m-os., blp

model 1A 2 2A 3 3 3* 3^ 4 4 4 4'
lp M Rosjanin Hiszpan Afrykanin facet Hucuł błazen sąsiad Arab apostoł inżynier nierób
DB Rosjanina Hiszpana Afrykanina faceta Hucuła błazna sąsiada Araba apostoła inżyniera nieroba
C Rosjaninowi Hiszpanowi Afrykaninowi facetowi Hucułowi błaznowi sąsiadowi Arabowi apostołowi inżynierowi nierobowi
N Rosjaninem Hiszpanem Afrykaninem facetem Hucułem błaznem sąsiadem Arabem apostołem inżynierem nierobem
Ms Rosjaninie Hiszpanie Afrykaninie facecie Hucule błaźnie sąsiedzie Arabie apostole inżynierze nierobie
W Rosjaninie Hiszpanie Afrykaninie facecie Hucule błaźnie sąsiedzie Arabie apostole inżynierze nierobie
lm MW Rosjanie Hiszpanie Afrykanie faceci Huculi błaźni sąsiedzi Arabowie apostołowie inżynierowie  
Mx Rosjany Hiszpany Afrykany facety Hucuły błazny sąsiady Araby apostoły inżyniery nieroby
DB Rosjan Hiszpanów Afrykanów facetów Hucułów błaznów sąsiadów Arabów apostołów inżynierów nierobów
C Rosjanom Hiszpanom Afrykanom facetom Hucułom błaznom sąsiadom Arabom apostołom inżynierom nierobom
N Rosjanami Hiszpanami Afrykanami facetami Hucułami błaznami sąsiadami Arabami apostołami inżynierami nierobami
Ms Rosjanach Hiszpanach Afrykanach facetach Hucułach błaznach sąsiadach Arabach apostołach inżynierach nierobach

  4' 4' 4* 4* 4** 4** 4** 4*** 4^ 4^ 5 5*
lp M ód głodomór poseł majster kiep karzeł szwagier osioł anioł pędziwiatr lider arbiter
DB Głoda głodomora posła majstra kpa karła szwagra osła anioła pędziwiatra lidera arbitra
C Głodowi głodomorowi posłowi majstrowi kpowi karłowi szwagrowi osłowi aniołowi pędziwiatrowi liderowi arbitrowi
N Głodem głodomorem posłem majstrem kpem karłem szwagrem osłem aniołem pędziwiatrem liderem arbitrem
Ms Głodzie głodomorze pośle majstrze kpie karle szwagrze ośle aniele pędziwietrze liderze arbitrze
W Głodzie głodomorze pośle majstrze kpie karle szwagrze ośle aniele pędziwietrze liderze arbitrze
lm MW Głodowie   posłowi majstrowie   karłowie szwagrowie osłowie aniołowie   liderzy arbitrzy
Mx Głody głodomory posły majstry kpy karły szwagry osły anioły pędziwiatry lidery arbitry
DB Głodów głodomorów posłów majstrów kpów karłów szwagrów osłów aniołów pędziwiatrów liderów arbitrów
C Głodom głodomorom posłom majstrom kpom karłom szwagrom osłom aniołom pędziwiatrom liderom arbitrom
N Głodami głodomorami posłami majstrami kpami karłami szwagrami osłami aniołami pędziwiatrami liderami arbitrami
Ms Głodach głodomorach posłach majstrach kpach karłach szwagrach osłach aniołach pędziwiatrach liderach arbitrach

  5** 6* 6** 7 8 8 8 8* 9 9
lp M gier młodzieniec starzec przyjaciel leń złodziej kowal hycel gość  
DB Węgra młodzieńca starca przyjaciela lenia złodzieja kowala hycla gościa  
C Węgrowi młodzieńcowi starcowi przyjacielowi leniowi złodziejowi kowalowi hyclowi gościowi  
N Węgrem młodzieńcem starcem przyjacielem leniem złodziejem kowalem hyclem gościem  
Ms Węgrze młodzieńcu starcu przyjacielu leniu złodzieju kowalu hyclu gościu  
W Węgrze młodzieńcze starcze przyjacielu leniu złodzieju kowalu hyclu gościu  
lm MW Węgrzy młodzieńcy starcy przyjaciele lenie złodzieje kowale hycle goście ludzie
Mx Węgry młodzieńce starce przyjaciele lenie złodzieje kowale hycle goście ludzie
DB Węgrów młodzieńców starców przyjaciół leni złodziei kowali hycli gości ludzi
C Węgrom młodzieńcom starcom przyjaciołom leniom złodziejom kowalom hyclom gościom ludziom
N Węgrami młodzieńcami starcami przyjaciółmi leniami złodziejami kowalami hyclami gośćmi lumi
Ms Węgrach młodzieńcach starcach przyjaciołach leniach złodziejach kowalach hyclach gościach ludziach

