Artykuł został opublikowany także na portalu JustPasteIt (dawniej Eioba).
Wersja z 2016-09-23

English versionWersja dwujęzycznaBilanguage version

Poprzednia część Spis treści

Grzegorz Jagodziński

Języki indoeuropejskie i semickie

12 – 3

Słownictwo

Poniżej zestawiono (niepełną) listę leksykalnych zbieżności obu rodzin językowych. Warto zwrócić uwagę, że szczególnie dużo zbieżności wykazują języki semickie z grupą germańską (szerzej na ten temat tutaj). W wielu wypadkach trudno rozsądzać, czy chodzi o wyraz odziedziczony po odległym prajęzyku, o zapożyczenie w nowszej epoce, czy też wystąpił po prostu zbieg okoliczności. Dlatego komentarze ograniczono do minimum. Niekiedy zestawienie wydaje się niewiarygodne, nie należy jednak zapominać, że nieregularne zmiany fonetyczne, w tym zmiany kolejności spółgłosek w wyrazie, wcale nie są rzadkie, tak w językach IE, jak i semickich.

Wśród języków semickich na pierwszym miejscu zwykle podano formy arabskie, gdyż w języku tym struktura spółgłoskowa wyrazów jest najmniej zmieniona w porównaniu z prajęzykiem.

