Wersja z 2011–01–31 | Version of 2011–01–31

IEED

Zebrał Grzegorz Jagodziński, autor internetowej gramatyki języka polskiego i kursu języka polskiego dla cudzoziemców. Skróty i symbole objaśniono tutaj.

Collected by Grzegorz Jagodziński, the author of an online grammar of the Polish language and A Polish course for foreigners. Abbreviations and symbols have been explained here.

A B Bh D Dh E G ǵ Gʷ Gh ǵh Gʷh H I J K ḱ Kʷ O P S T U W

Prezentowany tutaj słownik obejmuje wybrane rekonstrukcje słownictwa indoeuropejskiego dokonane na podstawie danych z dwóch lub większej ilości grup językowych. W odróżnieniu od innych publikacji tego typu zawiera także rekonstrukcje dokonane na bazie danych z pojedynczych języków. Wyrazy uporządkowano według rdzeni podanych w kolejności alfabetycznej.

The presented dictionary contains selected reconstructions of the Indo-European vocabulary which have been made on the basis of data from two or more language groups. Contrary to other publications of this type it also contains reconstructions made on the basis of single languages. The words are arranged by roots given in alphabetical order.


Ramka nadrzędna | The main frame