Wersja z: / Version of:
2024–02-08

Grzegorz Jagodziński

Interparonimy — Interparonyms

angielski – polski
English – Polish

Interparonimy lub ekwiwalenty pozorne (potocznie także słowa zwodnicze, słowa zdradliwe, słowa-pułapki) to wyrazy dwóch różnych języków, podobne do siebie w piśmie lub mowie, ale mające całkiem inne znaczenie. Mogą być przyczyną omyłek w tłumaczeniu czy zrozumieniu tekstu w języku obcym. Żartobliwie określa się je nazwą fałszywi przyjaciele (ang. false friends). Warto pamiętać, że to określenie nie jest poważne, nie należy do terminologii naukowej i nie powinno być stosowane w profesjonalnych opracowaniach.

W poniższej tabeli zebrano różne pary angielskich i polskich wyrazów, które mają identyczną lub podobną pisownię, albo też wymawiane są w podobny sposób w obu językach, albo też takie, które skłonni jesteśmy utożsamić mimo różnic. W tabeli umieszczono także interparonimy częściowe, które niekiedy sobie odpowiadają znaczeniowo, a innym razem muszą być tłumaczone w inny sposób.

 

Interparonyms or surface equivalents are words of two different languages which are similar in writing or pronunciation but have quite different meanings. They can be a reason for errors in translation or understanding of a text in a foreign language. They are termed humorously false friends. It is worth remembering, however, that this term is not serious, does not belong to scientific terminology, and should not be used in professional studies.

In the chart below you can find pairs of English and Polish words which are written in the same or a similar way, or which are pronounced similarly in both languages, or which can be identified with each other, despite of the differences. The chart also contains partial paronyms, that is words which are sometimes translated counterparts, and sometimes must be translated in different ways.


Wyraz angielski
English word
Tłumaczenie na polski
Polish translation
  Wyraz polski
Polish word
Tłumaczenie na angielski
English translation
abnegation poświęcenie, wyrzeczenie się   abnegacja untidiness, slovenliness
absolutely (absolute, strictly) absolutnie   absolutnie absolutely
(completely, totally, fully) całkowicie
(necessarily, ruthlessly) bezwzględnie
absurd absurdalny   absurd absurdity, nonsense
academic (person) nauczyciel akademicki   akademik (student) hostel, dorm
(adjective) akademicki
accommodation (of an eye) akomodacja   akomodacja accommodation
(in religion) akomodacja, przystosowanie
(dwelling) mieszkanie, siedziba
accord (agreement) porozumienie, uzgodnienie, zgoda   akord (w muzyce) chord
(own) inicjatywa (system wynagradzania) piece-work
actual faktyczny, rzeczywisty, właściwy, dokładnie ten   aktualny (obecny) current, present
(ważny, na czasie) current, up-to-date
actuality rzeczywistość   aktualność topicality
actualize urzeczywistniać, realizować   aktualizować update
actually właściwie, w rzeczywistości, tak naprawdę   aktualnie currently, presently, at the moment
adapter (author) adaptator   adapter (gramofon) record player
(plug) trójnik, złączka, rozgałęziacz, rozgałęźnik, nasadka, łącznik (część gramofonu) pickup head
address (write address) adresować   adresować address
(aim, direct) kierować (do kogoś)
adept biegły   adept (uczeń, praktykant) student, learner
(zwolennik) adherent, votary
advocate (supporter) rzecznik, zwolennik, adwokat (przenośnie)   adwokat (w sądzie) barrister, attorney
(judge) sędzia cywilny (przenośnie) advocate
affair (case, matter) sprawa, interes   afera swindle, scandal, fuss
(love) romans
agenda porządek dzienny, program, terminarz   agenda department, branch, section, division
ale piwo (rodzaj piwa)   ale but
alley uliczka, zaułek   aleja avenue
amatory miłosny   amatorski amateur, amateurish
angina dusznica bolesna   angina tonsilitis
antenna czułek   antena aerial
antics (of animal, child) błazeństwa, figle, wygłupy   antyk (starożytność) antiquity
(of politicians) wyskoki (zabytkowy przedmiot) antique
apartment mieszkanie   apartament luxury flat, suite of rooms
appelation nazwa, tytuł   apelacja appeal
application (computer program) aplikacja   aplikacja (program komputerowy) application
(for job) podanie
(prawnicza) articles, legal training
(in law) wniosek
(of law, theory) zastosowanie
(wzór naszyty na tkaninę) appliqué
(of cream) nałożenie
arrest (seizing) areszt, aresztowanie   areszt (zatrzymanie) arrest, detention
(stoppage) zatrzymanie (np. akcji serca) (więzienie) jail
as jak, jako   as ace
Asia Azja   Asia Joan, Joanne (diminutive form)
assist towarzyszyć, pomagać   asystować accompany
assistance pomoc   asysta company, escort
asylum (political) azyl   azyl (ostoja, schronienie) refuge, sanctuary, shelter, asylum
(refuge) schronienie
(polityczny) asylum
(lunatic) zakład dla obłąkanych
athlete sportowiec, sportsmen   atleta strongman
attic (room) strych, poddasze   attyka attic
(wall above cornice) attyka
audition przesłuchanie do roli, próba   audycja broadcast, radio program, TV program
auditorium (in theatre) widownia, audytorium   audytorium (sala wykładowa) auditorium, lecture theatre
(lecture hall) sala wykładowa, aula
(grupa słuchaczy) audience, group of listeners, auditorium
(for meetings) sala konferencyjna, miejsce zebrań publicznych
authority (forcefulness) autorytet   autorytet authority
(expert) autorytet
(power) władza
(confidence) przekonanie
(permission) upoważnienie
automat bar, w którym kupuje się posiłki z automatów   automat automaton
baby dziecko, niemowlę, młode   baba (lm baby) woman (pl. women)
back (of body) plecy   bak fuel tank
(spine) grzbiet
(of chair) oparcie
(other side, rear) tył
(reverse) odwrotna strona
(end) koniec
(in sports) obrona
(adjective) tylny
(to the rear) do tyłu
(at the rear) z tyłu
(returning) z powrotem
(ago) wstecz
(in return) w zamian
bacterium (pl. bacteria) bakteria   bakteria (lm bakterie) bacterium
ball (dance) bal   bal (zabawa) ball, dance
(sphere) kula, kulka
(in games) piłka
(of wool) motek, kłębek
(eye) gałka (drewna) log
(billiard) bila
(bullet) pocisk, kula
(bollock) jajo, jądro
bank (institution) bank   bank bank
(wall) wał
bar (e.g. in hotel) bar   bar bar
(counter) kontuar
(of metal) pręt, sztaba, poprzeczka
(of wood) drążek, belka, sztacheta
(of chocolate) baton, tabliczka
(of soap) kostka
(barrier) szlaban
(in music) takt
bark (of tree) kora   bark (część ciała) shoulder
(of dog) szczek, szczeknięcie (żaglowiec) bark, barque
(ship) bark barka barge, boat, craft
barracks koszary   barak (lm baraki) Nissen hut, wooden hut, shed
basin (for washing) miska, miednica, umywalka   basen (pływacki) swimming pool
(of river) dorzecze (dla chorych) bedpan
bat (animal) nietoperz   bat whip
(club, cudgel) kij, pała, pałka
(blow) cios
(pace) tempo
(blink) mrugnięcie
baton (conductor’s) batuta   baton chocolate bar, candy bar
(in relay) pałeczka (w sztafecie)
(policeman’s) pałka
beach plaża   bicz whip
beckon kiwać, skinąć, zaprosić gestem   bekon bacon
beech buk   bicz whip
belt pas   bełt bolt, crossbow ammo
benzene benzen   benzyna petrol, gas
bigot fanatyk (religijny), człowiek nietolerancyjny   bigot pietist, religious hypocrite
bigotry fanatyzm (religijny), nietolerancja   bigoteria pietism, religious hypocrisy
billet kwatera (żołnierza)   bilet ticket
billiard bilard, bilardowy   biliard quadrillion, 1015
billion miliard, 109   bilion trillion, 1012
bitch suka   bicz whip
blade ostrze   blady (n blade) pale (neuter)
blanket (bedcover) koc   blankiet blank form
(of snow) pokrywa
(of fog) zasłona
blazer marynarka   blezer cardigan
bloody krwawy   blady pale
bloody steak cholerny stek   krwisty stek rare steak
blouse bluzka   bluza sweatshirt
bock bock (rodzaj piwa)   bok side
bock bock
body (human) ciało   body bodysuit
(bodysuit) body
bog bagno   bóg god
bony kościsty   bon (lm bony) voucher, token (pl.)