semickie indoeuropejskie
akad. appāru ‘dzik’ niem. Eber, stang. eofor < *ebura-, łac. aper, pol. wieprz, gr. kápros
arab. ˀaḥadun, ˀwāḥidun ‘jeden’, ḥidatun ‘być jedynym’ (rdzeń ḥid- ~ ḥad-)
 • pol. jeden < IE *ed-oinos
 • pol. dziewięć, gr. ennéa < IE *ed-newm̥ ‘dziewięć’
arab. ˀakara ‘orać’, hbr. ˀikkār ‘pracownik rolny bez ziemi’, akad. ikkaru, inkaru ‘(drobny) rolnik, oracz’ (? < sum. engar), por. też sum. agàr ‘pole’ (< IE ?) ang. acre ‘jednostka pola’ (dawniej ‘pole’), niem. Acker ‘pole’ (dawniej też ‘łąka’), łac. ager ‘pole, rola, ziemia uprawna’, gr. agrós, skr. ájra- ‘pastwisko; pole’; zazwyczaj interpretowane jako IE *aǵro- od rdzenia *aǵ- ‘pędzić (bydło)’
arab. ˀalfun ‘tysiąc’, akad. alpu ‘bydło’, fenic. ˀ-l-p ‘wół’ ang. calf ‘cielę’, niem. Kalb < PG *kalba- (wiązane, chyba bezzasadnie, z IE *gel-bh- ‘puchnąć’, por. łac. globus ‘kula’)
arab. ˀarḍun, hbr. ˀereṣ ‘ziemia’, akad. erṣetu ang. earth < *erþō, ale też gr. erā ‘ziemia’ i wal. erw ‘pole’
arab. ˁanzatun ‘koza’, akad. enzu, ezzu, azzatu, ḫazzatu wahanie k- ~ 0- podobne jak w akadyjskim ḫ- ~ 0-:
 • pol. koza < IE *koǵā, alb. keth, kedhi ‘koziołek’ (por. ang. kid), stang. hǣcen (por. też tatar. käǯä, czuw. kačaga)
 • bez k-: skr. ajā́, lit. ožỹs, ožkà
 • gr. aĩks, D aigós, arm. ayc, skr. eḍa- ‘rodzaj owcy’, aw. izaēna- ‘skórzany’
arab. ˁaqrabun ‘skorpion’, akad. aqrabu ang. crab ‘krab’, niem. Krabbe i Krebs, gr. kárabos i skorpiós
ugar. ˁ-ṯ-t-r-t ‘Asztarte – Isztar (imię bogini)’, fenic. ˁ-š-t-r-t (skąd arab. ˁaštarūtu), akad. ištaru < *ˁiṯtar- < *ˁičtar-
 • gr. ástēr ‘gwiazda’, łac. stella < *sterela, ang. star < steorra, niem. Stern < sterno < IE *H2ster-
 • może ang. iron, niem. Eisen < *īsarna- ‘żelazo’ (z celtyckiego)
arab. baˁlun ‘władca; mąż; pan’, hbr. baˁal ‘pan; imię bóstwa’ celt. Bel ‘imię bóstwa’, słow. bol- ‘więcej’ (por. Bolesław), skr. balin- ‘silny, potężny’, gr. bélteros ‘lepszy’, fryz. pall ‘silny, twardy’, łac. dē-bilis ‘słaby’
arab. burrun ‘pszenica’, hbr. bār ‘wymłócone ziarno’
 • pol. perz ‘dzika pszenica, Triticum repens’ < pyrь, scs. pyro ‘orkisz, Triticum spelta’, stang. fyrs ‘perz’, gr. pȳrós ‘pszenica’, stlit. pūras ‘ziarno pszenicy’
 • może też pol. ber, D bru < PS bъrъ ‘rodzaj prosa, Setaria sp, Panicum miliaceum lub Milium effusum
hbr. barzel ‘żelazo’, akad. parzillu (w innych językach AA ten sam rdzeń często oznacza inne metale, np. egip. b-j-ˀ ‘miedź’, czad. i kusz. bir- ‘żelazo’, ‘srebro’ lub w ogóle ‘metal’)
 • łac. ferrum < *fersom ~ *fersilom
 • z przestawką i zmianą znaczenia pol. srebro < PS *serbro, lit. sidãbras, prus. sirablan, ang. silver, niem. Silber, goc. silubr; bask. zilhar ‘srebro’
 • może też gr. sídēros ‘żelazo’, dor. sídāros (por. formę litewską!)
arab. daḫnun ‘proso’, hbr. dōḥan het. dannas ‘rodzaj potrawy’, toch. B. tāno, skr. dhāna ‘ziarno’, lit. dúona ‘chleb’
