Czas teraźniejszy

1

Present Simple

Przysłowia, prawa, stwierdzenia bezczasowe a Proverbs, laws, eternal truths
Uczciwość jest cnotą. Olej pływa po wodzie.   Honesty is a virtue. Oil floats on water.
Czas nieograniczony b Unrestricted time
Czynność lub stan zachodzi w teraźniejszości, lecz rozpoczyna się w przeszłości i będzie trwać w przyszłości.   The activity or state occurs in the present but it begins in the past and will continue in the future.
Marek pisze powieść. Sylwia posiada duży dom.   Mark writes a novel. Sylvia owns a big house.
Czynność zwyczajowa c Habitual action
Monika chodzi do kina raz w miesiącu. Nie jadam mięsa.   Monica goes to cinema once a month. I do not eat meat.
Komentarze i oświadczenia d Commentaries and declarations
Kowalski podaje piłkę. Skazuję cię na śmierć.   Kowalski passes the ball. I sentence you to death.
Stany w teraźniejszości e States in the presence
Widzę cię. Robert czuje smród.   I (can) see you. Robert (can) smell stink.
     

Czas teraźniejszy

2

Present Continuous

Czynności w teraźniejszości a Activities in the presence
Jem teraz śniadanie. Michał słucha muzyki.   I am eating breakfast now. Michael is listening to music.
Czynności trwające tylko w teraźniejszości b Activities with limited duration in the presence
W tym miesiącu pierze także rzeczy swej córki.   She is washing her daughter’s dresses this month.
     

Czas teraźniejszy

3

Present Perfect

Czynności lub stany w przeszłości i w teraźniejszości a Activities and states in the past which still continue
Czynności, które nie prowadzą do określonego celu.   Atelic verbs (actions with no defined aim and states).
Ewa mieszka tu od roku. Pracuje ostatnio w sklepie.   Eve has lived here for a year. She has worked in a shop recently.
     

Czas teraźniejszy

4

Present Perfect Continuous

Czynności w przeszłości i w teraźniejszości a Activities in the past which still continue
Czynności, które prowadzą do określonego celu.   Telic verbs (actions with a defined aim).
Piszę ten artykuł od 3 miesięcy.   I have been writing this article for 3 months.
Czynności, które nie prowadzą do określonego celu – obocznie.   Atelic verbs (actions with no defined aim) – facultatively.
Michał pracuje ostatnio tam.   Michael has been working there recently.
     

Czas przeszły dokonany

5

Present Perfect

Czynności przeszłe zakończone, z odniesieniem do teraźniejszości a Completed past activities with relevance for the presence
Czynności, które doprowadziły do osiągnięcia jakiegoś celu.   Actions whose goals was achieved (telic verbs).
Maria napisała tę książkę. Pociąg właśnie odjechał.   Mary has written this book. The train has just departed.
     

Czas przeszły dokonany

6

Past Simple

Czynności przeszłe zakończone a Past activities viewed as completed
Czynności, które doprowadziły do osiągnięcia jakiegoś celu.   Actions whose goals was achieved (telic verbs).
Maria napisała tę książkę dwa lata temu.   Mary wrote that book two years ago.
     

Czas przeszły niedokonany

7

Present Perfect

Czynności przeszłe nieokreślone, z odniesieniem do teraźniejszości a Indefined past activities with relevance for the presence
Jan pił wino. (czy kiedyś pił wino?)   John has drunk wine. (has he ever drunk wine?)
     

Czas przeszły niedokonany

8

Present Perfect Continuous

Czynności przeszłe niezakończone, z odniesieniem do teraźniejszości a Incompleted past activities with relevance for the presence
Jan przebywał w pokoju Marii.   John has been staying in Mary’s room.
     

Czas przeszły niedokonany

9

Past Simple

Stany w przeszłości a States in the past
W młodości Jan wierzył w duchy.   John believed in ghosts in his youth.
Czynności przeszłe, nieskierowane na określony cel b Activities in the past, atelic verbs
W młodości Jan pracował w fabryce.   John worked in a factory in his youth.
Stany przeszłe trwające przez jakiś czas c States in the past, duration of wich is stressed
Maria i Jan mieszkali razem przez 50 lat.   Mary and John lived together for 50 years.
     

Czas przeszły niedokonany

10

Past Continuous

Czynności przeszłe niezakończone a Activities in the past, not completed
Czynności, które były skierowane na jakiś cel.   Past actions whose goal was not achieved then (telic verbs).
Maria pisała tę książkę dwa lata temu.   Mary was writing that book two years ago.
Czynności nieskierowane na jakiś cel (obocznie).   Past actions, atelic verbs (facultatively).
W młodości Jan pracował w fabryce.   John was working in a factory in his youth.
Czynności przeszłe trwające przez określony czas b Activities in the past, duration of wich is stressed
Jan pracował przez cały tydzień.   John was working the whole week.
Czynności przeszłe wielokrotne c Repeated activities in the past
Czynności momentalne lub nieskierowane na jakiś cel.   Atelic and momentary actions
Jan podskakiwał.   John was jumping.
     

Czas przeszły niedokonany

11

Future in the Past

Czynności przeszłe wielokrotne a Repeated activities in the past
W tamtych czasach pisywaliśmy wiele listów.   We would write a lot of letters in those days.
     

Czas przeszły niedokonany

12

used to + infinitive

Czynności przeszłe wielokrotne a Repeated activities in the past
W tamtych czasach pisywaliśmy wiele listów.   We used to write a lot of letters in those days.
     
     
     
     

2008-02-21