Koniugacja fińska

Ostatnia strona: 15

Tematy samogłoskowe

1 sg. -n, inf. I -a/-ä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (+) 1.sg (-) 3.pl (+) 1.sg (-) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (-) 3.sg (+) act. (+) pass. (-)  
1 1.1 asua asun asuvat asuin asuivat asuisi asu asukoon asunut asuttu mieszkać
1 1.1 istua istun istuvat istuin istuivat istuisi istu istukoon istunut istuttu siedzieć
1 1.1 katsoa katson katsovat katsoin katsoivat katsoisi katso katsokoon katsonut katsottu patrzeć
1 1.1 keinua keinun keinuvat keinuin keinuivat keinuisi keinu keinokoon keinunut keinuttu huśtać się
1 1.1 kypsyä kypsyn kypsyvät kypsyin kypsyivät kypsyisi kypsy kypsyköön kypsynyt kypsytty dojrzewać
1 1.1 kysyä kysyn kysyvät kysyin kysyivät kysyisi kysy kysyköön kysynyt kysytty pytać
1 1.1 puhua puhun puhuvat puhuin puhuivat puhuisi puhu puhukoon puhunut puhuttu mówić
1   punoa punon punovat punoin punoivat punoisi puno punokoon punonut punottu zwijać, skręcać
1 1.1 sanoa sanon sanovat sanoin sanoivat sanoisi sano sanokoon sanonut sanottu mówić
1   seisoa seison seisovat seisoin seisoivat seisoisi seiso seisokoon seisonut seisottu stać
1 1.1 säilöä säilön säilövät säilöin säilöivät säilöisi säilö säilököön säilönyt säilötty konserwować
1   taivoa taivon taivovat taivoin taivoivat taivoisi taivo taivokoon taivonut taivottu spodziewać się
1* 1.1 ampua ammun ampuvat ammuin ampuivat ampuisi ammu ampukoon ampunut ammuttu strzelać
1*   muuttua muutun muuttuvat muutuin muuttuivat muuttuisi muutu muuttukoon muuttunut muututtu zmieniać się
1* 1.1 nukkua nukun nukkuvat nukuin nukkuivat nukkuisi nuku nukkukoon nukkunut nukuttu spać
1* 1.1 riippua riipun riippuvat riipuin riippuivat riippuisi riipu riippukoon riippunut riiputtu wisieć
1* 1.1 saapua saavun saapuvat saavuin saapuivat saapuisi saavu saapukoon saapunut saavuttu przybyć
1*   täytyä täydyn täytyvät täydyin täytyivät täytyisi täydy täytyköön täytynyt täydytty musieć
2 1.2 matkustaa matkustan matkustavat matkustin matkustivat matkustaisi matkusta matkustakoon matkustanut matkustettu podróżować
2 1.2 muistaa muistan muistavat muistin muistivat muistaisi muista muistakoon muistanut muistettu pamiętać
2 1.2 ostaa ostan ostavat ostin ostivat ostaisi osta ostakoon ostanut ostettu kupować
2 1.2 rakastaa rakastan rakastavat rakastin rakastivat rakastaisi rakasta rakastakoon rakastanut rakastettu kochać
2* 1.2 kiittää kiitän kiittävät kiitin kiittivät kiittäisi kiitä kiittäköön kiittänyt kiitetty dziękować
2* 1.2 muuttaa muutan muuttavat muutin muuttivat muuttaisi muuta muuttakoon muuttanut muutettu zmieniać
2*   nukuttaa nukutan nukuttavat nukutin nukuttivat nukuttaisi nukuta nukuttakoon nukuttanut nukutettu usypiać
2* 1.2 näyttää näytän näyttävät näytin näyttivät näyttäisi näytä näyttäköön näyttänyt näytetty pokazywać
2*   ottaa otan ottavat otin ottivat ottaisi ota ottakoon ottanut otettu brać, przyjąć
2* 1.2 peittää peitän peittävät peitin peittivät peittäisi peitä peittäköön peittänyt peitetty zakrywać
2* 1.2 pitää pidän pitävät pidin pitivät pitäisi pidä pitäköön pitänyt pidetty trzymać
3*   huutaa huudan huutavat huusin huusivat huutaisi huuda huutakoon huutanut huudettu wołać
3* 1.4 löytää löydän löytävät löysin löysivät löytäisi löydä löytäköön löytänyt löydetty znaleźć
3* 1.4 pyytää pyydän pyytävät pyysin pyysivät pyytäisi pyydä pyytäköön pyytänyt pyydetty prosić*
4*   kiitää kiidän kiitävät kii|din, -sin kii|tivät, -sivät kiitäisi kiidä kiitäköön kiitänyt kiidetty śpieszyć
4*   soutaa soudan soutavat sou|din, -sin sou|tivät, -sivät soutaisi souda soutakoon soutanut soudettu wiosłować
5* 1.4 kieltää kiellän kieltävät kielsin kielsivät kieltäisi kiellä kieltäköön kieltänyt kielletty przeczyć
5*   puoltaa puollan puoltavat puolsin puolsivat puoltaisi puolla puoltakoon puoltanut puollettu wstawiać się za