book książka   buk beech
box (verb) boksować   boks boxing
(object) pudełko
brat bachor, smarkacz, brzdąc   brat brother
brew napar, mikstura   brew eyebrow
brilliant (of person, career) błyskotliwy   brylant diamond
(of smile) promienny
brunette (he) szatyn   brunet dark-haired man
(she) szatynka brunetka dark-haired woman
buck kozioł   buk beech
bucket wiadro   bukiet bouquet
buffet (bar) bufet, stół szwedzki   bufet cafeteria, canteen, buffet, snack bar
(reception) przyjęcie na stojąco
(furniture) kredens
buffoon wesołek, błazen, komik   bufon braggart, boaster, show-off
buffoonery błaznowanie   bufonada boastfulness
bug pluskwa   bóg god
Bug the Bug (river)
bull byk   ból pain, ache
bullion (gold) złoto w sztabach   bulion consommé
(silver) srebro w sztabach
bum lump, żul, pijak   bum! bang!, ka-boom!
bureau (department) biuro, wydział   biuro office
(desk) biurko
but ale   but shoe, boot
cabin (driver’s compartment) kabina   kabina (D lm kabin) (pasażera) cabin
(cockpit of a plane) kabina (pilota) cabin, cockpit
(on a ship for passengers) kabina, kajuta (operatora, kierowcy) cab, cabin
(for cargo) ładownia (projekcyjna) projection room
(signal box) nastawnia (telefoniczna) telephone booth
(hut) chata (reżysera) mixing booth, director’s booth
(in holiday camp) domek kempingowy (kąpielowa, w toalecie) cubicle
cabinet (in politics) gabinet, rząd, Rada Ministrów   gabinet (rząd) cabinet
(display cabinet) gablota, witryna (w domu) study
(cupboard) szafka (w pracy) office
(glass-fronted cabinet) serwantka (muzeum) room, hall
(television cabinet) obudowa (lekarski) office, room, surgery
(cocktail cabinet) barek (kosmetyczny) parlour
cadence (intonation) intonacja   kadencja (okres) term of office
(rhythm) tempo, rytm (zakończenie utworu muzycznego) cadence
(at the end of a music composition) kadencja (wirtuozowska) cadenza, cadence
calendar (for reckoning time) kalendarz   kalendarz (system liczenia czasu) calendar
(list at court) wokanda (kalendarzyk) diary
call wołanie, wezwanie, rozmowa telefoniczna   cal inch
camera (video) kamera   kamera video camera, camcorder, video recorder
(photo) aparat (fotograficzny)
camping biwakowanie, podróżowanie z namiotem   kemping camping site, campsite
canal (through land) kanał (śródlądowy)   kanał (łzowy) (lacrimal, tear) canal, duct
(sztuczny, śródlądowy) canal
(duct) kanał (np. łzowy) (cieśnina; w telewizji) channel
(w warsztacie) pit
(alimentary) przewód (pokarmowy) (rów) ditch
(ściek) sewer, drain, gutter, gully
canister puszka metalowa   kanister petrol tank
cannon (gun) armata   kanon (w muzyce) canon, round
(artillery) artyleria
canon (in music) kanon (w kościele) canon
(church decree) kanon
(rule) kanon, norma, reguła, zasada (zbiór reguł) canon, principle
(list of books) kanon, wykaz
(priest) kanonik
(criterion) kryterium (zbiór lektur, wykaz książek) canon
(body of writing) treść
(list of saints) wykaz, lista (świętych)
cap (on head) czapka   cap male of goat, sheep or roe deer
(cover) nakrętka, nasadka
kapać (rozk. kap) drip (imperative)
(of valve) kołpak
car (automobile) samochód, auto car tzar, imperial ruler of Russia
(railcar) wagon
caravan (vehicle) przyczepa kempingowa   karawan hearse
(group of travelling people) karawana
card karta   kard cardoon
carnation goździk   karnacja complexion
carrier (of goods) przewoźnik, spedytor   kariera career
(of disease) nosiciel
cart (for hay, goods) wóz, furmanka   karta (do gry) (playing) card
(do głosowania) ballot sheet
(for passengers) powóz
(w książce) leaf
(handcart) wózek
(spis potraw) menu
cartoon (drawing) rysunek satyryczny, karykatura   karton (papier) cardboard
(film) kreskówka, film rysunkowy
(pudło) cardboard box
(booklet) komiks
case przypadek, wypadek   kasa cash
cash gotówka   kasza (D lm kasz) groats, cereals (gen.pl.)
cask beczka   kask crash helmet
castle zamek   kościół church
cat kot   kat hangman, executioner
caught złapany, chwycony   kot cat
caution (care) ostrożność   kaucja (w sądzie) bail
(warning) ostrzeżenie (zastaw) deposit
cell (in organism, in politics) komórka   cel (dosłownie) target
(in prison, in monastery) cela
(przenośnie) aim, goal, purpose
(electric) ogniwo
censure (noun) nagana   cenzura censorship
(verb) potępiać cenzurować censor
census (population) spis ludności   cenzus qualifications
(traffic) badanie natężenia ruchu pojazdów
central (in the centre) centralny   centrala (D lm central) headquarters (gen.pl.)
(most important) kluczowy
chalet (holiday cabin) domek letniskowy   szalet public toilet, outhouse
(shelter) szałas pasterski, chata, koliba, bacówka
chart wykres, tabela, lista   chart sighthound
chat pogawędka   czaty ambush, being on the watch
chata (D lm chat) hut (gen.pl.)
chef kucharz, szef kuchni   szef boss, chief, manager, employer
chicanery krętactwo, matactwo   szykanowanie persecution, harassment
chore robota, trudne zadanie, uciążliwy obowiązek   chory ill, sick
chow żarcie   chów animal rearing
circle okrąg, koło   cyrkiel compass (drawing tool)
civil uprzejmy, grzeczny   cywil civilian
class (group) klasa   klasa (D lm klas) (grupa) class (gen.pl.)
(lesson) lekcja (pomieszczenie) classroom (gen.pl.)
