka laká átlak álka áplak áplaka laktá
  *dlex lex léxe lexé eédlex élxe éblex éblexe lexté
1L2C   *dlats las látsa latsá aádlas álsa áblas áblatsa lastá
2L   *todl tol toódlo toodló ótol ódlo óptol óptoodlo toltó
  *setl sel sétle setlé ésel ésle épsel épsetle selté
1C2L   *tsadl sal saádla saadlá átsal ásla ápsal ápsaadla saltá
12L   *tlatl lal látla latlá átlal átla áplal áplatla laltá
1W   *kwak kwak kwáka kwaká ákwak ákka ápkak ápkaka kwaktá
1W2L   *gwodlh gwol gwódlo gwodló oógwol óglo óbgol óbgodlo gwoldó
2W piec *pekw pek pékwe pekwé épek épke éppek éppekwe pekté
śledzić *sokw sok sókwo sokwó ósok ósko ópsok ópsokwo soktó
1N dać *ndak dak dáka daká ándak ándaka ápandak ápandaka daktá
  *ndas das dása dasá ándas ándasa ápandas ápandasa dastá
1N2C   *ŋgots gos gótso gotsó óŋgos óŋgotso ópoŋgos ópoŋgotso gostó
1N2L   *mbetl bel bétle betlé émbel émbetle épembel épembetle belté
2N dotykać *taŋg taŋ táŋga taŋgá átaŋ átaŋga áptaŋ áptaŋga taŋgatá, taŋtá
śpiewać *xaŋg xaŋ xáŋga xaŋgá áxaŋ áxaŋga ápxaŋ ápxaŋga xaŋgatá, xaŋtá
  *femb fem fémbe fembé éfem éfembe épfem épfembe fembeté, femté
1C2N   *tšand šan šánda šandá átšan átšanda ápšan ápšanda šandatá, šantá
1L2N   *dlamb lam lámba lambá aádlam aádlamba áblam áblamba lambatá, lamtá
1W2N   *gwhomb gwom gwómbo gwombó ógwom ógwombo óbgom óbgombo gwombotó, gwomtó
12N wiązać *mband ban bánda bandá ámban ámbanda ápamban ápambanda bandatá, bantá
1NL kleić *ndlep lep lépe lepé énlep énlepe épenlep épenlepe lepté
2NL   *pandl pan pánla panlá ápan ápanla áppan áppanla panlatá, pantá
1C2NL   *tśondl śon śónlo śonló ótśon ótśonlo ópśon ópśonlo śonlotó, śontó
1NW smażyć *ŋwok wok wóko wokó óŋwok óŋko ópwok ópwoko woktó
połykać *ŋgwok gwok gwóko gwokó óŋwok óŋwoko ópoŋwok ópoŋwoko gwoktó
2NW   *peŋw peŋ péŋwe peŋwé épeŋ épwe éppeŋ éppeŋwe peŋté
1R zbierać *leg leg leége llgé éleg élge éplg épllge lkté
1R2N rodzić się *leŋg leŋ léŋge leŋgé éleŋ éleŋge épleŋ épleŋ leŋgeté, leŋté
2R   *tor tor tóro tro ótr ótro óptr óptoro trtó
12R myśleć *men men méne mené émn émne épmn épmene mnté
1H   *ok ok óko əkó ok oóko ópək ópəko əktó
1H2N chwytać *emb em émbe embé éem éembe épem épembe embeté, emté
1H2R   *har har hára hará ar aára áphr áphara hrtá
2H   *pah paá páa pha ápə ápha áppə áppaa pətá
1R2H   *lah laá láa láa aál ála áplə áplaa lətá
12H mieć *ah áa áa áa ápə ápaa ətá
1I   *jat jat játa itá ájat áita ápit ápita ittá
być (ciągle) *was was wása usá áwas áusa ápus ápusa ustá
1I2N   *womb wom wómbo wombó ówom ówombo ópwom ópwombo wombotó, womtó
1I2R   *wer wer wére weré éwr éure épwr épwere wrté
1I2H   *joˀ joó jóo jóo oói ójo ópjə ópjoo jətó
2I pić *pej pei péje pje épi épje éppi éppije pité
być (chwilę) *faw fau fáwa fwa áfu áfwa ápfu ápfuwa futá
1R2I   *ŋaw ŋau ŋáwa ŋuwá áŋu áŋwa ápŋu ápŋuwa ŋutá
1H2I   *oj oi ójo ijó oi oójo ópi ópijo itó
12I iść *jaw jau jáwa juwá áju áiwa ápju ápjuwa jutá

