Conjugation

Part one

Previous partBack to the first page

Contents:

Explanations to the tables:

Meaning of the colours in the tables:


  Explanations
r. gender
  m     masculine  
m-os. (m1) masculine-personal
m-żyw. (m2) masculine animate (impersonal)
m-nżyw. (m3) masculine inanimate
n neuter
ż feminine
l.   number  
poj. (sg.) singular
mn. (pl.) plural
os. person
ndk imperfective
dk perfective
T conjugation type (after Tokarski)
Ko, Kon. conjugation number
Gr conjugation group
Kl conjugation class
KF phonetic class

Dividing Polish verbs after Szober

Conjugations

Dividing verbs in conjugations is based on their inflexion type in the present (future) tense.

nr endings examples
1. -ę, -esz pić: piję, pijesz; pisać: piszę, piszesz; brać: biorę, bierzesz
2. -ę, -isz/-ysz widzieć: widzę, widzisz; słyszeć: słyszę, słyszysz; robić: robię, robisz
3. -am, -asz czytać: czytam, czytasz; znać: znam, znasz; mieć: mam, masz
4. -em, -esz umieć: umiem, umiesz; jeść: jem, jesz; wiedzieć: wiem, wiesz

Groups

Dividing verbs in groups is based on their Past Tense stem.

nr endings examples
1. -ał, -ali pisać: pisał, pisali; czytać: czytał, czytali; brać: brał, brali
2. -ał, -eli widzieć: widział, widzieli; słyszeć: słyszał, słyszeli
3. -ił/-ył, -ili/-yli robić: robił, robili; bronić: bronił, bronili; suszyć: suszył, suszyli
4. -nął, -nęli płynąć: płynął, płynęli; mknąć: mknął, mknęli
5. -ł, -li after a vowel pić: pił, pili; czuć: czuł, czuli; być: był, byli
6. -ł, -li after a consonant jeść: jadł, jedli; piec: piekł, piekli; trzeć: tarł, tarli

Remark: sometimes belonging of a given verb to a concrete group is not so obvious and depends on the character of the final vowel – is it a part of the root or not; namely verbs with -ić, -yć, -ąć can cause problems.

with -ić, -iję, -ijesz, -ił, -ili – group 5 bić, biję, bijesz, bił, bili
with -yć, -yję, -yjesz, -ył, -yli – group 5 myć, myję, myjesz, mył, myli
others with -ić or -yć – group 3 robić, robię, robisz, robił, robili
 
with -ąć, -mę, -miesz, -ął, -ęli – group 5 dąć, dmę, dmiesz, dął, dęli
with -ąć, -nę, -niesz, -ął, -ęli – group 5 ciąć, tnę, tniesz, ciął, cięli
with -nąć, -nę, -niesz, -nął, -nęli – group 4 pchnąć, pchnę, pchniesz, pchnął, pchnęli

Classes

Dividing verbs in classes is based on both their stems.

nr criterion examples
1. -uj- : -owa-; -uj- : -ywa-/-iwa kupuje : kupował; pisuje : pisywał; podsłuchuje : podsłuchiwał
2. -ej- : -e/a- siwieje : siwiał, siwieli; bieleje : bielał, bieleli
3. -n- : -ną/nę- płynie : płynął, płynęli; mknie : mknął, mknęli
4. -j- : -0- pije : pił; czuje : czuł; żyje : żył
5. -t, -d, -s, -z, -k/cz, -g/ż plecie : plótł; niesie : niósł; piekę, piecze : piekł
6. -w : -w-a-, -s : -s-a- rwę, rwie : rwać; ssę, ssie : ssać
7. a) -r/rz : -ar, -rze trę, trze : tarł, trzeć
b) -r/rz : -r-a- biorę, bierze : brał, brać
8. -m : -ą, -n : -ą dmę : dął, tnę : ciął
9. (-j) : -a- piszę, pisze : pisał; łapię, łapie : łapał
10. -i-, -y- robię, robi : robił; bronię, broni : bronił; suszę, suszy : suszył
11. -i- : -e/a-, -y- : -e/a- widzę, widzisz : widział, widzieli; słyszę, słyszy : słyszał, słyszeli
12. -a- czytam, czyta : czytał, czytali
13. -e/a- umiem, umie : umiał, umieli

