Wersja z 2019-02-09

Klasyfikacja istot żywych

Część poprzednia Spis treści Część następna

klasyfikacja Biota (2015)
domena poddomena nadkrólestwo królestwo zakres
Vira       wirusy (klasyfikowane dalej według rodzaju kwasu nukleinowego)
Archaea       Eury­archaeo­ta, np. Methano­bacterium, Halo­bacterium
Cren­archaeo­ta, np. Sulfolobus
Thaum­archaeo­ta, np. Cen­archaeum
Kor­archaeo­ta = Xen­archaeo­ta, np. Kor­archaeum, mało zbadane
Nano­archaeo­ta, tylko Nano­archaeum
Aig­archaeo­ta, tylko Caldi­archaeum
Loki­archaeo­ta, tylko Loki­archaeum
Pro­karyota     Bacteria = Monera właściwe bakterie, w tym cyjanobakterie i promieniowce
Eu­karyota Bi­konta AH/SAR AH Archae­plastida = Plantae Glauco­phyta  
Rhodo­phyta  
Viridi­plantae Chloro­phyta,
Strepto­phyta (Charo­phyta, Embryo­phyta)
Hacrobia Hapto­phyta, Crypto­phyta (+ Kata­blepharida), Centro­helio­zoa, Telo­nemia inc.sed.
SAR Halvaria Stramenopila = Hetero­konta = Hetero­konto­phyta Ochro­phyta Phaeista:
Pinguio­phyceae,
Pelago­phyceae,
Actino­chryso­phyceae (= Dictyo­cho­phyceae = Silico­flagellatae),
Chrysomero­phyceae,
Chryso­phyceae
– złotowiciowce,
Eu­stigmato­phyceae,
Parmo­phyceae,
Phaeo­phyta
– brunatnice,
Phaeo­thamnio­phyceae,
Raphido­phyceae (= Chloro­monadina)
– rafidofity,
Syn­uro­phyceae,
Xantho­phyta
– różnowiciowce
Khakista:
Bolido­phyceae,
Bacillario­phyta
– okrzemki
Bi­gyra Opalinata (= Opalo­zoa, + Protero­monadina, + Blasto­cystae),
Sagenista (Labyrinthulida, Bicos­oecida)
Pseudo­fungi Hypho­chytridio­mycetes – przodorzęskowce, Oo­mycetes – lęgniowce
Alveolata Cilio­phora Ciliata – orzęski
Myzo­zoa Api­complexa (+ Ellobi­opsida, Colpo­nemida, Colpodeliida),
Chromerida,
Dino­phyta (= Dino­zoa, Dino­flagellata)
– bruzdnice,
Perkinso­zoa
Rhizaria Rhizaria Cerco­zoa Filosa (+ Sarco­monadea, + Spongo­monadea (→ Amoebo­zoa?), + Grano­filosea (← Helio­zoa), + Phaeo­darea (← Radiolaria)),
Endo­myxa (+ Gromiidea, Phyto­myxea (Phago­myxida, Plasmodio­phorida), Asceto­sporea = Haplo­sporidia),
Mikrocytida
Retaria Foramini­fera – otwornice,
Radiolaria – promienice (Poly­cystinea, Acantharea, Sticholonchea = Taxo­podida)
Excavata Excavata Discoba Eugleno­zoa – eugleniny,
Percolo­zoa (= Per­colatea + Hetero­lobosea, + Acrasiida),
Jakobea,
Louko­zoa (Diphyllatea) inc.sed.
Malawi­monadina Malawi­monadina
Meta­monada Meta­monada (Pre­axo­styla = An­aero­monadea, Para­basalia, Fornicata = Car­pedie­monadia + Eo­pharyngia)
Uni­konta Apuso­zoa Apuso­zoa Apuso­monadida, Ancyro­monadida, Hemi­mastigida
Amoebo­zoa Amoebo­zoa Lobosea Discosea (= Flabellinea, + Acanth­amoebidae),
Tubulinea,
Stereo­myxida
Conosea Arch­amoebae (+ Ent­amoebidae, + Mastig­amoebidae, + Pelo­myxa),
Myceto­zoa,
Variosea (Phalansterium sp., Multi­cilia sp.)
Breviatea Breviata sp.
Opistho­konta Holo­mycota Nucleariida = Cristi­discoidea Nuclearia, Micronuclearia, Rabdio­phrys, Pinacio­phora, Pompholyxo­phrys, Fonticula
Fungi – grzyby Crypto­mycota (= Rosellida),
Micro­sporidia,
Chytridio­mycota
– skoczkowe,
Neo­calli­mastigo­mycota,
Blasto­cladio­mycota,
Zygo­mycota
– sprzężniaki (Zoo­pago­mycotina + Kickxello­mycotina + Entomophthoro­mycotina + Mucoro­mycotina),
Glomero­mycota – grzyby mikoryzowe,
Di­karya (Asco­mycota – workowce + Basidio­mycota – podstawczaki)
inc.sed.   Corallo­chytrium
Holo­zoa Meso­mycetozoea Ichthyo­sporea
Filo­zoa Filasterea (Ministeria, Capsa­spora)
Choano­flagellata
Animalia – zwierzęta wielokomórkowe
inc.sed.     Kamera lens, Pico­zoa


Część poprzednia Spis treści Część następna

Inne artykuły z dziedziny biologiiSłownik nazw wyższych taksonówStrona główna witrynyKontynuuj