Wersja z 2015-06-12

Protista w starych i nowych systemach klasyfikacji

Część poprzednia Spis treści Część następna

Jeszcze do niedawna botanicy i zoologowie stosowali zupełnie nieprzystające do siebie systemy klasyfikacji niższych eukariontów (glonów, grzybów i pierwotniaków). Postęp badań (zwłaszcza biochemicznych i genetycznych) umożliwił ostatnio stworzenie całkowicie nowego podziału tych organizmów różniącego się od wcześniej używanych tak radykalnie, że przydatne może się okazać zestawienie starych i nowych systemów klasyfikacji.

Poniżej przedstawiamy, które grupy z dawnych systemów klasyfikacji znalazły się w obecnie używanych taksonach. Tabela ułożona jest według nowej klasyfikacji. W dalszej części można też znaleźć tabelę pierwotniaków Proto­zoa ułożoną według starej klasyfikacji, z podaniem ich miejsca w nowym systemie.

nowa klasyfikacja   stara klasyfikacja
Excavata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
    Malawi­monadea Malawi­monadida Malawi­monas        
  1 Eugleno­zoa 2 Euglenoidea Petalo­monadida Petalo­monas        
Pera­nemida Pera­nema        
Rhabdo­monadida Rhabdo­monas        
Euglenida 3 Eutreptia   Flagellata Eugleno­idina  
4 Astasia, Colacium, Khawkinea, Trachelo­monas, Euglena, Phacus        
5 Scyto­monas, Spheno­monas        
6 Hetero­nema        
7 Euglena­morpha        
Diplo­nemea Diplo­nemida Diplo­nema, Rhyncho­pus        
8 Kineto­plastea Bordna­monadida Bordna­monas        
Hemistasiida Hemistasia        
Trypanophidida Trypanophis        
Bodonida Bodo, Crypto­bia, Trypano­plasma   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Ichthyobodo (= Costia)   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Trypano­somatida Trypano­soma, Lepto­monas, Crithidia, Leishmania   Flagellata Proto­monadina Trypano­somatida
Postgaardea Postgaardida Calkinsia, Postgaardi        
Percolo­zoa Hetero­lobosea Euhyper­amoebida Euhyper­amoeba        
Schizo­pyrenida Para­tetramitus, Vahlkampfia, Para­vahlkampfia, Neo­vahlkampfia, Heter­amoeba, Naegleria, Willaertia, Tetra­mitus, Tetra­mastig­amoeba, Pernina, Lear­amoeba, Singh­amoeba, Mono­pylo­cystis, Sawyeria        
Acrasida Acrasis, Pocheina, Guttulin­opsis, Rosculus, Gruberella, Stachy­amoeba        
Lyro­monadida Lyro­monas, Psalterio­monas        
Per­colatea Percolo­monadida Percolo­monas        
Pseudo­ciliatida Stephano­pogon        
    Jacobea Andaluciida Andalucia        
Jacobida Histiona, Reclino­monas, Jacoba        
9 10 Para­basalia Chilo­mitea Chilo­mitida Chilo­mitus        
Hypo­tricho­monadea Hypo­tricho­monadida Hypo­tricho­monas, Trichomitus        
Tricho­monadea Tricho­monadida Penta­tricho­monas, Tetra­tricho­monas, Tricho­monas, Pseudo­trypano­soma, Trichomit­opsis   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Honigbergiellida Honigbergiella, Pseudo­tricho­monas, Di­tricho­monas, Hexa­mastix, Tricercomitus   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Tri­tricho­monadea Tri­tricho­monadida Tri­tricho­monas, Histo­monas, Dient­amoeba, Mono­cerco­monas, Simplici­monas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Trichocovinea Trichocovinida Trichocovina        
Crista­monadea Crista­monadida Devescovina, Mixo­tricha, Para­joenia, Macro­tricho­monas, Hyperdevescovina, Calo­nympha, Stephano­nympha, Joenia   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Tricho­nymphea Tricho­nymphida Tricho­nympha        
Spiro­tricho­nymphea Spiro­tricho­nymphida Spiro­nympha        
Fornicata 11 Car­pedie­monadea Car­pedie­monadida Car­pedie­monas        
  Dysnectea Dysnectida Dysnectes        
12 Trepo­monadea Diplo­monadida Trepo­monas, Hexamita, Spironucleus, Giardia (= Lamblia), Octomitus   Flagellata Poly­mastigina Diplo­monadida
Retorta­monadea Retorta­monadida Chilo­mastix, Retorta­monas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
  Pre­axo­styla An­aero­monadea Tri­mastigida Tri­mastix   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Oxy­monadida Poly­mastix, Saccino­baculus, Dine­nympha, Pyrso­nympha, Streblo­mastix, Oxy­monas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
 1. Disci­cristata
 2. Plico­stoma
 3. Eutreptiina
 4. Euglenina
 5. Spheno­monadina
 6. Hetero­nematina
 7. Euglena­morphina
 8. Sacco­stoma
 9. Meta­monada
 10. Tricho­zoa
 11. Car­pedie­monadia
 12. Eo­pharyngia
Palpito­monadae
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Palpito­monada Palpito­monadea Palpito­monadida Palpito­monas        
 