  10 10 10 10 10 10 10' 10* 10** 11 12
lp M kniaź zbój gap model stróż rodzic gnój urwipołeć przechodzień lekarz Włoch
DB kniazia zbója gapia modela stróża rodzica gnoja urwipołcia przechodnia lekarza Włocha
C kniaziowi zbójowi gapiowi modelowi stróżowi rodzicowi gnojowi urwipołciowi przechodniowi lekarzowi Włochowi
N kniaziem zbójem gapiem modelem stróżem rodzicem gnojem urwipołciem przechodniem lekarzem Włochem
Ms kniaziu zbóju gapiu modelu stróżu rodzicu gnoju urwipołciu przechodniu lekarzu Włochu
W kniaziu zbóju gapiu modelu stróżu rodzicu gnoju urwipołciu przechodniu lekarzu Włochu
lm MW kniazie zbóje gapie modele stróże rodzice gnoje urwipołcie przechodnie lekarze Włosi
Mx kniazie zbóje gapie modele stróże rodzice gnoje urwipołcie przechodnie lekarze Włochy
DB kniaziów zbójów gapiów modelów stróżów rodziców gnojów urwipołciów przechodniów lekarzy Włochów
C kniaziom zbójom gapiom modelom stróżom rodzicom gnojom urwipołciom przechodniom lekarzom Włochom
N kniaziami zbójami gapiami modelami stróżami rodzicami gnojami urwipołciami przechodniami lekarzami Włochami
Ms kniaziach zbójach gapiach modelach stróżach rodzicach gnojach urwipołciach przechodniach lekarzach Włochach

  13 13 13 13 13' 13* 13* 13** 14 14' 14*
lp M teść wuj król widz mąż uczeń Nobel Stępień szejk wróg dziadek
DB teścia wuja króla widza męża ucznia Nobla Stępnia szejka wroga dziadka
C teściowi wujowi królowi widzowi mężowi uczniowi Noblowi Stępniowi szejkowi wrogowi dziadkowi
N teściem wujem królem widzem mężem uczniem Noblem Stępniem szejkiem wrogiem dziadkiem
Ms teściu wuju królu widzu mężu uczniu Noblu Stępniu szejku wrogu dziadku
W teściu wuju królu widzu mężu uczniu Noblu Stępniu szejku wrogu dziadku
lm MW teściowie wujowie królowie widzowie mężowie uczniowie Noblowie Stępniowie szejkowie wrogowie dziadkowie
Mx teście wuje króle widze męże ucznie Noble Stępnie szejki wrogi dziadki
DB teściów wujów królów widzów mężów uczniów Noblów Stępniów szejków wrogów dziadków
C teściom wujom królom widzom mężom uczniom Noblom Stępniom szejkom wrogom dziadkom
N teściami wujami królami widzami mężami uczniami Noblami Stępniami szejkami wrogami dziadkami
Ms teściach wujach królach widzach mężach uczniach Noblach Stępniach szejkach wrogach dziadkach

  15 15 16 16* 16** 17 17 17*
lp M syn druh szewc jeniec samiec Polak człowiek Turek
DB syna druha szewca jeńca samca Polaka człowieka Turka
C synowi druhowi szewcowi jeńcowi samcowi Polakowi człowiekowi Turkowi
N synem druhem szewcem jeńcem samcem Polakiem człowiekiem Turkiem
Ms synu druhu szewcu jeńcu samcu Polaku człowieku Turku
W synu druhu szewcu jeńcu samcu Polaku człowieku, człowiecze Turku
lm MW synowie druhowie szewcy jeńcy samcy Polacy   Turcy
Mx syny druhy szewce jeńce samce Polaki   Turki
DB synów druhów szewców jeńców samców Polaków   Turków
C synom druhom szewcom jeńcom samcom Polakom   Turkom
N synami druhami szewcami jeńcami samcami Polakami   Turkami
Ms synach druhach szewcach jeńcach samcach Polakach   Turkach

  18 19 19* 20 21* 22 22' 23 24** 25 26
lp M brat chłop diabeł ksiądz ojciec człek bóg pan chłopiec mość waszeć
DB brata chłopa diabła księdza ojca człeka boga pana chłopca mości waszeci
C bratu chłopu diabłu księdzu ojcu człeku bogu panu chłopcu mości waszeci
N bratem chłopem diabłem księdzem ojcem człekiem bogiem panem chłopcem mością waszecią
Ms bracie chłopie diable księdzu ojcu człeku bogu panu chłopcu mości waszeci
W bracie chłopie diable księże ojcze człecze boże panie chłopcze mości waszeci
lm MW bracia chłopi diabli księża ojcowie człekowie bogowie panowie chłopcy moście waszeciowie
Mx braty chłopy diabły księża ojce człeki bogi pany chłopce moście waszecie
DB braci chłopów diabłów księży ojców człeków bogów panów chłopców mościów waszeciów
C braciom chłopom diabłom księżom ojcom człekom bogom panom chłopcom mościom waszeciom
N braćmi chłopami diabłami księżmi ojcami człekami bogami panami chłopcami mościami waszeciami
Ms braciach chłopach diabłach księżach ojcach człekach bogach panach chłopcach mościach waszeciach