6*   kiertää kierrän kiertävät kiersin kiersivät kiertäisi kierrä kiertäköön kiertänyt kierretty kręcić
6*   murtaa murran murtavat mursin mursivat murtaisi murra murtakoon murtanut murrettu łamać
6* 1.4 piirtää piirrän piirtävät piirsin piirsivät piirtäisi piirrä piirtäköön piirtänyt piirretty rysować
6* 1.4 ymmärtää ymmärrän ymmärtävät ymmärsin ymmärsivät ymmärtäisi ymmärrä ymmärtäköön ymmärtänyt ymmärretty rozumieć
7*   sortaa sorran sortavat sorrin sortivat sortaisi sorra sortakoon sortanut sorrettu uciskać, gnębić
8* 1.4 lentää lennän lentävät lensin lensivät lentäisi lennä lentäköön lentänyt lennetty latać
8*   pahentaa pahennan pahentavat pahensin pahensivat pahentaisi pahenna pahentakoon pahentanut pahennettu pogarszać
9   kaivaa kaivan kaivavat kaivoin kaivoivat kaivaisi kaiva kaivakoon kaivanut kaivettu kopać
9 1.3 laulaa laulan laulavat lauloin lauloivat laulaisi laula laulakoon laulanut laulettu śpiewać
9 1.3 maksaa maksan maksavat maksoin maksoivat maksaisi maksa maksakoon maksanut maksettu płacić
9* 1.3 antaa annan antavat annoin antoivat antaisi anna antakoon antanut annettu dawać
9* 1.3 jakaa jaan jakavat jaoin jakoivat jakaisi jaa jakakoon jakanut jaettu dzielić
9*   kaataa kaadan kaatavat kaadoin kaatoivat kaataisi kaada kaatakoon kaatanut kaadettu walić, zwalać*
9* 1.3 vaihtaa vaihdan vaihtavat vaihdoin vaihtoivat vaihtaisi vaihda vaihtakoon vaihtanut vaihdettu zmieniać
10   haastaa haastan haastavat haast|oin, -in haast|oivat, -ivat haastaisi haasta haastakoon haastanut haastettu pozywać
10*   auttaa autan autavat aut|oin, -in autt|oivat, -ivat auttaisi auta auttakoon auttanut autettu wspierać
11   paistaa paistan paistavat paistoin paistoivat paistaisi paista paistakoon paistanut paistettu piec, palić
12*   kaartaa kaarran kaartavat kaar|roin, -sin kaar|toivat, -sivat kaartaisi kaarra kaartakoon kaartanut kaarrettu obejść
12*   saartaa saarran saartavat saar|roin, -sin saar|toivat, -sivat saartaisi saarra saartakoon saartanut saarrettu otoczyć
13 1.2 laskea lasken laskevat laskin laskivat laskisi laske laskekoon laskenut laskettu opadać; liczyć
13* 1.2 kulkea kuljen kulkevat kuljin kulkivat kulkisi kulje kulkekoon kulkenut kuljettu kroczyć
13* 1.2 lukea luen lukevat luin lukivat lukisi lue lukekoon lukenut luettu czytać, liczyć
13* 1.2 sulkea suljen sulkevat suljin sulkivat sulkisi sulje sulkekoon sulkenut suljettu zamknąć
13* 1.2 särkeä särjen särkevät särjin särkivät särkisi särje särkeköön särkenyt särjetty rozbijać, tłuc
13* 1.2 tunkea tungen tunkevat tungin tunkivat tunkisi tunge tunkekoon tunkenut tungettu wtykać
14* 1.2 tuntea tunnen tuntevat tunsin tunsivat tuntisi tunne tuntekoon tuntenut tunnettu odczuwać
15*   potea poden potevat podin potivat potisi pode potekoon potenut podettu chorować
16* 1.2 lähteä lähden lähtevät lä|hdin, -ksin lä|htivät, -ksivät lähtisi, -ksisi lähde lähteköön lähtenyt lähdetty wyruszyć
17 1.2 etsiä etsin etsivät etsin etsivät etsisi etsi etsiköön etsinyt etsitty szukać
17   sallia sallin sallivat sallin sallivat sallisi salli sallikoon sallinut sallittu pozwolić
17 1.2 tutkia tutkin tutkivat tutkin tutkivat tutkisi tutki tutkikoon tutkinut tutkittu badać
17* 1.2 oppia opin oppivat opin oppivat oppisi opi oppikoon oppinut opittu uczyć się
17* 1.2 pyyhkiä pyyhin pyyhkivät pyyhin pyyhkivät pyyhkisi pyyhi pyyhkiköön pyyhkinyt pyyhitty wycierać
17*   vaatia vaadin vaativat vaadin vaativat vaatisi vaadi vaatikoon vaatinut vaadittu domagać się
42* 1.4 rakentaa rakennan rakentavat rakensin rakensivat rakentaisi rakenna rakentakoon rakentanut rakennettu budować
44*   antautua antaudun antautuvat antauduin antautuivat antautuisi antaudu antautukoon antautunut antauduttu poddać się
44*   pukeutua pukeudun pukeutuvat pukeuduin pukeutuivat pukeutuisi pukeudu pukeutukoon pukeutunut pukeuduttu ubierać