  znaczenie f. bazowa imper. praes. ger. praeteritum futurum participium
reg. czytać *katap kátap kátpa katáp áktap áktapa ápkatap ápkatpa kataptá
  *pešet péšet péšte pešét épšet épšete éppešet éppešte pešetté
  *sefet séfet séfte sefét ésfet ésfete épsefet épsefte sefetté
  *tatas tátas tátsa tatás áttas áttasa áptatas áptatsa tatastá
  *pešeś péšeś péšśe pešéś épšeś épšeśe éppešeś éppešśe pešeśté
  *saśax sáśax sáśxa saśáx ásśax ásśaxa ápsaśax ápsaśxa saśaxtá
  *bhosok bósok bósko bosók ópsok ópsoko óbbosok óbbosko bosoktó
  *dhaxaš dáxaš dáxša daxáš átxaš átxaša ábdaxaš ábdaxša daxaštá
  *tosodh tósod tósdo tosód ótsod ótsodo óptosod óptosdo tosoddó
  *śašadh śášad śášda śašád áśšad áśšada ápśašad ápśašda śašaddá
  *ghadhax gádax gátxa gadáx ágdax ágdaxa ábgadax ábgatxa gadaxtá
  *bhexedh béxed béxde bexéd épxed épxede ébbexed ébbexde bexeddé
  *ghedhebh gédeb gédbe gedéb égdeb égdebe ébgedeb ébgedbe gedebdé
  *dakap dákap dákpa dakáp átkap átkapa ábdakap ábdakpa dakaptá
  *dafat dáfat dáfta dafát átfat átfata ábdafat ábdafta dafattá
  *bekeš békeš békše bekéš épkeš épkeše ébbekeš ébbekše bekešté
  *dofox dófox dófxo dofóx ótfox ótfoxo óbdofox óbdofxo dofoxtó
  *dadhas dádas dátsa dadás áddas áddasa ábdadas ábdatsa dadastá
  *gaxagh gáxag gáxga gaxág ákxag ákxaga ábgaxag ábgaxga gaxagdá
  *gobhodh góbod góbdo gobód ógbod ógbodo óbgobod óbgobdo goboddó
  *padak paádak pátka paadák ábdak ábdaka áppaadak áppatka paadaktá
  *xogot xoógot xókto xoogót óxgot óxgoto ópxoogot ópxokto xoogottó
  *kedeš keédeš kétše keedéš égdeš égdeše épkeedeš épketše keedešté
  *śedes śeédes śétse śeedés éśdes éśdese épśeedes épśetse śeedesté
  *bhadak baádak bátka baadák ábdak ábdaka ábbaadak ábbatka baadaktá
  *bhabaś baábaś bápśa baabáś ábbaś ábbaśa ábbaabaś ábbapśa baabaśtá
  *pedegh peédeg pédge peedég ébdeg ébdege éppeedeg éppedge peedegdé
  *šababh šaábab šábba šaabáb ášbab ášbaba ápšaabab ápšabba šaababdá
  *dhegebh deégeb dégbe deegéb édgeb édgebe ébdeegeb ébdegbe deegebdé
  *topod tópod tóbdo topód ótpod ótpoodo óptopod óptobdo topottó
  *kaxad káxad káxda kaxád ákxad ákxaada ápkaxad ápkaxda kaxattá
  *šosod šósod šósdo šosód óšsod óšsoodo ópšosod ópšosdo šosottó
  *dheśeb déśeb déśbe deśéb étśeb étśeebe ébdeśeb ébdeśbe deśepté
  *bhoghod bógod bógdo bogód óbgod óbgoodo óbbogod óbbogdo bogottó
1S   *fopok fópok fópko fpok ófpok ófpoko ópfopok ópfopko fpoktó
  *sekeš sékeš sékše skeš éskeš éskeše épsekeš épsekše skešté
  *xoghof xógof xókfo xgof óxgof óxgofo ópxogof ópxokfo xgoftó