akad. dunnunu ‘ufortyfikowany’
 • ang. down ‘wydma’ < stang. dūn ‘wzgórze’ < *dūna-, zapoż. germ. z celt. dunum ‘twierdza’
 • to samo w PG *tūnaz > ang. town ‘miasto’, niem. Zaun ‘płot, ogrodzenie’
arab. dārun ‘dom’, dūrun ‘domy’, dāˀiratun ‘krąg, okręg’ ang. thorp ‘wioska’, niem. Dorf < PG *þurp-, łac. turba ‘tłum’, gr. túrbē ‘zamieszanie’; ang. twirl ‘wir’ < PG *þweril-
akad. dūru ‘długi czas’ łac. dūrāre ‘trwać’, skąd niem. Dauer ‘trwanie’
arab. darkun, darakun ‘droga, obchód’, hbr. derek̲ ‘droga’, może arab. ṭarīqun ‘droga’ pol. droga, ros. doróga < PS *dórga < IE *dhorg- bez przekonującej etymologii IE
akad. zību ‘ofiara’ < *ḏabḥu stang. tiber ‘ofiara, poświęcenie’, stnord. tafn, niem. Ungeziefer ‘robactwo’, łac. daps ‘ofiara’, gr. dapánē ‘koszt’, orm. tawn ‘święto’ < IE *dH2p-
arab. ḏirāˁun ‘ręka, ramię’, hbr. zərōăˁ ang. steer ‘ster’ < PG *steur-
akad. epūšu ‘ofiara’ łac. opus, D operis < *opes-is ‘dzieło’, stang. efnan ‘robić’ < *ōbjan < *ōp- ~ *op- ‘ofiara’, skr. apas ‘dzieło’
akad. gadū ‘koźlę, koziołek’, arab. gadjun ang. goat, goc. gaits, łac. haedus (por. też wyżej ˁanzatun)
hbr. gal ‘fala; źródło’ (w czad. i kusz. podobne ‘rzeka, jezioro’) ang. well ‘studnia’, niem. Quelle ‘źródło’ bez etymologii IE
arab. galada, jaglidu ‘biczować’, galuda, jagludu ‘być trwałym, wytrwałym’, galida, jagladu ‘zamarzać’, hbr. gālaḏ ‘tężeć, krzepnąć, zamarzać’, glîd ‘lód’
 • pol. chłód, ros. xólod ‘zimno’, może też nider. hal ‘zamarznięty grunt’ < IE *kHoldh-
 • lit. šáldyti ‘mrozić’
 • pol. słota, scs. slana ‘lód’, lit. šáltas ‘zimny’, šal̃tis ‘mróz’, šálti, šą̃lа ‘marznąć’, łot. sal̂ts ‘zimny’, aw. sarəta-, npers. serd, oset. sald ‘mróz’
 • ang. cold ‘zimny’, goc. kalds, łac. gelidus
 • skr. hlādate ‘odświeża się’
 • skr. jаḍаs ‘zimny, zdrętwiały’
arab. gamalun, gamlun ‘wielbłąd’, hbr. gāmāl, pl. gəmallīm, akad. gammalu
 • ang. camel < łac. camelus, gr. kamēlos, ros. komolyj ‘bezrogi’
 • lit. kumelỹs ‘koń’, kumẽlė ‘kobyła’, łot. kumē ̧ļš ‘żrebię’, skr. kumārá- ‘niemowlę, syn, dziecko’
 • łac. caballus ‘koń’, pol. kobyła, sttur. käväl, pers. kaval ‘rączy koń’
 • łac. cabō, gen. cabōnis ‘koń’, fiń. hepo ‘rumak’, hevonen ‘koń’
 • prus. camnet ‘koń’, pol. koń < PS *kom(o)nь (por. komonica) < *kamni-
arab. ġurābun ‘kruk’, akad. āribu, ēribu, ḫērebu ‘kruk, wrona’, hbr. ˁōrēb̲ ‘kruk’
 • ang. crow ‘wrona’ (dźwiękonaśladowcze?)
 • raven ‘kruk’ < PG *xrabnaz, łac. corvus, gr. kóraks
arab. ġaranun ‘orzeł’, akad. urinnu, erū het. ḫara(n), śir. irar, goc. ara, stang. earn, niem. Aar, szw. örn, niem. Adler < *edel-ar ‘szlachetny ptak drapieżny’ < *arnu-, *arōn ‘orzeł, ptak drapieżny’, lit. erẽlis, pol. orzeł < PS *orьlъ < *orilo-, gr. órnīs, órnīth- ‘ptak’, orm. oror ‘mewa’
arab. ġirnīqun, ġurnūqun ‘żuraw’