Tematy mieszane

1 sg. -n, inf. I -a/-ä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (+) 1.sg (-) 3.pl (+) 1.sg (-) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (-) 3.sg (+) act. (+) pass. (-)  
43*   taitaa taidan taitavat taisin taisivat taitaisi taida taitakoon tainnut, taitanut taidettu umieć, potrafić
43* 1.4 tietää tiedän tietävät tiesin tiesivät tietäisi tiedä tietäköön tiennyt, tietänyt tiedetty wiedzieć
45*   kaataa kaadan kaatavat kaasin kaasivat kaataisi kaada kaatkoon kaannut kaattu walić, zwalać*
45* 1.4 pyytää pyydän pyytävät pyysin pyysivät pyytäisi pyydä pyytköön pyytänyt pyydetty prosić*

Tematy dwugłoskowe

1 sg. -n, inf. I -da/-dä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
      1.sg 3.pl 1.sg 3.pl 3.sg 2.sg 3.sg act. pass.  
18 2.2 imuroida imuroin imuroivat imuroin imuroivat imuroisi imuroi imuroikoon imuroinut imuroitu odsysać
18   naida nain naivat nain naivat naisi nai naikoon nainut naitu żenić się, wychodzić za mąż
18 2.2 uida uin uivat uin uivat uisi ui uikoon uinut uitu pływać
18   voida voin voivat voin voivat voisi voi voikoon voinut voitu móc
19   jäädä jään jäävät jäin jäivät jäisi jää jääköön jäänyt jääty pozostać
19 2.1 saada saan saavat sain saivat saisi saa saakoon saanut saatu dostać, otrzymać
20   myydä myyn myyvät myin myivät myisi myy myyköön myynyt myyty sprzedać
21 2.1 juoda juon juovat join joivat joisi juo juokoon juonut juotu pić
21 2.1 syödä syön syövät söin söivät söisi syö syököön syönyt syöty jeść
21   tuoda tuon tuovat toin toivat toisi tuo tuokoon tuonut tuotu sprowadzać
22 2.1 viedä vien vievät vein veivät veisi vie vieköön vienyt viety wieść, prowadzić
23 2.3 käydä käyn käyvät kävin kävivät kävisi käy käyköön käynyt käyty iść, kroczyć

Tematy spółgłoskowe

1 sg. -tsen, inf. I -da/-dä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
      1.sg 3.pl 1.sg 3.pl 3.sg 2.sg 3.sg act. pass.  
30   haravoida haravoi(tse)n haravoi(tse)vat haravoi(tsi)n haravoi(tsi)vat haravoi(tsi)si haravoi haravoi(t)koon haravoi(n)nut haravoi(t)tu grabić
30   tupakoida tupakoi(tse)n tupakoi(tse)vat tupakoi(tsi)n tupakoi|(tsi)vat tupakoi(tsi)si tupakoi tupakoi(t)koon tupakoi(n)nut tupakoi(t)tu palić tytoń

1 sg. -en, inf. I -hda/-hdä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (s) 1.sg (-) 3.pl (+) 1.sg (-) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (-) 3.sg (s) act. (s) pass. (s)  
33 2.4 nähdä näen näkevät näin näkivät näkisi näe nähköön nähnyt nähty widzieć
33 2.4 tehdä teen tekevät tein tekivät tekisi tee tehköön tehnyt tehty robić

1 sg. -sen, inf. I -sta/-stä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (-) 1.sg (+) 3.pl (+) 1.sg (+) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (+) 3.sg (-) act. (-) pass. (-)  
24 3 nousta nousen nousevat nousin nousivat nousisi nouse nouskoon noussut noustu wstać
24   nuolaista nuolaisen nuolaisevat nuolaisin nuolaisivat nuolaisisi nuolaise nuolaiskoon nuolaissut nuolaistu liznąć
24 3 pestä pesen pesevät pesin pesivät pesisi pese pesköön pessyt pesty prać, myć
24   seistä seisen seisevät seisin seisivät seisisi seise seisköön seissyt seisty stać
41   kihistä kihisen kihisevät kihisin kihisivät kihisisi kihise kihisköön kihissyt kihisty skwierczeć
41   täristä tärisen tärisevät tärisin tärisivät tärisisi tärise tärisköön tärissyt täristy trząść się

1 sg. -ksen, inf. I -sta/-stä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
      1.sg 3.pl 1.sg 3.pl 3.sg 2.sg 3.sg act. pass.  
32 3 juosta juoksen juoksevat juoksin juoksivat juoksisi juokse juoskoon juossut juostu skakać

1 sg. -len, inf. I -lla/-llä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (-) 1.sg (+) 3.pl (+) 1.sg (+) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (+) 3.sg (-) act. (-) pass. (-)  
25   olla olen olevat olin olivat olisi ole olkoon ollut oltu być
25 3 tulla tulen tulevat tulin tulivat tulisi tule tulkoon tullut tultu przyjść, przybyć
28   katsella katselen katselevat katselin katselivat katselisi katsele katselkoon katsellut katseltu spoglądać
28 3 kävellä kävelen kävelevät kävelin kävelivät kävelisi kävele kävelköön kävellyt kävelty spacerować
28 3 opiskella opiskelen opiskelevat opiskelin opiskelivat opiskelisi opiskele opiskelkoon opiskellut opiskeltu studiować
28* 3 ajatella ajattelen ajattelevat ajattelin ajattelivat ajattelisi ajattele ajatelkoon ajatellut ajateltu myśleć
28*   hypellä hyppelen hyppelevät hyppelin hyppelivät hyppelisi hyppele hypelköön hypellyt hypelty skakać
28* 3 kuunnella kuuntelen kuuntelevat kuuntelin kuuntelivat kuuntelisi kuuntele kuunnelkoon kuunnellut kuunneltu przysłuchiwać się
28*   ommella ompelen ompelevat ompelin ompelivat ompelisi ompele ommelkoon ommellut ommeltu szyć
28* 3 suudella suutelen suutelevat suutelin suutelivat suutelisi suutele suudelkoon suudellut suudeltu całować
29   arvailla arvailen arvailevat arvailin arvailivat arvailisi arvaile arvailkoon arvaillut arvailtu zgadywać
29   selailla selailen selailevat selailin selailivat selailisi selaile selailkoon selaillut selailtu wertować

1 sg. -ren, inf. I -rra/-rrä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (-) 1.sg (+) 3.pl (+) 1.sg (+) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (+) 3.sg (-) act. (-) pass. (-)  
26 3 purra puren purevat purin purivat purisi pure purkoon purrut purtu gryźć, kąsać
26   surra suren surevat surin surivat surisi sure surkoon surrut surtu smucić się

1 sg. -nen, inf. I -nna/-nnä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (-) 1.sg (+) 3.pl (+) 1.sg (+) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (+) 3.sg (-) act. (-) pass. (-)  
27 3 mennä menen menevät menin menivät menisi mene menköön mennyt menty iść
27 3 panna panen panevat panin panivat panisi pane pankoon pannut pantu kłaść, stawiać

1 sg. -nen, inf. I -ta/-tä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (-) 1.sg (+) 3.pl (+) 1.sg (+) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (+) 3.sg (-) act. (-) pass. (-)  
34   aleta alenen alenevat alenin alenivat alenisi alene aletkoon alennut alettu obniżać się, opadać
34 6 kylmetä kylmenen kylmenevät kylmenin kylmenivät kylmenisi kylmene kylmetkoon kylmennyt kylmetty ziębnąć, stygnąć
34 6 vanheta vanhenen vanhenevat vanhenin vanhenivat vanhenisi vanhene vanhetkoon vanhennut vanhettu starzeć się
34*   kyetä kykenen kykenevät kykenin kykenivät kykenisi kykene kyetköön kyennyt kyetty potrafić
34* 6 lämmetä lämpenen lämpenevät lämpenin lämpenivät lämpenisi lämpene lämmetköön lämmennyt lämmetty ocieplić się
34* 6 paeta pakenen pakenevat pakenin pakenivat pakenisi pakene paetkoon paennut paettu uciekać
34* 6 tarjeta tarkenen tarkenevat tarkenin tarkenivat tarkenisi tarkene tarjetkoon tarjennut tarjettu znosić chłód

1 sg. -tsen, inf. I -ta/-tä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
      1.sg 3.pl 1.sg 3.pl 3.sg 2.sg 3.sg act. pass.  
31 5 häiritä häiritsen häiritsevät häiritsin häiritsivät häiritsisi häiritse häiritköön häirinnyt häiritty przeszkadzać
31   mainita mainitsen mainitsevat mainitsin mainitsivat mainitsisi mainitse mainitkoon maininnut mainittu wspomnieć
31 5 sijaita sijaitsen sijaitsevat sijaitsin sijaitsivat sijaitsisi sijaitse sijaitkoon sijainnut sijaittu leżeć
31 5 tarvita tarvitsen tarvitsevat tarvitsin tarvitsivat tarvitsisi tarvitse tarvitkoon tarvinnut tarvittu potrzebować
31 5 valita valitsen valitsevat valitsin valitsivat valitsisi valitse valitkoon valinnut valittu wybierać

1 sg. -an/-än, inf. I -ta/-tä

nr   inf. I pres. pres. impf. impf. cond. imper. imper. II part. II part. znacz.
    (-) 1.sg (+) 3.pl (+) 1.sg (+) 3.pl (+) 3.sg (+) 2.sg (+) 3.sg (-) act. (-) pass. (-)  
35 4 avata avaan avaavat avasin avasivat avaisi avaa avatkoon avannut avattu otwierać
35 4 herätä herään heräävät heräsin heräsivät heräisi herää herätköön herännyt herätty budzić się
35   salata salaan salaavat salasin salasivat salaisi salaa salatkoon salannut salattu ukrywać
35* 4 hangata hankaan hankaavat hankasin hankasivat hankaisi hankaa hangatkoon hangannut hangattu trzeć
35* 4 hypätä hyppään hyppäävät hyppäsin hyppäsivät hyppäisi hyppää hypätköön hypännyt hypätty skakać
35* 4 kammata kampaan kampaavat kampasin kampasivat kampaisi kampaa kammatkoon kammannut kammattu czesać
35* 4 kerrata kertaan kertaavat kertasin kertasivat kertaisi kertaa kerratkoon kerrannut kerrattu powtórzyć
35* 4 kullata kultaan kultaavat kultasin kultasivat kultaisi kultaa kullatkoon kullannut kullattu złocić
35* 4 maata makaan makaavat makasin makasivat makaisi makaa maatkoon maannut maattu leżeć; spać
35* 4 tavata tapaan tapaavat tapasin tapasivat tapaisi tapaa tavatkoon tavannut tavattu spotkać
35* 4 tykätä tykkään tykkäävät tykkäsin tykkäsivät tykkäisi tykkää tykätköön tykännyt tykätty lubić
36   katketa katkean katkeavat katkesin katkesivat katke(a)isi katkea katketkoon katkennut katkettu łamać się, rwać się
36* 4 haljeta halkean halkeavat halkesin halkesivat halke(a)isi halkea haljetkoon haljennut haljettu pęknąć
36* 4 puhjeta puhkean puhkeavat puhkesin puhkesivat puhke(a)isi puhkea puhjetkoon puhjennut puhjettu pękać, rwać się
36*   ruveta rupean rupeavat rupesin rupesivat rupe(a)isi rupea ruvetkoon ruvennut ruvettu przedsiębrać
37 4 hävitä häviän häviävät hävisin hävisivät häviäisi häviä hävitköön hävinnyt hävitty ginąć
37   selvitä selviän selviävät selvisin selvisivät selviäisi selviä selvitköön selvinnyt selvitty rozjaśniać się
38   kohota kohoan kohoavat kohosin kohosivat koho(a)isi kohoa kohotkoon kohonnut kohottu podnieść się
38*   koota kokoan kokoavat kokosin kokosivat koko(a)isi kokoa kootkoon koonnut koottu zbierać
39 4 haluta haluan haluavat halusin halusivat haluaisi halua halutkoon halunnut haluttu chcieć
40   palata pala(j)an pala(j)avat palasin palasivat pala(ja)isi pala(j)a palatkoon palannut palattu wracać

Uwaga: