Wersja z 2023-12-06

Słownik nazw wyższych taksonów

Podział istot żywych na 5 królestw

W podręcznikach wydawanych u nas jeszcze w latach siedemdziesiątych XX wieku pisano, że „od czasów Linneusza istnieje słuszny i usprawiedliwiony podział żywych organizmów na rośliny i zwierzęta”.

rośliny zwierzęta

Nie upłynęło jednak wiele czasu, a okazało się, że podział na te dwa królestwa nie jest już ani słuszny, ani usprawiedliwiony. Powszechne stały się wreszcie (znacznie słuszniejsze i bardziej usprawiedliwione) koncepcje, by z podziału na rośliny i zwierzęta całkowicie wyłączyć organizmy prokariotyczne (bakterie i sinice). Zamiast podziału na rośliny (Phyta, Vegetabilia, Plantae) i zwierzęta (Zoa, Animalia) pojawił się więc podział na Pro­karyota i Eu­karyota1. Podział taki długo torował sobie drogę szczególnie do świadomości wyjątkowo konserwatywnych polskich biologów, przecież na świecie został wprowadzony już w pracy Chattona z roku 1925.

Początkowo podział na rośliny i zwierzęta nie zniknął jednak całkiem. Został tylko ograniczony do eukariontów, jednak i wśród prokariontów wciąż oddzielano ściśle samożywne sinice od (w zasadzie) cudzożywnych bakterii. W ten sposób nowy podział krzyżował się ze starym.

Eu­karyota rośliny zwierzęta
Pro­karyota sinice bakterie

To wszystko nie oznaczało jeszcze końca zmian w klasyfikacji. Już co najmniej w roku 1960 (Chadefaud & Emberger) zauważono, że grzyby, tradycyjnie zaliczane do roślin, nie mają tak naprawdę z roślinami wiele wspólnego. Są przecież cudzożywne jak zwierzęta, a choć ich komórki mają ściany, to (zasadniczo) jednak o całkiem innym składzie niż ściany komórek roślinnych. W końcu uznano, że podział Eu­karyota na rośliny i zwierzęta jest głęboko nieadekwatny do ścieżek ich rozwoju ewolucyjnego, i podniesiono grzyby (Fungi, Mycetes, Mycota) do rangi osobnego królestwa, równoważnego roślinom i zwierzętom (Leedale, 1974). Miejsce podziału binarnego eukariontów zajął więc trójpodział2.

Eu­karyota rośliny grzyby zwierzęta
Pro­karyota sinice bakterie

Zaczęto sobie też, i to nawet wcześniej, z wolna uświadamiać, że wszelkie podziały oparte na sposobie odżywiania i stopniu ruchliwości mają charakter sztuczny i nie oddają pokrewieństwa organizmów. Przecież na przykład nie wszystkie zwierzęta są wolno żyjące i nie wszystkie wykazują holozoiczny sposób odżywiania się. Wiele gatunków jest osiadłych, a część pasożytów odżywia się podobnie jak grzyby – wchłaniając związki organiczne całą powierzchnią ciała ze środowiska. Podobnie bardzo zawodnym kryterium przynależności do roślin jest samożywność. Już nawet pomijając kwestię grzybów, których dziś nikt z roślinami nie łączy, istnieje bardzo wiele gatunków apo­chlorotycznych (wtórnie bezzieleniowych) – czyli takich, które utraciły chlorofil i przerzuciły się na cudzożywny tryb zdobywania pokarmu. Wiele autotroficznych jednokomórkowców jest także zdolnych przejść na heterotrofizm, jeśli sprzyjają temu warunki. Zmiany takie mogą czasami stać się trwałe, i w rezultacie opisywane są blisko spokrewnione gatunki, z których jeden jest samożywny, a drugi (trwale) cudzożywny. Wypadki takie zdarzają się nawet wśród roślin kwiatowych – do form bezzieleniowych należą zaraza (Orobanche), łuskiewnik (Lathraea) czy kanianka (Cuscuta).

Już dawno temu podejrzewano, że chloroplasty – organelle odpowiedzialne za proces fotosyntezy – były kiedyś osobnymi organizmami, które weszły w wewnątrzkomórkową symbiozę (endosymbiozę) z jakimś cudzożywnym jednokomórkowcem, i z czasem zatraciły zdolność do samodzielnego życia. Przemawiał za tym m.in. fakt, że plastydy, podobnie jak inne autonomiczne organelle – mitochondria – odpowiedzialne za zdolność oddychania tlenowego, nie powstają one nigdy de novo, ale zawsze przez podział wcześniej istniejących plastydów. Poza tym plastydy (i mitochondria) mają własny DNA, niezależny od jądrowego. Podejrzenia takie potwierdziło stwierdzenie odrębności struktury rybosomów obecnych w plastydach i mitochondriach, które nie są takie jak inne rybosomy komórek eukariotycznych, są za to zbudowane tak, jak rybosomy bakterii. Dalsze badania w pełni potwierdziły hipotezę endosymbiozy, i dziś w zasadzie jest już ona przyjmowana powszechnie.

Powstaje jednak pytanie: jeśli możliwe było wniknięcie prokarionta do komórki eukarionta, to czy proces taki zaszedł w ewolucji tylko raz? A może endosymbioza miała miejsce wielokrotnie? Jeśli na pytanie to odpowiemy twierdząco, wówczas okaże się, że organizmy eukariotyczne mogły w swojej ewolucji wielokrotnie zmieniać sposób odżywiania, bądź to wchodząc w symbiozę z autotroficznymi prokariontami, bądź też tracąc chloroplasty i przechodząc to trybu życia właściwego grzybom czy zwierzętom. Zatem sposób odżywiania nie może być podstawą podziału organizmów na najwyższe jednostki systematyczne – królestwa. Klasyfikacja organizmów samożywnych w oparciu o zawarte w nich barwniki fotosyntetyczne jest natomiast ryzykowna – tym sposobem klasyfikujemy bowiem raczej chloroplasty niż całe organizmy. Między innymi z tego powodu prokariotyczne sinice (Cyano­bacteria, Cyano­phyta) zdecydowanie oddzielono od eukariotycznych krasnorostów (Rhodo­phyta), choć obie grupy łączy duże podobieństwo zarówno składu barwników, jak i produkty fotosyntezy. Z chwilą wprowadzenia podziału na Pro­karyota i Eu­karyota sinice usunięto nawet ze sztucznej grupy glonów, choć ekolodzy najczęściej rozpatrują je łącznie. Gdy zaś zwyciężył pogląd, że sposób odżywiania nie powinien być kryterium podziału organizmów, sinice (i pro­chlorofity) przestano przeciwstawiać bakteriom, a nawet włączono je do tej grupy organizmów, przy okazji zmieniając ich nazwę na cyjanobakterie. Tym samym ostatecznie zakończył się etap binarnego, roślinno-zwierzęcego postrzegania prokariontów.

Eu­karyota rośliny grzyby zwierzęta
Pro­karyota bakterie

Rzekomy „słuszny i usprawiedliwiony” podział na rośliny i zwierzęta okazał się więc całkowicie bezzasadny. Nawet po wydzieleniu prokariotycznych bakterii (tworzących królestwo zwane czasem Monera lub Mychota) trzeba jeszcze było z roślin usunąć i wyodrębnić grzyby, co zwiększyło ilość królestw do czterech. Na usunięciu grzybów z roślin się jednak nie skończyło. Otóż już w XIX wieku Haeckel zaproponował (1866), by organizmy o prostej, jednokomórkowej budowie wyłączyć w osobne królestwo. Chodziło bowiem przede wszystkim o to, że nie sposób oddzielić od siebie jednokomórkowców form nawiązujących do wielokomórkowych roślin, grzybów i zwierząt. Królestwo to nazwano Protista, i nazwa ta pozostała nawet wówczas, gdy jego zakres ograniczono do Eu­karyota. Nie doczekało się ono polskiego odpowiednika (poza dość niefortunnym spolszczeniem „protisty”), a to dlatego, że narzucająca się nazwa „pierwotniaki” była zbyt utrwalona w świadomości polskich biologów jako nazwa grupy należącej do królestwa zwierząt. Zgodnie z podaną definicją pierwotniaki sensu Protista obejmowałyby nie tylko tradycyjnie rozumiane pierwotniaki (sensu Proto­zoa), usunięte z królestwa zwierząt, ale także wiele organizmów mających autotroficzny sposób odżywiania, które wcześniej zaliczano na ogół do glonów, a więc do roślin. Mimo to tutaj będziemy używać nazwy „pierwotniaki” właśnie w takim szerokim sensie – czyli obejmiemy tą nazwą wszystkie organizmy eukariotyczne, które nie są roślinami, grzybami ani zwierzętami.

W ten sposób ukształtował się podział organizmów na 4 królestwa (Monera, Protista, Plantae, Animalia – Copeland, 1938), a po uznaniu niezależności grzybów na 5 królestw: Pro­karyota (Monera, Mychota), Protista, Plantae (Phyta, Vegetabilia) – rośliny, Fungi (Mycota, Mycetes) – grzyby, Animalia (Zoa) – zwierzęta (Whittaker, 1969). Wprowadzono także jednostkę Eu­karyota – eukarionty, łączącej 4 ostatnie królestwa w jedną całość i przeciwstawiające je bakteriom (prokariontom). Jednostka ta otrzymała nieznaną wcześniej najwyższą rangę nadkrólestwa (superregnum), cesarstwa (imperium) lub domeny (dominium).

Eu­karyota rośliny grzyby zwierzęta
pierwotniaki
Pro­karyota bakterie

Taki podział, rozpropagowany przez Lynn Margulis i R.H. Whittakera (1978), wzbudził od razu liczne protesty tradycjonalistów, którzy nie mogli pogodzić się na przykład z usunięciem pierwotniaków z podręczników zoologii. Musiało upłynąć trochę czasu, by znaleźli się odważni, którzy zdobyli się na taki właśnie krok.

Domeny do systematyki wprowadził Woese w 1990 roku. W przeciwieństwie do Margulis, doszedł on jednak do wniosku (i to jeszcze w 1977 roku), że oprócz eukariontów i bakterii należy wyróżnić jeszcze jedną domenę dla grupy organizmów zwanych dawniej archebakteriami (Arche­bacteria) i zaliczanych do bakterii. Dziś określa się je nazwą archeany (także archeony, archeowce – w nazewnictwie międzynarodowym Archaea lub Archaeo­ta). Woese nie zajmował się królestwami Eu­karya ani Bacteria, natomiast Archaea podzielił na Eury­archaeo­ta i Cren­archaeo­ta. Kombinacja obu systematyk obejmowałaby więc siedem królestw.

Eu­karya rośliny grzyby zwierzęta
pierwotniaki
Bacteria bakterie
Archaea Eury­archaeo­ta Cren­archaeo­ta

Myliłby się jednak ten, kto twierdziłby, że dziś po dawnym, sztucznym podziale nie pozostało śladu. Przecież o pierwotniakach żyjących w jakimś środowisku często mówi się wciąż „mikrofauna”. Podobnie grzyby, a nawet bakterie, to wciąż jeszcze „mikroflora”3, pewnie dlatego, że brak równie zgrabnych terminów odnoszących się do bakterii czy grzybów. Mało to, powszechnie używa się nazwy „glony”, która straciła jakąkolwiek wartość taksonomiczną, a czasami nawet włącza się do tej kategorii sinice (Cyano­bacteria, wcześniej zwane Cyano­phyta), zaliczane dziś przecież do bakterii. Do grzybów wciąż włącza się lęgniowce (Oo­mycetes, Oo­mycota), a więc organizmy, które – jak się dziś uważa – grzybami nie są (wbrew swojej łacińskiej nazwie). Zdarza się nawet, że razem z grzybami są rozpatrywane (a nawet do grzybów włączane) prokariotyczne promieniowce (Actino­bacteria, wcześniej znane jako Actino­mycetes).

