Literatura

Poniżej zebrano literaturę związaną z prezentowanymi na tej witrynie zagadnieniami gramatyki polskiej i językoznawstwa.

 

Bibliography

Below it was collected a list of bibliography connected to subjects of the Polish grammar and linguistics, presented on this website.


 1. Anusiewicz J., Skawiński J., 1998, Słownik polszczyzny potocznej, PWN, Warszawa – Wrocław.
 2. Arnold S. i in., 1996, Dzieje świata, LSW, Warszawa.
 3. Babik Z., 2001, Najstarsza warstwa nazewnicza na ziemiach polskich, Universitas, Kraków.
 4. Bańko M. (red.), 2000, Inny słownik języka polskiego, vol. 1-2, PWN, Warszawa.
 5. Bańko M., 2007, Wykłady z polskiej fleksji, PWN, Warszawa.
 6. Bańko M., Drabik L., Wiśniakowska L., 2007, Słownik spolszczeń i zapożyczeń, PWN, Warszawa.
 7. Bańko M., Krajewska M., 1994, Słownik wyrazów kłopotliwych, PWN, Warszawa.
 8. Bańkowski A., 2000–2002, Etymologiczny słownik języka polskiego, vol. 1–2, PWN, Warszawa.
 9. Barrack Ch.M., 2002, The Glottalic Theory revisited: a negative appraisal, Indogermanische Forschungen, 107. Band, 76-95.
 10. Barrack Ch.M., 2003a, Kortlandt’s Glottalic Account of Proto-Indo-European: A Response, IJGLSA 8,2 (Fall 2003), 144-166.
 11. Barrack Ch.M., 2003b, The Glottalic Theory revisited: a negative appraisal. Part II: The typological fallacy underlying the Glottalic Theory, Indogermanische Forschungen, 108. Band, 1-16.
 12. Barrack Ch.M., 2005a, Grimm’s Law and Verner’s Law: From Typology to Trajectory, IJGLSA 10,1 (Spring 2005), 67-74.
 13. Barrack Ch.M., 2005b, The Labial Gap in Proto-Indo-European, IJGLSA 10,2 (Fall 2005), 231-241.
 14. Bartnicka B., Satkiewicz H., 1998, Gramatyka języka polskiego, WP, Warszawa.
 15. Bąk P., 1984, Gramatyka języka polskiego, WP, Warszawa.
 16. Bednarczuk L. (red.), 1986–1988, Języki indoeuropejskie, vol. 1–2, PWN, Warszawa.
 17. Biedrzycki L., 1978, Fonologia angielskich i polskich rezonantów, PWN, Warszawa.
 18. Boryś W., 2005, Słownik etymologiczny języka polskiego, WL, Kraków.
 19. Brückner A., 1985, Słownik etymologiczny języka polskiego, WP, Warszawa.
 20. Cohen P.S., 2004, Relationships Between Initial Velar Stops and Laryngeals in PIE, Nostratic Centennial Conference: the Pecs Papers, Pecs.
 21. Czarnecki T., Gotisches im Wortschatz des Polnischen, „Studia Germanica Gedanensia 11”, Wydz. Filologiczno-Historyczny UG (pdf).
 22. Dalewska-Greń H., 2002, Języki słowiańskie, PWN, Warszawa.
 23. Damm K., Mikusińska A. (red.), 2000, Ludy i języki świata, PWN, Warszawa.
 24. Długosz-Kurczabowa K., 2003, Nowy słownik etymologiczny języka polskiego, PWN, Warszawa.
 25. Dłuska M., 1981, Fonetyka polska, PWN, Warszawa-Kraków.
 26. Doroszewski W. (red.), 1958–1969, Słownik języka polskiego, vol. 1-11, PWN, Warszawa.
 27. Doroszewski W. (red.), 1980, Słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa.
 28. Dybo V., 2002, Balto-Slavic Accentology and Winter’s Law, „Studia Linguarum” 3:295–515 (pdf).
 29. Erhart A., 1982, Indoevropské jazyky (Srovnávací fonologie a morfologie), Academia, Praha.
 30. Fisiak J., Lipińska-Grzegorek M., Zabrocki T., 1987, An Introductory English-Polish Contrastive Grammar, PWN, Warszawa.
 31. Foland-Kugler M., 2006, Zwięzła gramatyka polska dla cudzoziemców, Ex Libris, Warszawa.
 32. Fortson B.W., 2004, Indo-European Language and Culture, Malden, MA: Blackwell Publishing.
 33. Gamkrelidze T.V., Ivanov V.V., 1995, Indo-European and the Indo-Europeans, Mouton de Gruyter, Berlin and New York.
 34. Gędek M., 2014, Tajemnica początków Polski. Fascynująca historia ludu Wenetów, Bellona, Warszawa.
 35. Gołąb Z., 2004, O pochodzeniu Słowian w świetle faktów językowych, Universitas, Kraków.
 36. Grochowski M., 1996, Słownik polskich przekleństw i wulgaryzmów, PWN, Warszawa.
 37. Gruszczyński W., 1989, Fleksja rzeczowników pospolitych we współczesnej polszczyźnie pisanej, Ossolineum, Wrocław.
