n, blp

  103 103 103 103 103@ 103' 103' 103' 103'@ 104 104 104
lp MBW danie staje wesele słońce nasienie przysłowie pole morze ziele narzędzie   wole
D dania staja wesela słońca nasienia przysłowia pola morza ziela narzędzia   wola
C daniu staju weselu słońcu nasieniu przysłowiu polu morzu zielu narzędziu   wolu
N daniem stajem weselem słońcem nasieniem przysłowiem polem morzem zielem narzędziem   wolem
Ms daniu staju weselu słońcu nasieniu przysłowiu polu morzu zielu narzędziu   wolu
lm MBW dania staja wesela słońca nasiona przysłowia pola morza zia narzędzia trzewia wola
D dań staj wesel słońc nasion przysłów pól mórz ziół narzędzi trzewi woli
C daniom stajom weselom słońcom nasionom przysłowiom polom morzom ziom narzędziom trzewiom wolom
N daniami stajami weselami słońcami nasionami przysłowiami polami morzami ziami narzędziami trzewiami wolami
Ms daniach stajach weselach słońcach nasionach przysłowiach polach morzach ziach narzędziach trzewiach wolach

  105 106 106 107 108 108 109 109 109 110 111
lp MBW ślepie pnącze   regale Krakowskie   Zakopane Białe Dobre pańskie młode
D ślepia pnącza   regale Krakowskiego   Zakopanego Białego Dobrego pańskiego młodego
C ślepiu pnączu   regale Krakowskiemu   Zakopanemu Białemu Dobremu pańskiemu młodemu
N ślepiem pnączem   regale Krakowskiem   Zakopanem Białem Dobrem pańskim młodym
Ms ślepiu pnączu   regale Krakowskiem   Zakopanem Białem Dobrem pańskim młodym
lm MBW ślepia pnącza Krowodrza regalia   Końskie       pańskie młode
D ślepiów pnączy Krowodrzy regaliów   Końskich       pańskich młodych
C ślepiom pnączom Krowodrzom regaliom   Końskim       pańskim młodym
N ślepiami pnączami Krowodrzami regaliami   Końskimi       pańskimi młodymi
Ms ślepiach pnączach Krowodrzach regaliach   Końskich       pańskich młodych

  112 112 112 113 113 113 113 113@ 113' 113' 113'
lp MBW   imię cielę udo   działo zero niebo słowo   koło
D   imienia cielęcia uda   działa zera nieba słowa   koła
C   imieniu cielęciu udu   działu zeru niebu słowu   kołu
N   imieniem cielęciem udem   działem zerem niebem słowem   kołem
Ms   imieniu cielęciu udzie   dziale zerze niebie słowie   kole
lm MBW oczęta imiona cielęta uda usta działa zera niebiosa, nieba słowa wrota koła
D ocząt imion cieląt ud ust dział zer niebios ów wrót kół
C oczętom imionom cielętom udom ustom działom zerom niebiosom słowom wrotom kołom
N oczętami imionami cielętami udami ustami działami zerami niebiosami słowami wrotami kołami
Ms oczętach imionach cielętach udach ustach działach zerach niebiosach słowach wrotach kołach

  113* 113* 113* 113* 113* 113** 113** 113^ 113^ 113^*
lp MBW dno   o   żebro okno szkło gniazdo ciało światło
D dna   a   żebra okna szkła gniazda ciała światła
C dnu   u   żebru oknu szkłu gniazdu ciału światłu
N dnem   em   żebrem oknem szkłem gniazdem ciałem światłem
Ms dnie   tle   żebrze oknie szkle gnieździe ciele świetle
lm MBW dna drwa a gusła żebra okna szkła gniazda ciała światła
D den drew teł guseł żeber okien szkieł gniazd ciał świateł
C dnom drwom om gusłom żebrom oknom szkłom gniazdom ciałom światłom
N dnami drwami ami gusłami żebrami oknami szkłami gniazdami ciałami światłami
Ms dnach drwach ach gusłach żebrach oknach szkłach gniazdach ciałach światłach