Forms built of the 1st stem

T III, IV, V, VIII, IX, X, XI
Kon. 1
KF 1 1' 1^ 1i 1@ 3^ 3i 3i@ 3i@
The Present Tense, The Future Simple
1.sg. płynę będę jadę rwę wezmę biorę trę wrę żrę
2.sg. płyniesz dziesz jedziesz rwiesz weźmiesz bierzesz trzesz wrzesz żresz
3.sg. płynie dzie jedzie rwie weźmie bierze trze wrze (wre) żre
1.pl. płyniemy dziemy jedziemy rwiemy weźmiemy bierzemy trzemy wrzemy żremy
2.pl. płyniecie dziecie jedziecie rwiecie weźmiecie bierzecie trzecie wrzecie żrecie
3.pl. płyną będą jadą rwą wezmą biorą trą wrą (wrzą) żrą
The Imperative Mode
2.sg. płyń bądź jedź rwij weź bierz trzyj wrzyj żryj
1.pl. płyńmy bądźmy jedźmy rwijmy weźmy bierzmy trzyjmy wrzyjmy żryjmy
2.pl. płyńcie bądźcie jedźcie rwijcie weźcie bierzcie trzyjcie wrzyjcie żryjcie
The Contemporary Adjectival Participle (ndk)
  płynący będący jadący rwący   biorący trący wrzący żrący
The Contemporary Adverbial Participle (ndk)
  płynąc będąc jadąc rwąc   biorąc trąc wrząc żrąc

T III, IV, V, VIII, IX, X, XI
Kon. 1
KF 5 5' 5^ 7 7w 9 10 10i 11 11@ 11i
The Present Tense, The Future Simple
1.sg. piekę pomogę wlokę rysuję daję kopię ścielę ślę piszę chcę łżę
2.sg. pieczesz pomożesz wleczesz rysujesz dajesz kopiesz ścielesz ślesz piszesz chcesz łżesz
3.sg. piecze pomoże wlecze rysuje daje kopie ściele śle pisze chce łże
1.pl. pieczemy pomożemy wleczemy rysujemy dajemy kopiemy ścielemy ślemy piszemy chcemy łżemy
2.pl. pieczecie pomożecie wleczecie rysujecie dajecie kopiecie ścielecie ślecie piszecie chcecie łżecie
3.pl. pieką pomogą wloką rysują dają kopią ścielą ślą piszą chcą łżą
The Imperative Mode
2.sg. piecz pomóż wlecz rysuj dawaj kop ściel ślij pisz chciej łżyj
1.pl. pieczmy pomóżmy wleczmy rysujmy dawajmy kopmy ścielmy ślijmy piszmy chciejmy łżyjmy
2.pl. pieczcie pomóżcie wleczcie rysujcie dawajcie kopcie ścielcie ślijcie piszcie chciejcie łżyjcie
The Contemporary Adjectival Participle (ndk)
  piekący   wlokący rysujący dający kopiący ścielący ślący piszący chcący łżący
The Contemporary Adverbial Participle (ndk)
  piekąc   wlokąc rysując dając kopiąc ścieląc śląc pisząc chcąc łżąc

T VI, VII
Kon. 2
KF 1i 6 6' 6i 7 7' 9 9' 9i
The Present Tense, The Future Simple
1.sg. zapomnę wiszę godzę śnię taję stoję cierpię robię śpię
2.sg. zapomnisz wisisz godzisz śnisz taisz stoisz cierpisz robisz śpisz
3.sg. zapomni wisi godzi śni tai stoi cierpi robi śpi
1.pl. zapomnimy wisimy godzimy śnimy taimy stoimy cierpimy robimy śpimy
2.pl. zapomnicie wisicie godzicie śnicie taicie stoicie cierpicie robicie śpicie
3.pl. zapomną wiszą godzą śnią tają stoją cierpią robią śpią
The Imperative Mode
2.sg. zapomnij wiś gó śnij taj stój cierp rób śpij
1.pl. zapomnijmy wiśmy gómy śnijmy tajmy stójmy cierpmy róbmy śpijmy
2.pl. zapomnijcie wiście gócie śnijcie tajcie stójcie cierpcie róbcie śpijcie
The Contemporary Adjectival Participle (ndk)
    wiszący godzący śniący tający stojący cierpiący robiący śpiący
The Contemporary Adverbial Participle (ndk)
    wisząc godząc śniąc tając stojąc cierpiąc robiąc śpiąc