  *śadhabh śádab śádba śdab áśdab áśdaba ápśadab ápśadba śdabdá
  *satab sátab sádba stab ástab ástaaba ápsatab ápsadba staptá
  *foghog fógog fóggo fgog ófgog ófgoogo ópfogog ópfoggo fgoktó
2C   *satsad sátsad sásda satsád ássad ássaada ápsatsad ápsasda satsattá
1N przybyć *ŋgatak gátak gátka gaták áŋgatak áŋgatka ápaŋgatak ápaŋgatka gataktá
2N   *fambak fámbak fámbaka fambák áfambak áfambaka ápfambak ápfambaka fambaktá
12N   *ŋgambat gámbat gámbata gambát áŋgambat áŋgambata ápaŋgambat ápaŋgambata gambattá
3N pisać *kasand kásan kásanda kasán áksan áksanda ápkasan ápkasanda kasandatá, kasantá
13N walczyć *mbatand bátan bátanda batán ámbatan ámbatanda ápambatan ápambatanda batandatá, batantá
23N wyciągać *xandaŋg xándaŋ xándaŋga xandáŋ áxandaŋ áxandaŋga ápxandaŋ ápxandaŋga xandaŋgatá, xandaŋtá
1R   *legedh leéged légde llgéd élged élgede épllged éplgde llgeddé
2R   *borok bórok bórko brok oóbrk oóbrko óbbrk óbbrko brktó
12R   *lanat lánat lánta lanát álnt álnta áplnt áplnta lnttá
3R   *gadhar gádr gádra gadár ágdr ágdara ábgadr ábgadra gadrtá
13R   *notor nótr nótro ntór óntr óntoro ópntr ópntro ntrtó
23R   *beren bérn bérne bren eébrn eébrene ébbern ébbrne brnté
123R   *lanar lánr lánra lanár álnr álnara áplanr áplnra lanrtá
1H   *hapat hápat hápta əpát aápat aápata ápəpat ápəpta əpattá
1H2R   *ereb éreb érbe eréb eéreb eéreebe éprb éprrbe rpté
1H3R   *hadar haádr haádra əədár aádr aádara ápəədr ápəədra əədrtá
1H23R   *anar ánr ánra anár aánr aánara ápanr ápnra anrtá
2H   *baˀak bak baáka bak aábək aábəka ábbək ábbəka bəktá
3H   *ghabhah gábə gápha gabaá ágbə ágbaa ábgabə ábgapha gabətá
1I   *wokof wókof wókfo ukóf óukof óukofo ópukof ópukfo ukoftó
pokazać *wakas wákas wáksa ukás áukas áukasa ápukas ápuksa ukastá
2I kopać (nogą) *kajak kájak káika kjak ákik ákika ápkik ápkika kiktá
mówić *fajak fájak fáika fjak áfik áfika ápfik ápfika fiktá
12I jechać *jawak jáwak jáuka juwák áiwak áiwaka ápjuk ápjuka juktá
2I3H   *towoh toóu tówo twoó ótwə ótwoo óptuu óptuwo twətó
3I   *kotow kótu kótwo kotóu óktu óktuwo ópkotu ópkotwo kotutó
bawić się *kataj káti kátja katái ákti áktija ápkati ápkatja katitá
13I   *jasaw jásu jáswa isáu áisu áisuwa ápisu ápiswa isutá
23I   *tawaj táwi táuja twai átwi átwija áptuwi áptuja twitá
123I wiać *wajaw wáju wáiwa wijáu áuju áujuwa ápwiju ápwiwa wijutá

Liczebniki

Liczebniki główne

Słownik

A

B

D

E

F

G

H

J

K

L

M

N

O

P

R

Uwaga: wszystkie wyrazy zaczynające się na r- są obcego pochodzenia

S

Š

Ś

T

W

X