  114 114 115 115 115 115 115 115 115' 115* 115* 115*
lp MBW wygwizdowo cudo echo wojsko   jajo molo płuco dobro o jabłko  
D wygwizdowa cuda echa wojska   jaja mola płuca dobra a jabłka  
C wygwizdowu cudu echu wojsku   jaju molu płucu dobru u jabłku  
N wygwizdowem cudem echem wojskiem   jajem molem płucem dobrem em jabłkiem  
Ms wygwizdowie cudzie echu wojsku   jaju molu płucu dobru u jabłku  
lm MBW wygwizdowa cuda echa wojska Łaziska jaja mola płuca dobra a jabłka jasełka
D wygwizdowów cudów ech wojsk Łazisk jaj mol płuc dóbr zeł jabłek jasełek
C wygwizdowom cudom echom wojskom Łaziskom jajom molom płucom dobrom om jabłkom jasełkom
N wygwizdowami cudami echami wojskami Łaziskami jajami molami płucami dobrami ami jabłkami jasełkami
Ms wygwizdowach cudach echach wojskach Łaziskach jajach molach płucach dobrach ach jabłkach jasełkach

  116 116 116 116 117 118 118 119 119 119 119
lp MBW chłopisko pysio studio ranczo dziecko ucho oko wotum      
D chłopiska pysia studia rancza dziecka ucha oka wotum      
C chłopisku pysiu studiu ranczu dziecku uchu oku wotum      
N chłopiskiem pysiem studiem ranczem dzieckiem uchem okiem wotum      
Ms chłopisku pysiu studiu ranczu dziecku uchu oku wotum      
lm MBW chłopiska pysia studia rancza dzieci uszy oczy wota polonika realia miscellanea
D chłopisków pysiów studiów ranczów dzieci uszu oczu wotów poloników realiów miscellaneów
C chłopiskom pysiom studiom ranczom dzieciom uszom oczom wotom polonikom realiom miscellaneom
N chłopiskami pysiami studiami ranczami dziećmi uszami oczami wotami polonikami realiami miscellaneami
Ms chłopiskach pysiach studiach ranczach dzieciach uszach oczach wotach polonikach realiach miscellaneach

ż, blp

  120 121 121 121 121 121' 121' 121' 121* 121* 121** 121**
lp M córuś oś kolej Gołdap kąpiel łó ąb sól eć konew wieś żagiew
D córusi osi kolei Gołdapi kąpieli łodzi głębi soli ci konwi wsi żagwi
CMs córusi osi kolei Gołdapi kąpieli łodzi głębi soli ci konwi wsi żagwi
B córuś oś kolej Gołdap kąpiel łó ąb sól eć konew wieś żagiew
N córusią osią koleją Gołdapią kąpielą łodzią głębią solą płcią konwią wsią żagwią
W córuś osi kolei Gołdapi kąpieli łodzi głębi soli ci konwi wsi żagwi
lm MBW córusie osie koleje Gołdapie kąpiele łodzie głębie sole płcie konwie wsie żagwie
D córusi osi kolei Gołdapi kąpieli łodzi głębi soli ci konwi wsi żagwi
C córusiom osiom kolejom Gołdapiom kąpielom łodziom głębiom solom płciom konwiom wsiom żagwiom
N córusiami osiami kolejami Gołdapiami kąpielami łodziami głębiami solami płciami konwiami wsiami żagwiami
Ms córusiach osiach kolejach Gołdapiach kąpielach łodziach głębiach solach płciach konwiach wsiach żagwiach

  122 123 123 123 123 123* 123*@ 124 125 125'
lp M dłoń sieć     myśl brew czć kość noc uprząż
D dłoni sieci     myśli brwi czci kości nocy uprzęży
CMs dłoni sieci     myśli brwi czci kości nocy uprzęży
B dłoń sieć     myśl brew czć kość noc uprząż
N dłonią siecią     myślą brwią czcią kością nocą uprzężą
W dłoni sieci     myśli brwi czci kości nocy uprzęży
lm MBW dłonie sieci wnętrzności drzwi myśli brwi czci kości noce uprzęże
D dłoni sieci wnętrzności drzwi myśli brwi czci kości nocy uprzęży
C dłoniom sieciom wnętrznościom drzwiom myślom brwiom czciom kościom nocom uprzężom
N dłońmi sieciami wnętrznościami drzwiami myślami brwiami czciami kośćmi nocami uprzężami
Ms dłoniach sieciach wnętrznościach drzwiach myślach brwiach czciach kościach nocach uprzężach