Istnieją też różne przepisy regulujące nomenklaturę biologiczną, odrębne dla bakterii, dla „roślin” i dla „zwierząt”. Najbardziej godne pożałowania jest, że jednostkę taksonomiczną o randze zwanej po łacinie classis polscy botanicy nazywają klasą, a zoologowie gromadą. Jednocześnie jednostka nadrzędna w botanice gromada (w terminologii łacińskiej: divisio), a w zoologii typ (w terminologii łacińskiej: phyllum). Innymi słowy, botaniczna gromada odpowiada zoologicznemu typowi, za to zoologiczna gromada to botaniczna klasa… Żałosne i jednocześnie żenujące!

Najbardziej irytuje nawet nie brak porozumienia, ale fakt, że botanicy i zoologowie nie widzą potrzeby, by do jakiegoś konsensusu doprowadzić. Chcą dalej działać w swoich tradycyjnych światkach, i jakby nie zauważają, że światki te już nie istnieją w takim kształcie jak kiedyś. Jak bowiem nazywać rangi jednostek taksonomicznych królestwa Protista? Czy organizmy te należy dzielić na gromady i klasy, czy też może raczej na typy i gromady? Co zrobić z grzybami, które nb. okazały się bliższe zwierzętom niż roślinom? Czy opisywać je według zasad obowiązujących w botanice, tylko dlatego, że kiedyś uważano je błędnie za rośliny?

Poważny problem istnieje w całościowych opracowaniach biologii systematycznej, w tym w podręcznikach szkolnych. Dobre rozwiązanie zaproponowali np. autorzy podręczników biologii do szkół ponadgimnazjalnych wydawnictwa Operon. Aby nie kompromitować samych siebie i przy okazji nie narażać na szwank autorytetu nauki, narzucili jednolite zasady w całej systematyce, nazywając wszystkie classes gromadami (wbrew zwyczajowi botaników, przyzwyczajonych do klas), a wszystkie phyla (czy też divisiones) typami. Taką samą zasadę stosuje od lat autor tego artykułu4, będzie ona także tutaj prezentowana w całej pełni.

Nowoczesna klasyfikacja istot żywych

Podział świata istot żywych na 5 królestw nie utrzymał się zbyt długo, szybko bowiem dostrzeżono parafiletyczny5 charakter pierwotniaków (sensu Protista). Błędem było przede wszystkim założenie, że królestwo obejmować ma tylko formy jednokomórkowe, i w dodatku wszystkie eukariotyczne formy jednokomórkowe. Przecież poziom organizacji (jedno- lub wielokomórkowy) nie powinien być kryterium podziału na królestwa, zwłaszcza, że przechodzenie od poziomu jednokomórkowego do kolonijnego i wielokomórkowego było powszechną tendencją w ewolucji niższych eukariontów. Nie ma też powodów, by uważać za pierwotniaki jednokomórkowe formy spokrewnione z wielokomórkowymi roślinami czy grzybami. Są wreszcie takie wielokomórkowce (np. brunatnice), których nie sposób wiązać z roślinami, grzybami czy zwierzętami. A jeśli oprócz roślin, grzybów i zwierząt uda się wyznaczyć granice jakiejś wyraźnie zarysowującej się grupy, należy to oczywiście zrobić. I tylko to, co pozostanie, może być nazywane królestwem Protista. Tym sposobem z nienaturalnego „worka” pierwotniaków zaczęto wyodrębniać bardziej naturalne grupy. Jedną z pierwszych takich grup było (szóste już) królestwo chromistów (Chromista), obejmujące szereg grup zaliczanych dawniej do glonów (np. brunatnice), grzybów (np. lęgniowce) lub pierwotniaków (np. orzęski). Podział świata istot żywych na sześć królestw zaproponował angielski biolog Thomas Cavalier-Smith (1981).

Eu­karyota rośliny grzyby zwierzęta
­chromisty pierwotniaki
Pro­karyota bakterie

Wspomniane wcześniej archeany można jednak podnieść co najmniej do rangi osobnego królestwa. Wówczas podział na archeany, bakterie, pierwotniaki (protisty), chromisty, rośliny, grzyby i zwierzęta obejmowałby więc siedem królestw.

Eu­karyota rośliny grzyby zwierzęta
­chromisty pierwotniaki
Pro­karyota bakterie
archeany

Już wcześniej stwierdzono jednak, że Eu­karyota obejmują prawdopodobnie kilkadziesiąt niezależnych od siebie linii rozwojowych równoważnych zwierzętom, grzybom czy roślinom, i być może tyle ich osobnych królestw należałoby utworzyć. Warto jednak postawić pytanie, czy wobec takiej rozmaitości organizmów eukariotycznych trzeba upierać się tylko przy grupach monofiletycznych i usuwać z systemu grupy parafiletyczne nawet wtedy, gdy są morfologiczne podstawy, by je utrzymać. Istnieją grupy, które po prostu praktyczniej jest zachować w systemie. Dziś wiadomo m.in., że ptaki wyodrębniły się z jednej z grup dinozaurów, zgodnie więc z zasadą monofiletyczności taksonów należałoby stwierdzić po prostu, że ptaki są dinozaurami. Czy jednak podejście takie byłoby praktyczne?

Biorąc pod uwagę te okoliczności, oprócz podziału eukariontów na 5 królestw Cavalier-Smith zaproponował szereg innych, na 6, 7 i 9 królestw. Oto zestawienie wszystkich trzech propozycji tego autora:

Eu­karyota
5 królestw 6 królestw 7 królestw 9 królestw
 1. Protista (Proto­zoa)
 2. Chromista
 3. Plantae
 4. Fungi
 5. Animalia
 1. Arche­zoa
 2. Proto­zoa
 3. Chromista
 4. Plantae
 5. Fungi
 6. Animalia
 1. Eugleno­zoa
 2. Proto­zoa
 3. Chromista
 4. Bili­phyta
 5. Viridi­plantae
 6. Fungi
 7. Animalia
 1. Eugleno­zoa
 2. Proto­zoa
 3. Crypto­phyta
 4. Chromo­phyta
 5. Bili­phyta
 6. Viridi­plantae
 7. Cilio­fungi
 8. Eu­fungi
 9. Animalia

Spośród zaproponowanych przez niego grup, Arche­zoa to eukarionty pozbawione mitochondriów i chloroplastów (wg autora pierwotnie – co potem nie zostało jednak potwierdzone), Eu­fungi to grzyby pozbawione stadiów wiciowych, Cilio­fungi to grzyby posiadające stadia z wicią w tylnej części komórki, Viridi­plantae łączą zielenice i rośliny telomowe, Bili­phyta obejmują glaukofity i krasnorosty.

W nowszych systemach wprowadzono kolejne zmiany, a liczba wyróżnianych królestw przekroczyła 5 czy nawet 9. Obok archeanów, bakterii, chromistów, roślin, grzybów i zwierząt w osobne królestwo Excavata wyodrębniono eugleniny wraz z niektórymi innymi grupami. Dawne zarodziowce okazały się sztucznym zlepkiem organizmów, z których większość udało się rozdzielić pomiędzy dwa nowe królestwa – Rhizaria i Amoebo­zoa. Zakwestionowano też pokrewieństwo chromistów Cavaliera-Smitha, i zamiast nich zaczęto wyodrębniać bardziej naturalne królestwa Alveolata i Stramenopila. Pierwsze objęło m.in. bruzdnice i orzęski, drugie m.in. lęgniowce, okrzemki i brunatnice. Organizmy znane wcześniej jako kokolitoforynowce przemianowano na haptofity (skoro nie wszystkie wytwarzają kokolity), a następnie wraz z krypto­fitami i częścią słonecznic włączono je do nowego królestwa Hacrobia, którego zgrabną nazwę utworzono jako półskrótowiec: Ha(pto­phyta) + Cr(ypto­phyta) + -obia.

Obecnie, po okresie wydzielania wielu królestw, nastał czas łączenia ich w naturalne grupy. Stwierdzono bowiem, że niektóre z wielu linii eukariontów są bardziej spokrewnione ze sobą niż z innymi. Aby więc tworzony system odzwierciedlał pokrewieństwo organizmów, należałoby stworzyć całą hierarchię jednostek wyższych niż królestwo. Z uwagi na problemy z nazewnictwem takich jednostek część współczesnych biologów rezygnuje w ogóle z hierarchizacji taksonów, i każdą wyróżnioną grupę, niezależnie od jej rangi, nazywa kladem. Tu jednak spróbujemy pozostać w ramach tradycyjnych zasad taksonomii, dlatego nie zrezygnujemy z wyróżniania królestw czy typów.

Autor niniejszego artykułu już w latach 70. twierdził, że grzyby są bliższe (wyższym) zwierzętom niż (wyższym) roślinom, i dlatego należałoby je połączyć ze zwierzętami, a nie z roślinami. Wówczas takie poglądy wzbudzały co najwyżej drwiny. Dziś sytuacja zmieniła się diametralnie przynajmniej dlatego, że grzyby uznano za osobne królestwo, równoważne roślinom i zwierzętom. Ponadto (ku wielkiej satysfakcji autora) grzyby (czy raczej większa część organizmów uważanych kiedyś za grzyby) zostały rzeczywiście połączone ze zwierzętami6 w jednostkę systematyczną o nazwie Opistho­konta, co oznacza „organizmy o wici skierowanej do tyłu”. Jednostce tej można nadać rangę nadkrólestwa.

Nadkrólestwo Chrom­alveolata miałoby natomiast obejmować Alveolata i Stramenopila, które jednak mogą być bliżej spokrewnione. Chrom­alveolata i Chromista można by uznać za synonimy, ale nazwa Chromista używana bywa dziś także w sensie Stramenopila. Istnieje pogląd, że nadkrólestwo Chrom­alveolata powinno obejmować królestwa Hacrobia, Chromista s.str. (Alveolata i Stramenopila), ale także Rhizaria. Inny znów pogląd zakłada, że Rhizaria i Excavata są bliżej spokrewnione ze sobą niż z pozostałymi grupami. Jak się ostatnio dość powszechnie przyjmuje, rośliny (królestwo zwane Chloro­plastida lub Viridi­plantae, obejmujące zielenice oraz pochodzące od nich rośliny telomowe) są spokrewnione z krasnorostami (Rhodo­phyta) i glaukofitami (Glauco­phyta), i te trzy grupy łącznie miałyby tworzyć nadkrólestwo Archaeo­plastida. Można by je nazwać roślinami, gdyż obejmują rośliny telomowe i szereg grup glonów, w tym zielenice i krasnorosty (ale nie brunatnice). Bardziej odległe pokrewieństwo miałoby łączyć Archaeo­plastida z Chrom­alveolata – obie te grupy obejmowane są nieformalną nazwą Photo­karyota. Także ta grupa byłaby kolejną, którą można by nazwać roślinami, gdyby nie to, że zaliczamy tu m.in. orzęski. W ostatnich czasach przeważył znów pogląd o bliższym pokrewieństwie Archaeo­plastida i Hacrobia (nazywanych łącznie AH) z jednej strony, a Stramenopila, Alveolata i Rhizaria (skrótowo: SAR) z drugiej, co ostatecznie grzebie pierwotną koncepcję Chromista. Obie te grupy (AH/SAR) przeciwstawia się łącznie Excavata.

