Składnia języka polskiego

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Sposoby wyrażania poszczególnych części zdania

Okolicznik

Okolicznik jest określeniem czasownika (Zrobił to szybko), przymiotnika (To wyjątkowo mądry człowiek), zaimka przymiotnego, przysłówka (Było mi bardzo miło) lub zaimka przysłownego, a w pewnych opisach także rzeczownika oznaczającego czynność (tzw. przydawka okolicznikowa (okolicznościowa), np. powrót z lotniska, wyjazd z domu, przebywanie bez opieki, przejazd koło szkoły, jazda nocą, odpoczynek po pracy, mieszkanie kątem, tłumaczenie na żywo, podróż na gapę, walka na bagnety, chodzenie na palcach, skok na dach, płacz z radości, nocleg pod gołym niebem. Czasem trudno odróżnić okolicznik od dopełnienia, w przypadkach takich pomaga test pytaniem – okolicznik pozostaje ze swym nadrzędnikiem w związku przynależności, natomiast dopełnienie – w związku rządu. W zdaniu Barbara siadła na krześle podkreślone określenie to wbrew pozorom dopełnienie, a nie okolicznik miejsca, gdyż uzupełnia ono treść orzeczenia. Również pytanie o dopełnienie na czym? pasuje tu bardziej niż gdzie?, pytanie o okolicznik. Podobnie w zdaniu Jadę samochodem właściwym pytaniem jest czym?, a nie jak?, a zatem i tu występuje dopełnienie, a nie okolicznik sposobu. Okoliczniki występują natomiast w zdaniach Barbara siadła na krześle w pokoju i Szybko jadę samochodem. W zdaniu Jan mieszka pod lasem występuje również okolicznik, choć usunięcie tego określenie uczyni zdanie niekompletnym – rozstrzyga jednak test pytaniem (gdzie?). Pytania o poszczególne rodzaje okoliczników podano poniżej, w poszczególnych podrozdziałach.

Uwaga: nie wszystkie wyrażenia omówione poniżej uznaje się za okoliczniki. Dotyczy to zwłaszcza określeń czasu zawartych w wypowiedziach w rodzaju Jest wpół do siódmej. Określenia takie omówiono jednak łącznie z prawdziwymi okolicznikami ze względów praktycznych.

Powrót do początku składni

Okolicznik miejsca

Okoliczniki lokatywne

Odpowiadają na pytanie gdzie? Należą tu:

Przyimka w używa się:

Wyjątki: na Ukrainie, na Białorusi, na Litwie, na Łotwie, na Słowacji, na Węgrzech; na Uralu, na Kaukazie. Uwaga: formy w Niemczech, we Włoszech, na Węgrzech stanowią wyjątki w odmianie rzeczowników.

Przyimka na używa się:

Wyjątki: w Wielkopolsce, w Małopolsce, w Śródmieściu, w Nowej Hucie (i wiele innych nazw dzielnic, które były kiedyś odrębnymi miejscowościami). Regiony i krainy poza Polską i niektórymi sąsiednimi krajami wymagają przyimka w: w Szwabii, w Burgundii, w Andaluzji, w Tybecie, w Dekanie, w Indochinach. Przyimek w z nazwami zbiorników wodnych dotyczy np. żyjących w wodzie organizmów: ten gatunek ryb żyje także w Bałtyku.

Wybór między w a na bywa sprawą językowego zwyczaju:

Niekiedy wybór przyimka zależy od znaczenia: Na niebie świeciły gwiazdy. Po śmierci sprawiedliwi otrzymają nagrodę w niebie. Człowiek to jeden z wielu gatunków żyjących na Ziemi. Mrównik kopie jamy w ziemi. Czasami można użyć zarówno w, jak i na: Dobrze mi się spało w tym łóżku. Dobrze mi się spało na tym łóżku. Zabrania się postoju w tym miejscu. Na tym miejscu wybudowano katedrę. Przyimek na rozszerza zakres swojego użycia zwłaszcza w języku potocznym. Np. mówi się na zakładzie, na szkole w znaczeniu na terenie zakładu, na terenie szkoły. Choć formy te są tępione przez purystów, używa się ich powszechnie.

Konstrukcja po + miejscownik wyraża powierzchnię, po której odbywa się ruch, zwłaszcza nieukierunkowany (także w obrębie przestrzeni zamkniętej): Cały dzień chodził po wsi. Stąpam po dywanie. Po ulicy jeździły samochody. Korale rozsypały się po podłodze. Armstrong spacerował po Księżycu. Statek płynie po jeziorze. Długo chodził po lesie za grzybami.

Konstrukcja u + dopełniacz wyraża:

Bliskość przestrzenną wyrażają zazwyczaj:

Położenie blisko zbiorników wodnych wyraża nad + narzędnik: nad oceanem, nad morzem, nad rzeką, nad strumieniem, nad jeziorem, nad Wisłą, nad Bałtykiem. Wypoczywaliśmy nad Wigrami. Bliskość względem miast, gór, budynków wyraża pod + narzędnik: pod Warszawą, pod Poznaniem, pod Tatrami, pod Rysami. Demonstrował pod sejmem.

Konkretne usytuowanie względem przedmiotu (lub przedmiotów) wyrażają konstrukcje:

Przyimek między wyraża zwykle położenie względem dwóch przedmiotów, wśród – w stosunku do większej liczby przedmiotów; istnieją również postacie oboczne pomiędzy, pośród. Formy poza, ponad + narzędnik, wyrażają zwykle większe oddalenie: Ponad domami płynęły ciemne chmury. Dawniej używano także analogicznej formy popod.

Okoliczniki ablatywne

Odpowiadają na pytanie skąd? Używane są tutaj:

Lokatywnym poza, ponad + narzędnik odpowiadają ablatywne spoza, sponad + dopełniacz: Słońce wyszło spoza chmur.

Okoliczniki allatywne (adlatywne)

Odpowiadają na pytanie dokąd? Używane są tutaj:

W znaczeniu allatywnym ginie różnica między : wśród. Używane są również formy rozszerzone pomiędzy, poza, ponad.

Okoliczniki perlatywne

Odpowiadają na pytanie którędy? Używane są tutaj:

Tabela okoliczników miejsca
lokatywny ablatywny allatywny perlatywny
gdzie? skąd? dokąd? którędy?
tu stąd tu tędy
tam stamtąd tam tamtędy
w lesie (Ms) z lasu (D) do lasu (D), w las (B) przez las (B), lasem (N)
na łące (Ms) z łąki (D) na łąkę (B) przez łąkę (B), łąką (N)
przy drzewie (Ms) od drzewa (D) do drzewa (D), ku drzewu (C) koło drzewa (D)
przed domem (N) sprzed domu (D) przed dom (B) przed domem (N)
za domem (N) zza domu (D) za dom (B) za domem (N)
nad łóżkiem (N) znad łóżka (D) nad łóżko (B) nad łóżkiem (N)
pod łóżkiem (N) spod łóżka (D) pod łóżko (B) pod łóżkiem (N)
między domami (N) spomiędzy domów (D) między domy (B) między domami (N)
wśród drzew (D) spośród drzew (D) między drzewa (B) wśród drzew (D)

Powrót do początku składni


Źródła przykładów

ramka w nowym oknieCiąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14