Wersja z 2014-12-17

Program nauczania matematyki – liceum

temat „MATeMAtyka”
„Nowa Era”
podstawowy
i rozszerzony
2007
„MATeMAtyka”
„Nowa Era”
podstawowy
2011
„MATeMAtyka”
„Nowa Era”
rozszerzony
2011
Liczby rzeczywiste
Liczby naturalne
(Cechy podzielności)
  1.1.1 1.1.1
Liczby Fermata     1.1.1.a
Liczby całkowite. Liczby wymierne   1.1.2 1.1.2
Liczby niewymierne   1.1.3 1.1.3
Dowód niewymierności liczby √2   (1.1.13.b) 1.1.3.a
Rozwinięcie dziesiętne liczby rzeczywistej   1.1.4 1.1.4
Pierwiastek z liczby nieujemnej   1.1.5 1.1.5
Działania na pierwiastkach   1.1.6  
Pierwiastek nieparzystego stopnia   1.1.7 1.1.6
Wielkości w astronomii   [1.1.7.a] [1.1.6.a]
Potęga o wykładniku całkowitym   1.1.8 1.1.7
Notacja wykładnicza   1.1.9 1.1.8
Przybliżenia   1.1.10 1.1.9
Długość okręgu. Liczba π     1.1.9.a
Procenty   1.1.11, 1.1.12 1.1.10, 1.1.11
Obliczanie procentu danej liczby   (1.1.11.a) (1.1.10.a)
Obliczanie, jakim procentem jednej liczby jest druga liczba   (1.1.11.b) (1.1.10.b)
Wyznaczanie liczby, gdy dany jest jej procent   (1.1.11.c) (1.1.10.c)
Liczby pierwsze     (1.1.12.a)
Rozkład liczby złożonej na czynniki pierwsze   (1.1.13.a)  
Liczby niewymierne   (1.1.13.b)  
Potęga o wykładniku wymiernym     (1.1.12.b)
Logarytm     (1.1.12.c)
Język matematyki
Zbiory   1.2.1 1.2.1
Działania na zbiorach   1.2.2, (1.2.12.a) 1.2.2
Iloczyn kartezjański zbiorów. Punkty kratowe     1.2.2.a
Przedziały   1.2.3 1.2.3
Przedziały ograniczone   (1.2.3.a) (1.2.3.a)
Przedziały nieograniczone   (1.2.3.b) (1.2.3.b)
Działania na przedziałach   1.2.4 1.2.4
Rozwiązywanie równań – powtórzenie   1.2.4.a  
Rozwiązywanie nierówności   1.2.5, 1.2.6 1.2.5
Mnożenie sum algebraicznych   1.2.7 1.2.5.a
Wzory skróconego mnożenia   1.2.8 1.2.6, 1.2.8*
Zastosowanie przekształceń algebraicznych   1.2.9 1.2.7
Usuwanie niewymierności z mianownika   (1.2.9.a)  
Liczby wielokątne   (1.2.12.b) 1.2.7.a
Wartość bezwzględna   1.2.10 1.2.9
Interpretacja geometryczna wartości bezwzględnej   (1.2.10.a)  
Własności wartości bezwzględnej     1.2.10*
Równania i nierówności z wartością bezwzględną     1.2.11*, 1.2.12*
Błąd bezwzględny i błąd względny   1.2.11 1.2.13
Logika matematyczna     (1.2.14.a)
Negacja zdania     (1.2.14.b)
Koniunkcja zdań     (1.2.14.c)
Alternatywa zdań     (1.2.14.d)
Implikacja zdań     (1.2.14.e)
Równoważność zdań     (1.2.14.f)
Prawa rachunku zdań     (1.2.14.g)
Kwadrat logiczny     (1.2.14.h)
Funkcja liniowa
Układ współrzędnych – powtórzenie   1.3.0.a  
Sposoby opisu funkcji   1.3.1 1.3.1
Wykres funkcji liniowej   1.3.2, 1.3.3 1.3.2
Własności funkcji liniowej   1.3.4 1.3.3
Miejsca zerowe funkcji liniowej   (1.3.4.a) (1.3.3.a)
Monotoniczność funkcji liniowej   (1.3.4.b) (1.3.3.b)
Równanie prostej na płaszczyźnie   1.3.5 1.3.4
Współczynnik kierunkowy prostej   1.3.6 1.3.5
Interpretacja współczynnika kierunkowego   (1.3.6.a) (1.3.5.a)
Nachylenie trasy   [1.3.6.b] [1.3.5.b]
Warunek prostopadłości prostych   1.3.7 1.3.6
Układy równań liniowych   1.3.8, 1.3.9 1.3.7
Interpretacja geometryczna układu równań liniowych   1.3.10 1.3.8
Nierówności liniowe   (1.3.12.b)  
Układy nierówności liniowych     1.3.9*
Funkcja liniowa – zastosowania   1.3.11 1.3.10
Wyznaczniki   (1.3.12.a) (1.3.11.a)