Tym sposobem udało się zredukować liczbę królestw eukariontów do dziesięciu (łącznie z bakteriami i archeanami mielibyśmy więc dwanaście królestw istot żywych):

 1. Archaeo­plastida (­plantae) – rośliny
 2. Hacrobia
 3. Hetero­konta (Stramenopila)
 4. Alveolata
 5. Rhizaria
 6. Excavata
 7. Apuso­zoa
 8. Amoebo­zoa
 9. Holo­mycota
 10. Holo­zoa

Królestwa te uporządkowano hierarchicznie, podkreślając pokrewieństwa niektórych z nich. Zauważono też, że możliwy jest podział eukariontów na zaledwie dwie grupy: Bi­konta i Uni­konta, w zależności od ilości posiadanych wici. Grupom tym przypiszemy tu rangę poddomen. Do pierwszej z nich należą rośliny, do drugiej zwierzęta. „Roślinne” Bi­konta obejmują jednak także eugleniny, wiciowce zwierzęce, otwornice czy orzęski (i jak wskazują pewne badania, mogą być grupą parafiletyczną), natomiast „zwierzęce” Uni­konta obejmują także grzyby i część dawnych zarodziowców, w tym słynną amebę. Jeśli zgodzimy się nazywać grzyby zwierzętami, a pantofelki roślinami, wówczas możemy nawet pokusić się o przywrócenie w nowej formie dawnego „słusznego i usprawiedliwionego” podziału na rośliny i zwierzęta, choć w całkiem innych granicach niż sądzono kiedyś.

Jeszcze do niedawna botanicy i zoologowie stosowali zupełnie nieprzystające do siebie systemy klasyfikacji niższych eukariontów (glonów, grzybów i pierwotniaków). Postęp badań (zwłaszcza biochemicznych i genetycznych) umożliwił ostatnio stworzenie całkowicie nowego podziału tych organizmów różniącego się od wcześniej używanych tak radykalnie, że przydatne może się okazać zestawienie starych i nowych systemów klasyfikacji.

Poniżej przedstawiamy, które grupy z dawnych systemów klasyfikacji znalazły się w obecnie używanych taksonach. Tabela ułożona jest według nowej klasyfikacji. W dalszej części można też znaleźć tabelę pierwotniaków Proto­zoa ułożoną według starej klasyfikacji, z podaniem ich miejsca w nowym systemie.

nowa klasyfikacja   stara klasyfikacja
Excavata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
    Malawi­monadea Malawi­monadida Malawi­monas        
  1 Eugleno­zoa 2 Euglenoidea Petalo­monadida Petalo­monas        
Pera­nemida Pera­nema        
Rhabdo­monadida Rhabdo­monas        
Euglenida 3 Eutreptia   Flagellata Eugleno­idina  
4 Astasia, Colacium, Khawkinea, Trachelo­monas, Euglena, Phacus        
5 Scyto­monas, Spheno­monas        
6 Hetero­nema        
7 Euglena­morpha        
Diplo­nemea Diplo­nemida Diplo­nema, Rhyncho­pus        
8 Kineto­plastea Bordna­monadida Bordna­monas        
Hemistasiida Hemistasia        
Trypanophidida Trypanophis        
Bodonida Bodo, Crypto­bia, Trypano­plasma   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Ichthyobodo (= Costia)   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Trypano­somatida Trypano­soma, Lepto­monas, Crithidia, Leishmania   Flagellata Proto­monadina Trypano­somatida
Postgaardea Postgaardida Calkinsia, Postgaardi        
Percolo­zoa Hetero­lobosea Euhyper­amoebida Euhyper­amoeba        
Schizo­pyrenida Para­tetramitus, Vahlkampfia, Para­vahlkampfia, Neo­vahlkampfia, Heter­amoeba, Naegleria, Willaertia, Tetra­mitus, Tetra­mastig­amoeba, Pernina, Lear­amoeba, Singh­amoeba, Mono­pylo­cystis, Sawyeria        
Acrasida Acrasis, Pocheina, Guttulin­opsis, Rosculus, Gruberella, Stachy­amoeba        
Lyro­monadida Lyro­monas, Psalterio­monas        
Per­colatea Percolo­monadida Percolo­monas        
Pseudo­ciliatida Stephano­pogon        
    Jacobea Andaluciida Andalucia        
Jacobida Histiona, Reclino­monas, Jacoba        
9 10 Para­basalia Chilo­mitea Chilo­mitida Chilo­mitus        
Hypo­tricho­monadea Hypo­tricho­monadida Hypo­tricho­monas, Trichomitus        
Tricho­monadea Tricho­monadida Penta­tricho­monas, Tetra­tricho­monas, Tricho­monas, Pseudo­trypano­soma, Trichomit­opsis   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Honigbergiellida Honigbergiella, Pseudo­tricho­monas, Di­tricho­monas, Hexa­mastix, Tricercomitus   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Tri­tricho­monadea Tri­tricho­monadida Tri­tricho­monas, Histo­monas, Dient­amoeba, Mono­cerco­monas, Simplici­monas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Trichocovinea Trichocovinida Trichocovina        
Crista­monadea Crista­monadida Devescovina, Mixo­tricha, Para­joenia, Macro­tricho­monas, Hyperdevescovina, Calo­nympha, Stephano­nympha, Joenia   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Tricho­nymphea Tricho­nymphida Tricho­nympha        
Spiro­tricho­nymphea Spiro­tricho­nymphida Spiro­nympha        
Fornicata 11 Car­pedie­monadea Car­pedie­monadida Car­pedie­monas        
  Dysnectea Dysnectida Dysnectes        
12 Trepo­monadea Diplo­monadida Trepo­monas, Hexamita, Spironucleus, Giardia (= Lamblia), Octomitus   Flagellata Poly­mastigina Diplo­monadida
Retorta­monadea Retorta­monadida Chilo­mastix, Retorta­monas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
  Pre­axo­styla An­aero­monadea Tri­mastigida Tri­mastix   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
Oxy­monadida Poly­mastix, Saccino­baculus, Dine­nympha, Pyrso­nympha, Streblo­mastix, Oxy­monas   Flagellata Poly­mastigina Tricho­monadida
 1. Disci­cristata
 2. Plico­stoma
 3. Eutreptiina
 4. Euglenina
 5. Spheno­monadina
 6. Hetero­nematina
 7. Euglena­morphina
 8. Sacco­stoma
 9. Meta­monada
 10. Tricho­zoa
 11. Car­pedie­monadia
 12. Eo­pharyngia
Palpito­monadae
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Palpito­monada Palpito­monadea Palpito­monadida Palpito­monas        
 