Chrom­alveolata / Hacrobia
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Hapto­phyta Pavlovo­phyceae Pavlovales          
Prymnesio­phyceae incertae sedis Acanthoica, Algiro­sphaera, Anto­sphaera, Calica­sphaera, Chrysotila, Corono­sphaera, Cryco­sphaera, Cyrto­sphaera, Gladio­lithus, Helicho­sphaera, Imantaria, Oo­lithus, Poly­crater, Turri­lithus        
  Prymnesiales Chryso­chromulina, Prymnesium        
  Phaeo­cystales          
1 Braarudo­sphaerales          
Cerato­lithales          
2 Calyptro­sphaerales          
3 Pappo­sphaerales          
Zygo­discales Scypho­sphaera   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Stephano­lithiales          
Syraco­sphaerales          
Rhabdo­sphaerales Rhabdo­sphaera (= Clavo­sphaera)   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Prinsiales          
Cocco­sphaerales          
  Iso­chrysidales          
  Cocco­lithales Cocco­lithus   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Katha­blepharia Katha­blepharidea Katha­blepharida Katha­blepharis, Leuco­crypto­s, Platy­chilo­monas        
Crypto­phyta Crypto­phyceae Crypto­chrysidales Crypto­chrysis        
Gonio­monadales Gonio­monas        
Pyreno­monadales Rhodo­monas        
Crypto­monadales Proto­chrysis, Chilo­monas, Crypto­monas   Flagellata Crypto­monadina  
Telo­nemia Telo­nemidea Telo­nemida Telo­nema        
Centro­helio­zoa Centrohelea Centro­helida 4 Ptero­cystis, Chlamydaster, Choano­cystis, Hetero­phrys     Helio­zoa  
5 Acantho­cystis, Raphidio­phrys, Maro­phrys     Helio­zoa  
Pico­zoa = Picobili­phyta Pico­monadea Pico­monadida Pico­monas        
 1. Nanno­lithi
 2. Holo­cocco­lithi
 3. Hetero­cocco­lithi
 4. Ptero­cystina
 5. Acantho­cystina
Chrom­alveolata / SAR / SA / Stramenopila = Hetero­konta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Opalinata Protero­monadea Protero­monadida Protero­monas   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Opalinea Opalinida Opalina        
Blasto­cystea Blasto­cystida Blasto­cystis        
Bicos­oeca Bicosoeco­phyceae Bicos­oecida Pseudo­bodo (+ Monas part.)   Flagellata Chryso­monadina  
Labyrinthulo­mycota     Sorodiplo­phrys        
    Diplo­phrys        
Labyrinthulo­mycetes Labyrinthulales Labyrinthula        
Thrausto­chytriales Labyrinthuloides, Schizo­chytrium, Thrausto­chytrium        
Pirsonio­mycota Pirsonio­mycetes Pirsoniales Pirsonia        
Hypho­chytrio­mycota Hypho­chytrio­mycetes Hypho­chytriales Hypho­chytrium        
Oo­mycota incertae sedis Ectrogellales          
incertae sedis Eurychasmatales          
incertae sedis Lagenales          
incertae sedis Sirolpidiales Sirolpidium        
incertae sedis Pontismatales          
incertae sedis Haptoglossales          
incertae sedis Rozell­opsidales          
Oo­mycetes Lagenismatales          
Sclero­sporales          
Salilagenidiales          
Sapro­legniales          
Olpidi­opsidales          
Myzo­cyti­opsidales          
Leptomitales          
Actino­phryo­mycota Actino­phryo­mycetes Actino­phryida Actino­phrys, Actino­sphaerium     Helio­zoa  
Hetero­konto­phyta   Eu­stigmato­phyceae Eu­stigmatales Eu­stigmatos, Botryo­chlor­opsis, Pseudo­characi­opsis, Mono­d­opsis        
  Syn­chromo­phyceae Syn­chromales Syn­chroma        
  Syn­uro­phyceae Syn­urales Syn­ura   Flagellata Chryso­monadina  