classify (to make secret) utajniać   klasyfikować categorize, qualify, classify
(to group) grupować
(to categorize) klasyfikować, zaszeregowywać
clay (material) glina   klej glue
(rock, soil) glinka
clean (adjective) czysty   klin wedge
cleric duchowny   kleryk seminarian, seminarist
clerk urzędnik
client klient   klient (kupujący) customer
(interesant) client
closet (cupboard) szafa (wnękowa, ścienna)   klozet toilet, loo, lavatory
club (room, group) klub   klub club
(stick) pałka
(at cards) trefl
clutch sprzęgło   klacz mare
klucz key
cock (rooster) kogut   kok bun
(tap) kurek
(lever) kurek, cyngiel
cod dorsz   kod code
colleague współpracownik, kolega z pracy   kolega (znajomy) friend
(w pracy) colleague
(po fachu) fellow
(w szkole) schoolmate, classmate
collide zderzać się   kolidować (z czymś) clash
(z prawem) be against (the law)
combatant żołnierz, bojownik, walczący   kombatant veteran
combine koncern   kombajn (combine) harvester
commandeer rekwirować   komenderować order about
commando komandos   komando (w wojsku) commando unit
(w obozie koncentracyjnym) work squad
commissariat intendentura, kwatermistrzostwo   komisariat police station
commission (committee) komisja   komisja commission, committee, board, body
(fee, payment for goods sold) prowizja
(advance order) zamówienie, zlecenie
(in army) nominacja, patent
(carrying out) popełnienie
(authority to act) pełnomocnictwo, mandat
(mission) misja
(in warship) sprawność, gotowość bojowa
communication (of information) przekazywanie   komunikacja (miejska) public transport, service
(of feelings) okazywanie
(contact) porozumienie (połączenie) communications
(message) wiadomość
compact puderniczka   kompakt (płyta) CD
(odtwarzacz) CD player
companion (male friend) towarzysz   kompan buddy
(female friend) towarzyszka
(book) leksykon, poradnik
compass (indicating north) kompas   kompas compass
(drawing tool) cyrkiel
(extent) zasięg, ramy
(in music) skala
complement (supplement) uzupełnienie, dopełnienie   komplement compliment
(crew) skład, załoga
compositor zecer, składacz   kompozytor composer
compromise kompromis   kompromis compromise
ugoda
załatwienie
concept pojęcie, idea, pomysł   koncept conception
conception (origin) poczęcie   koncepcja idea, concept, conception
(idea) koncept, koncepcja
concourse (in building) hol   konkurs competition, contest
(gathering) zgromadzenie, zbiegowisko
concrete (real, particular) konkretny   konkretny substantial, concrete, particular
(made of concrete) betonowy
(substance) beton
concurrence zgodność, współpraca, zbieżność   konkurencja competition, rivalry
condition (state) stan   kondycja (sprawność fizyczna) fitness
(stipulation) warunek
conduct zachowanie   kondukt cortege, funeral procession
conductor (of a train, bus) konduktor   konduktor inspector, conductor
(of an orchestra) dyrygent
(guide, wire) przewodnik
confection (cake) ciastko   konfekcja clothing, ready-to-wear clothes, ready-made-clothes
(sweet) cukierek
(dessert) deser
confectionery (sweets) słodycze, wyroby cukiernicze
(cakes) ciasta
(shop) cukiernia
confidant powiernik, zaufana osoba   konfident informer
confident (self-assured) pewny siebie
(sure) pewny
consequent wynikający (z czegoś), będący następstwem (czegoś), logiczny   konsekwentny (spójny, jednolity) consistent
(stały) constant
consequently w rezultacie   konsekwentnie consistently
conserve (succades) przetwory owocowe   konserwa tinned food, canned food
(jam) konfitury, dżemy
consistency spójność, konsekwencja, konsekwentność   konsystencja texture
controller (of part of organization) kierownik   kontroler ticket inspector
(financial) rewident księgowy
contusion stłuczenie   kontuzja injury
convenience wygoda   konwenans convention, custom, etiquette
copper (metal) miedź   koper (ogrodowy) dill
(coin) miedziak
(włoski, fenkuł) fennel
(policeman) gliniarz
cosy wygotny, przytulny, przyjemny   koza (lm kozy) goat (pl.)
cot (shanty) szałas   kot cat
(cottage) domek, chata
(playpen) kojec
(child’s bed, baby cot) łóżeczko dziecięce
(carrycot) gondola wózka dziecięcego
(bed on a ship) koja
(bed in the army) prycza
(folding camp bed) łóżko polowe
couplet dwuwiersz   kuplet satirical song
cravat fular, tkanina krawata   krawat tie, necktie
creation (act) tworzenie, stworzenie, kreacja   kreacja (tworzenie) creation
(production, design) wyrób (elegancki strój) outfit
creature stworzenie, istota żywa   kreatura scoundrel, contemptible person, blackguard
credence wiara, wiarygodność   kredens sideboard
crew załoga, ekipa, zgraja   krew blood
criminal przestępca   kryminał (powieść) detective story
(film) detective picture
(więzienie) slammer
crock (pot) garnek   krok (stąpnięcie) step
(broken piece) skorupa rozbitego garnka (tempo chodzenia) pace
(horse) stara szkapa (odgłos chodzenia) footfall
(vehicle) gruchot, rzęch, grat (posunięcie) move, measure, proceeding, step
(person) ciamajda, fajtłapa, niezdara (część ubrania) crotch
crook (hook) hak   kruk raven
(pastoral stuff) pastorał
crop (craw) wole   kropić (rozk. krop) spit, spot, sprinkle (imperative)
(of whip) uchwyt (bata)
(produce) uprawa
(grain) plon, zbiór
cry płakać, krzyczeć   kraj country
cud pokarm przeżuwaczy   cud (zjawisko) miracle
(cudo, rzecz niezwykła) wonder
cuddly milusi, do przytulania   kudły long hair, shag, mop of hair
curator kustosz   kurator (opiekun) warden
(nad skazanym) probation officer
(oświaty) superintendent of schools
dam (of an animal) matka, samica   dam I will give
(barrier) tama, zapora
(water confined) zbiornik, sztuczne jezioro, zalew
Dane duński, Duńczyk   dane data
data dane   data date
debility osłabienie   debilizm moronism
decade dziesięciolecie, dekada   dekada (dziesięć dni) ten days
(dziesięć lat) decade
delegation (body) delegacja   delegacja (wyjazd) business trip
(with assignment) wyznaczenie (grupa) delegation
demoralize zniechęcać   demoralizować deprave
denomination (of coins, banknotes) nominał   denominacja redenomination
(in religion) wyznanie
desk (in office) biurko   deska (gruba) board
(for pupil) ławka
(cienka) plank
(reception desk) recepcja
(information desk) informacja
(narta) ski
(cash desk) kasa
devotee (fan, enthusiast) entuzjasta, wielbiciel   dewot (male) pietist, religious hypocrite
(in religion) wierny dewotka (female)
dim ciemny, przyciemniony   dym smoke
diploma dyplom   dyplom (stopień) degree
(dokument) diploma
direction (left, right, north, south) kierunek, strona   dyrekcja management
(in film, radio etc.) reżyseria pod dyrekcją conducted by
discrete odrębny, oddzielny   dyskretny discreet
dish (vessel) naczynie   dysza nozzle
(course) danie, potrawa
disposition usposobienie   dyspozycja (polecenie) order, instruction, disposal
(cechy, zdolności) predisposition
divan tapczan, sofa, otomana   dywan carpet
diversion (of traffic) objazd   dywersja sabotage
(of watercourse) odwrócenie kierunku
(entertainment) rozrywka
do robić   do to
dog pies   dog dogo, dogue, dogge
dome kopuła   dom (budynek) house
doom (zły) los, fatum (mieszkanie, dynastia) home
doping doping   doping (zachęta) cheering, encouragement
(branie) doping
(środki dopingujące) drugs, dope
doze drzemka   doza dose
drab obskurny, ponury   drab large, imposing man
dragon smok   dragon dragoon
dress (item of women’s clothing) suknia, sukienka   dres tracksuit, sweatsuit
(clothing) odzież, strój
drop kropla   drop (Otis tarda) bustard
duchy księstwo   duch (lm duchy) ghost (pl.)
dude koleś, laluś, goguś   dudy bagpipe
dupe naiwniak, ofiara oszustwa   dupa arse, ass
economy gospodarka, gospodarność, oszczędność   ekonomia economics
emission emisja, wydzielanie, wypuszczanie, wyrzucanie   emisja (programu) broadcast
(banknotów) issue, emission
(dźwięku) emission
especially szczególnie, zwłaszcza   specjalnie specially
evacuation (of a person) ewakuacja   ewakuacja evacuation
(depletion) opróżnianie
(defecation) wypróżnianie, defekacja
eventual ostateczny, końcowy   ewentualny possible
eventually ostatecznie, w końcu, koniec końców, kiedyś   ewentualnie (w razie czego) if need be, if necessary
(może) perhaps, possibly
(albo) alternatively
evidence (proof) dowód, świadectwo   ewidencja records, files, register, census
(of witnesses) zeznania
(signs, indications) oznaki, dowody
exalted (elevated) wysoko postawiony   egzaltowany pretentious, effusive, gushing, rapturous, enraptured
(jubilant) wniebowzięty
example przykład, wzór   egzemplarz copy, specimen
execution (death penalty) egzekucja   egzekucja execution
(implementation) wykonanie, przeprowadzenie
expedient (means) środek doraźny   ekspedient shop assistant, clerk, sales clerk
(appropriate) celowy, wskazany, stosowny
(advantageous) korzystny, wygodny
expertise znawstwo, wiedza, biegłość, umiejętność, kompetencje   ekspertyza (eksperta) expert’s report, expert opinion
(lekarska) medical assessment
(prawna) legal evaluation
exposé publikacja demaskatorska   exposé policy statement
extra dodatkowy   ekstra great, super
extravagant marnotrawny, rozrzutny   ekstrawagancki flamboyant, fancy, eccentric, extravagant
fabric (cloth) tkanina, materiał   fabryka (D pl fabryk) factory, plant (gen.pl.)
