Nomina actionis – czynności / acts

Nomina essendi – bycie jakimś, czymś / being of some sort, being (like) something

Nomina agentis – wykonawcy czynności / performers of an act

Nomina agentis feminativa – wykonawczynie czynności / female performers of an act

Nomina instrumenti – narzędzia / tools

Nomina objecti – wytwory i przedmioty czynności / results and objects of an act

Nomina attributiva personalia – nosiciele cech / persons who have a feature

Nomina attributiva feminativa – nosicielki cech / women who have a feature

Nomina attributiva impersonalia – przedmioty mające jakąś cechę / things that have a feature

Nomina loci – nazwy miejsc / names of places

Nomina collectiva – nazwy zbiorowe / collective names

Nomina singulativa – nazwy jednostkowe / singulative names

Nomina delocativa – nazwy odmiejscowe, nazwy mieszkańców / names of inhabitants

Nomina delocativa feminativa – nazwy odmiejscowe, nazwy mieszkanek / names of feminine inhabitants

Nomina masculinativa – nazwy męskie / masculine names

Nomina feminativa – nazwy żeńskie / feminine names

Nomina deminutiva – nazwy zdrabniające / diminutive names

Nomina hypocoristica masculina – spieszczenia imion męskich/diminutive forms of masculine first names

Nomina hypocoristica feminina – spieszczenia imion żeńskich/diminutive forms of feminine first names

Nomina augmentativa – nazwy zgrubiające / augmentative names

Nomina augmentativa feminativa – nazwy zgrubiające kobiet / augmentative names of women

Nomina juvenium – nazwy istot młodych / names of young beings

s. – od rzeczowników / from substantives

a. – od przymiotników / from adjectives

v. – od czasowników / from verbs

p. – od przyimków / from prepositions

pr. – z przedrostkiem / with praefix

* – forma nieistniejąca we współczesnym języku / the form which does not exist in the modern language

ndk – niedokonany / imperfective

dk – dokonany / perfective

nm – (obecnie) niemotywowany / (nowadays) unmotivated