T VI, VII
Kon. 2
KF 10 10' 10i 11 11' 11i
The Present Tense, The Future Simple
1.sg. myślę pozwolę clę leżę tworzę ę
2.sg. myślisz pozwolisz clisz leżysz tworzysz ysz
3.sg. myśli pozwoli cli leży tworzy y
1.pl. myślimy pozwolimy climy leżymy tworzymy ymy
2.pl. myślicie pozwolicie clicie leżycie tworzycie ycie
3.pl. myślą pozwolą clą leżą tworzą ą
The Imperative Mode
2.sg. myśl pozwól clij leż twórz yj
1.pl. myślmy pozwólmy clijmy leżmy twórzmy yjmy
2.pl. myślcie pozwólcie clijcie leżcie twórzcie yjcie
The Contemporary Adjectival Participle (ndk)
  myślący   clący leżący tworzący ący
The Contemporary Adverbial Participle (ndk)
  myśląc   cląc leżąc tworząc ąc

T I II  
Kon. 3 4  
The Present Tense, The Future Simple
1.sg. czytam mam dam umiem zrozumiem śmiem wiem jem jestem
2.sg. czytasz masz dasz umiesz zrozumiesz śmiesz wiesz jesz jest
3.sg. czyta ma da umie zrozumie śmie wie je jest
1.pl. czytamy mamy damy umiemy zrozumiemy śmiemy wiemy jemy jesteśmy
2.pl. czytacie macie dacie umiecie zrozumiecie śmiecie wiecie jecie jesteście
3.pl. czytają mają dadzą umieją zrozumieją śmią wiedzą jedzą są
The Imperative Mode
2.sg. czytaj miej daj umiej zrozum śmiej wiedz jedz  
1.pl. czytajmy miejmy dajmy umiejmy zrozummy śmiejmy wiedzmy jedzmy  
2.pl. czytajcie miejcie dajcie umiejcie zrozumcie śmiejcie wiedzcie jedzcie  
The Contemporary Adjectival Participle (ndk)
  czytający mający   umiejący   śmiący wiedzący jedzący  
The Contemporary Adverbial Participle (ndk)
  czytając mając   umiejąc   śmiąc wiedząc jedząc  

Forms built of the 2nd stem

T I, IV, Vd, VIII, IX, Xb II, III, VII, XI VI
Gr 1 2 3
The Infinitive
  poznać ujrzeć powiedzieć zmusić lubić ruszyć
The Anterior Adverbial Participle (dk)
  poznawszy ujrzawszy powiedziawszy zmusiwszy (polubiwszy) ruszywszy
The Past Participle
sg. m poznał ujrzał powiedział zmusił lubił ruszył
ż poznała ujrzała powiedziała zmusiła lubiła ruszyła
N poznało ujrzało powiedziało zmusiło lubiło ruszyło
pl. m-os. poznali ujrzeli powiedzieli zmusili lubili ruszyli
nm-os. poznały ujrzały powiedziały zmusiły lubiły ruszyły
The Passive Participle
sg. m poznany ujrzany powiedziany zmuszony lubiany ruszony
ż poznana ujrzana powiedziana zmuszona lubiana ruszona
N poznane ujrzane powiedziane zmuszone lubiane ruszone
pl. m-os. poznani ujrzani powiedziani zmuszeni lubiani ruszeni
nm-os. poznane ujrzane powiedziane zmuszone lubiane ruszone
The Impersonal Form
  poznano ujrzano powiedziano zmuszono lubiano ruszono
The Gerund
  poznanie ujrzenie powiedzenie zmuszenie lubienie ruszenie