Chrom­alveolata / Hacrobia
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Hapto­phyta Pavlovo­phyceae Pavlovales          
Prymnesio­phyceae incertae sedis Acanthoica, Algiro­sphaera, Anto­sphaera, Calica­sphaera, Chrysotila, Corono­sphaera, Cryco­sphaera, Cyrto­sphaera, Gladio­lithus, Helicho­sphaera, Imantaria, Oo­lithus, Poly­crater, Turri­lithus        
  Prymnesiales Chryso­chromulina, Prymnesium        
  Phaeo­cystales          
1 Braarudo­sphaerales          
Cerato­lithales          
2 Calyptro­sphaerales          
3 Pappo­sphaerales          
Zygo­discales Scypho­sphaera   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Stephano­lithiales          
Syraco­sphaerales          
Rhabdo­sphaerales Rhabdo­sphaera (= Clavo­sphaera)   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Prinsiales          
Cocco­sphaerales          
  Iso­chrysidales          
  Cocco­lithales Cocco­lithus   Flagellata Cocco­litho­phorina  
Katha­blepharia Katha­blepharidea Katha­blepharida Katha­blepharis, Leuco­crypto­s, Platy­chilo­monas        
Crypto­phyta Crypto­phyceae Crypto­chrysidales Crypto­chrysis        
Gonio­monadales Gonio­monas        
Pyreno­monadales Rhodo­monas        
Crypto­monadales Proto­chrysis, Chilo­monas, Crypto­monas   Flagellata Crypto­monadina  
Telo­nemia Telo­nemidea Telo­nemida Telo­nema        
Centro­helio­zoa Centrohelea Centro­helida 4 Ptero­cystis, Chlamydaster, Choano­cystis, Hetero­phrys     Helio­zoa  
5 Acantho­cystis, Raphidio­phrys, Maro­phrys     Helio­zoa  
Pico­zoa = Picobili­phyta Pico­monadea Pico­monadida Pico­monas        
 1. Nanno­lithi
 2. Holo­cocco­lithi
 3. Hetero­cocco­lithi
 4. Ptero­cystina
 5. Acantho­cystina
Chrom­alveolata / SAR / SA / Stramenopila = Hetero­konta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Opalinata Protero­monadea Protero­monadida Protero­monas   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Opalinea Opalinida Opalina        
Blasto­cystea Blasto­cystida Blasto­cystis        
Bicos­oeca Bicosoeco­phyceae Bicos­oecida Pseudo­bodo (+ Monas part.)   Flagellata Chryso­monadina  
Labyrinthulo­mycota     Sorodiplo­phrys        
    Diplo­phrys        
Labyrinthulo­mycetes Labyrinthulales Labyrinthula        
Thrausto­chytriales Labyrinthuloides, Schizo­chytrium, Thrausto­chytrium        
Pirsonio­mycota Pirsonio­mycetes Pirsoniales Pirsonia        
Hypho­chytrio­mycota Hypho­chytrio­mycetes Hypho­chytriales Hypho­chytrium        
Oo­mycota incertae sedis Ectrogellales          
incertae sedis Eurychasmatales          
incertae sedis Lagenales          
incertae sedis Sirolpidiales Sirolpidium        
incertae sedis Pontismatales          
incertae sedis Haptoglossales          
incertae sedis Rozell­opsidales          
Oo­mycetes Lagenismatales          
Sclero­sporales          
Salilagenidiales          
Sapro­legniales          
Olpidi­opsidales          
Myzo­cyti­opsidales          
Leptomitales          
Actino­phryo­mycota Actino­phryo­mycetes Actino­phryida Actino­phrys, Actino­sphaerium     Helio­zoa  
Hetero­konto­phyta   Eu­stigmato­phyceae Eu­stigmatales Eu­stigmatos, Botryo­chlor­opsis, Pseudo­characi­opsis, Mono­d­opsis        
  Syn­chromo­phyceae Syn­chromales Syn­chroma        
  Syn­uro­phyceae Syn­urales Syn­ura   Flagellata Chryso­monadina  
  Chryso­phyceae Chromulinales Chromulina (+ Monas part.), Oiko­monas, Antho­physa, Ochro­monas, Dino­bryon, Chryso­amoeba (Rhizo­chrysis), Chryso­sphaera   Flagellata Chryso­monadina Chryso­monadida
Proto­monadina Eu­monadina
Hibberdiales Chrysothylakion   Flagellata Chryso­monadina  
Hydrurales Hydrurus        
  Raphido­phyceae incertae sedis Fibro­capsa, Hara­monas, Hetero­sigma, Mero­tricha, Olistho­discus        
Raphido­monadales Chattonella, Vacuolaria   Flagellata Chloro­monadina  
  Chrysomero­phyceae Chrysomeridales          
  Tribo­phyceae Chlor­amoebales          
Rhizo­chloridales Rhizo­chloris, Chlamydo­myxa, Myxo­chloris        
Hetero­gloeales          
Mischo­coccales          
Tribo­nematales          
Botrydiales          
Vaucheriales          
  Pico­phago­phyceae Pico­phagales Pico­phagus        
  Phaeo­thamnio­phyceae Phaeo­thamniales          
Pleuro­chloridellales          
  Aureareno­phyceae Aurearenales Aurearena        
  Schizo­cladio­phyceae Schizo­cladiales Schizo­cladia        
  Phaeo­phyceae Ecto­carpales          
Chordariales Ralfsia, Chordaria        
Ishigeales          
Scyto­thamnales          
Cutleriales          
Tilo­pteridales          
Sphacelariales Sphacelaria, Disco­sporangium, Onslowia        
Syringo­dermatales          
Dictyo­tales          
Sporochnales          
Desmarestiales          
Dictyo­siphonales          
Scyto­siphonales Nemo­derma, Scyto­siphon        
Laminariales          
Fucales          
Durvillaeales          
Asco­seirales          
  Pinguio­phyceae Pinguio­chrysidales Pinguio­chrysis        
  Dictyo­cho­phyceae Dictyo­chales Dictyo­cha        
Pedinellales Meso­pedinella, Para­pedinella, Pedinella, Pseudo­pedinella, A­pedinella, Actino­monas, Pterido­monas, Cilio­phrys   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Sarco­dina Helio­zoa Proto­myxidia
Rhizo­chromulinales Rhizo­chromulina        
Florenciellales Pseudo­chattonella (= Florenciella)        
  Pelago­phyceae Pelago­monadales          
Sarcino­chrysidales          
1 incertae sedis incertae sedis Crateriportula, Cylindro­spira, Distrionella, Druridgia, Helico­theca, Hustedtiella, Hyalo­sira, Lemni­cola, Pelago­dictyon, Pliocaenicus, Stoschiella, Tertiarius        
Coscino­disco­phyceae 2 Thalassio­sirales          
3 Chrysanthemo­discales          
Melo­sirales          
Para­liales          
Aulaco­seirales          
Ortho­seirales          
Coscino­discales          
Ethmo­discales          
Sticto­cyclales          
Asterolamprales          
Arachnoi­discales          
Sticto­discales          
4 Triceratiales          
Biddulphiales          
Hemiaulales          
Anaulales          
5 Litho­desmiales          
6 Corethrales          
7 Cymato­sirales          
8 Rhizo­soleniales          
9 Chaeto­cerotales          
Lepto­cylindrales          
Fragilario­phyceae Fragilariales          
Tabellariales          
Licmo­phorales          
Rhaphoneidales          
Ardissoneales          
Toxariales          
Thalassio­nematales          
Rhabdo­nematales          
Striatellales          
Cyclo­phorales          
Climacospheniales          
Proto­raphidales          
Bacillario­phyceae 10 Eunotiales          
11 Lyrellales          
Mastogloiales          
Dictyo­neidales          
Cymbellales          
Achnanthales          
Naviculales          
Thalassio­physales          
Bacillariales          
Rhopalodiales          
Surirellales          
  Bolido­phyceae Bolido­monadales          
 1. Diatomeae
 2. Thalassio­siro­phycidae
 3. Coscino­disco­phycidae
 4. Biddulphio­phycidae
 5. Litho­desmio­phycidae
 6. Corethro­phycidae
 7. Cymato­siro­phycidae
 8. Rhizo­solenio­phycidae
 9. Chaeto­ceroto­phycidae
 10. Eunotio­phycidae
 11. Bacillario­phycidae
Chrom­alveolata / SAR / SA / Alveolata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Colpo­nemidia Colpo­nemea Colpo­nemida Colpo­nema        
  Acavo­monidia Acavo­monea Acavo­nemida Acavo­monas        
  Cilio­phora 1 incertae sedis incertae sedis Anoplo­dinium, Antho­chloe, Antipia, Balantidion, Celeritia, Cricundella, Disco­theca, Fungi­phrya, Helio­theca, Indonyctus, Lissacineta, Micronyctus, Parhypocoma, Pelagothrix, Semiacineta, Spherasuctans, Isosticha        
2 Coelo­somea Coelo­somiida Coelo­somides        
3 Sulcigerea Sulcigerida Sulcigera        
4 Karyorelictea Cilio­faureida Cilio­faurea        
Corlissiida Corlissia        
Proto­stomatida          
Loxodida Loxodes        
Proto­hetero­trichida          
Hetero­trichea Hetero­trichida Stentor        
5 Spiro­trichea 6 Proto­cruziida          
7 Phaco­diniida          
8 Licno­phorida          
9 Kii­trichida          
Euplotida          
10 Tintinnida          
Choreo­trichida          
11 incertae sedis Cossothigma, Hemiantho­phorus, Para­mitrella, Pelago­trichidium, Pesco­zoon, Saudithrix, Steno­tricha, Uncinata, Gastrosticha        
Plagio­tomida          
Urostylida          
Sticho­trichida          
Sporado­trichida Stylonychia        
12 Halteriida          
Strombidiida          
Armo­phorea Armo­phorida          
Clevelandellida          
Lito­stomatea 13 incertae sedis Baznosanuia, Celerita, Pseudo­enchelys        
Proto­halliida          
Cyclo­trichiida          
Haptorida Di­dinium        
Pleuro­stomatida          
14 Vestibuli­ferida Balantidium        
Ento­dinio­morphida          
Macropo­diniida          
Phyllo­pharyngea 15 Silenellida Silenella        
16 Dysterioideida Dysterioides        
Chlamydo­dontida          
Dysteriida          
17 Hypo­comatida          
Rhyncho­dida          
18 Crypto­gemmida          
Exogemmida          
19 Exogenida          
Endo­genida Toko­phrya        
Evaginogenida          
Nasso­phorea Col­podidiida          
Syn­hymeniida          
Nassulida Nassula        
Micro­thoracida          
Colpodea incertae sedis Pseudo­glaucoma, Rigcho­stoma, Telo­stomatella        
Pseudo­chlamydonellida          
Tecto­hymenida          
Bryo­phryida          
Col­podida Col­poda        
Cyrtolophosidida          
Bursario­morphida          
Sorogenida          
Bryometopida          
Pro­stomatea incertae sedis Amphibothrella, Crypto­caryon, Peri­dion, Peri­dionella        
Pro­stomatida          
Proro­dontida Coleps        
Plagio­pylea Odonto­stomatida          
Plagio­pylida Plagio­pyla        
Oligo­hymeno­phorea 20 Azerida          
21 Nucleo­corbulida          
22 Peniculida          
Uro­centrida Para­mecium        
23 Schizo­caryida          
Philaster­ida          
Pleuro­nematida          
Thigmo­trichida          
24 Tetra­hymenida Tetra­hymena        
O­phryoglenida Ichthyophthirius        
25 Pilisuctorida          
A­stomato­phorida          
Apo­stomatida          
26 Sessilida Vorticella        
Mobilida          
27 A­stomatida          
Myzo­zoa   Chromerea Chromerida Chromera, Vitrella        
28 29 Algovorea Algovorida Algovora        
Myzo­monadea Voro­monadida Voro­monas        
Chilo­vorida Chilo­vora        
Ellobi­opsea Ellobi­opsida Ellobi­opsis, Rhizellobi­opsis, Thalasso­myces        
30 31 Syn­dinio­phyceae Syn­diniales Atelo­dinium, Cocci­dinium, Hemato­dinium, Syn­dinium, Amoebo­phrya, Duboscquella   Flagellata Dino­flagellata  
32 incertae sedis incertae sedis Gleba, Glenoaulax, Ptero­cystis        
Nocti­luci­phyceae Nocti­lucales Nocti­luca, Craspedo­tella   Flagellata Dino­flagellata Cysto­flagellata
Dino­phyceae   incertae sedis Proto­dinium, Zoo­rhabdella, Zoo­xanthella        
  Prot­aspidales          
  Oxy­rrhinales Oxy­rrhis        
  Desmo­capsales          
  Dino­coccales          
33 Gymno­diniales Amphi­dinium, Gyro­dinium, Karenia, Karlo­dinium, Plecto­dinium, Poly­krikos, Warnowia   Flagellata Dino­flagellata  
Actini­scales          
Brachi­diniales          
Suessiales Polarella, Symbio­dinium        
34 Gonyaulacales Gonyaulax        
Peri­diniales Peri­dinium, Ceratium   Flagellata Dino­flagellata  
35 Dino­physales Oxy­physis, Dino­physis, Histioneis, Ornitho­cercus, Tripo­solenia   Flagellata Dino­flagellata  
36 Proro­centrales Proro­centrum        
  Phyto­diniales          
Blasto­dinio­phyceae Blasto­diniales Blasto­dinium, Haplo­zoon, Oo­dinium, Pfiesteria   Flagellata Dino­flagellata  
37 incertae sedis incertae sedis Cristalloido­phora, Dobellia, Echino­coccidium, Globidiellum, Joyeuxella, Rhabdo­spora, Spermatobium, Toxo­cystis, Tropho­sphaera        
Apico­monadea Dino­monadida Dino­monas        
Colpodellida Colpodella, Alpha­monas        
Acro­coelida Acro­coelus        
Conoidasida 38 Archi­gregarinorida Selenidioides, Mero­selenidium, Mero­gregarina, Platy­proteum, Veloxidium, Exoschizon        
Eu­gregarinorida 39 Siedleckia        
40 Selenidium, Fili­podium        
41 Poro­spora, Gregarina        
Neo­gregarinorida Gigaductus, Caulleryella, O­phryo­cystis, Syn­cystis, Schizo­cystis, Machadoella, Lympho­tropha, Lipo­cystis, Mattesia, Menzbieria, Farino­cystis, Lipo­tropha, Api­cystis        
42 Agamo­coccidiorida Rhytido­cystis, Gemmo­cystis        
Ixorheorida Ixorheis        
Proto­coccidiorida Sawayella, Eleutheroschizon, Mackinnonia, Myrio­sporides, Myrio­spora, Angeio­cystis, Coelo­tropha, Grellia, Defretinella        
Eu­coccidiorida 43 Adelea, Legerella, Klosiella, Hepato­zoon, Haemo­gregarina, Karyolysus, Dactylo­soma        
44 Spiro­cystis, Seleno­coccidium, Aggregata, Crypto­sporidium, Lankesterella, Cyclo­spora, Eimeria, Iso­spora (+ Hyaloklossia, + Nephroiso­spora), Calypto­spora, Frenkelia, Sarco­cystis, Besnoitia, Hammondia, Neo­spora, Toxo­plasma        
Aconoidasida Haemo­spororida Plasmodium (+ Garnia), Haemo­proteus, Leuco­cyto­zoon        
Piro­plasmorida Anthemo­soma, Babesia, Theileria, Haemohormidium, Sauro­plasma        
45 Perkinsea Perkinsorida Parvi­luci­fera, Perkinsus        
Phago­diniida Phago­dinium        
Rastri­monadida Rastri­monas        
 1. incertae sedis
 2. Coelo­somidia
 3. Sulcigera
 4. Post­cilio­desmato­phora
 5. Intramacronucleata
 6. Proto­cruziidia
 7. Phaco­diniidia
 8. Licno­phoria
 9. Hypo­trichia
 10. Choreo­trichia
 11. Sticho­trichia
 12. Oligo­trichia
 13. Haptoria
 14. Tricho­stomatia
 15. Silenellia
 16. Cyrto­phoria
 17. Rhyncho­dia
 18. Chono­trichia
 19. Suctoria
 20. Azeria
 21. Nucleo­corbulia
 22. Peniculia
 23. Scutico­ciliatia
 24. Hymeno­stomatia
 25. Apo­stomatia
 26. Peri­trichia
 27. A­stomatia
 28. Dino­zoa
 29. Prot­alveolata
 30. Dino­flagellata
 31. Syn­dina
 32. Dino­karyota
 33. Gymno­dini­phycidae
 34. Peri­dini­phycidae
 35. Dino­physi­phycidae
 36. Proro­centro­phycidae
 37. Api­complexa
 38. Gregarinasina
 39. Blasto­gregarinorina
 40. Aseptatorina
 41. Septatorina
 42. Coccidiasina
 43. Adeleorina
 44. Eimeriorina
 45. Perkinso­zoa
Chrom­alveolata / SAR / Rhizaria
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Radiolaria Poly­cystinea Spumellaria          
Nassellaria          
Taxo­podea Taxo­podida Sticholonche     Helio­zoa  
Acantharia Chiastolida Chiastolus        
Hol­acanthida          
Symphy­acanthida          
Chaun­acanthida          
Arthr­acanthida          
Cerco­zoa   Nucleo­helea Gymno­sphaerida Gymno­sphaera     Helio­zoa  
  Cryo­theco­monadea Cryo­theco­monadida Cryo­theco­monas        
  Lecythea Lecythiida Lecythium        
1 Reckertea Reckertiida Reckertia        
incertae sedis Tremulida Tremula        
2 Sarco­monadea Pseudo­di­morphida Pseudo­di­morpha        
Cerco­monadida Cerco­monas (+ Cercobodo)   Flagellata Proto­monadina Bodonida
Di­morphida Di­morpha   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Sarco­dina Helio­zoa Proto­myxidia
Panso­monadida          
Glisso­monadida          
Metro­monadea Metro­monadida          
Metopiida          
Imbricatea   Clautriaviida Clautriavia        
Nudifilida (inc.sed.) Nudifila        
Mari­monadida Auranticordis, Pseudo­pirsonia        
  Euglyphida Euglypha        
  Thaumato­monadida Thaumato­mastix, Thaumato­monas        
Spongo­monadida Spongo­monas        
Thecofilosea   Tectofilosida          
  Ebriida Ebria   Flagellata Dino­flagellata  
3 Cryo­monadida          
Ventri­cleftida          
Phaeo­gymno­cellida          
Phaeo­cystida          
Phaeo­sphaerida          
4 Phaeo­calpida          
Phaeo­gromida          
5 Phaeo­conchida          
Phaeo­dendrida          
6 Chlor­arachnea   Chlor­arachniida Chlor­arachnion        
Grano­filosea   Leuco­dictyida          
Limnofilida          
Crypto­filida          
Desmo­thoracida       Helio­zoa  
Helio­monadida Helio­morpha     Helio­zoa  
7 Phyto­myxea Pongo­myxida Pongo­myxa        
Plasmodio­phorida          
Phago­myxida          
Proteo­myxidea Gymno­phrydiida Gymno­phrydium, Borkovia        
Bio­myxida Bio­myxa, Gymno­phrys        
Rhizo­plasmida          
Aconchulinida Vampyrella        
Reticulo­sida Filoreta        
Pseudo­sporida          
Haplo­sporidia Haplo­sporea Haplo­sporida Haplo­sporidium        
Para­myxa Para­myxidea Para­myxida          
Marteiliidea Marteiliida          
Claustro­sporidia Claustro­sporea Claustro­sporida          
Para­dinidia Para­dinea Para­dinida          
Gromiae Gromiidea Gromiida Chlamydo­phorus, Gromia        
Foramini­fera Lenticulea Lenticulida Lenticula        
Athalamea Penardiida Penardia        
Reticulo­myxida Reticulo­myxa        
Xeno­phyo­phorea Palaeo­dictyida Paleo­dictyon        
Psamminida          
Stannomida          
Foramini­fera Allo­gromiida          
Astro­rhizida          
Textulariida          
Silico­loculinida          
Carterinida          
Spirillinida          
Miliolida          
Lagenida          
Rotaliida          
Globigerinida          
 1. Filosa
 2. Monado­filosa
 3. Phaeo­daria
 4. Phaeo­gromia
 5. Phaeo­conchia
 6. Reticulo­filosa
 7. Endo­myxa
Plantae / Glauco­phyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Glauco­phyta                    
 
Plantae / Rhodo­phyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Rhodo­phyta                    
 
Plantae / Viridi­plantae / Chloro­phyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Chloro­phyta 1                  
2 Chloro­dendro­phyceae              
Trebouxio­phyceae              
Lepto­siro­phyceae     Lepto­sira        
Chloro­phyceae incertae sedis Mychanastes        
Tetra­cystales          
Chloro­cystidales          
Sph­aero­pleales          
Chlamydo­monadales Eudorina, Volvox   Flagellata Phyto­monadina  
Chaeto­peltidales          
Chaeto­phorales          
Oedo­goniales          
Ulvo­phyceae              
 1. Prasino­phyta
 2. Eu­chloro­phyta
Plantae / Viridi­plantae / Strepto­phyta
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Charo­phyta                    
1 Marchantio­phyta                    
Antho­ceroto­phyta                    
Bryo­phyta                    
Tracheo­phyta                    
 1. Embryo­phyta
Breviatea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Amoebo­zoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Amoebo­zoa 1 incertae sedis incertae sedis Janickia        
incertae sedis incertae sedis Pseudo­theco­amoeba        
incertae sedis incertae sedis Theco­chaos        
Stereo­myxea Stereo­myxida          
Tubulinea Eu­amoebida          
Lepto­myxida          
Arcellinida Crypto­difflugia        
Discosea   Hyalo­discida          
2 Pellitida          
Trichosida          
Dactylo­podida          
Vannellida          
  Himatismenida          
  Styg­amoebida          
3 Derm­amoebida          
Thec­amoebida          
Centr­amoebida          
4 Variosea Vari­podida          
Phalansteriida Phalansterium   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
Holo­mastigida          
Arch­amoebae Pelo­biontida          
Ent­amoebida          
Mastig­amoebida Mastig­amoeba, Mastigina   Flagellata Proto­monadina Rhizo­mastigida
Eu­myceto­zoa              
 1. Lobosa
 2. Flabellinia
 3. Long­amoebia
 4. Conosa
Apuso­zoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Cristi­discoidea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Cristi­discoidea Cristi­discoidea Nucleariida = Roto­sphaerida Nuclearia, Pinacio­phora, Pompholyxo­phrys, Rabdio­phrys, Vampyrellidium     Helio­zoa  
 
Fungi
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Meso­myceto­zoa
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Filasterea
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 
Choano­flagellata
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Choano­flagellata Choano­flagellatea Choano­flagellida Salping­oeca, Sphaer­oeca, Protero­spongia   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
Acanth­oecida Poly­oeca   Flagellata Proto­monadina Craspedo­monadida
 
Animalia
    typ       gromada     rząd   rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
                         
 

A tak przedstawia się systematyka królestw Eu­karyota w nowym podziale:

  królestwo
Bi­konta   Excavata
Dia­phoretickes Palpito­monadae
Chrom­alveolata
Plantae
A­morphea   Breviatea
  Amoebo­zoa
    Apuso­zoa
Opistho­konta Holo­mycota Cristi­discoidea
Fungi
Holo­zoa Meso­myceto­zoa
Filasterea
Choano­flagellata
Animalia

Bi­konta
Dia­phoretickes
1.2.3. królestwo Plantae = Archaeo­plastida
  typ gromada rząd rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Rhodo­phyta Cyanidio­phyceae            
Porphyridio­phyceae            
Compso­pogono­phyceae            
Stylo­nemato­phyceae            
Rhodello­phyceae            
Bangio­phyceae            
Florideo­phyceae Hilden­brandiales          
Acro­chaetiales          
Nemaliales          
Batracho­spermales          
Corallinales          
Gelidiales          
Gracilariales          
Ceramiales          
Glauco­phyta     Glauco­cystis, Cyano­phora, Gloeo­chaete        
1 Chloro­phyta Chloro­phyceae Volvocales xxx        
Stepto­phyta 2              
3              
 1. Viridi­plantae = Chloro­phyta + Charo­phyta + Embryo­phyta
 2. Charo­phyta
 3. Embryo­phyta
2. Uni­konta = A­morphea
królestwo Apuso­zoa
  typ gromada rząd rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Apuso­zoa Apuso­zoa Apuso­monadida Apuso­monas, A­mastigo­monas        
Ancyro­monadida Ancyro­monas        
Hemi­mastigida Hemi­mastix, Spiro­nema, Stereo­nema        
 
królestwo Amoebo­zoa
  typ gromada rząd rodzaje   typ (dział) gromada (klasa) rząd
  Lobosea Discosea = Flabellinea Dactylo­podida Par­amoeba, Korotnevella, Mayorella, Neo­par­amoeba, Vexilli­fera        
Vannellida Clydonella, Disc­amoeba, Lingul­amoeba, Platy­amoeba, Unda, Vannella        
Himatismenida Cochlio­podium        
Derm­amoebida Derm­amoeba        
Thec­amoebida Thec­amoeba, Sappinia        
Centr­amoebida Acanth­amoeba, Comandonia, Prot­acanth­amoeba, Balamuthia        
Trichosida Tricho­sphaerium        
Styg­amoebida Styg­amoeba        
Tubilinea Arcellinida Arcella, Centropyxis, Heleopera, Apodera, Difflugia        
Echin­amoebida Echin­amoeba, Fil­amoeba, Gephyr­amoeba, Hartmannella        
Eu­amoebida Amoeba, Chaos, Hydr­amoeba, Meta­chaos, Poly­chaos, Trich­amoeba, Copro­myxa, Copro­myxella, Glaeseria, Hartmannella, Nolandella, Sacc­amoeba        
Lepto­myxida Lepto­myxa, Rhiz­amoeba, Flabellula, Para­flabellula        
inc.sed.   Stereo­myxa        
Conosa Arch­amoebae Mastig­amoebida xxx, Mastigella, Phreat­amoeba, Endo­limax, End­amoeba        
Pelo­biontida Pelo­myxa, Ent­amoeba
1 Macro­myceto­zoa Dictyo­stelida Dictyo­stelium, Poly­sphondylium, Acyto­stelium        
Myxogastria Cribraria, Lycogala, Tubi­fera, Echino­stelium, Fuligo, Lepido­derma, Physarum, Coma­tricha, Stemonitis, Arcyria, Trichia        
Cerato­myxida Ceratio­myxa        
Proto­stelio­zoa Proto­steliales Plano­proto­stelium, Proto­stelium        
Variosea   Phalansterium, Multi­cilia        
Breviatea     Breviata        
 1. Myceto­zoa

Opisano także szereg form niższych eukariontów, których z uwagi na nietypową budowę na razie nie zaliczono do żadnej grupy. Tu należy np. Meteora sporadica.

Źródła starszych systemów klasyfikacji:

Systematyka współczesna jest oparta głównie na Systema Naturae 2000 i Taxonomicon, z wykorzystaniem różnych innych źródeł, m.in. AlgaeBase, NCBI, World Register of Marine Species, Wikispecies.