(of building) konstrukcja
(of society) struktura, tkanka
facet (of question, personality) strona, aspekt   facet (mężczyzna, gość) fellow, guy
(of gem) faseta (partner) boyfriend
fagot, faggot (bunch) pęk, wiązka   fagot bassoon
(homosexual) pedał
familiar znajomy, znany   familiarny unceremonious, informal
fan (who has admiration for an art or a person) fan   fan fan
(who has admiration for a sport team) kibic
(amateur, lover) miłośnik, amator
(ventilator) wentylator
(held in the hand) wachlarz
fart pierdnięcie, pierd, bąk   fart lucky streak, luck, run of luck, stroke of luck
fatal śmiertelny   fatalny terrible, calamitous, dreadful, from hell, abysmal
fatigue zmęczenie   fatyga bother, trouble
feral dziki, nieoswojony   feralny unlucky
fine (penalty) grzywna   fajny good, right, fine
(tiny) drobny, delikatny, cienki, miałki
(precise, high-quality) precyzyjny, wysokiej jakości
(beautiful) piękny, ładny
floret cząstka kalafiora lub brokułów   floret foil
fraction (tiny amount) odrobina   frakcja faction
(in maths) ułamek
frequency częstotliwość   frekwencja attendance, turnout
fundamentals podstawowe zasady   fundamenty foundations
furore skandal, szum, poruszenie   furora success, fame
gad (hang around) wałęsać się   gad reptile, reptilian
(gadfly) giez
gadget urządzenie, przyrząd   gadżet gimmick
gallantry bojowość   galanteria accessories
gallery (of art, at Parliament) galeria   galeria (handlowa) shopping centre, shopping mall
(in theatre) balkon, galeria (sztuki) gallery
(in church) chór galery galleys
gap luka, przerwa, otwór, dziura   gapa booby, giddy goat
gape gapić się, rozdziawiać usta, rozwierać się gapić się stare, gape
gar (spear, gore) włócznia, dzida, oszczep   gar large pot
(the European garfish) belona (Belone belone)
(the American garfish) niszczuka (Lepisosteus sp., Atractosteus sp.)
(to make, to compel) robić, zmuszać
garage (for parking) garaż   garaż garage
(for repairing) warsztat
garb ubiór, strój   garb hump
garniture ozdoba, ornament   garnitur suit
gastronome smakosz   gastronom cook, restaurateur
gaze spojrzenie, wzrok   gaza gauze
gazetteer (index) wykaz, indeks nazw geograficznych   gazeciarz newsboy
(book) słownik nazw geograficznych
gem (stone) kamień szlachetny, klejnot   gem game
(person) skarb
(object) klejnot, perła
gen informacje, dane   gen gene
general (overall, common) ogólny   generał general
(in the army) generał
genial miły, przyjazny, uprzejmy, towarzyski, sympatyczny, dobroduszny   genialny brilliant, of genius
genially miło, przyjaźnie   genialnie brilliantly
ghost duch   gość guest, visitor
gill (of fish) skrzele   gil bullfinch
(of fungus) blaszka (grzyba)
(gills of birds) korale, dzwonki
(measure) ćwierć kwarty
(ravine) leśny parów, jar
(torrent) potok górski
git dupek, pajac   git just right (slang)
globule (of blood, water) kropelka   globulka vaginal suppository, pessary
(of gold) kuleczka
glut przesycenie, nasycenie (rynku), nadpodaż, nadmiar   glut slob, goo
gnat komar   gnat bone
go iść   go him
golf golf   golf (sweter) polo-neck sweater
(gra) golf
gore (blood) krew   gore it burns, it is burning
(attack with horns) bóść
grab (take hold of) chwytać   grab hornbeam
grabić (rozk. grab) (zgarniać) rake (imperative)
(chance, opportunity) korzystać z czegoś
(kraść) pillage, plunder (imperative)
grace (graciousness) gracja   graca (lm grace) mattock (pl.)
(charm) wdzięk
(lure) powab gracja grace
(favour) łaska
grad (graduate) absolwent   grad hail
grade (degree) stopień
(rank) ranga, szczebel
(sort, class) gatunek, klasa, jakość
(slope) nachylenie, pochyłość
grub larwa, gąsienica, pędrak   gruby thick, fat
grunt (of pig) chrząknięcie   grunt (gleba) soil
(teren) land
(of person) burknięcie
(dno) bottom
guerrilla (male) partyzant   goryl (małpa) gorilla
(female) partyzantka (ochroniarz) bodyguard
gum (chewing gum) guma (do żucia)   guma (D lm gum) (substancja, tworzywo) rubber (gen.pl.)
(in anatomy) dziąsło
(do żucia) chewing gum (gen.pl.)
(for gluing) klej
gust podmuch, powiew   gust taste, preference
gusto werwa, zapał
gymnasium (public) siłownia   gimnazjum secondary school, junior high school, middle school
(at school) sala gimnastyczna
habit (good or neutral) zwyczaj, nawyk   habit monk’s frock
(bad) nałóg
hack (cutting, incision) cięcie   hak hook, crotchet, clamp, pot hanger
(wound) rana  
(axe) kilof
(act of hacking) włamanie do komputera, haking
(hodman) pisarzyna
(hired man) najemnik
(hackney, jade) szkapa
(horse) wierzchowiec
(taxicab) taksówka
handicap (restriction) upośledzenie, przeszkoda   handicap handicap
(in sports) udogodnienie, handicap
hardy odporny   hardy (dumny) proud, haughty
(nieposłuszny) defiant
hazard zagrożenie, ryzyko, niebezpieczeństwo   hazard gambling
hazardous (job, conditions) niebezpieczny   hazardowy gambling (adjective)
(journey, venture) ryzykowny
hell piekło   hel helium
helm ster   hełm helmet
hen kura   hen far
herb ziele, zioło   herb (znak rodowy) coat of arms
(miasta) crest
(herb państwa, godło) emblem
heroine bohaterka   heroina heroin
history historia   historia (dzieje, nauka) history
(opowiadanie) story
hit (strike) uderzenie   hit hit, stunner
(success) sukces
(clou) gwóźdź (programu), przebój
(stunner) hit, przebój
honorary (post, title) honorowy   honorarium (opłata za usługę) fee
(honorarium autorskie) royalty
hook (crook) hak, haczyk   huk (łoskot) rumble, crash
(wybuchu) explosion
(wystrzału) report
(in boxing) sierp, sierpowy cios (pioruna) clap, peal
(poruszenie) commotion, stir
(mnóstwo) profusion, great plenty, lots
hummock wzgórek, pagórek   hamak hammock
humour humor   humor (cecha) humour
(dobry nastrój) humour
(nastrój) mood
hurt ból, cierpienie, rana   hurt wholesale
hydraulics hydraulika, hydromechanika techniczna   hydraulik plumber
I ja   i and
ignorant nieświadomy, niepowiadomiony   ignorant ignoramus
implicate wplątać   implikować imply
impression (feeling) impresja, wrażenie   impresja impression
(imprint) odbitka, odcisk
incidentally nawiasem mówiąc   incydentalnie occasionally
inconsequential nieistotny, błahy   niekonsekwentny inconsistent
intelligence (intellect) inteligencja   inteligencja intelligence
(secret service) wywiad
interest (curiosity, hobby) zainteresowanie   interes (sprawa) business
(benefit) interes, korzyść (przedsięwzięcie) business
(firma) business
(concern) interes
(share) udział
(korzyść) interest
(charge) odsetki (prącie) thing
interpreter tłumacz ustny   interpretator (tekstu literackiego) commentator
(odtwórca) exponent
interpreting tłumaczenie ustne   interpretacja rendition, rendering
invalid (person) inwalida   inwalida disabled person, crippled person, invalid
(legally) nieważny
(of argument) błędny, nieuzasadniony
invention wynalazek, wynalezienie   inwencja (pomysłowość) inventiveness
invigilator osoba nadzorująca przebieg egzaminu   inwigilator detective
invigilate nadzorować przebieg egzaminu   inwigilować keep under surveillance
invigilation nadzorowanie przebiegu egzaminu   inwigilacja surveillance
iris (part of eye) tęczówka   irys iris
(flower) irys, kosaciec
Italy (historical region) Italia   Italia Italy
(modern country) Włochy
Jack (personal name) Jaś   Jacek Hyacinth, Jacinth
jak (zaimek pytajny) how
(partykuła, spójnik) as
(tak jak) like
(zwierzę) yak
jacket kurtka   żakiet jacket
marynarka
tail coat
żakiet
jam (sweet preserve) dżem   jam (ja jestem) I am (arch.)