Układy równań liniowych z trzema niewiadomymi     (1.3.11.b)
Programowanie liniowe   (1.3.12.c)  
Metoda eliminacji Gaussa     (1.3.11.c)
Funkcje
Dziedzina i miejsca zerowe funkcji   1.4.1 1.4.1
Szkicowanie wykresu funkcji   1.4.2 1.4.2
Monotoniczność funkcji   1.4.3 1.4.3
Odczytywanie własności funkcji z wykresu   1.4.4, 1.4.5 1.4.4, 1.4.5
Dziedzina funkcji w zadaniach geometrycznych   (1.4.11.a) 1.4.4.a
Przedstawianie danych w postaci wykresu   (1.4.11.b)  
Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OY   1.4.6 1.4.6
Przesuwanie wykresu wzdłuż osi OX   1.4.7 1.4.7
Wektory w układzie współrzędnych     1.4.8
Przesuwanie wykresu o wektor     1.4.9
Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi układu współrzędnych     1.4.10
Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi OX   1.4.8  
Przekształcanie wykresu przez symetrię względem osi OY   1.4.9  
Funkcje parzyste i funkcje nieparzyste     1.4.10.a
Inne przekształcenia wykresu     1.4.11*
Funkcje – zastosowania   1.4.10 1.4.12
Krzywe opisane parametrycznie     (1.4.13.a)
Funkcja kwadratowa
Wykres funkcji f(x) = ax2   1.5.1 1.5.1
Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 wzdłuż osi OX i OY   1.5.2  
Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = ax2 o wektor     1.5.2
Rzut ukośny   [1.5.2.a] [1.5.2.a]
Postać kanoniczna i postać ogólna funkcji kwadratowej   1.5.3, 1.5.4 1.5.3
Obliczanie wartości trójmianu kwadratowego   1.5.3.a 1.5.3.a
Równania kwadratowe   1.5.5, 1.5.6 1.5.4, 1.5.5
Interpretacja geometryczna   (1.5.6.a) (1.5.5.a)
Szkicowanie paraboli   (1.5.6.b) (1.5.5.b)
Postać iloczynowa funkcji kwadratowej   1.5.7, 1.5.8 1.5.6
Równania sprowadzalne do równań kwadratowych     1.5.7*
Nierówności kwadratowe   1.5.9 1.5.8
Układy równań   (1.5.12.a) 1.5.9*
Wzory Viète’a     1.5.10*
Równania kwadratowe z parametrem     1.5.11*
Funkcja kwadratowa – zastosowania   1.5.10, 1.5.11 1.5.12, 1.5.13
Spadek swobodny i ruch pionowy w górę     (1.5.14.a)
Parabola   (1.5.12.b) (1.5.14.b)
Planimetria
Miary kątów w trójkącie   1.6.1 1.6.1
Punkty specjalne w trójkącie   1.6.1.a 1.6.1.a
Trójkąty przystające
(Cecha bbb. Cecha bkb. Cecha kbk. Nierówność trójkąta)
  1.6.2 1.6.2
Trójkąty podobne
(Cecha bbb. Cecha kkk. Cecha bkb)
  1.6.3 1.6.3
Wielokąty podobne   1.6.4 1.6.4
Twierdzenie Talesa   1.6.5* 1.6.5*
Fraktale   [1.6.5.a] [1.6.5.a]
Trójkąty prostokątne
(Twierdzenie Pitagorasa)
  1.6.6  
Trójkąty podobne     1.6.6
Dowód twierdzenia Pitagorasa   (1.6.7.b) 1.6.6.a
Funkcje trygonometryczne kąta ostrego   2.5.1 1.6.7
Trygonometria – zastosowania   2.5.2 1.6.8
Rozwiązywanie trójkątów prostokątnych   2.5.3 1.6.9
Związki między funkcjami trygonometrycznymi
(Podstawowe tożsamości trygonometryczne)
  2.5.4 1.6.10
Pole trójkąta   2.6.5 1.6.11
Pole czworokąta   2.6.8 1.6.12
Problemy konstrukcyjne   (1.6.7.a) (1.6.13.a)
Geometria analityczna
Odległość między punktami w układzie współrzędnych. Środek odcinka     1.7.1
Odległość między punktami w układzie współrzędnych   2.6.9  
Środek odcinka   2.6.10  
Odległość punktu od prostej     1.7.2*
Okrąg w układzie współrzędnych
(Równanie okręgu)
    1.7.3*
Wzajemne położenie dwóch okręgów   2.6.2 1.7.4*