Dawne pierwotniaki (Proto­zoa) we współczesnych systemach klasyfikacyjnych

Gdy tworzono królestwo Protista, wielu botaników i zoologów bezpodstawnie sądziło, że zostanie w jego obrębie zachowany – w takiej czy innej formie – podział na Proto­phyta i Proto­zoa, a zatem dawne pierwotniaki (Proto­zoa) zostaną zachowane jako grupa. Zapominano przy tym często, że sporo organizmów jednokomórkowych było omawianych zarówno w podręcznikach i na kursach botaniki, jak i zoologii (z czego ubaw mieli co światlejsi studenci). Dowodem kompletnego nieporozumienia było zwłaszcza zainteresowanie zoologów tzw. wiciowcami roślinnymi oraz śluzowcami, organizmami tymi interesowali się bowiem także botanicy, umieszczając pierwsze wśród glonów7, a drugie wśród grzybów.

Porównując dawne i współczesne systematyki odnosić się będziemy przede wszystkim do „Zarysu protozoologii” Zdzisława Raabego z 1972 roku, ale uwzględnimy też podręczniki nowsze: „Podstawy protozoologii” Anny Czapik z 1980 roku, pierwszą część pierwszego tomu „Zoologii” pod red. Grabdy (wyd. II z 1984 roku), IV wyd. „Zoologii bezkręgowców” W.A. Dogiela z 1986 roku. W systematyce Ciliata uwzględniono systemy z lat 60. i 80., stąd podwójne nazwy gromad i rzędów. Zestawienie obu dawnych podziałów przedstawia dodatkowa tabela na dole strony. Systematyka współczesna jest kombinowana, zestawiona z różnych źródeł, głównie Systema Naturae 2000.

Tutaj zaprezentujemy bardzo szczegółowo losy dawniej wyróżnianych grup Proto­zoa w systemie używanym w roku 2012. Poniżej przedstawiono losy dawnych typów i gromad w formie skrótowej w odniesieniu do stanu systematyki w roku 2015. W osobnym artykule przedstawiono natomiast pochodzenie obecnie wyróżnianych grup eukariontów, w tym pierwotniaków.

systematyka dawna rodzaje systematyka współczesna (2012)
typ podtyp ndgrm. gromada pdgrm. rząd rząd gromada pdtp. typ ndtp. królestwo ndkrl.
Mastigota – wiciowce Flagellata = Mastigo­phora – wiciowce Phyto­mastigina – wiciowce roślinne Eugleno­idina   Pera­nema, Ento­siphon Pera­nemida Eugleno­idea Plico­stoma Eugleno­zoa Disci­cristata Excavata
Rhabdo­monas Rhabdo­monadida
Astasia, Colacium, Khawkinea, Trachelo­monas, Euglena, Phacus, Hetero­nema Euglenida
Phyto­monadina Volvocida Chlamydo­monas – zawłotnia, Volvox – toczek, Pandorina, Eudorina, Pleodorina, Haemato­coccus, Stephano­sphaera, Chloro­gonium, Poly­toma, Hyalo­gonium Chlamydo­monad­ales Chloro­phyceae   Chloro­phyta Viridi­plantae Archaeo­plastida
Gonium inc.sed.
Prasino­monadida Tetra­selmis (incl. Platy­monas) Chloro­dendr­ales Chloro­dendro­phyceae
Pedino­monas Pedino­monad­ales Trebouxio­phyceae
Mantoniella, Mamiella Mamiell­ales Mamiello­phyceae
Pyrami­monas Pyrami­monad­ales inc.sed.
Hetero­mastix inc.sed. inc.sed.
Chryso­monadina – złoto­wiciowce Chryso­monadida Chromulina (incl. Monas8), Ochro­monas, Spiro­chrysis, Dino­bryon, Rhizo­chrysis, Oiko­monas8, Antho­physa8, Chrys­amoeba, Chrys­arachnion, Poterio­ochro­monas Chromulin­ales Chryso­phyceae   Hetero­konto­phyta Strameno­pila Chrom­alveolata
Chrysocrinus, Chrysopyxis, Chrysothylakion9 Hibberdi­ales
Hydrurus Hydrurales
Syn­ura, Mallo­monas Syn­ur­ales Syn­uro­phyceae
Silico­flagellida Pedinella, Cilio­phrys10, Palatinella Pedinell­ales Dictyo­cho­phyceae
Dictyo­cha, Octactis (incl. Distephanus) Dictyo­ch­ales
Hetero­chlorida = Xantho­phyceae – różno­wiciowce   Rhizo­chloris Rhizo­chlorid­ales Tribo­phyceae
Chloromeson, Chlor­amoeba, Hetero­chloris Chlor­amoeb­ales
Vaucheria Vaucheri­ales
Chloro­monadina   Vacuolaria, Gonyo­stomum, Chattonella Raphido­monad­ales Raphido­phyceae
Cocco­litho­phorina   Chryso­chromulina, Prymnesium Prymnesi­ales Prymnesio­phyceae   Hapto­phyta Hacrobia
Ponto­sphaera, Scyphospaera Zygo­disc­ales
Syraco­sphaera Syraco­sphaer­ales
Hymeno­monas, Calcio­solenia, Cocco­lithus Cocco­lith­ales
Clavo­sphaera inc.sed.
Crypto­monadina   Crypto­monas, Chilo­monas, Hemiselmis Crypto­monad­ales Crypto­phyceae   Crypto­phyta
Dino­flagellata Dino­flagellata Gymno­dinium, Gyro­dinium, Plecto­dinium, Erythr­opsis, Poly­krikos, Warnowia, Actini­scus (incl. Dictyo­cha, Gymnaster) Gymno­dini­ales Dino­phyceae Dino­flagellata Dino­zoa Alveolata
Symbio­dinium Suessi­ales
Ceratium Gonyaulac­ales
Peri­dinium, Gleno­dinium Peri­dini­ales
Dino­physis, Ornitho­cercus, Tripo­solenia Dino­physi­ales
Blasto­dinium, Haplo­zoon, Oo­dinium Blasto­dini­ales Blasto­dino­phyceae
Syn­dinium, Cocci­dinium Syn­dini­ales Syn­dinio­phyceae
Cysto­flagellata Nocti­luca – nocoświetlik, Craspedo­tella, Lepto­discus Nocti­luc­ales Nocti­luci­phyceae
Ebriida Ebria, Hermesinum Ebriida Theco­filosea Filosa Cerco­zoa Rhizaria
Zoo­mastigina – wiciowce zwierzęce inc.sed. inc.sed. Rhipido­dendron11 Spongo­monadida Imbricatea
inc.sed. inc.sed. Bicos­oeca (= Bic­oeca) Bicos­oecida inc.sed.   inc.sed. Strameno­pila Chrom­alveolata
Proto­monadina Bodonida Spiro­monas Syn­dini­ales Syn­dinio­phyceae Dino­flagellata Dino­zoa Alveolata
Protero­monas, Karoto­morpha Protero­monadida Protero­monadea   Opalinata Strameno­pila
Bodo, Crypto­bia, Trypano­plasma, Rhyncho­monas Bodonida Kineto­plastea Sacco­stoma Eugleno­zoa Disci­cristata Excavata
Thaumato­monas Thaumato­monadida Imbricatea Filosa Cerco­zoa Rhizaria
Cerco­monas (= Cercobodo) Cerco­monadida Sarco­monadea
Rhizo­mastigida Di­morpha12 Di­morphida
Actino­monas12 Pedinell­ales Dictyo­cho­phyceae   Hetero­konto­phyta Strameno­pila Chrom­alveolata
Mastig­amoeba, Mastigina Mastig­amoebida Arch­amoebae Conosa Amoebo­zoa Amoebo­zoa
Trypano­somatida Trypano­soma, Leishmania, Crithidia, Lepto­monas Trypano­somatida Kineto­plastea Sacco­stoma Eugleno­zoa Disci­cristata Excavata
Choano­flagellata = Craspedo­monadida Salping­oeca, Sphaer­oeca, Protero­spongia, Codonosiga (= Codosiga), Mono­siga Choano­flagellida Choano­flagellatae   Choano­flagellata Choano­flagellata Opistho­konta
Poly­oeca, Acanth­oeca, Acanth­oec­opsis Acanth­oecida
Meta­monadina Poly­mastigina Tricho­monadida Tri­mastix Tri­mastigida An­aero­monadea   Pre­axo­styla Meta­monada Excavata
Poly­mastix, Saccino­baculus, Dine­nympha, Pyrso­nympha, Streblo­mastix, Oxy­monas Oxy­monadida
Retorta­monas, Chilo­mastix Retorta­monadida Retorta­monadea   Fornicata
Tricho­monas, Tetra­tricho­monas, Penta­tricho­monas Tricho­monadida Tricho­monadea   Para­basalia
Pseudo­tricho­monas Honig­bergiellida
Histo­monas, Mono­cerco­monas Tri­tricho­monadida Tri­tricho­monadea
Para­joenia, Hyperdevescovina, Macro­tricho­monas Crista­monadida Crista­monadea
Ichthyobodo Bodonida Kineto­plastea Sacco­stoma Eugleno­zoa Disci­cristata
Diplo­monadida Trepo­monas, Hexamita, Spironucleus, Giardia (= Lamblia) Diplo­monadida Trepo­monadea   Fornicata Meta­monada
Calo­nymphida Coro­nympha, Stephano­nympha, Calo­nympha, Snyderella Crista­monadida Crista­monadea   Para­basalia
Hyper­mastigina Lopho­monadida Lopho­monas, Joenia
Tricho­nymphida Barbula­nympha, Hoplo­nympha, Tricho­nympha, Eucomo­nympha, Terato­nympha (= Tera­nympha), Lepto­spiro­nympha Tricho­nymphida Tricho­nymphea
Spiro­tricho­nympha Spiro­tricho­nymphida Spiro­tricho­nymphea
Opalinata   Opalina, Cepedea, Proto­opalina, Zelleriella Opalinida Opalinea   Opalinata Strameno­pila Chrom­alveolata
Api­complexa = Telo­sporidia = Sporo­zoa s.str. – sporowce Perkinsea Perkinso­rida Perkinsus Perkinso­rida Perkinsea Perkinso­zoa Dino­zoa Alveolata
inc.sed. Piro­plasmida Babesia, Theileria Piro­plasmo­rida A­conoida­sida   Api­complexa
Coccidio­morpha Haemo­sporidia Plasmodium – zarodziec, Haemo­proteus, Leuco­cyto­zoon Haemo­sporo­rida
Eimeriida Myrio­spora Proto­coccidio­rida Conoida­sida
Eimeria, Globidium, Iso­spora (= Diplo­spora), Schellakia, Lankesterella, Aggregata Eu­coccidio­rida
Adeleida Adelea, Adelina, Klossia, Haemo­gregarina, Cyrilia, Hepato­zoon, Karyolysus
inc.sed. Sarco­sporidia Sarco­cystis
Toxo­plasmida Toxo­plasma
Gregarino­morpha Schizo­gregarinaria Selenidioides Archi­gregarino­rida
O­phryo­cystis, Machadoella, Schizo­cystis, Caulleryella Neo­gregarino­rida
Selenidium Eu­gregarino­rida
Eu­gregarinaria Uro­spora, Litho­cystis, Gregarina, Lankesteria, Mono­cystis, Nemato­cystis, Pyxinoides, Poro­spora, Echinomera, Nina, Actino­cephalus, Sciado­phora, Taenio­cystis, Corycella, Mono­ductus, Tricho­rhynchus, Stylo­cephalus
Sarco­dina – zarodziowe Rhizo­poda – korzenio­nóżki Amoebo­zoa Amoebida Nuclearia Nucleariida Cristi­discoidea   Cristi­discoidea Cristi­discoidea Opistho­konta
Vahlkampfia, Naegleria, Tetra­mitus Schizo­pyrenida Hetero­lobosea   Percolo­zoa Disci­cristata Excavata
Pelo­myxa Pelo­biontida Arch­amoebae Conosa Amoebo­zoa Amoebo­zoa
Ent­amoeba Ent­amoebida
End­amoeba Mastig­amoebida
Amoeba – pełzak, Chaos, Trich­amoeba, Sacc­amoeba, Hartmannella Tubulinida Tubulinea Lobosa
Mayorella, Our­amoeba, Korotnevella, Astr­amoeba, Par­amoeba Dactylo­podida Flabellinea
Vannella Vannellida
Thec­amoeba Thec­amoebida
Acanth­amoeba Acantho­podida Variosea
Janickia (=Janickina) inc.sed. inc.sed. inc.sed.
Testacea Cochlio­podium Hima­tismenida Flabellinea Lobosa
Arcella, Cucurbitella, Difflugia, Centropyxis, Para­quadrula, Hyalosphenia, Heleopera, Nebela Arcellinida Tubulinea
Tricho­sphaerium Trichosida
Euglypha, Assulina, Cyphoderia, Paulinella Euglyphida Imbricatea Filosa Cerco­zoa Rhizaria
Phalansterium13, Spongo­monas11 Spongo­monadida
Amphitrema, Ditrema Tecto­filosida Theco­filosea
Foramini­fera   Gromia14 Gromiida Gromiidea Gromiidea
Allo­gromia14, Lieberkuehnia, Schultzella Allo­gromiida Foramini­fera   Foramini­fera
Astro­rhiza, Dendro­phrya, Rhabdammina (= Rhabdamina), Iridia, Ammo­discus Astro­rhizida
Lituola, Textularia Textulariida
Spirillina, Patellina (= Patella) Spirillinida
Triloculina, Marginopora, Peneroplis Miliolida
Lagena Lagenida
Bolivina, Elphidium, Discorbis, Homotrema, Miniacina, Rotalia, Rotaliella, Rupertina, Camerina, Nummulites Rotaliida
Globigerina Globi­gerinida
Belaria inc.sed. inc.sed.   inc.sed.
Myceto­zoa – śluzowce Acrasi­ida Acrasis Acrasida Hetero­lobosea   Percolo­zoa Disci­cristata Excavata
Dictyo­stelium Dictyo­steliida Eu­myceto­zoa Conosa Amoebo­zoa Amoebo­zoa
Eu­myceto­zoa Proto­stelium Proto­steliida
Cribraria, Dictydium, Enteridium, Reticularia Liceida
Coma­tricha, Stemonitis Stemontida
Fuligo, Physarum Physarida
A­carpo­myxea15 Lepto­myxa, Rhiz­amoeba Lepto­myxida Tubulinea Lobosa
Corallo­myxa, Stereo­myxa Stereo­myxida Variosea
Labyrinth­ulida Labyrinthula, Labyrintho­myxa Labyrinthul­ales Labyrinthulo­mycetes   Labyrinthulo­mycota Strameno­pila Chrom­alveolata
Ichthyo­sporea Ap­helidium Ap­helida Ap­helidea   Meso­myceto­zoa Meso­myceto­zoa Opistho­konta
Corallochtrium Corallo­chytrida Corallo­chytrea
Dermo­cystidium, Rhino­sporidium,
Sph­aero­thecum
Dermo­cystida Ichthyo­sporea
Amoebidium Amoebidi­ales
Ichthyophonus, Psoro­spermium Ichthyo­phonida
Plasmodio­phor­ida Plasmodio­phora, Tetra­myxa, Spongo­spora Plasmodio­phor­ida Phyto­myxea Endo­myxa Cerco­zoa Rhizaria
Actino­poda – promienio­nóżki Acantharia Hol­acantha Acanthochiasma, Acanthoplegma, Acanthocolla Hol­acanthida Acantharia   Radiolaria
Symph­acantha Astro­lithium, Acantho­lithium Symphy­acanthida
Chaun­acantha Conacon Chaun­acanthida
Arthr­acantha Litho­ptera (incl. Xipho­ptera, Litho­pteranna, Litho­pteromma), Dicty­acantha, Acanthometra, Dorataspis, Pleuraspis Arthr­acanthida
Actinellida Actinelius, Trizona, Astro­lophus inc.sed. inc.sed.   inc.sed.
Radiolaria – promienice Spumellaria = Peri­pylea Hexalonche, Antho­mma, Helio­soma, Haliomma, Elatomma, Thalasso­physa, Thalassicolla, Collozoum Spumell­arida Poly­cystinea   Radiolaria
Nassellaria = Mono­pylea Cystradium, Tri­dictyopus, Amphispyris, Eucoronis, Cyrtocalpis, Dictyo­phimus Nassell­arida
Sticho­lonchida Sticholonche Taxo­podida Taxo­podida
Phaeo­daria = Tri­pylea Phaeo­dina, Phaeo­colla, Cementella Phaeo­gymno­cellida Theco­filosea Filosa Cerco­zoa
Aul­acantha, Astr­acantha Phaeo­cystida
Aulo­sphaera Phaeo­sphaerida
Circoporus Phaeo­calpida
Medusetta, Lirella, Challengeron Phaeo­gromida
Conchidium Phaeo­conchida
Coelo­dendrum Phaeo­dendrida
Helio­zoa – słonecznice Proto­myxidia = Pseudo­helio­zoa Vampyrella, Arachnula A­conchu­linida Proteo­myxidea Endo­myxa
Bio­myxa Bio­myxida
Ponto­myxa inc.sed. inc.sed.   inc.sed.
Actino­phrydia Actino­phrys, Actino­sphaerium, Echino­sphaerium Actino­phryida Actino­chryso­phyceae   Hetero­konto­phyta Strameno­pila Chrom­alveolata
Centro­helidia Wagnerella inc.sed. inc.sed. inc.sed. Cerco­zoa Rhizaria
Ptero­cystis, Hetero­phrys, Sphaerastrum, Oxnerella, Actino­cystis, Acantho­cystis, Raphidio­phrys Centro­helida Centro­helea   Centro­helio­zoa Hacrobia Chrom­alveolata
Desmo­thoraca Choano­cystis
Actino­sphaeridium, Clathrulina, Hedrio­cystis Desmo­thoracida Grano­filosea Filosa Cerco­zoa Rhizaria
Helio­monadida Helio­monas, Helio­morpha Helio­monadida
Gymno­sphaerida Gymno­sphaera, Hedraio­phrys Gymno­sphaerida Nucleo­helea Nucleo­helea
Roto­sphaerida Rabdio­phrys, Pinacio­phora, Pompholyxo­phrys, Vampyrellidium Nucleariida Cristi­discoidea   Cristi­discoidea Cristi­discoidea Opistho­konta
Amoebo­sporidia – sporowce pełzako­wate Cnido­sporidia Myxo­sporidia Myxidium, Cerato­myxa, Hoferellus, Sph­aero­spora, Chloro­myxum, Myxobolus (incl. Myxo­soma), Henneguya, Sph­aero­myxa Bivalvulida Myxo­sporea   Myxo­zoa Animalia
Actino­myxidia = Actino­sporea Triactino­myxon, Syn­actino­myxon, Guyenotia, Siedleckiella (=Siedleckia) 16
Micro­sporidia Glugea, Pleisto­phora, Thelohania, Amblyo­spora, Perezia, Nosema Micro­sporida Micro­sporea   Micro­sporidia Fungi
A­cnido­sporidia = Asceto­spora Haplo­sporidia = Stellato­sporea Haplo­sporidium, Minchinia, Uro­sporidium Haplo­sporida Haplo­sporea   Haplo­sporea Rhizaria
Para­myxa Para­myxida Para­myxidea   Para­myxa
Marteilia Marteilliida Marteilliidea
Ciliata = Cilio­phora – orzęski Holo­tricha / Kineto­fragmino­phorea Holo­tricha / Gymno­stomata Primo­ciliata / Pro­stomata Stephano­pogon Pseudo­ciliatida Per­colatea   Percolo­zoa Disci­cristata Excavata
Gymno­stomata / Pro­stomata Trachelo­cerca, Trachelo­raphis Proto­stomatida Karyo­relictea Post­cilio­desmato­phora Cilio­phora Alveolata Chrom­alveolata
Gymno­stomata / Pleuro­stomata Loxodes, Remanella Loxodida
Geleia Proto­hetero­trichida
Gymno­stomata / Pro­stomata Uro­tricha, Coleps, Prorodon, Pseudo­prorodon, Holo­phrya Proro­dontida Pro­stomatea Intra­macro­nucleata
Di­dinium, Mono­dinium, Actino­bolina, Trachelius, Dileptus, Lacrymaria, Homalo­zoon, Spathidium Haptorida Lito­stomatea
Buetschlia, Holo­phryoides, Alloio­zona Ento­dinio­morphida
Gymno­stomata / Pleuro­stomata Litonotus, Loxo­phyllum Pleuro­stomatida
Holo­tricha / Hypo­stomata Gymno­stomata / Nassulida Nassul­opsis, Chilo­dont­opsis Syn­hymeniida Nasso­phorea
Nassula Nassulida
Gymno­stomata / Cyrto­phorina Chlamydodon, Chilo­donella Chlamydo­dontida Phyllo­pharyngea
Trochilioides, Hartmannula, Aegyriana, Allo­sphaerium, Dysteria Dysteriida
Gymno­stomata / Chono­tricha Kentrochon­opsis, Stylochona Crypto­gemmida
Spirochona, Chilo­dochona, Heliochona Exo­gemmida
Holo­tricha / Vesti­buli­fera Tricho­stomata Bryo­phrya Bryo­phryida Colpodea
Bresslaua, Col­poda, Hausmanniella Col­podida
Woodruffia, Platy­o­phrya Cyrto­lopho­sidida
Sonderia, Plagio­pyla Plagio­pylida Plagio­pylea
Micro­thorax Micro­thoracida Nasso­phorea
Iso­tricha, Balantidium – szparkosz Vestibuli­ferida Lito­stomatea
Holo­tricha / Hypo­stomata Tricho­stomata / Apo­stomata Conido­phrys Pili­suctorida Oligo­hymeno­phorea
Apo­stomata Foettingeria, Gymno­dinioides, Meta­phrya, Phtoro­phrya, Spiro­phrya Apo­stomatida
Chromi­dina A­stomato­phorida
Apo­stomata / Nassulida Pseudo­micro­thorax Micro­thoracida Nasso­phorea
Holo­tricha / Oligo­hymeno­phorea Hymeno­tricha Hymeno­stomata / Tetra­hymenina Deltopylum, Tetra­hymena, Glaucoma, Colpidium Tetra­hymenida Oligo­hymeno­phorea
Loxo­cephalus, Uro­nema, Porpo­stoma, Philaster Philaster­ida
Hymeno­stomata / Penicul­ina Ichthyophthirius, O­phryoglena O­phryo­glenida
Uro­centrum, Para­mecium Uro­centrida
Frontonia Peniculida
Hymeno­stomata / Pleuro­nematina Pleuro­nema, Cyclidium Pleuro­nematida
Thigmo­tricha / Pleuro­nematina Conchophthirus
Myxo­phyllum Philaster­ida
Hysterocineta, Ancistrum, Ancistrumina, Boveria, Hemispeira Thigmo­trichida
Holo­tricha / Kineto­fragmino­phorea Hymeno­tricha / Hypo­stomata Thigmo­tricha / Rhyncho­dina Gargarius, Spheno­phrya, Ancistrocoma, Goniocoma, Hypo­comagalma, Hypo­comella, Hypo­comides, Raabella Rhyncho­dida Phyllo­pharyngea
Holo­tricha / Oligo­hymeno­phorea Hymeno­tricha A­stomata Anoplo­phrya, Sieboldellina, Hapto­phrya, Steinella, Maupasella, Intoshellina, Mono­donto­phrya, Radio­phrya, Metaradio­phrya, Hoplito­phrya, Mesnilella A­stomat­ida Oligo­hymeno­phorea
Protanoplo­phrya Thigmo­trichida
Spiro­tricha – skręto­rzęski / Poly­hymeno­phorea Hetero­tricha Peri­tromus, Folliculina, Eufolliculina, Stentor – trąbik, trębacz, Blepharisma, Spiro­stomum, Condylo­stoma, Fabrea, Climaco­stomum Hetero­trichida Hetero­trichea Post­cilio­desmato­phora
Brachonella, Metopus, Caeno­morpha Armo­phorida Armo­phorea Intra­macro­nucleata
Clevelandella, Nycto­therus Cleveland­ellida
Bursaria Bursario­morphida Colpodea
Licno­phora Licno­phorida Spiro­trichea
Hypo­tricha Oxy­tricha, Stylonychia Sporado­trichida
Hypo­trichidium, Spiretella, Sticho­tricha, Balladyna, Kerona, Keron­opsis, Epiclintes, Psammomitra Sticho­trichida
Holo­sticha, Uroleptus, Urostyla Uro­stylida
Uronychia, Dio­phrys, Aspi­disca, Euplotes Eu­plotida
Oligo­tricha / Tin­tinn­ida Tintinnidium, Tintinn­opsis, Codonella, Epiplocylis, Rhabdonella, Favella, Stelidiella, Tintinnus Tintinnida
Oligo­tricha Strobilidium, Strombidin­opsis Choreo­trichida
Halteria Halteriida
Strombidium, Tontonia Strombidi­ida
Odonto­stomata Myle­stoma, Disco­morphella (= Disco­morpha), Epalxella, Sapro­dinium Odonto­stomatida Plagio­pylea
Spiro­tricha / Kineto­fragmino­phorea — / Vesti­buli­fera Ento­dinio­morpha Epi­dinium, Opistho­trichum, Eudiplo­dinium, Ento­dinium, Diplo­dinium, Ostraco­dinium, Elytro­plastron, O­phryoscolex, Epiplastron, Caloscolex, Cunhaia, Troglodytella, Elephantophilus, Cycloposthium, Spiro­dinium, Tria­dinium, Tripalmaria, Proto­tapirella Ento­dinio­morphida Lito­stomatea
Peri­tricha – wieńco­rzęski Sessilia Telo­trochidium, O­phrydium, Cothurnia, Pyxi­cola, Thuri­cola, Vagini­cola, Vorticella – wirczyk, Carchesium, Zoo­thamnium, Opercularia, Epistylis, Rhabdostyla, Campanella, Lageno­phrys, Hastatella, Scyphidia, Glosatella, Ambi­phrya, Ellobio­phrya Sessilida Oligo­hymeno­phorea
Mobilia Tricho­dina, Tricho­dinella, Vauchomia, Urceolaria, Tricho­din­opsis Mobiliida
Suctoria – sysydlaczki / Kineto­fragmino­phorea — / Hypo­stomata Dendro­cometida Dendrosomides, O­phryo­dendron Exogenida Phyllo­pharyngea
Dendro­soma, Lernaeo­phrya, Tricho­phrya Endo­genida
Dendrocometes, Disco­phrya Evagino­genida
A­cinetida Podo­phrya, Sph­aero­phrya, Thecacineta Exogenida
Acineta, Toko­phrya Endo­genida
Ephelotida Ephelota, Tachyblaston Exogenida

Zmiany w systematyce orzęsków (Ciliata) w 1980 roku:

system starszy   system z 1980
gromada pdgrm. rząd   rząd pdgrm. gromada
Holo­tricha Holo­tricha Primo­ciliata   Pro­stomata Gymno­stomata Kineto­fragmino­phorea
Gymno­stomata  
  Pleuro­stomata
Tricho­stomata   Tricho­stomata Vesti­buli­fera
Spiro­tricha   Ento­dinio­morpha   Ento­dinio­morpha
Suctoria       Suctoria Hypo­stomata
Holo­tricha Holo­tricha Gymno­stomata   Cyrto­phorina
  Chono­tricha
  Nassulida
Apo­stomea  
  Apo­stomata
Tricho­stomata  
Hymeno­tricha Thigmo­tricha   Rhyncho­dina
  Pleuro­nemat­ina Hymeno­stomata   Oligo­hymeno­phorea
Hymeno­stomata  
  Penicul­ina
  Tetra­hymen­ina
A­stomata   A­stomata
Peri­tricha   Sessilia   Peri­tricha
Mobilia  
Spiro­tricha   Hetero­tricha   Hetero­tricha   Poly­hymeno­phorea
Oligo­tricha   Oligo­tricha
  Tin­tinn­ida
Odonto­stomata   Odonto­stomata
Hypo­tricha   Hypo­tricha

Losy dawnych typów i gromad w skrócie (w odniesieniu do stanu klasyfikacji z roku 2015):

dawny podział   nowy podział (2015)
typ podtyp /
nadgromada
gromada (grupy)   królestwo typ
Mastigota Flagellata /
Phyto­mastigina
Phyto­monadina     Archaeo­plastida Chloro­phyta
Cocco­litho­phorina     Hacrobia Hapto­phyta
Crypto­monadina     Crypto­phyta
Chryso­monadina     Hetero­konta Phaeista
Xantho­phyceae    
Chloro­monadina    
Dino­flagellata (part.)   Alveolata Dino­flagellata
Ebriidea   Rhizaria Cerco­zoa
Eugleno­idina     Excavata Eugleno­zoa
Flagellata /
Zoo­mastigina
Proto­monadina Rhizo­mastigida part.   Hetero­konta Phaeista
Bodonida part.   Opalinata
Bicos­oeca sp.   Sagenista
Bodonida part.   Alveolata Dino­flagellata
Rhipido­dendron sp.   Rhizaria Cerco­zoa
Bodonida part.  
Rhizo­mastigida part.  
Bodonida part.   Excavata Eugleno­zoa
Trypano­somatida
Rhizo­mastigida part.   Amoebo­zoa Conosa
Choano­flagellata   Holo­zoa Choano­flagellata
Meta­monadina Ichthyobodo sp.   Excavata Eugleno­zoa
(part.)   Meta­monada
Opalinata     Hetero­konta Opalinata
Api­complexa Coccidio­morpha     Alveolata Api­complexa
Gregarino­morpha    
Piro­plasmida    
Sarco­sporidia    
Toxo­plasmida    
Perkinsea     Perkinso­zoa
Sarco­dina Rhizo­poda Amoebo­zoa Testacea part.   Rhizaria Cerco­zoa
Amoebida part.   Excavata Percolo­zoa
Amoebida part.   Amoebo­zoa Lobosa
Testacea part.
Amoebida part. Conosa
Foramini­fera Gromia sp.   Rhizaria Cerco­zoa
(part.)   Foramini­fera
Myceto­zoa Labyrinthulida   Hetero­konta Sagenista
Plasmodio­phorida   Rhizaria Cerco­zoa
Acrasiida (part.)   Excavata Percolo­zoa
Acarpo­myxea   Amoebo­zoa Lobosa
Eu­myceto­zoa   Conosa
Acrasiida (part.)
Fonticula sp.   Holo­mycota Nucleariida
Ichthyo­sporea   Holo­zoa Meso­myceto­zoa
Actino­poda Acantharia     Rhizaria Radiolaria
Radiolaria Phaeo­daria   Rhizaria Cerco­zoa
(part.)   Radiolaria
Helio­zoa Centro­helio­zoa   Hacrobia Centro­helio­zoa
Choano­cystis sp.
Actino­phrydia   Hetero­konta Phaeista
Proto­myxidia   Rhizaria Cerco­zoa
Wagnerella sp.
Desmo­thoraca
Helio­monadida
Gymno­sphaerida
Roto­sphaerida   Holo­mycota Nucleariida
Amoebo­sporidia Myxo­sporidia     Animalia Myxo­zoa
Actino­myxidia16    
Micro­sporidia     Fungi Micro­sporidia
Haplo­sporidia     Rhizaria Cerco­zoa
Ciliata   (part.)   Alveolata Cilio­phora
Stephano­pogon sp.   Excavata Percolo­zoa

Dalsze zestawienia w przygotowaniu!


Przypisy

7. W klasyfikacji glonów używano często jeszcze w latach siedemdziesiątych systemu Paschera z 1931 roku. Zgodnie z nim do glonów zaliczano 9 grup w randze typów („gromad”): 1. Cyano­phyta – sinice, 2. Glauco­phyta – glaukofity, 3. Eugleno­phyta – eugleniny, 4. Pyrrho­phyta – tobołki (obejmujące 3 gromady/„klasy”: 4.1. Dino­flagellatae – bruzdnice, 4.2. Crypto­phyceae – krypto­fity, krypto­monadowe, oraz 4.3. Chloro­monado­phyceae – chloro­monadowe), 5. Chryso­phyta – złotorośla, chryzofity (obejmujące 5 gromad/„klas”: 5.1. Chryso­phyceae – złotowiciowce, 5.2. Xantho­phyceae = Hetero­kontae – różnowiciowce, 5.3. Bacillario­phyceae – okrzemki, 5.4. Cocco­litho­phorinales – kokolitoforynowce, 5.5. Silico­flagellatae – krzemowiciowce), 6. Chloro­phyta – zielenice (obejmujące 6.1. Chloro­phyceae – zielenice właściwe, oraz 6.2. Conjugato­phyceae – sprzężnice), 7. Charo­phyta – ramienice, 8. Phaeo­phyta – brunatnice, 9. Rhodo­phyta – krasnorosty. Typy 3, 4, 5 i 6 były też (przynajmniej częściowo) przedmiotem zainteresowania zoologów, obejmowały bowiem formy, które ci włączali do królestwa zwierząt. Ich klasyfikacja była jednak całkiem różna od botanicznej.

8. Rodzaje Monas, Oiko­monas, Antho­physa ten zaliczano też do rzędu Eu­monadida gromady Proto­monadina.

9. Rodzaj Chrysothylakion zaliczano też do otwornic (Foramini­fera).

10. Rodzaj Cilio­phrys zaliczano też do słonecznic (Helio­zoa).

11. Rodzaje Rhipido­dendron i Spongo­monas były także zaliczany do gromady Chryso­monadina.

12. Rodzaje Di­morpha, Actino­monas zaliczano też do rzędu Proto­myxidia gromady słonecznic (Helio­zoa).

13. Rodzaj Phalansterium zaliczano też do gromady Proto­monadina, rzędu Choano­flagellata.

14. Rodzaje Gromia i Allo­gromia zaliczane były do gromady Amoebo­zoa, rzędu Testacea.

15. Przedstawiciele Acarpo­myxea zaliczani też byli do gromady Amoebo­zoa, rzędu Amoebida.

16. Actino­myxidia okazały się jednym z pokoleń mykso­sporidiowców (Myxo­sporea), a nie odrębną grupą organizmów.Inne artykuły z dziedziny biologiiProtistyStrona główna witryny