(forcefully insert) wpychać (jams, pochrzyn, ignam) yam
jar (small) słoik   jar gorge
(large) słój
jest żart   jest is
journal czasopismo (naukowe)   żurnal (fashion) magazine
key klucz, klawisz   kij stick, staff
kit (clothes) strój, kostium   kit (w oknie) putty
(soldier’s) ekwipunek
(set of tools) komplet, zestaw (kłamstwo) lie
(for assembly) zestaw
knot (in rope) węzeł, supeł   knot wick
(in wood) sęk
(measurement of speed) węzeł
knur sęk   knur (domesticated) boar
lack (absence) brak   lak (roślina) wallflower
(scarcity) niedostatek, niedobór, niedosyt (do lakowania) sealing wax
lady pani   lada (lm lady) counter, table in shop (pl.)
lampoon pamflet, paszkwil   lampion lantern
lass dziewczę, dziewczyna   las forest, woods
lay (to lay) kłaść, położyć   lej (tryb rozkazujący od lać) pour
(past of to lie) leżał  
(urządzenie) funnel, hopper
(song) pieśń, ballada  
(non-clerical)  świecki, laicki  
(zagłębienie) crater
(amateurish) niefachowy, amatorski, dyletancki  
lecture (in the university) wykład   lektura (czytanie) reading
(materiały do czytania) reading material (matter)
(at home) reprymenda, bura, kazanie (od rodziców)
(w szkole) suggested reading, set book
legitimacy (justifiability) zasadność   legitymacja (dokument) card
(legality) legalność (członkowska) membership card
lek (Albanian currency) lek   lek (waluta Albanii) lek
(patch of ground) tokowisko (lekarstwo) cure, medicine, drug
letter (character) litera   litera (D lm liter) letter, character (gen.pl.)
(note, message) list
lice wszy   lice (= lico) face
lime (slaked lime or quicklime) wapno   lima lime (Citrus aurantifolia)
(bird-lime) lep na ptaki
(linden) lipa
(lemon-like) lima, limeta, limonka
limo limuzyna   limo bruise, black eye
line (rope) lina, sznur   lina line, rope
(in transport, drawing, painting) linia
(mark) kreska
(conductor) przewód
(verse) wiersz
(to line a dress) podszywać
(to cover) wykładać
(to fill) napełniać, napychać
lip warga   lipa (D lm lip) linden, lime (gen.pl.)
list (of items) lista, spis   list letter
(leaning) przechył
lit zaświecony, zapalony; zaświecił, zapalił   lit lithium
litter śmieci   litr litre
litera (D lm liter) letter, character (gen.pl.)
local (living here) miejscowy, lokalny   lokal (mieszkanie) accommodation, premises
(restauracja) restaurant
locale miejsce akcji
locator wskaźnik   lokator resident, tenant
loch [lɒk] jezioro   loch dungeon
lock [lɒk] (device) zamek (np. u drzwi) lok lock, curl, tress
(curl) lok
locum zastępstwo   lokum accommodation, venue
look patrzeć, spojrzeć   luk (pomieszczenie) hold
(otwór) hatch
loop pętla   lupa (D lm lup) magnifying glass (gen.pl.)
łup loot
loose [luːz] luźny   luz (wolne miejsce) room
(wolny czas) margin
(swoboda) relaxed atmosphere
(w technice) play
loot łup   lut solder
lose [luːz] zgubić, stracić   luz (wolne miejsce) room
(wolny czas) margin
(swoboda) relaxed atmosphere
(w technice) play
loss strata, utrata, ubytek   los (przeznaczenie) fate, lot
(traf, fortuna) fortune
(szczęście) luck
lot (many, much) dużo, wiele   lot flight
(of objects) zestaw
(of people) grupa
(of merchandise) partia
(fate) los
lucre mamona   lukier icing
Luke Łukasz   luk (pomieszczenie) hold
(otwór) hatch
lump (of clay, coal) bryła   lump bum
(of sugar) kostka
(on body) guzek
lunatic szaleniec, obłąkany, wariat, świr   lunatyk sleepwalker, somnambulist
lustre (glistening, shine, brilliance) połysk, glazura, lustr   lustro mirror
(glitter, glamour, sparkle) blask, lśnienie
(bright light, brightness) jasność
(splendour, glamour, magnificence) świetność, splendor
(chandelier, candelabrum, girandole) żyrandol, kandelabr
(pendant) wisiorek
mac (in names) syn (w nazwiskach pochodzenia celtyckiego)   mak poppy
(computer) Apple, MacIntosh
machinist operator maszyny   maszynista engine driver
maszynistka typist
magic magiczny   magik magician
male męski, samczy   mały (n małe) small, little (neuter)
mandate upoważnienie, pełnomocnictwo, mandat   mandat (kara) (mandatory) fine, ticket
(upoważnienie) mandate
(w parlamencie) seat
manifest ujawnić   manifest manifesto
manifestation przejaw, oznaka, ujawnienie się, dowód   manifestacja (okazywanie uczuć) expression
(zgromadzenie) demonstration
manufacture wytwarzanie, produkcja   manufaktura workshop, hand production
mark (sign) znak, oznaczenie   marka make (of a car), trademark, brand
(stigma) plama, piętno, ślad
(rate) ocena
marmalade dżem z owoców cytrusowych   marmolada preserve, jam
mascara tusz do rzęs   maszkara monster, scarecrow
mat (small rug) dywanik   mat (w szachach) checkmate
(for wiping feet) wycieraczka (brak połysku) matt, matte
(on table) podkładka (na statku) seaman
(welcome, bath) mata mata (D lm mat) mat (gen.pl.)
mattock graca, oskard   motyka hoe
may (auxiliary verb) może, wolno mu   maj May
(month) maj
mayor burmistrz   major major
medicinal leczniczy   medyczny medical
medicine (discipline) medycyna   medycyna medicine, medical science
(drug) lekarstwo
meet spotkać   mit myth
memento pamiątka   memento reminder, warning
meritorious chwalebny, zasłużony   merytoryczny factual
met spotkał, spotkany   meta (D pl met) finish line (gen.pl.)
metalled tłuczniowy   metalowy metal
mgr (manager) kierownik, menedżer   mgr (magister) (nauk ścisłych, przyrodniczych) MSc (Master of Science)
(nauk humanistycznych) MA (Master of Arts)
mimic imitator   mimika facial expression, countenance
miner (mine worker) górnik   miner miner, sapper
(sapper) miner
minister (of government) minister   minister minister
(of state) sekretarz (stanu)
(of religion) pastor, ksiądz
miserable nieszczęsny, żałosny   mizerny ill-looking, wan
misery (unhapiness) nieszczęście, boleść, cierpienie   mizeria (z ogórków) fresh cucumber and sour cream salad
(poverty) bieda, nędza (książkowe: nędza) deprivation, misery
mixture mieszanina, mieszanka   mikstura potion, concoction
mole (animal) kret   mól moth
(in chemistry) mol mol (w chemii) mole
more więcej, bardziej   morze sea
morel smardz   morela (owoc) apricot
(drzewo) apricot-tree
mores obyczaje   mores discipline
morose przygnębiony, smutny   moroszka cloudberry, knotberry, knoutberry (Rubus chamaemorus)
most najbardziej, najwięcej   most bridge
moth (night butterfly) ćma   motyl (l.mn. motyle) butterfly
(clothes moth) mól (odzieżowy)
(mealmoth) mól, omacnica
motile ruchliwy
motor (engine) silnik, motor   motor (silnik) motor, engine
(car) auto, maszyna (motocykl) motorcycle, motorbike
move [mu:v] ruszaj!   mów speak!, talk!
movie [ˈmu:vɪ] film   mówi he/she/it is speaking
much dużo   mucha (D lm much) fly (gen.pl.)
muss bałagan   mus (deser) mousse
(konieczność) necessity, a must
my mój   my we
mystification (of issue) mistyfikacja   mistyfikacja mystification, hoax, deception
(bewilderment) zadziwienie, skonfundowanie
narcotic (drug, dope) narkotyk   narkotyk drug, narcotic, dope
(in medicine) środek znieczulający, środek usypiający
negligee peniuar   negliż déshabillé
nephritis zapalenie nerek   nefryt jade
niece (brother’s daughter) bratanica   nieca (lm niece) big tray, big pan (pl.)