T Va, Vb Xa, Xc
Gr 4 5
The Infinitive
  minąć zbić umyć poczuć wziąć
The Anterior Adverbial Participle (dk)
  minąwszy zbiwszy umywszy poczuwszy wziąwszy
The Past Participle
sg. m minął zbił umył poczuł wziął
ż minęła zbiła umyła poczuła wzięła
N minęło zbiło umyło poczuło wzięło
pl. m-os. minęli zbili umyli poczuli wzięli
nm-os. minęły zbiły umyły poczuły wzięły
The Passive Participle
sg. m minięty zbity umyty poczuty wzięty
ż minięta zbita umyta poczuta wzięta
N minięte zbite umyte poczute wzięte
pl. m-os. minięci zbici umyci poczuci wzięci
nm-os. minięte zbite umyte poczute wzięte
The Impersonal Form
  minięto zbito umyto poczuto wzięto
The Gerund
  minięcie zbicie umycie poczucie wzięcie

T Vc, XI
Gr 6
The Infinitive
  podrzeć zedrzeć mleć zemleć ociec ubiec uróść
The Anterior Adverbial Participle (dk)
  podarłszy zdarłszy   zmełłszy ociekłszy ubiegłszy urósłszy
The Past Participle
sg. m podarł zdarł mełł zmełł ociekł ubiegł urósł
ż podarła zdarła mełła zmełła ociekła ubiegła urosła
N podarło zdarło mełło zmełło ociekło ubiegło urosło
pl. m-os. podarli zdarli mełli zmełli ociekli ubiegli urośli
nm-os. podarły zdarły mełły zmełły ociekły ubiegły urosły
The Passive Participle
sg. m podarty zdarty mielony zmielony ocieknięty ubiegnięty urośnięty
ż podarta zdarta mielona zmielona ocieknięta ubiegnięta urośnięta
N podarte zdarte mielone zmielone ocieknięte ubiegnięte urośnięte
pl. m-os. podarci zdarci mieleni zmieleni ocieknięci ubiegnięci urośnięci
nm-os. podarte zdarte mielone zmielone ocieknięte ubiegnięte urośnięte
The Impersonal Form
  podarto zdarto mielono zmielono ocieknięto ubiegnięto urośnięto
The Gerund
  podarcie zdarcie mielenie zmielenie ocieknięcie ubiegnięcie urośnięcie

  The Past Tense The Conditional  
ujrzeć pójść ujrzeć pójść
sg. 1. m ujrzałem poszedłem gdym poszedł ujrzałbym poszedłbym gdybym poszedł powinienem
ż ujrzałam poszłam gdym poszła ujrzałabym poszłabym gdybym poszła powinnam
2. m ujrzał poszedł gdyś poszedł ujrzałbyś poszedłbyś gdybyś poszedł powinien
ż ujrzałaś poszłaś gdyś poszła ujrzałabyś poszłabyś gdybyś poszła powinnaś
3. m ujrzał poszedł gdy poszedł ujrzałby poszedłby gdyby poszedł powinien
ż ujrzała poszła gdy poszła ujrzałaby poszłaby gdyby poszła powinna
N ujrzało poszło gdy poszło ujrzałoby poszłoby gdyby poszło powinno
pl. 1. m-os. ujrzeliśmy poszliśmy gdyśmy poszli ujrzelibyśmy poszlibyśmy gdybyśmy poszli powinniśmy
nm-os. ujrzałyśmy poszłyśmy gdyśmy poszły ujrzałybyśmy poszłybyśmy gdybyśmy poszły powinnyśmy
2. m-os. ujrzeliście poszliście gdyście poszli ujrzelibyście poszlibyście gdybyście poszli powinniście
nm-os. ujrzałyście poszłyście gdyście poszły ujrzałybyście poszłybyście gdybyście poszły powinnyście
3. m-os. ujrzeli poszli gdy poszli ujrzeliby poszliby gdyby poszli powinni
nm-os. ujrzały poszły gdy poszły ujrzałyby poszłyby gdyby poszły powinny

REMARK: Forms of the type gdym ujrzał, gdybym ujrzał are possible too, of course. The endings (in red) can be separated from the verb and they can join another word in the sentence. The varieties ~em, ~eś are used after a consonant, while ~m, ~ś after a vowel. The form of the verb (the past participle in fact) depends on number and gender, while the ending expresses number and person. The underlined vowels are stressed.


Continuation


Another view on conjugation


Main pagePolish grammar

2008-02-21