  126 126* 127 128 128 128 128 128 129
lp M mysz wesz Płaska położna trwała Dobra Sucha służąca królowa
D myszy wszy Płaskiej położnej trwałej Dobrej Suchej służącej królowej
CMs myszy wszy Płaskiej położnej trwałej Dobrej Suchej służącej królowej
B mysz wesz Płaską położną trwałą Dobrą Suchą służącą królową
N myszą wszą Płaską położną trwałą Dobrą Suchą służącą królową
W myszy wszy Płaska położna trwała Dobra Sucha służąca królowo
lm MBW myszy wszy Płaskie położne trwałe Dobre Suche służące królowe
D myszy wszy Płaskich położnych trwałych Dobrych Suchych służących królowych
C myszom wszom Płaskim położnym trwałym Dobrym Suchym służącym królowym
N myszami wszami Płaskimi położnymi trwałymi Dobrymi Suchymi służącymi królowymi
Ms myszach wszach Płaskich położnych trwałych Dobrych Suchych służących królowych

  130' 131 131 131' 131* 131* 132* 133 133 133
lp M ręka apteka   droga matka   mamuśka świnia   szyja
D ki apteki   drogi matki   mamuśki świni   szyi
CMs ce aptece   drodze matce   mamuśce świni   szyi
B rękę aptekę   drogę matkę   mamuśkę świnię   szyję
N ręką apteką   drogą matką   mamuśką świnią   szyją
W ręko apteko   drogo matko   mamuśku świnio   szyjo
lm MBW ce apteki Kluki drogi matki sanki mamuśki świnie sanie szyje
D rąk aptek Kluk dróg matek sanek mamusiek świń sań szyj
C rękom aptekom Klukom drogom matkom sankom mamuśkom świniom saniom szyjom
N rękami aptekami Klukami drogami matkami sankami mamuśkami świniami saniami szyjami
Ms rękach aptekach Klukach drogach matkach sankach mamuśkach świniach saniach szyjach

  133 133 133 133' 133* 134* 134** 135 135 135 135 135
lp M   ziemia fala rola muszla stajnia suknia bazia   zbroja lilia  
D   ziemi fali roli muszli stajni sukni bazi   zbroi lilii  
CMs   ziemi fali roli muszli stajni sukni bazi   zbroi lilii  
B   ziemię falę rolę muszlę stajnię suknię bazię   zbroję lilię  
N   ziemią falą rolą muszlą stajnią suknią bazią   zbroją lilią  
W   ziemio falo rolo muszlo stajnio suknio bazio   zbrojo lilio  
lm MBW pomyje ziemie fale role muszle stajnie suknie bazie spodnie zbroje lilie ferie
D pomyj ziem fal ról muszel stajen sukien bazi spodni zbroi lilii ferii
C pomyjom ziemiom falom rolom muszlom stajniom sukniom baziom spodniom zbrojom liliom feriom
N pomyjami ziemiami falami rolami muszlami stajniami sukniami baziami spodniami zbrojami liliami feriami
Ms pomyjach ziemiach falach rolach muszlach stajniach sukniach baziach spodniach zbrojach liliach feriach