 • ang. crane, gr. géranos < IE *gerH-no-
 • pol. żuraw < *žeravjь, lit. gérvė, łac. grūs < *gerH-w-
akad. ḫullanu ‘dywan lub szal z wełny lub lnu’
 • het. ḫulana ‘wełna’, wal. gwlan, łac. lāna, gr. lẽnos, goc. wulla, ang. wool, pol. wełna, skr. úrṇa < IE *wlH2naH2
 • hur. *ḫul(a)
 • awar. ƛ̱uh < płn.-wsch. kauk. *ƛ̱wähnɨ
 • sumer. úliin / wuxliin ‘barwna włóczka’
arab. ḫuffun ‘łapa, stopa; pantofel’ ang. hoof < PG *xuf-, pol. kopyto z niejasnym -yt-, skr. śapha < IE *ḱopH-
arab. ḫarīfun ‘jesień’, akad. ḫarpu
 • ang. harvest ‘żniwa’, niem. Herbst ‘jesień’ < PG *xarbista < IE *karp- z nietypowym -a-
 • także łac. carpere ‘zrywać’, gr. karpós ‘owoc’
 • niejasny związek z ang. harp, niem. Harfe (skąd pol. harfa) < PG *xarpō
akad. ḫussu ‘chata z trzciny’ ang. house < PG *xūs ‘dom’
ugar. ḥrṯ ‘orać’, hbr. ḥrš, akad. erēšu ‘pole uprawne’ het. ḫaršawar ‘uprawa roli, rolnictwo’, ḫarš- ‘uprawiać ziemię bez pomocy zwierzęcia’ (< IE *Har-s- ?)
arab. kalbun ‘pies’ het. ḫuelpi ‘młode’, ang. whelp ‘szczenię, młode’ < PG *xwelp-, wal. colwyn
arab. labwat-, labāt- ‘lwica’, akad. labbu (labˀu, lābu) ‘lew’, hbr. poet. lāb̲īˀ (obok normalnego ˀarjē < *ˀarwaj); hbr. lajiš, arab. lajṯun, lājiṯun (może kontaminacja poprzedniego z *najṯu- > akad. nēšu, ale też arab. nahhāsun, nahūsun, minhasun) pol. lew < PS lьvъ < sgn lëwo < łac. leō, gr. léōn, līs
arab. lawḥun ‘deska’, lawḥatun ‘tarcza’ ang. lath ‘listwa, deska’ < OE *læþþ i lætt (z nord.), bez etymol.
arab. lisānun ‘język’, laḥwasa ‘lizać’, hbr. lāšōn ‘język’, lāqaq ‘lizać’
 • ang. tongue, goc. tungo, łac. lingua, stłac. dingua, skr. juhū-, jihvā-, aw. hizū, hizvā, pol. język, prus. insuwis, lit. liežùvis, gr. glõtta, glõssa, glátta, może także łac. gingīva ‘dziąsło’, gr. gamphēlaí ‘paszcza’
 • pol. lizać, lit. liẽžti, skr. lḗḍhi, líhati, gr. leíkhō, łac. lingō, ang. lick
arab. malaga ‘ssać’ ang. milk < PG *mel(u)ka- ‘mleko’, zapożyczone do słowiańskiego, obok dawnego młodziwo ‘siara, pierwsze mleko’ zamiast *młoziwo od IE *melHǵ- ~ *mlaHǵ-t-, łac. lāc, lactis, gr. gala, galaktos, także gruz. rʒe, stgruz. sʒe, laz. mǯa, bǯa, swan. ləǯe < *mlǵe
akad. manū ‘liczyć, mierzyć’, arab. manā ‘sprawdzać, próbować’, hbr. mānā(h) ‘liczyć’ (może od rdzenia *man ‘myśleć’, spokrewnione z nostr. *manu ‘myśleć’ w ałtajskim, uralskim, drawidyjskim, indoeuropejskim)
 • ang. moon ‘księżyc’ < PG *mēnō, ang. month ‘miesiąc’ < PG *mēnōþ < IE *mē-n-, łac. mēnsis < IE *mē-n-s-, pol. miesiąc < PS *měsęcь < IE *mē-s-
 • skr. māti ‘mierzyć’, łac. mētior ‘mierzyć’, het. meḫḫur ‘czas’, pol. mierzyć, miara < měr- < IE *mē-, *mē-t-, *mē-r-, *mē-n- < *meH-
 • ang. meal ‘posiłek’ < *mē-l- ‘czas posiłku’
 • gr. métron ‘miara’, lit. mẽtas ‘rok’ < IE *me-t-
 • gr. medímnos, médimnos ‘miara zboża’, stang. metan, niem. messen ‘mierzyć’, łac. modus ‘miara’ < IE *me-d-, *mo-d-