Wzajemne położenie okręgu i prostej   2.6.3 1.7.5*
Układy równań drugiego stopnia     1.7.6*
Koło w układzie współrzędnych     1.7.7*
Działania na wektorach     1.7.8*
Wektory – zastosowania     1.7.9*
Jednokładność     1.7.10*
Symetria osiowa   2.6.11 1.7.11
Symetria względem osi układu współrzędnych   (2.6.11.a) (1.7.11.a)
Symetria środkowa   2.6.12 1.7.12
Symetria względem początku układu współrzędnych   (2.6.12.a) (1.7.12.a)
Elipsa     (1.7.13.a)
Obrót   (2.6.13.a) (1.7.13.b)
Obrót w układzie współrzędnych   (2.6.13.b)  
Wykorzystanie kalkulatora graficznego     1.7.13.c
Funkcje i ich własności     (1.7.13.d)
Przekształcenia wykresu funkcji     (1.7.13.e)
Funkcja liniowa     (1.7.13.f)
Funkcja kwadratowa     (1.7.13.g)
Wielomiany / Sumy algebraiczne
Sumy algebraiczne   2.1.1  
Stopień i współczynniki wielomianu     2.1.1
Dodawanie i odejmowanie wielomianów / sum algebraicznych   2.1.2 2.1.2
Mnożenie wielomianów / sum algebraicznych   2.1.3 2.1.3
Rozkład trójmianu kwadratowego na czynniki – powtórzenie     2.1.3.a
Rozkład wielomianu na czynniki     2.1.4, 2.1.5*
Wyłączanie wspólnego czynnika przed nawias   2.1.4.a  
Wzory skróconego mnożenia – powtórzenie     2.1.4.a
Zastosowanie wzorów skróconego mnożenia   2.1.4  
Równania kwadratowe – powtórzenie   2.1.5  
Równiania wielomianowe / Równania wyższych stopni   2.1.6, 2.1.7 2.1.6
Dzielenie wielomianów     2.1.7*
Równość wielomianów     2.1.8*
Twierdzenie Bézouta
(Twierdzenie o reszcie)
    2.1.9*
Pierwiastki całkowite i pierwiastki wymierne wielomianu
(Twierdzenie o pierwiastkach całkowitych.
Twierdzenie o pierwiastkach wymiernych)
    2.1.10*
Równania wielomianowe. Wzór Cardano     2.1.10.a
Pierwiastki wielokrotne     2.1.11*
Wykres wielomianu   (2.1.8.a) 2.1.12*
Wielomian trzeciego stopnia – przykłady zastosowań   (2.1.8.b)  
Nierówności wielomianowe     2.1.13*
Powierzchnie     [2.1.13.a]
Wielomiany – zastosowania     2.1.14*
Metody przybliżone rozwiązywania równań wielomianowych     (2.1.15.a)
Schemat Hornera     (2.1.15.b)
Funkcje wymierne
Proporcjonalność odwrotna   2.2.1 2.2.1
Droga, prędkość, czas   (2.2.1.a)  
Wielkości wprost proporcjonalne – powtórzenie   2.2.1.b  
Wykres funkcji f(x) = a/x   2.2.2 2.2.2
Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OY   2.2.3  
Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x wzdłuż osi OX   2.2.4  
Przesunięcie wykresu funkcji f(x) = a/x o wektor     2.2.3
Hiperbola i hiperboloida   [2.2.7.a] [2.2.3.a]
Funkcja homograficzna   (2.2.10.a) 2.2.4*
Przekształcenia wykresu funkcji     2.2.5*
Wyrażenia wymierne   2.2.5  
Działania na liczbach wymiernych – powtórzenie   2.2.5.a  
Działania na wyrażeniach wymiernych   2.2.6  
Mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych     2.2.6
Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych     2.2.7
Równania wymierne   2.2.7 2.2.8
Nierówności wymierne     2.2.9*
Funkcje wymierne     2.2.10*
Równania i nierówności z wartością bezwzględną     2.2.11*
Wyrażenia wymierne – zastosowania   2.2.8, 2.2.9 2.2.12, 2.2.13
Wyrażenia wymierne dwóch zmiennych     (2.2.14.a)
Zadania z parametrem     (2.2.14.b)
Funkcje trygonometryczne / Trygonometria
Trójkąty prostokątne – powtórzenie
(Twierdzenie Pitagorasa.