  135 135 135 135 135 135 136 136 136 137 138 139 139
lp M opcja głębia   butla   idea Ania Maja Ola wnusia szansa kobieta  
D opcji głębi   butli   idei Ani Mai Oli wnusi szansy kobiety  
CMs opcji głębi   butli   idei Ani Mai Oli wnusi szansie kobiecie  
B opcję głębię   butlę   ideę Anię Maję Olę wnusię szansę kobietę  
N opcją głębią   butlą   ideą Anią Mają Olą wnusią szansą kobietą  
W opcjo głębio   butlo   ideo Aniu Maju Olu wnusiu szanso kobieto  
lm MBW opcje głębie grabie butle gęśle idee Anie Maje Ole wnusie szanse kobiety Prusy
D opcji głębi grabi butli gęśli idei Ań Maj Ol wnusi szans kobiet Prus
C opcjom głębiom grabiom butlom gęślom ideom Aniom Majom Olom wnusiom szansom kobietom Prusom
N opcjami głębiami grabiami butlami gęślami ideami Aniami Majami Olami wnusiami szansami kobietami Prusami
Ms opcjach głębiach grabiach butlach gęślach ideach Aniach Majach Olach wnusiach szansach kobietach Prusach

  139 139 139 139 139 139 139' 139' 139' 139' 139*
lp M siła   nora   mucha   doba   szkoła siostra ćma
D siły   nory   muchy   doby   szkoły siostry ćmy
CMs sile   norze   musze   dobie   szkole siostrze ćmie
B siłę   norę   muchę   dobę   szkołę siostrę ćmę
N siłą   norą   muchą   dobą   szkołą siostrą ćmą
W siło   noro   mucho   dobo   szkoło siostro ćmo
lm MBW siły pakuły nory Czastary muchy Czechy doby Ciepłowody szkoły siostry ćmy
D sił pakuł nor Czastar much Czech dób Ciepłowód szkół sióstr ciem
C siłom pakułom norom Czastarom muchom Czechom dobom Ciepłowodom szkołom siostrom ćmom
N siłami pakułami norami Czastarami muchami Czechami dobami Ciepłowodami szkołami siostrami ćmami
Ms siłach pakułach norach Czastarach muchach Czechach dobach Ciepłowodach szkołach siostrach ćmach

  139* 139* 139* 139* 139** 139** 139** 139^ 139^ 140 140** 140**
lp M miotła   kołdra   panna igła gra gwiazda wiara      
D miotły   kołdry   panny igły gry gwiazdy wiary      
CMs miotle   kołdrze   pannie igle grze gwieździe wierze      
B miotłę   kołdrę   pannę igłę grę gwiazdę wiarę      
N miotłą   kołdrą   panną igłą grą gwiazdą wiarą      
W miotło   kołdro   panno igło gro gwiazdo wiaro      
lm MBW miotły widły kołdry Suchożebry panny igły gry gwiazdy wiary Włochy Węgry Niemcy
D mioteł wideł kołder Suchożeber panien igieł gier gwiazd wiar Włoch gier Niemiec
C miotłom widłom kołdrom Suchożebrom pannom igłom grom gwiazdom wiarom Włochom Węgrom Niemcom
N miotłami widłami kołdrami Suchożebrami pannami igłami grami gwiazdami wiarami Włochami Węgrami Niemcami
Ms miotłach widłach kołdrach Suchożebrach pannach igłach grach gwiazdach wiarach Włoszech Węgrzech Niemczech

  141 142 143 143 143' 143* 143** 143** 144 144 145 146
lp M nuda statua ulica   zorza   owca   sadza   pani bogini
D nudy statuy, statui ulicy   zorzy   owcy   sadzy   pani bogini
CMs nudzie statui ulicy   zorzy   owcy   sadzy   pani bogini
B nudę statuę ulicę   zorzę   owcę   sadzę   panią boginię
N nudą statuą ulicą   zorzą   owcą   sadzą   panią boginią
W nudo statuo ulico   zorzo   owco   sadzo   pani bogini
lm MBW nudy statuy ulice Kielce zorze Strzelce owce szczypce sadze nosze panie boginie
D nudów statui ulic Kielc zórz Strzelec owiec szczypiec sadzy noszy pań bogiń
C nudom statuom ulicom Kielcom zorzom Strzelcom owcom szczypcom sadzom noszom paniom boginiom
N nudami statuami ulicami Kielcami zorzami Strzelcami owcami szczypcami sadzami noszami paniami boginiami
Ms nudach statuach ulicach Kielcach zorzach Strzelcach owcach szczypcach sadzach noszach paniach boginiach

2009-09-09