  Chryso­phyceae Chromulinales Chromulina (+ Monas part.), Oiko­monas, Antho­physa, Ochro­monas, Dino­bryon, Chryso­amoeba (Rhizo­chrysis), Chryso­sphaera   Flagellata Chryso­monadina Chryso­monadida
Proto­monadina Eu­monadina
Hibberdiales Chrysothylakion   Flagellata Chryso­monadina  
Hydrurales Hydrurus        
  Raphido­phyceae incertae sedis Fibro­capsa, Hara­monas, Hetero­sigma, Mero­tricha, Olistho­discus        
Raphido­monadales Chattonella, Vacuolaria   Flagellata Chloro­monadina  
  Chrysomero­phyceae Chrysomeridales          
  Tribo­phyceae Chlor­amoebales          
Rhizo­chloridales Rhizo­chloris, Chlamydo­myxa, Myxo­chloris        
Hetero­gloeales          
Mischo­coccales          
Tribo­nematales          
Botrydiales          
Vaucheriales          
  Pico­phago­phyceae Pico­phagales Pico­phagus        
  Phaeo­thamnio­phyceae Phaeo­thamniales          
Pleuro­chloridellales          
  Aureareno­phyceae Aurearenales Aurearena        
  Schizo­cladio­phyceae Schizo­cladiales Schizo­cladia        
  Phaeo­phyceae Ecto­carpales          
Chordariales Ralfsia, Chordaria        
Ishigeales          
Scyto­thamnales          
Cutleriales          
Tilo­pteridales          
Sphacelariales Sphacelaria, Disco­sporangium, Onslowia        
Syringo­dermatales          
Dictyo­tales          
Sporochnales          
Desmarestiales          
Dictyo­siphonales          
Scyto­siphonales Nemo­derma, Scyto­siphon        
Laminariales          
Fucales          
Durvillaeales          
Asco­seirales          
  Pinguio­phyceae Pinguio­chrysidales Pinguio­chrysis        
  Dictyo­cho­phyceae Dictyo­chales Dictyo­cha        
Pedinellales Meso­pedinella, Para­pedinella, Pedinella, Pseudo­pedinella, A­pedinella, Actino­monas, Pterido­monas, Cilio­phrys   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Sarco­dina Helio­zoa Proto­myxidia
Rhizo­chromulinales Rhizo­chromulina        
Florenciellales Pseudo­chattonella (= Florenciella)        
  Pelago­phyceae Pelago­monadales          
Sarcino­chrysidales          
1 incertae sedis incertae sedis Crateriportula, Cylindro­spira, Distrionella, Druridgia, Helico­theca, Hustedtiella, Hyalo­sira, Lemni­cola, Pelago­dictyon, Pliocaenicus, Stoschiella, Tertiarius        
Coscino­disco­phyceae 2 Thalassio­sirales          
3 Chrysanthemo­discales          
Melo­sirales          
Para­liales          
Aulaco­seirales          
Ortho­seirales          
Coscino­discales          
Ethmo­discales          
Sticto­cyclales          
Asterolamprales          
Arachnoi­discales          
Sticto­discales          
4 Triceratiales          
Biddulphiales          
Hemiaulales          
Anaulales          
5 Litho­desmiales          
6 Corethrales          
7 Cymato­sirales          
8 Rhizo­soleniales          
9 Chaeto­cerotales          
Lepto­cylindrales          
Fragilario­phyceae Fragilariales          
Tabellariales          
Licmo­phorales          
Rhaphoneidales          
Ardissoneales          
Toxariales          
Thalassio­nematales          
Rhabdo­nematales          
Striatellales          
Cyclo­phorales          
Climacospheniales          
Proto­raphidales          
Bacillario­phyceae 10 Eunotiales          
11 Lyrellales          
Mastogloiales          
Dictyo­neidales          
Cymbellales          
Achnanthales          
Naviculales          
Thalassio­physales          
Bacillariales          
Rhopalodiales          
Surirellales          
  Bolido­phyceae Bolido­monadales          
 1. Diatomeae