(sister’s daughter) siostrzenica
nit (in hair) gnida   nit rivet
(idiot) dureń
no nie   no yep, yeah
nosy wścibski   nos (lm nosy) nose (pl.)
not nie   nota (D lm not) (dyplomatyczna) note
note (pl. notes) (in music) nuta, ton
(mark) znak, znamię, piętno
(record) notatka, uwaga, adnotacja
(ocena) mark, grade
(notice) uwaga
(distinction) rozgłos, sława
(letter) liścik, bilecik
(diplomatic) nota
notes notebook
(promissory) weksel
(invoice) faktura
(banknote) banknot
novel powieść   nowela (opowiadanie) short story, novella, novelette
(zmiana prawa) amendment
novelist (male) powieściopisarz   nowelista short-story writer
(female) powieściopisarka
now teraz   nów new moon
numeral liczebnik   numer (liczba) number
(rozmiar) size
(egzemplarz czasopisma) issue
nut orzech   nuta (D lm nut) note
objective cel   obiektyw object lens
obligation zobowiązanie, obowiązek   obligacja bond
obscure (little-known) mało znany   obskurny shabby, scruffy, seedy, sordid, dingy, dilapidated, run down
(hard to understand) niejasny, ciemny
(indistinct) niewyraźny
obstruction (obstacle) przeszkoda   obstrukcja constipation
(holdup) zator
occasional (event) sporadyczny   okazyjny chance, bargain (adj.)
(rain, showers) przelotny
occupant (of house, male) mieszkaniec, lokator   okupant occupying force(s), invader, occupier
(of house, female) mieszkanka, lokatorka
(of room, male) sublokator
(of room, female) sublokatorka
(of office, male) użytkownik
(of office, female) użytkowniczka
(of vehicle, male) pasażer
(of vehicle, female) pasażerka
odd (not divisible by two) nieparzysty   od from
(with a number, e.g. thirty odd) kilka
(remaining) pozostały, zbywający
(money) reszta
(set) zdekompletowany
(shoe) pojedynczy, nie do pary
(casual) przypadkowy
(strange) dziwaczny, osobliwy
ode oda   ode from
odour zapach, woń   odór stench, reek, stink, fetor
olive (fruit) oliwka   oliwa (olej z oliwek) olive oil
(tree) drzewo oliwne (olej jadalny) salad oil, cooking oil
on (on the surface) na   on he
(switched on) włączony
one jeden   one they
oppression ucisk   opresja trouble
order (arrangement) porządek, kolejność, ład   order order
(command) rozkaz, polecenie, zlecenie
(decree) zarządzenie
(request) zamówienie
(taxonomic group, rank) rząd
(of monks) zakon
(insignia) order
ordinarily zwyczajnie   ordynarnie rudely, vulgarly
ordinariness zwyczajność   ordynarność rudeness, vulgarity
ordinary zwykły, zwyczajny, normalny, przeciętny   ordynarny rude, vulgar, coarse, gaudy, foul-mouthed, bad, obscene, raunchy, offensive, tactless
ordination święcenia kapłańskie   ordynacja (wyborcza) electoral law
(majątek rodowy) entail
original (archetype) oryginał   oryginał (rzecz) original, archetype
(eccentric person) oryginał, dziwak (osoba) original, eccentric
(source) początek, źródło oryginalny (swoisty) original, unconventional
(genuine) oryginalny, autentyczny (autentyczny) genuine, original
(earliest) pierwotny, pierworodny (rzadko spotykany) uncommon
pack (bundle, package) pakiet   pak (lodowy) pack ice
(parcel) paczka
(bale, log, beam) bela
(kennel, gang) sfora
(band, bunch) banda
(bunch, flock) zgraja
(deck) talia
(on a horse) juk
(satchel, knapsack) tornister
(heap, pile) kupa
pal kumpel, kolega   pal (lm pale) pile, stake
pale blady
palish bladawy, siny   palić (2 lp palisz, 3 lp pali) (w piecu) to burn
paly bladawy, siny (papierosy) to smoke
pamphlet broszura, broszurka, prospekt   pamflet lampoon
pan (vessel) rondel   pan (mężczyzna) man, gentleman
(frying) patelnia (forma grzecznościowa) you
(on scales) szalka (przy nazwisku) Mr, mister
(in geology) panew (władca) lord
(in fire-arms) panewka (gospodarz, właściciel, nauczyciel) master
(brain) czaszka (pan młody) bridegroom
paper (substance) papier   papier paper
(newspaper) gazeta
(article) artykuł (naukowy)
paragon (niedościgniony) wzór, ideał, archetyp, uosobienie, wcielenie   paragon receipt
paragraph (part of text) akapit, ustęp   paragraf (w przepisach prawnych) section, clause, article
(sign) paragraf (znak §) section sign, paragraph sign
parapet gzyms, balustrada   parapet window sill, ledge
parcel (of land) parcela   parcela plot of land, parcel
(package) paczka
(of goods) partia
(of lies) stek (bzdur)
(of problems) kupa
parking parkowanie   parking car park, parking lot
pasta makaron   pasta (potrawa) paste
(mięsna) meat spread
(pomidorowa) tomato spread
(do zębów) toothpaste
(do butów) shoe polish
(do podłóg) floor polish
pat klepnięcie   pat stalemate
pathetic żałosny, nieszczęsny, wzruszający   patetyczny exalted, lofty, pompous, turgid, grandiloquent, bombastic
patient (at a doctor) pacjent   pacjent patient
(not complaining) cierpliwy, wytrwały
(not agent) bierny
paw łapa   paw peacock
pen (for writing) długopis, pióro   pen USB thumb drive
(for animals) zagroda
(write) pisać
pension (when retired) emerytura   pensja (płaca) salary, pay, wages
(when disabled) renta
pensioner (male) emeryt   pensjonariusz guest, boarder, inmate
(female) emerytka
perron ganek, taras, schody zewnętrzne   peron rail platform
perspective perspektywa   perspektywa (plany) prospect
(widok, w malarstwie) perspective
pet (animal, favourite) zwierzak, ulubieniec, pupil   pet cigarette butt
(caress) głaskać, pieścić
phenomenon zjawisko   fenomen marvel, wonder
photograph fotografia, zdjęcie   fotograf photographer
photography fotografia   fotografia (zdjęcie) photograph
(sztuka robienia zdjęć) photography
physician (male) lekarz   fizyk (naukowiec) physicist
(female) lekarka (nauczyciel) physics teacher
physique budowa (ciała)   fizyka physics
pie (pl. pies) ciasto, placek   pies dog
piece (bit) kawałek   piec (lm piece) (grzewczy) boiler, furnace
(kaflowy) stove
(in chess) bierka
(piekarnik) oven
pika szczekuszka (Ochotona sp.)   pika pike
place (here or there, in sports, seat, at table, decimal) miejsce   plac (lm place) (otwarty teren w mieście) square
(chair) krzesło
(armchair) fotel
(at table) nakrycie
(locality) miejscowość
(village) wieś (parcela) building lot, building site
(town) miasto, miasteczko
(in the name of a street) plac, ulica
(residence) dom, mieszkanie
(official residence) siedziba
(large residence) rezydencja (sportowy, bitwy, boju) field
(public institution) lokal
(of prayers) dom
(bath) zakład
(as servant) posada, zajęcie
plaster gips   plaster band-aid, duct tape
platform (e.g. educational) platforma   platforma (np. edukacyjna) platform
(in rail station) peron
(perron) taras
(wharf) estakada
(bandstand) estrada (wiertnicza) oil rig
(rostrum) podium, mównica, trybuna, podwyższenie
(bridge) pomost
(of a party) program, linia
plod ciężkie stąpanie   płód (w ciele matki) foetus
(produkt) product
(owoc) fruit
plot (piece of land) działka, parcela   płot fence
(conspiracy) spisek
(graph) wykres
pod (seed) strąk, łupina   pod under, below, beneath
(for fuel) zbiornik
pole (post) słup   pole (ziemia uprawna) field
(stick) drąg
(for tent, flag) maszt
(in geography, physics etc.) biegun (figury) area
(male Pole) Polak
(female Pole) Polka
police policja   Police Police (a town in Poland)
policy plan działania, zasady, regulamin   policja police
politic polityczny   polityka politics
polityk politician
polygon wielokąt   poligon range, training ground, proving ground
pop (sound) pyk, pykanie, trzask   pop (ksiądz) Orthodox priest
