Etymologia

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

ramka w nowym oknieŚlady laryngalnej:

Rozwój długich dwugłosek:

Redukcja wokalizmu w złożeniach:

Rozwój ǫ, ę < un, in:

Rozwój y, i < un, in:

Rozwój ъ, ь < un, in:

Jery nieetymologiczne:

Depalatalizacja a < ě:

Przegłos polski o < ъ, ь:

Przegłos polski o < e:

Przegłos polski a < ě:

Prapolski zanik samogłosek:

Denazalizacja:

Rozwój l̥:

Rozwój ĺ̥:

Przegłos polski l̥ < ĺ̥:

Rozwój r̥̥:

Rozwój ŕ̥̥:

Przegłos polski r̥ < ŕ̥̥:

Stwardnienie IE palatalnych:

Pochodzenie i rozwój grup z s, z:

Rozwój x, š < s:

Inne źródła x, š:

„Wyjątkowe” s po i, u, r, l, k:

Epenteza l:

Brak epentezy l:

Ekspresywne ch:

Rozwój dz < z:

Udźwięcznienie ekspresywne:

Reduplikacja ekspresywna:

Inne skrócenia i redukcje:

Głoski nieetymologiczne:


Ciąg dalszy · Słownik bałtosłowiański


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14