 2. Thalassio­siro­phycidae
 3. Coscino­disco­phycidae
 4. Biddulphio­phycidae
 5. Litho­desmio­phycidae
 6. Corethro­phycidae
 7. Cymato­siro­phycidae
 8. Rhizo­solenio­phycidae
 9. Chaeto­ceroto­phycidae
 10. Eunotio­phycidae
 11. Bacillario­phycidae
Chrom­alveolata / SAR / SA / Alveolata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Colpo­nemidia Colpo­nemea Colpo­nemida Colpo­nema        
  Acavo­monidia Acavo­monea Acavo­nemida Acavo­monas        
  Cilio­phora 1 incertae sedis incertae sedis Anoplo­dinium, Antho­chloe, Antipia, Balantidion, Celeritia, Cricundella, Disco­theca, Fungi­phrya, Helio­theca, Indonyctus, Lissacineta, Micronyctus, Parhypocoma, Pelagothrix, Semiacineta, Spherasuctans, Isosticha        
2 Coelo­somea Coelo­somiida Coelo­somides        
3 Sulcigerea Sulcigerida Sulcigera        
4 Karyorelictea Cilio­faureida Cilio­faurea        
Corlissiida Corlissia        
Proto­stomatida          
Loxodida Loxodes        
Proto­hetero­trichida          
Hetero­trichea Hetero­trichida Stentor        
5 Spiro­trichea 6 Proto­cruziida          
7 Phaco­diniida          
8 Licno­phorida          
9 Kii­trichida          
Euplotida          
10 Tintinnida          
Choreo­trichida          
11 incertae sedis Cossothigma, Hemiantho­phorus, Para­mitrella, Pelago­trichidium, Pesco­zoon, Saudithrix, Steno­tricha, Uncinata, Gastrosticha        
Plagio­tomida          
Urostylida          
Sticho­trichida          
Sporado­trichida Stylonychia        
12 Halteriida          
Strombidiida          
Armo­phorea Armo­phorida          
Clevelandellida          
Lito­stomatea 13 incertae sedis Baznosanuia, Celerita, Pseudo­enchelys        
Proto­halliida          
Cyclo­trichiida          
Haptorida Di­dinium        
Pleuro­stomatida          
14 Vestibuli­ferida Balantidium        
Ento­dinio­morphida          
Macropo­diniida          
Phyllo­pharyngea 15 Silenellida Silenella        
16 Dysterioideida Dysterioides        
Chlamydo­dontida          
Dysteriida          
17 Hypo­comatida          
Rhyncho­dida          
18 Crypto­gemmida          
Exogemmida          
19 Exogenida          
Endo­genida Toko­phrya        
Evaginogenida          
Nasso­phorea Col­podidiida          
Syn­hymeniida          
Nassulida Nassula        
Micro­thoracida          
Colpodea incertae sedis Pseudo­glaucoma, Rigcho­stoma, Telo­stomatella        
Pseudo­chlamydonellida          
Tecto­hymenida          
Bryo­phryida          
Col­podida Col­poda        
Cyrtolophosidida          
Bursario­morphida          
Sorogenida          
Bryometopida          
Pro­stomatea incertae sedis Amphibothrella, Crypto­caryon, Peri­dion, Peri­dionella        
Pro­stomatida          
Proro­dontida Coleps        
Plagio­pylea Odonto­stomatida          
Plagio­pylida Plagio­pyla        
Oligo­hymeno­phorea 20 Azerida          
21 Nucleo­corbulida          
22 Peniculida          
Uro­centrida Para­mecium        
23 Schizo­caryida          
Philaster­ida          
Pleuro­nematida          
Thigmo­trichida          
24 Tetra­hymenida Tetra­hymena        
O­phryoglenida Ichthyophthirius        
25 Pilisuctorida          
A­stomato­phorida          
Apo­stomatida          
26 Sessilida Vorticella        
Mobilida          
27 A­stomatida          
Myzo­zoa   Chromerea Chromerida Chromera, Vitrella        
28 29 Algovorea Algovorida Algovora        
Myzo­monadea Voro­monadida Voro­monas        
Chilo­vorida Chilo­vora        
