Wersja z 2020-06-27

Grzegorz Jagodziński

Deklinacja niemiecka

Przykłady

Część poprzednia Spis treści Część następna

die Blume – die Blumen
die See [~ˈeː] – die Seen [~ˈeːən]
die Theorie [~ˈiː] – Theorien [~ˈiːən]
Adresse adres
Akaziĕ akacja
Analyse analiza
Apótheke apteka
Armee armia
Aus·gabe wydatek
Ballade ballada
Biologie biologia
Birke brzoza
Birne gruszka
Blume kwiat
Bluse bluzka
Blüte kwiecie
Brief·marke znaczek na list
Brief·tasche portfel
Bronze [ˈbʁɔŋsə] brąz
Brücke most
Búche buk
Chemie chemia
Dame dama
Decke sufit
Diskette dyskietka
Dose puszka
 
Dusche prysznic
Ecke kąt
Ein·tritts·karte wejściówka
Elbe Łaba
Ente kaczka
Érde ziemia
Érd·kunde geografia
Fahne chorągiew
Fahr·karte bilet na przejazd
Familiĕ rodzina
Fantasie fantazja
Fichte świerk
Fotógrafie fotografia
Frage pytanie
Gabe podarunek
Gasse uliczka
Geografie geografia
Ge·schichte historia
Grenze granica
Grippe grypa
Größe wielkość, rozmiar
Hals·kette łańcuszek
Halte·stelle przystanek
 
Hand·tasche torebka
Harmonie harmonia
Heide step
Henne kura
Hexe czarownica
Hilfe pomoc
Hitze upał
Hoch·schule szkoła wyższa
Hose spodnie
Hostiĕ hostia
Jacke kurtka
Karte karta, bilet
Kasse kasa
Kastaniĕ kasztan
Katze kot
Klasse klasa
Kino·karte bilet do kina
Kirche kościół
Kolonie kolonia, osiedle
Kontrolle kontrola
Kredit·karte karta kredytowa
Küche kuchnia
Kunde wiadomość, wiedza
 
Kurve zakręt
Land·karte mapa
Liebe miłość, zamiłowanie
Mappe teczka
Marke znaczek
Märe* opowiadanie
Miete czynsz
Mitte środek (geom.)
Münze moneta
Nähe pobliże
Nase nos
Nelke goździk
Pause przerwa; kopia
Pflaume śliwka
Phantasie fantazja
Philosóphie filozofia
Platz·karte miejscówka
Quelle źródło
Quer·straße przecznica
Rede rozmowa
Reise podróż
Rente emerytura
Rhapsodie rapsodia

die Blume – die Blumen
die See [~ˈeː] – die Seen [~ˈeːən]
die Theorie [~ˈiː] – Theorien [~ˈiːən]
  die Schwester – die Schwestern
Rhone Rodan
Rose róża
Ross·kastaniĕ kasztanowiec
Sache rzecz
Schere nożyczki
Schnauze pysk
Schraube śruba
Schule szkoła
Schul·tasche torba szkolna
See** morze
Seite strona
Socke skarpeta
Sonne słońce
Sozial·kunde wiedza o społeczeństwie
Speise·karte karta dań
Spráche język, mowa
Sprech·stunde godzina przyjęć
Stätte miejsce
 
Straße ulica
Stelle stanowisko
Stube izba, pokój
Stunde godzina
Táblette tabletka
Tank·stelle stacja benzynowa
Tanne jodła
Tante ciotka
Tasche torba, kieszeń
Tasse filiżanka
Taste klawisz, przycisk
Telefon·zelle budka telefoniczna
Theorie teoria
These teza
Tinte atrament
Treppe schody
Tulpe tulipan
Vase wazon
 
Violine skrzypce
Vor·speise przekąska
Waage waga
Wache straż, warta
Wade łydka
Waffe broń, oręż
Wanze pluskwa
Ware towar
Wechsel·stube kantor wymiany
Weise** sposób; melodia
Wiese łąka
Woche tydzień
Zelle komórka, cela
Zicke kózka
Ziege koza
Zítrone cytryna
 