  27 27 28 29 30 31 32 33 33 34 35
lp M sędzia hrabia Inka sługa kolega cieśla kaznodzieja Maja Aria dziadzia mężczyzna
D sędziego hrabiego Inki sługi kolegi cieśli kaznodziei Mai Arii dziadzi mężczyzny
C sędziemu hrabiemu Ince słudze koledze cieśli kaznodziei Mai Arii dziadzi mężczyźnie
B sędziego hrabiego Inkę sługę kolegę cieślę kaznodzieję Maję Arię dziadzię mężczyznę
N sędzią hrabią Inką sługą kolegą cieślą kaznodzieją Mają Arią dziadzią mężczyzną
Ms dzim, sędzi hrabim, hrabi Ince słudze koledze cieśli kaznodziei Mai Arii dziadzi mężczyźnie
W sędzio hrabio Inko sługo kolego cieślo kaznodziejo Majo Ario dziadziu mężczyzno
lm MW sędziowie hrabiowie Inkowie słudzy koledzy cieśle kaznodzieje Majowie Ariowie dziadziowie mężczyźni
Mx sędzie hrabie Inki sługi kolegi cieśle kaznodzieje Maje Arie dziadzie mężczyzny
DB sędziów hrabiów Inków sług kolegów cieśli kaznodziejów Majów Ariów dziadziów mężczyzn
C sędziom hrabiom Inkom sługom kolegom cieślom kaznodziejom Majom Ariom dziadziom mężczyznom
N sędziami hrabiami Inkami sługami kolegami cieślami kaznodziejami Majami Ariami dziadziami mężczyznami
Ms sędziach hrabiach Inkach sługach kolegach cieślach kaznodziejach Majach Ariach dziadziach mężczyznach

  36 36 37 37 37 37 37 39 40 41 42
lp M artysta kameduła drużba mułła waligóra monarcha psychiatra Jeszua wielmoża baca łowca
D artysty kameduły drużby mułły waligóry monarchy psychiatry Jeszuy wielmoży bacy łowcy
C artyście kamedule drużbie mulle waligórze monarsze psychiatrze Jeszui wielmoży bacy łowcy
B artystę kamedułę drużbę mułłę waligórę monarchę psychiatrę Jeszuę wielmożę bacę łowcę
N artystą kamedułą drużbą mułłą waligórą monarchą psychiatrą Jeszuą wielmożą bacą łowcą
Ms artyście kamedule drużbie mulle waligórze monarsze psychiatrze Jeszui wielmoży bacy łowcy
W artysto kameduło drużbo mułło waligóro monarcho psychiatro Jeszuo wielmożo baco łowco
lm MW artyści kameduli drużbowie mułłowie waligórowie monarchowie psychiatrzy Jeszuowie wielmoże bacowie łowcy
Mx artysty kameduły drużby mułły waligóry monarchy psychiatry Jeszuy wielmoże bace łowce
DB artystów kamedułów drużbów mułłów waligórów monarchów psychiatrów Jeszuów wielmożów baców łowców
C artystom kamedułom drużbom mułłom waligórom monarchom psychiatrom Jeszuom wielmożom bacom łowcom
N artystami kamedułami drużbami mułłami waligórami monarchami psychiatrami Jeszuami wielmożami bacami łowcami
Ms artystach kamedułach drużbach mułłach waligórach monarchach psychiatrach Jeszuach wielmożach bacach łowcach

  43 44 45 45 45 46 46 46 46 47
lp MW Linde książę bliźni hadżi zombi podstarości efendi rabbi podstoli bliski
DB Lindego księcia bliźniego hadżiego zombiego podstarościego efendiego rabbiego podstolego bliskiego
C Lindemu księciu bliźniemu hadżiemu zombiemu podstarościemu efendiemu rabbiemu podstolemu bliskiemu
N Lindem księciem bliźnim hadżim zombim podstarościm efendim rabbim podstolim bliskim
Ms Lindem księciu bliźnim hadżim zombim podstarościm efendim rabbim podstolim bliskim
lm MW Lindowie książęta bliźni hadżi zombi podstarościowie efendiowie rabbiowie podstolowie bliscy
Mx Linde książęta bliźnie hadżie zombie podstaroście efendie rabbie podstole bliskie
DB Lindów książąt bliźnich hadżich zombich podstarościch efendich rabbich podstolich bliskich
C Lindom książętom bliźnim hadżim zombim podstarościm efendim rabbim podstolim bliskim
N Lindami książętami bliźnimi hadżimi zombimi podstarościmi efendimi rabbimi podstolimi bliskimi
Ms Lindach książętach bliźnich hadżich zombich podstarościch efendich rabbich podstolich bliskich