Ellobi­opsea Ellobi­opsida Ellobi­opsis, Rhizellobi­opsis, Thalasso­myces        
30 31 Syn­dinio­phyceae Syn­diniales Atelo­dinium, Cocci­dinium, Hemato­dinium, Syn­dinium, Amoebo­phrya, Duboscquella   Flagellata Dino­flagellata  
32 incertae sedis incertae sedis Gleba, Glenoaulax, Ptero­cystis        
Nocti­luci­phyceae Nocti­lucales Nocti­luca, Craspedo­tella   Flagellata Dino­flagellata Cysto­flagellata
Dino­phyceae   incertae sedis Proto­dinium, Zoo­rhabdella, Zoo­xanthella        
  Prot­aspidales          
  Oxy­rrhinales Oxy­rrhis        
  Desmo­capsales          
  Dino­coccales          
33 Gymno­diniales Amphi­dinium, Gyro­dinium, Karenia, Karlo­dinium, Plecto­dinium, Poly­krikos, Warnowia   Flagellata Dino­flagellata  
Actini­scales          
Brachi­diniales          
Suessiales Polarella, Symbio­dinium        
34 Gonyaulacales Gonyaulax        
Peri­diniales Peri­dinium, Ceratium   Flagellata Dino­flagellata  
35 Dino­physales Oxy­physis, Dino­physis, Histioneis, Ornitho­cercus, Tripo­solenia   Flagellata Dino­flagellata  
36 Proro­centrales Proro­centrum        
  Phyto­diniales          
Blasto­dinio­phyceae Blasto­diniales Blasto­dinium, Haplo­zoon, Oo­dinium, Pfiesteria   Flagellata Dino­flagellata  
37 incertae sedis incertae sedis Cristalloido­phora, Dobellia, Echino­coccidium, Globidiellum, Joyeuxella, Rhabdo­spora, Spermatobium, Toxo­cystis, Tropho­sphaera        
Apico­monadea Dino­monadida Dino­monas        
Colpodellida Colpodella, Alpha­monas        
Acro­coelida Acro­coelus        
Conoidasida 38 Archi­gregarinorida Selenidioides, Mero­selenidium, Mero­gregarina, Platy­proteum, Veloxidium, Exoschizon        
Eu­gregarinorida 39 Siedleckia        
40 Selenidium, Fili­podium        
41 Poro­spora, Gregarina        
Neo­gregarinorida Gigaductus, Caulleryella, O­phryo­cystis, Syn­cystis, Schizo­cystis, Machadoella, Lympho­tropha, Lipo­cystis, Mattesia, Menzbieria, Farino­cystis, Lipo­tropha, Api­cystis        
42 Agamo­coccidiorida Rhytido­cystis, Gemmo­cystis        
Ixorheorida Ixorheis        
Proto­coccidiorida Sawayella, Eleutheroschizon, Mackinnonia, Myrio­sporides, Myrio­spora, Angeio­cystis, Coelo­tropha, Grellia, Defretinella        
Eu­coccidiorida 43 Adelea, Legerella, Klosiella, Hepato­zoon, Haemo­gregarina, Karyolysus, Dactylo­soma        
44 Spiro­cystis, Seleno­coccidium, Aggregata, Crypto­sporidium, Lankesterella, Cyclo­spora, Eimeria, Iso­spora (+ Hyaloklossia, + Nephroiso­spora), Calypto­spora, Frenkelia, Sarco­cystis, Besnoitia, Hammondia, Neo­spora, Toxo­plasma        
Aconoidasida Haemo­spororida Plasmodium (+ Garnia), Haemo­proteus, Leuco­cyto­zoon        
Piro­plasmorida Anthemo­soma, Babesia, Theileria, Haemohormidium, Sauro­plasma        
45 Perkinsea Perkinsorida Parvi­luci­fera, Perkinsus        
Phago­diniida Phago­dinium        
Rastri­monadida Rastri­monas        
 1. incertae sedis
 2. Coelo­somidia
 3. Sulcigera
 4. Post­cilio­desmato­phora
 5. Intramacronucleata
 6. Proto­cruziidia
 7. Phaco­diniidia
 8. Licno­phoria
 9. Hypo­trichia
 10. Choreo­trichia
 11. Sticho­trichia
 12. Oligo­trichia
 13. Haptoria
 14. Tricho­stomatia
 15. Silenellia
 16. Cyrto­phoria
 17. Rhyncho­dia
 18. Chono­trichia
 19. Suctoria
 20. Azeria
 21. Nucleo­corbulia
 22. Peniculia
 23. Scutico­ciliatia
 24. Hymeno­stomatia
 25. Apo­stomatia
 26. Peri­trichia
 27. A­stomatia
 28. Dino­zoa
 29. Prot­alveolata
 30. Dino­flagellata