Twierdzenie odwrotne do twierdzenia Pitagorasa)
  2.5.0.a  
Funkcje trygonometryczne kąta ostrego w trójkącie prostokątnym – powtórzenie     2.3.0.a
Funkcje trygonometryczne kąta wypukłego   2.5.5, 2.5.6  
Współczynnik kierunkowy prostej   (2.5.7.a)  
Funkcje trygonometryczne dowolnego kąta     2.3.1*
Kąt obrotu     2.3.2*
Miara łukowa kąta     2.3.3*
Funkcje okresowe     2.3.4*
Wykresy funkcji sinus i cosinus     2.3.5*
Wykres funkcji sinus     (2.3.5.a)
Wykres funkcji cosinus     (2.3.5.b)
Wykresy funkcji tangens i cotangens     2.3.6*
Wykres funkcji tangens     (2.3.6.a)
Wykres funkcji cotangens     (2.3.6.b)
Przesunięcie wykresu funkcji o wektor     2.3.7*
Przekształcenia wykresu funkcji     2.3.8*, 2.3.9*, 2.3.10*
Obrót a sinusoida     [2.3.9.a]
Ruch po okręgu     (2.3.9.b)
Tożsamości trygonometryczne
(Podstawowe tożsamości trygonometryczne)
    2.3.11*
Funkcje trygonometryczne sumy i różnicy kątów     2.3.12*
Wartości funkcji trygonometrycznych kątów: 18°, 36°, 54°, 72°     2.3.12.a
Wzory redukcyjne     2.3.13*
Równania trygonometryczne     2.3.14*, 2.3.15*
Nierówności trygonometryczne     2.3.16*
Różnowartościowość funkcji     (2.3.17.a)
Funkcje odwrotne do funkcji trygonometrycznych     (2.3.17.b)
Dowód wzoru na cosinus różnicy kątów     (2.3.17.c)
Ciągi
Pojęcie ciągu   2.4.1 2.4.1
Sposoby określania ciągu   2.4.2 2.4.2
Ciągi monotoniczne   2.4.3 2.4.3, 2.4.5*
Ciągi określone rekurencyjnie   (2.4.11.c) 2.4.4*
Ciąg Fibonacciego   [2.4.6.a] [2.4.4.a]
Ciąg arytmetyczny   2.4.4, 2.4.5 2.4.6, 2.4.7
Średnia arytmetyczna   (2.4.4.a) (2.4.6.a)
Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego   2.4.6 2.4.8
Ciąg geometryczny   2.4.7, 2.4.8 2.4.9, 2.4.10
Średnia geometryczna   (2.4.8.a) (2.4.10.a)
Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego   2.4.9 2.4.11
Ciągi arytmetyczne i ciągi geometryczne – zadania   (2.4.11.a) 2.4.12*
Wykres ciągu geometrycznego   (2.4.11.b)  
Procent składany   2.4.10 2.4.13
Granica ciągu     2.4.14*
Intuicyjne pojęcie granicy ciągu     (2.4.14.a)
Granica niewłaściwa     2.4.15*
Obliczanie granic ciągów
(Twierdzenie o trzech ciągach)
    2.4.16*, 2.4.17*
Szereg geometryczny     2.4.18*
Ciągi ograniczone     (2.4.19.a)
Rachunek różniczkowy
Granica funkcji w punkci     2.5.1*
Intuicyjne pojęcie granicy     (2.5.1.a)
Obliczanie granic     2.5.2*
Granice jednostronne     2.5.3*
Granice niewłaściwe     2.5.4*
Asymptoty pionowe wykresu funkcji     (2.5.4.a)
Krzywe płaskie i asymptoty     2.5.4.b
Granica funkcji w nieskończoności     2.5.5*
Ciągłość funkcji     2.5.6*
Własności funkcji ciągłych
(Twierdzenie o przyjmowaniu wartości pośrednich.
Twierdzenie Weierstrassa)
    2.5.7*
Pochodna funkcji     2.5.8*
Interpretacja geometryczna ilorazu różnicowego     (2.5.8.a)
Pochodna funkcji w punkcie     (2.5.8.b)
Interpretacja geometryczna pochodnej     (2.5.8.c)
Funkcja pochodna     2.5.9*
Równanie stycznej     (2.5.9.a)
Działania na pochodnych
(Pochodna sumy i pochodna różnicy funkcji.