(go bang) pękać
(music) pop (muzyka) pop
(drink) napój gazowany
portmanteau walizka, kufer   portmonetka purse
positive (favourable, affirmative) pozytywny   pozytywny positive
(plus, advantageous) dodatni
(convinced, certain) przekonany
post (institution) poczta   post (ograniczenie diety) fast, fasting
(pole) słup, słupek, pal
(job) stanowisko (Wielki Post) Lent
(in army) posterunek
pot (for cooking) garnek   pot sweat, perspiration
(for tea, coffee) dzbanek
(for storing) słoik
(flowerpot) doniczka
(marijuana) traw(k)a
premium (insurancy) składka ubezpieczeniowa   premia bonus
(additional charge) dopłata
preservative (for food) konserwant   prezerwatywa condom, sheath
(for wood, metal) środek konserwujący
pretence pozory   pretensja grudge, grievance
problematical skomplikowany, trudny   problematyczny (budzący wątpliwości) questionable
process proces, procedura, przebieg   proces (ciąg wydarzeń) process
(sprawa sądowa) lawsuit
(rozprawa) trial
prognosis (prediction) prognoza   prognoza (przewidywanie) prognosis
(of a patient) rokowanie (pogody) weather forecast
project (design, plan, scheme) projekt   projekt project
(undertaking) przedsięwzięcie
(at school) praca
prom bal na zakończenie roku szkolnego, akademickiego   prom (przez rzekę) ferry
(prom kosmiczny) space shuttle
prosaic prozaiczny   prozaik prose writer
prospect (hope, expectation) perspektywa, szansa, widoki   prospekt (broszura) prospectus, brochure, leaflet
(thought) myśl
protection ochrona   protekcja favouritism (GB), favoritism (US)
provision (supplying) zaopatrywanie   prowizja commission
(of service) świadczenie
(for future, old age) zabezpieczenie
(in law) warunek, klauzula
public house pub, bar   dom publiczny brothel
public school szkoła prywatna   szkoła publiczna tuition-free school, state-owned school
pulpit ambona   pulpit (do nut) music stand
(część ławki, na komputerze) desktop
(w technice) console
pupil (male at school) uczeń   pupil (człowiek) favourite (GB), favorite (US)
(female at school) uczennica (uczeń) teacher’s pet
(in anatomy) źrenica (zwierzę) pet
quokka kuoka (Setonix brachyurus)   kwoka clucking hen
quota (limit) limit, udział   kwota (ilość) amount
(in European law) kwota (limit w prawie europejskim) quota
race (group of persons) rasa   raca flare
rasa (zwierząt, ludzi) race
(contest) wyścig, bieg (hodowlana) breed
rejs cruise, voyage
rack (stand, upright) stojak, kozioł   rak (zwierzę) crayfish, crawfish (Astacus sp.)
(gear) zębatka
(shelf) półka
(destruction, ruin) ruina (raki do butów) crampons, climbing-irons
(ladder in stables) drabina
(whatnot, shelf) etażerka
(for hanging things on) wieszak (choroba zwierząt) cancer, carcinoma
(hatstand) wieszadło
(clouds) pędzące obłoki
(of torture) koło tortur (narośl, choroba roślin) canker
(arrack) arak
(a horse gait) jednochód, inochód
ram (male sheep) baran, tryk   rama (D lm ram) frame
(to drive pales) kafar
(battering) taran
range (row of buildings) rząd   ranga (stopień) rank
(mountain) pasmo
(area) teren
(sphere) dziedzina, zakres, krąg
(reach, extent) zasięg, rozpiętość (znaczenie) dignity
(scope, extent) skala
(cooking stove) kuchenka
(rifle-range) strzelnica
rant tyrada   rant edge
rapport porozumienie, wzajemne zrozumienie, dobry kontakt, współczucie   raport report
realize (convert into facts) realizować   realizować (np. marzenia) realize
(urzeczywistniać) actualize
(mentally) zdać sobie sprawę, zrozumieć (film) make
(wykupywać, np. czek) cash
receipt (for goods purchased) pokwitowanie, paragon   recepta (wystawiona przez lekarza) prescription
(for parcel) dowód nadania
(przepis) recipe
(act of receiving) odbiór
reclamation (of land) rekultywacja   reklamacja complaint
recollection wspomnienie   rekolekcje retreat
rector proboszcz (w kościele anglikańskim)   rektor vice chancellor (GB), president (US)
refer (to article, book) odsyłać (kogoś do czegoś)   referować report on
(relate) odnosić się
(specialist, hospital) kierować (kogoś do kogoś/czegoś)
reflector światło odblaskowe   reflektor floodlight, headlight
reflex odruch   refleks (reakcja) reflexes, reaction time, presence of mind
relation stosunek, relacja, związek   relacja (stosunek) relation
(historia) report, story
rent (payment) czynsz, komorne   renta disability benefit, pension, annuity
(of house) wynajem, wynajęcie
residence (dwelling) miejsce zamieszkania, miejsce pobytu stałego   rezydencja (miejsce zamieszkania) residence, dwelling-place
(stay) pobyt
(house) miejsce zamieszkania, rezydencja (okazała) palace
(precipitate) osad
resort (holiday centre) miejscowość wypoczynkowa   resort government department
(recourse) uciekanie się (do czegoś)
revenge zemsta   rewanż return match, repay
revers wyłóg   rewers (monety, medalu) reverse, tails
(pokwitowanie) IOU
rick (stack, heap) kopka, stóg, sterta   ryk (krowy) low
(lwa) roar
(słonia) trumpet, trumpeting
(osła) bray
(wrick) naderwanie (wrzask) yell
(syreny) blast, hoot
(działa) boom
(płacz) blubber
ride przejażdżka   rajd rally, race
rigours ciężkie warunki   rygor discipline, strictness
rim (of wheel) obręcz, wieniec, rafka   rym rhyme, rime
(raised edge) obręcz, obwódka, oprawa, brzeg, krawędź
rime szron
rock (music) rock   rok year
(of stone) skała
(move gently) kołysać
rocket rakieta   rokiet Hypnum sp., a genus of mosses
rakieta (D lm rakiet) (w tenisie) racket
(latająca) rocket
rod (bar) pręt   ród (w społeczeństwie pierwotnym) tribe
(unit of measure) pręt (5,0292 m) (dynastia) house, line
(bundle of twigs) rózga (rodzina) family
(fishing-rod) wędzisko (pochodzenie) descent
Roman rzymski   Roman Roman (male given name)
room (space) miejsce, wolna przestrzeń   rum rum
(apartment) pokój, pomieszczenie
(opportunity) możliwość, sposobność
rope lina   ropa (naftowa) crude oil
(z rany) pus
rota grafik, harmonogram   rota (oddział wojska) army unit, troop
(formuła przysięgi) form of an oath
rover (wanderer) wędrowiec, włóczęga, niespokojny duch, łazik   rower bicycle, bike
(pirate) pirat
row [rəʊ] (line) rząd, szereg   rów (przekop) ditch
(ride) przejażdżka łodzią
row [raʊ] (noise) hałas, zgiełk
(free fight) bójka, burda (okopy) trench
(quarrel) kłótnia
(reprimand) bura
rower wioślarz   rower bicycle, bike
ruddy czerstwy, rumiany   rudy (n rude) russet, red, ginger
rude niegrzeczny, nieuprzejmy, grubiański, ordynarny, niedokładny
rumour pogłoska, plotka   rumor (brzęk) clatter
(hałas) noise
(gwar) rumble
(wrzawa) turmoil
sad smutny   sad orchard
salad sałatka   sałata lettuce
sale (selling) sprzedaż   sala (lm sale) (pomieszczenie) hall, room
(sales, market) zbyt
(auction) aukcja, licytacja (publiczność) audience
(disposal at reduced prices) wyprzedaż
same ten sam   sam (jeden) alone
(ja sam) myself
scale (proportion) skala, podziałka   skala (podziałka) scale, graduation
(series of degrees) tabela
(social) drabina (miara) scale, range, scope
(of notes) gama
(e.g. decimal) układ (mapy) scale
(to weigh) szalka
(on teeth) kamień (głosu) diapason
(of fish) łuska
(on eyes) zasłona scalić (1 os. scalę) I will unite, I will bring together, I will merge
scalene nierównoboczny   scalony united, brought together, merged
scene scena, sceneria   scena (w teatrze) stage
(część aktu; widok) scene
(scysja) fuss, scene, dispute
scenic (route, location) malowniczy   sceniczny stage (adj.)