 31. Syn­dina
 32. Dino­karyota
 33. Gymno­dini­phycidae
 34. Peri­dini­phycidae
 35. Dino­physi­phycidae
 36. Proro­centro­phycidae
 37. Api­complexa
 38. Gregarinasina
 39. Blasto­gregarinorina
 40. Aseptatorina
 41. Septatorina
 42. Coccidiasina
 43. Adeleorina
 44. Eimeriorina
 45. Perkinso­zoa
Chrom­alveolata / SAR / Rhizaria
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Radiolaria Poly­cystinea Spumellaria          
Nassellaria          
Taxo­podea Taxo­podida Sticholonche     Helio­zoa  
Acantharia Chiastolida Chiastolus        
Hol­acanthida          
Symphy­acanthida          
Chaun­acanthida          
Arthr­acanthida          
Cerco­zoa   Nucleo­helea Gymno­sphaerida Gymno­sphaera     Helio­zoa  
  Cryo­theco­monadea Cryo­theco­monadida Cryo­theco­monas        
  Lecythea Lecythiida Lecythium        
1 Reckertea Reckertiida Reckertia        
incertae sedis Tremulida Tremula        
2 Sarco­monadea Pseudo­di­morphida Pseudo­di­morpha        
Cerco­monadida Cerco­monas (+ Cercobodo)   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Di­morphida Di­morpha   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Sarco­dina Helio­zoa Proto­myxidia
Panso­monadida          
Glisso­monadida          
Metro­monadea Metro­monadida          
Metopiida          
Imbricatea   Clautriaviida Clautriavia        
Nudifilida (inc.sed.) Nudifila        
Mari­monadida Auranticordis, Pseudo­pirsonia        
  Euglyphida Euglypha        
  Thaumato­monadida Thaumato­mastix, Thaumato­monas        
Spongo­monadida Spongo­monas        
Thecofilosea   Tectofilosida          
  Ebriida Ebria   Flagellata Dino­flagellata  
3 Cryo­monadida          
Ventri­cleftida          
Phaeo­gymno­cellida          
Phaeo­cystida          
Phaeo­sphaerida          
4 Phaeo­calpida          
Phaeo­gromida          
5 Phaeo­conchida          
Phaeo­dendrida          
6 Chlor­arachnea   Chlor­arachniida Chlor­arachnion        
Grano­filosea   Leuco­dictyida          
Limnofilida          
Crypto­filida          
Desmo­thoracida       Helio­zoa  
Helio­monadida Helio­morpha     Helio­zoa  
7 Phyto­myxea Pongo­myxida Pongo­myxa        
Plasmodio­phorida          
Phago­myxida          
Proteo­myxidea Gymno­phrydiida Gymno­phrydium, Borkovia        
Bio­myxida Bio­myxa, Gymno­phrys        
Rhizo­plasmida          
Aconchulinida Vampyrella        
Reticulo­sida Filoreta        
Pseudo­sporida          
Haplo­sporidia Haplo­sporea Haplo­sporida Haplo­sporidium        
Para­myxa Para­myxidea Para­myxida          
Marteiliidea Marteiliida          
Claustro­sporidia Claustro­sporea Claustro­sporida          
Para­dinidia Para­dinea Para­dinida          
Gromiae Gromiidea Gromiida Chlamydo­phorus, Gromia        
Foramini­fera Lenticulea Lenticulida Lenticula        
Athalamea Penardiida Penardia        
Reticulo­myxida Reticulo­myxa        
Xeno­phyo­phorea Palaeo­dictyida Paleo­dictyon        
Psamminida          
Stannomida          
Foramini­fera Allo­gromiida          
Astro­rhizida          
Textulariida          
Silico­loculinida          
Carterinida          
Spirillinida          
Miliolida          
Lagenida          
Rotaliida          
Globigerinida          
 1. Filosa
 2. Monado­filosa
 3. Phaeo­daria
 4. Phaeo­gromia
 5. Phaeo­conchia
 6. Reticulo­filosa
 7. Endo­myxa
Plantae / Glauco­phyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Glauco­phyta                    
 