  48 49 49 50A 50B 51 52 53 54 54
lp M mafiozo mikado maestro Apollo Iwo synalo gauczo Zdzicho wariatuncio dziadzio
D mafioza mikada maestra Apollina Iwona synala gaucza Zdzicha wariatuncia dziadzia
C mafiozowi mikadowi maestrowi Apollinowi Iwonowi synalowi gauczowi Zdzichowi wariatunciowi dziadziowi
B mafioza mikada maestra Apollina Iwona synala gaucza Zdzicha wariatuncia dziadzia
N mafiozem mikadem maestrem Apollinem Iwonem synalem gauczem Zdzichem wariatunciem dziadziem
Ms mafiozie mikadzie maestrze Apollinie Iwonie synalu gauczu Zdzichu wariatunciu dziadziu
W mafiozo mikado maestro Apollo, Apollinie Iwo, Iwonie synalo gauczo Zdzichu wariatunciu dziadziu
lm MW mafiozi mikadowie maestrowie Apollinowie Iwonowie synale gauczowie Zdzichowie wariatunciowie dziadziowie
Mx mafiozy mikada maestra Apolliny Iwony synale gaucze Zdzicha wariatuncie dziadzie
DB mafiozów mikadów maestrów Apollinów Iwonów synalów gauczów Zdzichów wariatunciów dziadziów
C mafiozom mikadom maestrom Apollinom Iwonom synalom gauczom Zdzichom wariatunciom dziadziom
N mafiozami mikadami maestrami Apollinami Iwonami synalami gauczami Zdzichami wariatunciami dziadziami
Ms mafiozach mikadach maestrach Apollinach Iwonach synalach gauczach Zdzichach wariatunciach dziadziach

  54 55 56 57 58 58 58 59 60 60
lp MW wujo Mieszko biedaczysko Kościuszko tato Jagiełło Fredro Trapszo myśliwy  
D wuja Mieszka biedaczyska Kościuszki taty Jagiełły Fredry Trapszy myśliwego  
C wujowi Mieszkowi biedaczysku Kościuszce tacie Jagielle Fredrze Trapszy myśliwemu  
B wuja Mieszka biedaczyska Kościuszkę tatę Jagiełłę Fredrę Trapszę myśliwego  
N wujem Mieszkiem biedaczyskiem Kościuszką tatą Jagiełłą Fredrą Trapszą myśliwym  
Ms wuju Mieszku biedaczysku Kościuszce tacie Jagielle Fredrze Trapszy myśliwym  
lm MW wujowie Mieszkowie biedaczyska Kościuszkowie tatowie Jagiełłowie Fredrowie Trapszowie myśliwi obecni
Mx wuje Mieszki biedaczyska Kościuszki taty Jagiełły Fredry Trapsze myśliwe obecne
DB wujów Mieszków biedaczysków Kościuszków tatów Jagiełłów Fredrów Trapszów myśliwych obecnych
C wujom Mieszkom biedaczyskom Kościuszkom tatom Jagiełłom Fredrom Trapszom myśliwym obecnym
N wujami Mieszkami biedaczyskami Kościuszkami tatami Jagiełłami Fredrami Trapszami myśliwymi obecnymi
Ms wujach Mieszkach biedaczyskach Kościuszkach tatach Jagiełłach Fredrach Trapszach myśliwych obecnych

  60 60^ 60^^ 61 62 63 63 64
lp MW biegły uczony rozwiedziony chorąży służący chory    
D biegłego uczonego rozwiedzionego chorążego służącego chorego    
C biegłemu uczonemu rozwiedzionemu chorążemu służącemu choremu    
B biegłego uczonego rozwiedzionego chorążego służącego chorego    
N biegłym uczonym rozwiedzionym chorążym służącym chorym    
Ms biegłym uczonym rozwiedzionym chorążym służącym chorym    
lm MW biegli uczeni rozwiedzeni chorążowie służący chorzy niektórzy państwo
Mx biegłe uczone rozwiedzione chorąże służące chore niektóre państwo
DB biegłych uczonych rozwiedzionych chorążych służących chorych niektórych państwa
C biegłym uczonym rozwiedzionym chorążym służącym chorym niektórym państwu
N biegłymi uczonymi rozwiedzionymi chorążymi służącymi chorymi niektórymi państwem
Ms biegłych uczonych rozwiedzionych chorążych służących chorych niektórych państwu

2011-04-14