Pochodna iloczynu funkcji. Pochodna ilorazu funkcji)
    2.5.10*
Interpretacja fizyczna pochodnej     2.5.11*
Rachunek różniczkowy i całkowy     [2.5.11.a]
Funkcje rosnące i funkcje malejące     2.5.12*
Ekstrema funkcji
(Warunek konieczny istnienia ekstremum.
Warunek wystarczający istnienia ekstremum)
    2.5.13*
Wartość najmniejsza i wartość największa funkcji     2.5.14*
Zagadnienia optymalizacyjne     2.5.15*
Szkicowanie wykresu funkcji     2.5.16*, (2.5.17.a)
Pochodna funkcji złożonej     (2.5.17.b)
Planimetria
Długość okręgu i pole koła   2.6.1 2.6.1
Kąty w okręgu   2.6.4 2.6.2
Kąt między styczną a cięciwą okręgu
(Twierdzenie o cięciwach)
    (2.6.2.a)
Okrąg opisany na wielokącie (wielokąt wpisany w okrąg)   2.6.7.a 2.6.2.b
Okrąg opisany na trójkącie   2.6.7 2.6.3
Okrąg wpisany w wielokąt (wielokąt opisany na okręgu)   2.6.6.a 2.6.3.a
Okrąg wpisany w trójkąt   2.6.6 2.6.4
Czworokąty wypukłe   2.6.8.a 2.6.5
Okrąg opisany na czworokącie     2.6.6*
Problem mostów królewieckich   [2.6.7.b] [2.6.6.a]
Okrąg wpisany w czworokąt     2.6.7*
Twierdzenie sinusów     2.6.8*
Twierdzenie cosinusów     2.6.9*
Odcinki stycznych i siecznych
(Twierdzenie o siecznych. Twierdzenie o stycznej i siecznej)
    (2.6.10.a)
Wykorzystanie kalkulatora graficznego     2.6.10.b
Wielomiany     (2.6.10.c)
Przekształcenia wykresu funkcji f(x) = a/x     (2.6.10.d)
Współrzędne biegunowe     (2.6.10.e)
Rachunek pochodnych     (2.6.10.f)
Rachunek prawdopodobieństwa
Reguła mnożenia   3.1.1 3.1.1
Prezentacja wyników doświadczenia za pomocą drzewa   3.1.1.a  
Permutacje   3.1.2 3.1.2
Wariacje bez powtórzeń   3.1.3 3.1.3
Wariacje z powtórzeniami   3.1.4 3.1.4
Kombinacje     3.1.5*
Wzór dwumianowy Newtona     3.1.5.a
Kombinatoryka – zadania
(Reguła dodawania)
    3.1.6*
Reguła dodawania   3.1.5  
Dwójkowy system liczbowy     3.1.6.a
Zdarzenia losowe   3.1.6 3.1.7
Częstość zdarzeń   3.1.6.a 3.1.7.a
Prawdopodobieństwo klasyczne   3.1.7 3.1.8
Prawdopodobieństwo klasyczne – zadania   3.1.8  
Własności prawdopodobieństwa   3.1.10 3.1.9
Rozkład prawdopodobieństwa   3.1.9 3.1.9.a
Prawdopodobieństwo warunkowe     3.1.10*
Zdarzenia niezależne     3.1.10.a
Prawdopodobieństwo całkowite
(Wzór na prawdopodobieństwo całkowite)
    3.1.11*
Rzut monetą   [3.1.7.a] [3.1.11.a]
Doświadczenia wieloetapowe   (3.1.11.a) 3.1.12*
Wzór Bayesa     3.1.12.a
Wartość oczekiwana gry   (3.1.11.b) (3.1.13.a)
Schemat Bernoulliego
(Wzór Bernoulliego)
    (3.1.13.b)
Statystyka
Średnia arytmetyczna   3.2.1 3.2.1
Mediana i dominanta   3.2.2 3.2.2
Odchylenie standardowe   3.2.3 3.2.3
Inne miary rozrzutu danych   3.2.3.a 3.2.3.a
Średnia ważona   3.2.4 3.2.4
Rozkład normalny   (3.2.5.a) (3.2.5.a)
Wariancja i odchylenie standardowe   (3.2.5.b)  
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne / Funkcje wykładnicze i logarytmy
Potęga o wykładniku całkowitym – powtórzenie   2.3.0.a 3.3.0.a
Potęga o wykładniku wymiernym   2.3.1 3.3.1
Potęga o wykładniku rzeczywistym   2.3.2 3.3.2
Funkcje wykładnicze   2.3.3 3.3.3
Przekształcenia wykresu funkcji wykładniczej   2.3.4 3.3.4, 3.3.5*
Własności funkcji wykładniczej     3.3.6*
Logarytm   2.3.5 3.3.7
Logarytm dziesiętny   2.3.6  
Własności logarytmów
(Twierdzenie o logarytmie iloczynu.