Plantae / Rhodo­phyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Rhodo­phyta                    
 
Plantae / Viridi­plantae / Chloro­phyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Chloro­phyta 1                  
2 Chloro­dendro­phyceae              
Trebouxio­phyceae              
Lepto­siro­phyceae     Lepto­sira        
Chloro­phyceae incertae sedis Mychanastes        
Tetra­cystales          
Chloro­cystidales          
Sph­aero­pleales          
Chlamydo­monadales Eudorina, Volvox   Flagellata Phyto­monadina  
Chaeto­peltidales          
Chaeto­phorales          
Oedo­goniales          
Ulvo­phyceae              
 1. Prasino­phyta
 2. Eu­chloro­phyta
Plantae / Viridi­plantae / Strepto­phyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Charo­phyta                    
1 Marchantio­phyta                    
Antho­ceroto­phyta                    
Bryo­phyta                    
Tracheo­phyta                    
 1. Embryo­phyta
Breviatea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Amoebo­zoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Amoebo­zoa 1 incertae sedis incertae sedis Janickia        
incertae sedis incertae sedis Pseudo­theco­amoeba        
incertae sedis incertae sedis Theco­chaos        
Stereo­myxea Stereo­myxida          
Tubulinea Eu­amoebida          
Lepto­myxida          
Arcellinida Crypto­difflugia        
Discosea   Hyalo­discida          
2 Pellitida          
Trichosida          
Dactylo­podida          
Vannellida          
  Himatismenida          
  Styg­amoebida          
3 Derm­amoebida          
Thec­amoebida          
Centr­amoebida          
4 Variosea Vari­podida          
Phalansteriida Phalansterium   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
Holo­mastigida          
Arch­amoebae Pelo­biontida          
Ent­amoebida          
Mastig­amoebida Mastig­amoeba, Mastigina   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Eu­myceto­zoa              
 1. Lobosa
 2. Flabellinia
 3. Long­amoebia
 4. Conosa
Apuso­zoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Cristi­discoidea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Cristi­discoidea Cristi­discoidea Nucleariida = Roto­sphaerida Nuclearia, Pinacio­phora, Pompholyxo­phrys, Rabdio­phrys, Vampyrellidium     Helio­zoa  
 
Fungi
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Meso­myceto­zoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Filasterea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Choano­flagellata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Choano­flagellata Choano­flagellatea Choano­flagellida Salping­oeca, Sphaer­oeca, Protero­spongia   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
Acanth­oecida Poly­oeca   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
 
Animalia
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 

A tak przedstawia się systematyka królestw Eu­karyota w nowym podziale:

  królestwo
Bi­konta   Excavata
Dia­phoretickes Palpito­monadae
Chrom­alveolata
Plantae
A­morphea   Breviatea
  Amoebo­zoa
    Apuso­zoa
Opistho­konta Holo­mycota Cristi­discoidea
Fungi
Holo­zoa Meso­myceto­zoa
Filasterea
Choano­flagellata
Animalia

Bi­konta
Dia­phoretickes
1.2.3. królestwo Plantae = Archaeo­plastida
  typ gromada rząd rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Rhodo­phyta Cyanidio­phyceae            
Porphyridio­phyceae            
Compso­pogono­phyceae            
Stylo­nemato­phyceae            
Rhodello­phyceae            
Bangio­phyceae            
Florideo­phyceae Hilden­brandiales          
Acro­chaetiales          
Nemaliales          
Batracho­spermales          
Corallinales          
Gelidiales          
Gracilariales          
Ceramiales          
Glauco­phyta     Glauco­cystis, Cyano­phora, Gloeo­chaete        
1 Chloro­phyta Chloro­phyceae Volvocales xxx        
Stepto­phyta 2              
3              
 1. Viridi­plantae = Chloro­phyta + Charo­phyta + Embryo­phyta
 2. Charo­phyta
 3. Embryo­phyta
2. Uni­konta = A­morphea
królestwo Apuso­zoa
  typ gromada rząd rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Apuso­zoa Apuso­zoa Apuso­monadida Apuso­monas, A­mastigo­monas        
Ancyro­monadida Ancyro­monas        
Hemi­mastigida Hemi­mastix, Spiro­nema, Stereo­nema        
 
królestwo Amoebo­zoa
  typ gromada rząd rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Lobosea Discosea = Flabellinea Dactylo­podida Par­amoeba, Korotnevella, Mayorella, Neo­par­amoeba, Vexilli­fera        
Vannellida Clydonella, Disc­amoeba, Lingul­amoeba, Platy­amoeba, Unda, Vannella        
Himatismenida Cochlio­podium        
Derm­amoebida Derm­amoeba        
Thec­amoebida Thec­amoeba, Sappinia        
Centr­amoebida Acanth­amoeba, Comandonia, Prot­acanth­amoeba, Balamuthia        
Trichosida Tricho­sphaerium        
Styg­amoebida Styg­amoeba        
Tubilinea Arcellinida Arcella, Centropyxis, Heleopera, Apodera, Difflugia        
Echin­amoebida Echin­amoeba, Fil­amoeba, Gephyr­amoeba, Hartmannella        
Eu­amoebida Amoeba, Chaos, Hydr­amoeba, Meta­chaos, Poly­chaos, Trich­amoeba, Copro­myxa, Copro­myxella, Glaeseria, Hartmannella, Nolandella, Sacc­amoeba        
Lepto­myxida Lepto­myxa, Rhiz­amoeba, Flabellula, Para­flabellula        
inc.sed.   Stereo­myxa        
Conosa Arch­amoebae Mastig­amoebida xxx, Mastigella, Phreat­amoeba, Endo­limax, End­amoeba        
Pelo­biontida Pelo­myxa, Ent­amoeba
1 Macro­myceto­zoa Dictyo­stelida Dictyo­stelium, Poly­sphondylium, Acyto­stelium        
Myxogastria Cribraria, Lycogala, Tubi­fera, Echino­stelium, Fuligo, Lepido­derma, Physarum, Coma­tricha, Stemonitis, Arcyria, Trichia        
Cerato­myxida Ceratio­myxa        
Proto­stelio­zoa Proto­steliales Plano­proto­stelium, Proto­stelium        
Variosea   Phalansterium, Multi­cilia        
Breviatea     Breviata        
 1. Myceto­zoa

Opisano także szereg form niższych eukariontów, których z uwagi na nietypową budowę na razie nie zaliczono do żadnej grupy. Tu należy np. Meteora sporadica.

Źródła starszych systemów klasyfikacji:

Systematyka współczesna jest oparta głównie na Systema Naturae 2000 i Taxonomicon, z wykorzystaniem różnych innych źródeł, m.in. AlgaeBase, NCBI, World Register of Marine Species, Wikispecies.


Część poprzednia Spis treści Część następna

Inne artykuły z dziedziny biologiiSłownik nazw wyższych taksonówStrona główna witrynyKontynuuj