 38. Gruszczyński W., Bralczyk J., 2002, Słownik gramatyki języka polskiego, WSiP, Warszawa.
 39. Grzebieniowski T., 1964, Morfologia i składnia języka angielskiego, PWN, Warszawa.
 40. Grzegorczykowa R., 1984, Zarys słowotwórstwa polskiego. Słowotwórstwo opisowe, PWN, Warszawa.
 41. Grzenia J., 2003, Słownik nazw własnych, PWN, Warszawa.
 42. Grzenia J., 2004, Słownik poprawnej polszczyzny, Świat Książki, Warszawa.
 43. Gussmann E., 2007, The Phonology of Polish, Oxford University Press, Oxford.
 44. Holly K., Żółtak A., 2001, Słownik wyrazów zapomnianych czyli słownictwo naszych lektur, PWN, Warszawa.
 45. Hopper P.J., 1973, Glottalized and murmured occlusives in Indo-European, „Glossa” 7:2:1973, 141–166.
 46. Jassem W., 1971, Podręcznik wymowy angielskiej, PWN, Warszawa.
 47. Jaworski M., 1986, Podręczna gramatyka języka polskiego, WSiP, Warszawa.
 48. Kałużyński S., 1986, Tradycje i legendy ludów tureckich, Iskry, Warszawa.
 49. Kempiński A.M., 1993, Słownik mitologii ludów indoeuropejskich, SAWW, Poznań.
 50. Kinder H., Hilgemann W., 1999, Atlas historii świata, tom I, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 51. Klemensiewicz Z., 1981, Podstawowe wiadomości z gramatyki języka polskiego, PWN, Warszawa.
 52. Klemensiewicz Z., Lehr-Spławiński T., Urbańczyk S., 1981, Gramatyka historyczna języka polskiego, PWN, Warszawa.
 53. Kokowski A., 2006, Starożytna Polska, Trio, Warszawa.
 54. Kraszewski Z., 1984, Logika, PWN, Warszawa.
 55. Krzeszowski T.P., 1984, Gramatyka angielska dla Polaków, PWN, Warszawa.
 56. Krzeszowski T.P., Walczyński W., Włoch J., 1988, Gramatyka angielska dla Polaków w ćwiczeniach, PWN, Warszawa.
 57. Lejeune M., 1974, Manuel de la langue vénète, Heidelberg.
 58. Majewicz A.F., 1986, A Contrastive Analysis of Japanese and Polish Phonemic and Phonetic Systems, UAM, Poznań.
 59. Majewicz A.F., 1989, Języki świata i ich klasyfikowanie, PWN, Warszawa.
 60. Mańczak W., 1983, Polska fonetyka i morfologia historyczna, PWN, Warszawa.
 61. Mańczak W., 1996, Problemy językoznawstwa ogólnego, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 62. Mańczak W., 1999, Wieża Babel, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 63. Mańczak-Wohlfeld E., Niżegorodcew A., Wilim E., 2011, A Practical Grammar of English, PWN, Warszawa.
 64. Markowski A., 1990, 500 zagadek o języku polskim, WP, Warszawa.
 65. Markowski A. (red.), 1999, Nowy słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa.
 66. Markowski A. (red.), 2004, Wielki słownik poprawnej polszczyzny, PWN, Warszawa.
 67. Mączyńska M., 2013, Światło z popiołu. Wędrówki ludów w Europie w IV i V wieku, Trio, Warszawa.
 68. Milewski T., 1969, Dyferencjacja języków indoeuropejskich, [w:] Z zagadnień językoznawstwa ogólnego i historycznego, PWN, Warszawa.
 69. Milewski T., 1969, Nazwy z obszaru Polski podejrzane o pochodzenie wenetyjskie lub iliryjskie, [w:] Z zagadnień… (idem), PWN, Warszawa.
 70. Miodek J., 1992, O języku do kamery, KAW, Rzeszów.
 71. Miodek J., 1998, Rozmyślajcie nad mową!, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 72. Miodek J., 1983, Rzecz o języku. Szkice o współczesnej polszczyźnie, Ossolineum, Wrocław.
 73. Morciniec N., Prędota S., 1984, Fonetyka kontrastywna języka niemieckiego, wyd. 2., PWN, Warszawa – Wrocław.
 74. Morciniec N., Prędota S., 1985, Podręcznik wymowy niemieckiej, PWN, Warszawa.
 75. Moszyński L., 1984, Wstęp do filologii słowiańskiej, PWN, Warszawa.
 76. Mowat F., 2008, Wyprawy wikingów, Wydawnictwo Książnica, Katowice.
 77. Nagórko A., 2000, Zarys gramatyki polskiej, PWN, Warszawa.
 78. Ostaszewska D., Tambor J., 2004, Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa.
 79. Parzymies A., 2000, Język czuwaski, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa.
 80. Périn P., Forni P., 1992, W czasach królestw barbarzyńskich, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 81. Podlawska D., Płóciennik I., 2003, Słownik nauki o języku, Park, Bielsko-Biała.
 82. Popowska-Taborska H., 1991, Wczesne dzieje Słowian w świetle ich języka, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków.
 83. Pronk-Tiethoff S., 2013, The Germanic loanwords in Proto-Slavic, Rodopi, Amsterdam – New York.
 84. Przyłubska E., Przyłubski F., 1986, Język polski na co dzień, WP, Warszawa.
 85. Pulju T., 1995, Indo-European, *d, *l, and *dl, [in:] Historical Linguistics 1995: Volume 1: General issues and non-Germanic Languages. Selected papers from the 12th International Conference on Historical Linguistics, Manchester.
 86. Puppel S., Nawrocka-Fisiak J., Krassowska H., 1977, A Handbook of Polish Pronunciation, PWN, Warszawa.
 87. Renfrew C., 2001, Archeologia i język. Łamigłówka pochodzenia Indoeuropejczyków, PWN, Warszawa – Poznań.
 88. Rocławski B., 1986, Zarys fonologii, fonetyki, fonotaktyki i fonostatyki współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo Uczelniane UG, Gdańsk.
 89. Rubach J., 1982, Analysis of Phonological Structures, PWN, Warszawa.
 90. Saloni Z., 2005, Wstęp do koniugacji polskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 91. Saloni Z., 2007, Czasownik polski. Odmiana. Słownik, wyd. 3 zm., WP, Warszawa.
 92. Saloni Z. i in., 2007, Słownik gramatyczny języka polskiego, WP, Warszawa.
 93. Saloni Z., Świdziński M., 1987, Składnia współczesnego języka polskiego, PWN, Warszawa.
 94. Šavli J., Bor M., Tomažič I., 1996, Veneti – First Builders of European Community, Editiones Veneti, Wien.
 95. Sawicka I., 1988, Fonologia konfrontatywna polsko-serbsko-chorwacka, Ossolineum, Wrocław.
 96. Schlette F., 1987, Celtowie, Wydawnictwo Łódzkie, Łódź.
 97. Skrok Z., 1987, Kto odkrył Amerykę, Agencja Omnipress, Warszawa.
 98. Sławski F., 1989, Slavica, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź.
 99. Słownik zapożyczeń angielskich w polszczyźnie, 2010, PWN, Warszawa.
 100. Słownik zapożyczeń niemieckich w polszczyźnie, 2008, PWN, Warszawa.
 101. Stieber Z., 1965, Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich, PWN, Warszawa.
 102. Stieber Z., 1989, Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, PWN, Warszawa.
 103. Strutyński J., 2002, Gramatyka polska, wyd. 5., Wydawnictwo Tomasz Strutyński, Kraków.
 104. Szober S., 1962, Gramatyka języka polskiego, PWN, Warszawa.
 105. Szober S., Wieczorkiewicz B., 1948, Krótka gramatyka dla wszystkich, Wydawnictwo S. Arcta, Warszawa.
 106. Szymczak M. (red.), 1978, Słownik języka polskiego, vol. 1–3, PWN, Warszawa.
 107. Tyszkiewicz L.A., 2004, Hunowie w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 108. Tytuła M., Łosiak M., 2008, Polski bez błędów. Poradnik językowy dla każdego, ParkEdukacja, Warszawa – Bielsko-Biała.
 109. Wieczorkiewicz B., 1980, Sztuka mówienia, WRiT, Warszawa.
 110. Widła T., Zienkiewicz D., 2018, Logika, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa.
 111. Wiśniewski M., 2001, Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 112. Witczak K.T., 2003, Indoeuropejskie nazwy zbóż, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 113. Wróbel H., 2001, Gramatyka języka polskiego, Spółka Wydawnicza „OD NOWA” s.c., Kraków.
 114. Wysocka F. (red.), 2003, Mały słownik zaginionej polszczyzny, LEXIS, Kraków.
 115. Zgółko H., Zgółko T., 1993, Językowy savoir-vivre, Kantor Wydawniczy SAWW, Poznań.
 116. Ziembiński Z., 1994, Logika praktyczna, PWN, Warszawa.
 117. Баскаков Н. А., 1969, Введение в изучение тюркских языков, Москва.
 118. Бромлей Ю. В., 1988, Народы мира. Историко-этнографический справочник, «Советская энциклопедия», Москва.
 119. Майтинская К.Е., 1982, Служебные слова в финно-угорских языках, Издательство «Наука», Москва.
 120. Фасмер М., 1986–1987, Этимологический словарь русского языка, 4 тома, «Прогресс», Москва.


LinkiLinks


Strona głównaGramatyka polska   Main pagePolish grammar

2012-01-25