Twierdzenie o logarytmie ilorazu. Twierdzenie o logarytmie potęgi)
    3.3.8
Logarytm iloczynu i logarytm ilorazu
(Twierdzenie o logarytmie iloczynu.
Twierdzenie o logarytmie ilorazu)
  2.3.7  
Logarytm potęgi
(Twierdzenie o logarytmie potęgi)
  2.3.8  
Funkcje logarytmiczne   (2.3.10.b) 3.3.9*
Własności funkcji logarytmicznej   (2.3.10.c)  
Przekształcenia wykresu funkcji logarytmicznej     3.3.10*
Zmiana podstawy logarytmu
(Twierdzenie o zmianie podstawy logarytmu)
  (2.3.10.a) 3.3.11*
Skala logarytmiczna   (2.3.10.d) [3.3.11.a]
Funkcje wykładnicze i logarytmiczne – zastosowania   2.3.9 3.3.12
Wzrost wykładniczy   (2.3.9.a) (3.3.12.a)
Wzrost liczby ludności     (3.3.12.b)
Rozpad promieniotwórczy   (2.3.9.b) (3.3.12.c)
Równania wykładnicze     (3.3.13.a)
Nierówności wykładnicze     (3.3.13.b)
Równania logarytmiczne     (3.3.13.c)
Nierówności logarytmiczne     (3.3.13.d)
Stereometria
Proste i płaszczyzny w przestrzeni
(Wzajemne położenie dwóch płaszczyzn.
Wzajemne położenie dwóch prostych.
Wzajemne położenie prostej i płaszczyzny)
  3.3.1 3.4.1
Graniastosłupy   3.3.2 3.4.2
Odcinki w graniastosłupach   3.3.3 3.4.3
Objętość graniastosłupa   3.3.4 3.4.4
Ostrosłupy   3.3.5 3.4.5
Objętość ostrosłupa   3.3.6 3.4.6
Kąt między prostą a płaszczyzną   3.3.7 3.4.7
Kąt dwuścienny   3.3.8 3.4.8
Przekroje prostopadłościanów   3.3.9  
Przekroje graniastosłupów     3.4.9*
Przekroje ostrosłupów     3.4.10*
Walec   3.3.10 3.4.11
Stożek   3.3.11 3.4.12
Kula   3.3.12 3.4.13
Loksodroma i ortodroma   [3.3.12.a] [3.4.13.a]
Bryły podobne   3.3.13 3.4.14
Zasada Cavalieriego     3.4.14.a
Bryły opisane na kuli     3.4.15*
Sześcian opisany na kuli     (3.4.15.a)
Ostrosłup prawidłowy czworokątny opisany na kuli     (3.4.15.b)
Walec opisany na kuli     (3.4.15.c)
Stożek opisany na kuli     (3.4.15.d)
Bryły wpisane w kulę     3.4.16*
Prostopadłościan wpisany w kulę     (3.4.16.a)
Ostrosłup prawidłowy czworokątny wpisany w kulę     (3.4.16.b)
Walec wpisany w kulę     (3.4.16.c)
Stożek wpisany w kulę     (3.4.16.d)
Inne bryły wpisane i opisane     3.4.17*
Walec opisany na graniastosłupie     (3.4.17.a)
Walec wpisany w graniastosłup     (3.4.17.b)
Walec opisany na stożku     (3.4.17.c)
Walec wpisany w stożek     (3.4.17.d)
Wielościany foremne   (3.3.14.a) (3.4.18.a)
Bryły Archimedesa   (3.3.14.b) (3.4.18.b)
Przykłady dowodów w matematyce
Dowody w algebrze   3.4.1, 3.4.2 3.5.1, 3.5.2
Dowód nie wprost     3.5.1.a
Dowody w geometrii
(Twierdzenie o dwusiecznej kąta w trójkącie)
  3.4.3, 3.4.4 3.5.3, 3.5.4