Ampel światła uliczne
Angel wędka
Dauer trwanie
Feder pióro
Füll·feder pióro wieczne
Gabel widelec
Insel wyspa
Kartoffel ziemniak
Kiefer** sosna
Kugel kula
Leber wątroba
Leiter** drabina
Mutter** nakrętka
Nessel pokrzywa
Nudel kluska, makaron
Nummer numer, liczba
Oder Odra
Oper opera
 
Schrauben·mutter nakrętka
Schüssel miska, salaterka
Schwester siostra
Steuer** podatek
Tafel tablica, tafla
Trauer smutek
Ver·kehrs·ampel światła uliczne
Vesper nieszpory
Vor·wahl·nummer numer kierunkowy
Waffel wafel
Weichsel Wisła
Weichsel wiśnia
Wurzel korzeń

die Frau – die Frauen
Àb·fertigung odprawa
Àb·normität nieprawidłowość
Àb·teilung dział, podział
Achtung uwaga
Àn·strengung wysiłek
Ant·wort odpowiedź
Àn·wendung zastosowanie
Àn·wesen·heit obecność
Arbeit praca
Arbeits·losig·keit bezrobocie
Árt rodzaj, typ
Arznei lekarstwo
Attraktion atrakcja
Auf·be·wahrung przechowalnia
Bäckerei piekarnia
Bahn kolej, droga
Bank** bank
Be·deutung znaczenie
Be·grüßung powitanie
Be·sichtìgung zwiedzanie
Biblióthek biblioteka
Bilanz bilans
Bot·schaft ambasada; orędzie
 
Box skrzynka
Bǘcherei księgozbiór, księgarnia
Burg gród, zamek
Couch* [kao̯ʧ] tapczan
Diktatur dyktatura
Distanz dystans
Donau Dunaj
Drei trójka
Dynamìk dynamika
Ein·führung wstęp
Eins jedynka
Ent·scheidung decyzja
Er·fahrung doświadczenie
Er·mäßigung zniżka
Éthìk etyka
Existenz byt, istnienie
Fähìg·keit zdolność
Fahrt jazda
Fakultät wydział, fakultet
Flug·ver·bindung połączenie lotnicze
Formalität formalność
Forschung badanie
Frau pani, kobieta
 
Freund·schaft przyjaźń
Ge·bühr opłata
Geiß kozica
Ge·legen·heit okazja
Ge·mein·schaft wspólnota
Ge·nehmigung pozwolenie
Genetìk genetyka
Ge·stalt postać, kształt
Ge·sund·heit zdrowie
Hostess hostessa
Huld łaska
Hut** dozór, ochrona
Informatìk informatyka
Information informacja
Kleidung ubranie
Krank·heit choroba
Kreuzung skrzyżowanie
Land·schaft krajobraz
Leistung dokonanie
Literatur literatura
Mär* opowiadanie
Mark marchia
Máthĕmatik matematyka

die Frau – die Frauen
Medizin medycyna
Meinung opinia, zdanie
Meldung zgłoszenie
Mentalität mentalność
Milch mleko
Mög·lich·keit możliwość
Moral moralność
Mosaik mozaika
Musik muzyka
Nachbar·schaft sąsiedztwo
Nách·richt wiadomość
Nation naród
Natur natura
Notiz notatka
Ordnung Porządek
Person osoba
Phonetìk fonetyka
Physik fizyka
 
Popularität popularność
Post poczta
Post·leit·zahl kod pocztowy
Post·sendung przesyłka
Priorität priorytet
Provinz prowincja
Pünktlich·keit punktualność
Qualität jakość
Quantität ilość
Region region
Religion religia
Revolution rewolucja
Rhetorìk retoryka
Rhön Ren
Rund·fahrt objazd
S-Bahn kolejka miejska
Schau rewia, pokaz
Schrift pismo
 
Schuld wina, dług
Schweiz Szwajcaria
Schwierig·keit trudność, kłopot
Sehens·würdig·keit rzecz warta zobaczenia
Sicher·heit pewność
Slowakei Słowacja
Stimmung nastrój
Straßen·bahn tramwaj
Tat czyn
Technìk technika
Tugend cnota
Tür drzwi
Türkei Turcja
U-Bahn metro
Über·weisung przelew, przekaz
Übung ćwiczenie
Uhr zegar; godzina
Universität uniwersytet
 
Unter·haltung rozrywka
Unter·schrift podpis
Ver·bindung połączenie
Ver·spätung spóźnienie
Vor·be·reitung przygotowanie
Vor·lesung wykład
Wacht straż, warta
Wahl wybór
Wehr obrona, broń
Welt świat
Wohnung mieszkanie
Wut złość, furia
Zahl liczba
Zeit czas
Zeitung gazeta
Zensur cenzura, cenzurka
Zwei dwójka

die Lehrerin – die Lehrerinnen   die Pizza – die Pizzen   (die) Luise – (die) Luisen   (die) Marie – (die) Marien   (die) Greta – (die) Greten
Ärztìn (Ä́rztìn) lekarka
Be·amtìn urzędniczka
Búch·halterìn księgowa
Freundìn przyjaciółka
Künstlerìn artystka
Laborantìn laborantka
Lehrerìn nauczycielka
Löwìn lwica
Partnerìn partnerka
Sängerìn śpiewaczka
Schau·spielerìn aktorka
Schülerìn uczennica
Sékretärìn sekretarka
Tänzerìn tancerka
Ver·käuferìn sprzedawczyni
 
Pizza* pizza
 
Luise (imię)
Marthe (imię)
 
Marie (imię)
 
Doróthea (imię)
Greta (imię)
Katrina (imię)
Martha (imię)

die Mühsal – die Mühsale   die Kenntnis – die Kenntnisse   die Hand – die Hände   die Mutter – die Mütter
Drang·sal* kłopot, utrapienie
Müh·sal trud, mozół
Trüb·sal smutek
 
Antarktìs Antarktyda
Be·fug·nìs upoważnienie
Be·sorg·nìs obawa
Er·laub·nìs pozwolenie
Er·spar·nìs oszczędności
Kennt·nìs wiadomość
 
Angst strach
Àn·kunft przyjazd, przybycie
Axt siekiera
Bank** ławka, lada
Braut narzeczona
Brust pierś
Faust pięść
Frucht owoc
Gans gęś
Haft areszt
Hand dłoń, ręka
Haupt·stadt stolica
Haut skóra
Inner·stadt śródmieście
Kluft rozpadlina, szczelina
Kraft moc
Kuh krowa
Kunst sztuka
Laus wesz
 
Luft powietrze
Lust żądza; ochota, chęć
Macht moc, mocarstwo
Mágd służąca
Maus mysz
Mitter·nacht północ
Nacht noc
Not potrzeba
Not·zucht gwałt
Nuss orzech
Sau maciora
Schnur sznur
Stadt* miasto
Statt miejsce
Wand ściana
Werk·statt warsztat
Wurst kiełbasa
Zucht hodowla, uprawa
Zu·kunft przyszłość
 
Groß·mutter babka
Mutter** matka
Tochter córka

die Bar – die Bars
die Party – die Parties
Bar bar
Cholera cholera
Couch* [kao̯ʧ] tapczan
Gang** gang, szajka
Kamera aparat fotograficzny
Mutti mateczka
Oma babcia
Party [ˈpɑːtɪ] przyjęcie
Pizza* pizza
Saison [zɛˈzɔŋ] pora roku, sezon
Tatra Tatry

eine Kranke / die Kranke – Kranke / die Kranken
Alte stara
An·gĕ·stellte urzędniczka, pracownica
Be·kannte znajoma
Blinde ślepa
Deutsche Niemka
Er·wachsene dorosła
Illustrierte pismo ilustrowane
Kranke chora
Ver·wandte krewna

nieregularne
die Mark – der Mark – die Mark marka
die Stadt – der Stadt – die Stä́dte* miasto

(die) Leute   (die) Alpen
Leute ludzie
Nieder·lande Holandia, Niderlandy
 
Alpen Alpy
Eltern rodzice
Jura prawo, studia prawnicze
Pyrenäen Pireneje

Część poprzednia Spis treści Część następna