script (text) scenariusz   skrypt printed series of course lectures
(alphabet) pismo
segment (of population) część   segment (komplet mebli) wall unit set
(in geometry) odcinek
(of orange) cząstka (dom) terraced house
seller sprzedawca, ekspedient   seler celery
sentence zdanie   sentencja maxim, apothegm, apophthegm, saying
sick (being ill) chory   sik piss, pissing
(disposed to vomit) mający nudności
(annoyed) znudzony syk hiss
(longing) stęskniony
silicon krzem   silikon silicone
sin grzech   syn son
sinus (in anatomy) zatoka   sinus sine
sit siedzieć   sit rush (Juncus)
slug (mollusc) ślimak nagi   sługa (D lm sług) servant
(bullet) kula, bryłka
(hit, slog) grzmotnięcie
smack klaps   smak taste, flavour
smoke dym   smok dragon
sock skarpetka   sok juice, sap
sod (turf) darń, darnina   sód sodium
(sodomite) sodomita; skurwysyn
soda (caustic, baking) soda   soda soda
(soda-water) woda sodowa
sole (part of foot, shoe) podeszwa   sola (lm sole) (ryba) sole
(of an excavation) spodek
(of a seam) spąg
(of a construction) podwalina sól (lm sole) (związek chemiczny) salt
(only) jedyny, wyłączny
(fish) sola (Solea solea)
spacer (on a type-writer or keyboard) odstępnik, spacja   spacer walk
(separator) przekładka
(strut, spreader, stay) rozpórka
speaker (loudspeaker) głośnik   spiker announcer, broadcaster, TV presenter
(lecturer) prelegent, mówca
(in House of Commons, GB) przewodniczący Izby Gmin
(in House of Representatives, USA) przewodniczący Izby Reprezentantów
stadium stadion   stadium stage
stage etap, stadium   staż training, practice, probation
stale nieświeży, czerstwy, zatęchły, przestarzały   stale constantly, permanently
stare gapić się, wytrzeszczać oczy   stary (n stare) old
starry gwiaździsty
step (pace) krok   step steppe
(of stairs) stopień
still (motionless) nieruchomy   styl (lm style) style
(hushed) cichy, milczący, bezszelestny
(quiet) spokojny
(of water) niezmącony
(of wine) niemusujący
(destilation) kocioł destylacyjny
(to this time) jeszcze, wciąż, dotąd, dotychczas, do tej pory
(even) jeszcze
(nevertheless) mimo to, niemniej jednak
stipend uposażenie, pensja   stypendium grant, scholarship
stop (for bus) przystanek   stop (metali) alloy
(punctuation mark) kropka (światło hamowania) brake light
story (account) historia, historyjka, opowiadanie   stora (lm story) blind, shade
(tale) opowieść, powiastka, bajka
(a lie) bajka, zmyślanie
(storey) piętro
strata (sg stratum) warstwy   strata (materialna, moralna) loss
(odpady) waste
student (at university) student   student student
(at school) uczeń
style styl   styl (lm style) style
successful zakończony powodzeniem, udany   sukcesywny gradual
successive kolejny, następujący
suggestive aluzyjny, sugerujący (coś), dwuznaczny   sugestywny evocative, eloquent
sum (result) suma   sum catfish
(amount of money) kwota, suma
(summary) istota, sedno suma (D lm sum) sum
(arithmetic problem) zadanie arytmetyczne
swat uderzenie, pacnięcie   swat matchmaker
sycamore jawor (Acer pseudoplatanus)   sykomora fig mulberry, sycamore fig (Ficus sycomorus)
sykomora (Ficus sycomorus)
sympathetic pełen współczucia, współczujący   sympatyczny nice
sympathy współczucie, zrozumienie, kondolencje   sympatia (uczucie) affection, liking, fondeness
(chłopak) boyfriend
(dziewczyna) girlfriend
table (furniture) stół   tabela chart, table
(list) tabela
(in maths, tablet) tablica, tabliczka tablica (zestawienie) table
(in geography) płaskowyż (w szkole) board, blackboard
tack (nail) gwoździk, pinezka   tak (partykuła) yes
(course) kurs
(tactics, policy) taktyka (przysłówek) so
(food) prowiant, żywność
talon pazur, szpon   talon coupon, voucher
technique technika   technika (wiedza) technology
(metoda, umiejętności) technique
ten dziesięć   ten this
term termin, określenie   termin (określenie) term
(czas) deadline
termy baths, thermae
to do   to this, it
tobacco tytoń   tabaka snuff
top (summit) szczyt   top top
(of plant) nać
(of boot) cholewka
(of mast) mars
(upper side) wierzch, powierzchnia
(upper part) góra
(woman’s cloth) top
torsion skręt   torsje vomiting
tort delikt   tort torte, layered cake
trace (sign) ślad, trop, znak, poszlaka   trasa (szlak) route, line
(cord) postronek (wyznaczona droga) itinerary
tract (of land) przestrzeń   trakt (droga) track
(pamphlet) traktat
traction przyczepność   trakcja overhead line
tramway tor tramwajowy, linia tramwajowa   tramwaj tram
transparent przezroczysty   transparent banner
trapeze trapez   trapez (w sporcie) trapeze
(w matematyce) GB: trapezium, US: trapezoid
trapezoid GB: trapezoid, US: trapez
trapezium GB: trapez, US: trapezoid trapezoid GB: trapezoid, US: trapezium
treasure skarb trezor depository
tribe (social group) szczep. plemię   tryb (porządek) mode, courdsse, procedure
(codzienny) routine
(band) banda (gramatyczny) mood
(zębatka) cog-wheel, pinion
trick (strategem) podstęp, fortel   tryk ram
(feat of dexterity) sztuczka
(skill) zręczność, wprawa, umiejętność
(habit) przyzwyczajenie, zwyczaj, nawyk, maniera
(joke) psota, figiel, kawał
(of cards) lewa
trillion bilion, 1012   trylion quintillion, 1018
trivial błahy, przeciętny, banalny, trywialny   trywialny (prostacki) common, vulgar, coarse, crude
(łatwy) trivial
utilization wykorzystanie   utylizacja recycling
valet służący   walet (w kartach) jack, knave
valour męstwo, odwaga, waleczność   walor advantage, value, virtue
vagary dziwactwo, kaprys, wybryk   wagary truancy
iść na wagary play truant (GB), play hooky (US)
velvet aksamit   welwet velveteen
vicar pastor   wikary curate
vis-à-vis wobec, względem   vis-à-vis opposite
voyage podróż statkiem   wojaż journey
wagon wóz, fura   wagon carriage, car, railcar
walk spacerować   walka fight
walkover łatwe zwycięstwo   walkower default
wall ściana, mur   wał (nasyp) bank
(szaniec) rampart
(przeciwpowodziowy) dam
(fala) billow
(pływ) tidal wave
(element maszyny) shaft, arbor
(narzędzie) roller
wallet portfel   walet (w kartach) jack, knave
wanna (want to) chcieć   wanna bath, bathtub
war wojna   war (wrzątek) boiling water
(upał) heat
(w browarze) gyle
wart brodawka   wart worth
warzone strefa wojny   warzone brewed
was byłem, był   was you, of you (genitive, accusative)
we my   we in
windy wietrzny   winda (lm windy) elevator, lift
won wygrał   won away, off with
zealot (member of the Jewish political movement) zelota   zelota zealot
(enthusiast) gorliwiec, żarliwiec, zagorzalec

Źródła – Sources

Obok własnych spostrzeżeń wykorzystano następujące źródła / Beside own observation, the following sources have been used: