Wersja z 2015-11-27

Podział systematyczny zwierząt

Część poprzednia Spis treści Część następna

Różne podziały systematyczne zwierząt

Adoutte et al., 2002 typ Nielsen, 2003
  Pori­fera – gąbki  
  Placo­zoa – płaskowce  
  Cnidaria – parzydełkowce  
  Myxo­zoa – mykso­sporidiowce  
  Cteno­phora – żebropławy  
  Ortho­nectida – prostopływce  
  Dicyemida – rombowce  
Proto­stomia E
c
d
y
s
o
z
o
a
  Gastro­tricha – brzuchorzęski   Cyclo­neuralia E
c
d
y
s
o
z
o
a
  A
r
t
i
c
u
l
a
t
a
Schizo­coelia P
r
o
t
o
s
t
o
m
i
a
B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
  Lorici­fera – kolczugowce   Scalido­phora  
  Kino­rhyncha – ryjkogłowy, szczotkoryjce
Priapulida – niezmogowce  
  Nematoda – nicienie  
  Nemato­morpha – nitnikowce
  Arthro­poda – stawonogi   Pan­arthro­poda
  Tardi­grada – nie­sporczaki
  Onycho­phora – pazurnice, pratchawce  
L
o
p
h
o
t
r
o
c
h
o
z
o
a
  Annelida – pierścienice  
  Mollusca – mięczaki  
  Sipuncula – sikwiaki  
  A­coelo­morpha     Paren­chymia
Platy­helminthes – płazińce
  Nemertini – wstężniaki  
  Lobato­cerebrida    
  Gnatho­stomulida – szczękogębe     Gnathi­fera
  Roti­fera – wrotki  
  Acantho­cephala – kolcogłowy
  Micro­gnatho­zoa – drobnoszczękie
  Chaeto­gnatha – szczecioszczękie  
  Cyclio­phora – lejkogębce     Bryo­zoa (s.l.)
Kampto­zoa = Ento­procta – kielichowate, kielichowce
  Bryo­zoa (s.str.) = Ecto­procta – mszywioły  
  Phoronida – kryzelnice     D
e
u
t
e
r
o
s
t
o
m
i
a
Brachio­poda – ramienionogi
Deutero­stomia     Xeno­turbellida    
  Echino­dermata – szkarłupnie     Neo­renalia
  Hemi­chordata – półstrunowce Pterobranchia – pióroskrzelne  
Enteropneusta – jelitodyszne  
  Chordata – strunowce

Błaszak
ekdyzon * jamy ciała
pkr. ndz. dz. pdz. sekcja nadtyp typ nadtyp sekcja nds. pdz. dz. ndz. pkr.
Para­zoa Pori­fera Para­zoa
E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
Placo­zoa Placo­zoa Placo­zoa E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
E
u
m
e
t
a
z
o
a
Radiata Cnidaria Radiata E
u
m
e
t
a
z
o
a
Myxo­zoa
Biradiata Cteno­phora Biradiata
B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
inc.sed. Ortho­nectida inc.sed. Pseudo­coelo­mata I A­coelo­mata I Proto­stomia = Gastro­neuralia B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
inc.sed. Dicyemida inc.sed.
Lopho­trocho­zoa Platy­zoa Paren­chymia A­coelo­morpha   Paren­chymia I
Xeno­turbellida  
Platy­helminthes  
  Cyclio­phora inc.sed. Pseudo­coelo­mata II
  Kampto­zoa inc.sed.
Gnathi­fera Gnatho­stomulida Gnathi­fera
Roti­fera
Acantho­cephala
Micro­gnatho­zoa
inc.sed. Gastro­tricha Nemat­helminthes I
inc.sed. Lobato­cerebrida inc.sed.
Lopho­phorata Phoronida Lopho­phorata Entero­coelia Coelo­mata I
Bryo­zoa
Brachio­poda
Trocho­zoa   Nemertini   Paren­chymia II A­coelo­mata II
Neo­trocho­zoa Sipuncula inc.sed. Schizo­coelia Coelo­mata II
Mollusca Lacuni­fera
Annelida Arti­culata
Ecdyso­zoa Pan­arthro­poda Onycho­phora
Tardi­grada
Arthro­poda
Cyclo­neuralia Scalido­phora = Cephalo­rhyncha Lorici­fera Scalido­phora Pseudo­coelo­mata III A­coelo­mata III
Kino­rhyncha
Priapulida
Nemato­ida = Nemato­zoa Nematoda Nemat­helminthes II
Nemato­morpha
Deutero­stomia Archi­coelo­mata = Tri­meria Chaeto­gnatha inc.sed. Archi­coelo­mata = Tri­meria Deutero­stomia = Entero­coelia
Echino­dermata  
Hemi­chordata  
Noto­neuralia = Myo­meria Chordata   Noto­neuralia = Myo­meria

Błaszak
ekdyzon * Spiralia
pkr. ndz. dz. pdz. sekcja nadtyp typ nadtyp pdsk. sekcja pdz. dz. ndz. pkr.
Para­zoa Pori­fera Para­zoa
E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
Placo­zoa Placo­zoa Placo­zoa E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
E
u
m
e
t
a
z
o
a
Radiata Cnidaria Radiata E
u
m
e
t
a
z
o
a
Myxo­zoa
Biradiata Cteno­phora Biradiata
B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
inc.sed. Ortho­nectida? inc.sed. Gnathi­fera Spiralia I Proto­stomia = Gastro­neuralia B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
inc.sed. Dicyemida? inc.sed.
Lopho­trocho­zoa inc.sed. Lobato­cerebrida? inc.sed.
Platy­zoa   Cyclio­phora? inc.sed.
  Kampto­zoa inc.sed.
Gnathi­fera Gnatho­stomulida  
Roti­fera?
Acantho­cephala?
Micro­gnatho­zoa?
Paren­chymia A­coelo­morpha?   Paren­chymia I
Xeno­turbellida?
Platy­helminthes
inc.sed. Gastro­tricha ! Nemat­helminthes I Asc­helminthes I
Lopho­phorata Phoronida Lopho­phorata Radialia = Entero­coelia
Bryo­zoa
Brachio­poda
Trocho­zoa   Nemertini   Paren­chymia II Spiralia II
Neo­trocho­zoa Sipuncula inc.sed. Schizo­coelia
Mollusca Lacuni­fera
Annelida Arti­culata
Ecdyso­zoa Pan­arthro­poda Onycho­phora?
Tardi­grada?
Arthro­poda?
Cyclo­neuralia Scalido­phora = Cephalo­rhyncha Lorici­fera Scalido­phora Asc­helminthes II
Kino­rhyncha
Priapulida
Nemato­ida = Nemato­zoa Nematoda Nemat­helminthes II
Nemato­morpha
Deutero­stomia Archi­coelo­mata = Tri­meria Chaeto­gnatha   Archi­coelo­mata = Tri­meria Deutero­stomia = Entero­coelia
Echino­dermata
Hemi­chordata
Noto­neuralia = Myo­meria Chordata   Noto­neuralia = Myo­meria

Uwaga: Bruzdkowanie spiralne występuje tylko u przedstawicieli niektórych typów zaliczanych tutaj do Spiralia.
Te, u których nie zostało ono jednoznacznie potwierdzone, oznaczono pytajnikiem.
Ponadto bruzdkowanie spiralne stwierdzono u Gastro­tricha (oznaczone wykrzyknikiem).

Błaszak
jamy ciała * Spiralia
pkr. ndz. dz. pdz. nds. sekcja nadtyp typ nadtyp pdsk. sekcja pdz. dz. ndz. pkr.
Para­zoa Pori­fera Para­zoa
E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
Placo­zoa Placo­zoa Placo­zoa E
p
i
t
h
e
l
i
o
z
o
a
E
u
m
e
t
a
z
o
a
Radiata Cnidaria Radiata E
u
m
e
t
a
z
o
a
Myxo­zoa
Biradiata Cteno­phora Biradiata
B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
Proto­stomia = Gastro­neuralia A­coelo­mata Pseudo­coelo­mata Scalido­phora Lorici­fera Scalido­phora Asc­helminthes Proto­stomia = Gastro­neuralia B
i
l
a
t
e
r
a
l
i
a
Kino­rhyncha
Priapulida
Nemat­helminthes Gastro­tricha ! Nemat­helminthes
Nematoda
Nemato­morpha
inc.sed. Ortho­nectida? inc.sed. Gnathi­fera Spiralia
inc.sed. Dicyemida? inc.sed.
inc.sed. Lobato­cerebrida? inc.sed.
inc.sed. Cyclio­phora? inc.sed.
inc.sed. Kampto­zoa inc.sed.
Gnathi­fera Gnatho­stomulida  
Roti­fera?
Acantho­cephala?
Micro­gnatho­zoa?
Paren­chymia   A­coelo­morpha?   Paren­chymia
Xeno­turbellida?
Platy­helminthes
Nemertini
Coelo­mata Schizo­coelia inc.sed. Sipuncula inc.sed. Schizo­coelia
Lacuni­fera Mollusca Lacuni­fera
Arti­culata Annelida Arti­culata
Onycho­phora?
Tardi­grada?
Arthro­poda?
Entero­coelia Lopho­phorata Phoronida Lopho­phorata Radialia = Entero­coelia
Bryo­zoa
Brachio­poda
Deutero­stomia = Entero­coelia Archi­coelo­mata = Tri­meria inc.sed. Chaeto­gnatha   Archi­coelo­mata = Tri­meria Deutero­stomia = Entero­coelia
  Echino­dermata
  Hemi­chordata
Noto­neuralia = Myo­meria   Chordata   Noto­neuralia = Myo­meria

Podział zastosowany w angielskiej Wikipedii, stan na dzień 26.11.2015
  Dendrogramma (inc.sed.)
  Mono­blasto­zoa (dubii)
  Cteno­phora
    Pori­fera
    Placo­zoa
Planulo­zoa   Cnidaria*
Bilateria Proto­stomia Spiralia* Gnathi­fera Platy­zoa Syn­dermata*
Gnatho­stomulida
Micro­gnatho­zoa
Platy­trocho­zoa Roupho­zoa Platy­helminthes
Gastro­tricha
Lophotrocho­zoa   Trocho­zoa Nemertea
  Mollusca
  Annelida*
  Ortho­nectida*
  Dicyemida*
Lopho­phorata Brachio­poda
Phoronida
Poly­zoa Bryo­zoa*
  Ento­procta*
Cyclio­phora
Ecdyso­zoa Scalido­phora Kino­rhyncha
Lorici­fera
Priapulida
Nematoida Nematoda
Nemato­morpha
Panarthro­poda Onycho­phora
Tardi­grada
Arthro­poda*
inc.sed. Xen­a­coelo­morpha* A­coelo­morpha*
Xeno­turbellida
  Chaeto­gnatha*
Deutero­stomia Ambulacraria Echino­dermata
Hemi­chordata
  Chordata*

Uwagi:


Tabela zbiorcza Bilateralia
  Deutero­stomia inc.sed. Proto­stomia
Spiralia Ecdyso­zoa
Gnathi­fera Roupho­zoa Trocho­zoa Poly­zoa Scalido­phora Nematoida Panarthro­poda
Notoneuralia Chordata                
Archi­coelomata Echino­dermata
Hemi­chordata
Chaeto­gnatha              
Entero­coelia         Phoronida
Brachio­poda
Bryo­zoa      
Schizo­coelia         Annelida
Sipuncula
Mollusca
      Onycho­phora
Tardi­grada
Arthro­poda
Pseudo­coelomata     Gnatho­stomulida
Roti­fera
Acantho­cephala
Micro­gnatho­zoa
Gastro­tricha Ortho­nectida
Dicyemida
Lobato­cerebrida
Cyclio­phora
Kampto­zoa
Lorici­fera
Kino­rhyncha
Priapulida
Nematoda
Nemato­morpha
 
Parenchymia   A­coelo­morpha
Xeno­turbellida
  Platy­helminthes Nemertini        


Część poprzednia Spis treści Część następna

Część poprzedniaWstęp do artykułuInne artykuły z dziedziny biologiiStrona główna witrynyCzęść następna