arab. matāqun ‘coś pożądanego’, hbr. mātôq, ż. mətûqā(h) ‘słodki’, ugar. mtq
 • toch. B mit ‘miód’, ang. mead ‘miód pitny’, gr. méthy, skr. mádhu, lit. medùs ‘miód’, pol. miód
 • fiń. mesi ‘nektar’, węg. méz ‘miód pitny’
 • inguski merza ‘słodki’ < *miʒʒV
arab. muhrun ‘źrebię’, akad. mūru ang. mare ‘klacz’, ir. marc ‘koń’ < IE *mark-, także mong. moŕ ‘koń’< *mori, koreań. mal < śrdkoreań. mằr
arab. nahrun ‘rzeka’, akad. nāru pol. Ner < Nyr, nur, zanurzać się < IE *nuHr-, nouHr-, por. także nora, lit. nérti < *nerH- ~ *norH-
hbr. nāpal ‘upadać’, tryb rozk. pal, por. zach.czadyjskie pal ‘t.s.’ ang. fall ‘padać’, orm. pʰəlanim ‘wpadam’, lit. púolu ‘upadam’ (prawdop. pokrewne formom semickim)
hbr. pā(j) ‘usta’, st.constr. , akad. , arab. fumun pol. pić, łac. bibere obok pōtāre, skr. pāti, pipati ‘pije’ (IE nieregularne *pei-, *pō-, *pipe-, *bibe-)
akad. padānu ‘ścieżka’; bask. haran < *padan ang. path, niem. Pfad < PG *paþ- ‘ścieżka’ (? z irańskiego path-)
hbr. pālaḥ ‘orać’, ‘rozszczepiać, rozpłatać’, arab. falaḥ ‘orać’ ang. plough ‘pług’ < PG *plōga-, Lith. pliū́gas, Pol. pług
akad. perdu ‘koń, muł’, hbr. pereḏ ‘muł’, a także arab. farasun ‘koń’, hbr. pārāš ‘zaprzęg’; arab. faraˀun ‘onager, dziki osioł’, akad. parû, paraḫu, hbr. pereˀ (z pokrewnymi wyrazami w jęz. kuszyckich, czadyjskich i omotyckich); por. też syr. bardūnā ‘muł’, arab. birḏawn- ‘koń nierasowy’, etiop. bāzrā ‘klacz’; por. także arab. barīd- ‘koń pocztowy’ (z gr?) niem. Pferd ‘koń’ < sgn pferīd, pferifrīd < PG *parafrid-, z łac. verēdus, *paraverēdus ‘koń pocztowy, koń myśliwski’ (skąd też gr. béraidos, beredos), z galijskiego (wal. gorwydd ‘koń’)
hbr. pereḏ ‘liczba nieparzysta’, arab. fardun ‘jeden, jedyny’ pol. pierwszy, ang. first, gr. prõtos, łac. prīmus; także gruz. ṗirveli, tur. bir ‘jeden’, mong. bür ‘każdy jeden’, koreań. piroso ‘na początku’, jap. hitótsu < *pitə- ‘jeden’, z ałtajskiego *bi̯uri
akad. puluḫtu ‘strach’ ang. fright < fryhta < *furxtīn, goc. faúrhts ‘strach’
arab. qadda ‘ciąć’, qaṭṭa ‘obcinać, odcinać’, hbr. qāṭam ‘ściąć’ ang. cut ‘ciąć’, isl. kuta, bez dalszej etymologii
arab. qāla ‘mówić’
 • ang. call ‘wołać’ z nord. kalla, bret. galw; pol. głos < PS *gols-, oset. γalas < *golḱ-
 • gr. kaléō ‘wołać, nazywać’
arab. qāma ‘wstać, powstać, stać się’ ang. come ‘przyjść’, become ‘stać się’, goc. qiman, skr. gámati, gácchati ‘idzie’, łac. veniō, gr. baínō (z nieregularną zmianą *m > n) < IE *gʷem-
akad. qarābu ‘wojna, bitwa’, hbr. qərāb̲, może także arab. qurḥatun ‘rana’ stang. here ‘wojsko’, niem. Heer < PG *xarjaz; por. pol. herold zapożyczone z *xariwald- (fr. heraut)
arab. qarjatun, qirjatun ‘osiedle, wioska, miasto’, aram. qurəjātā, fenic. qart ‘miasto’, ugar. q-r-t pol. gród, ang. yard, lit. gar̃das, skr. gr̥has ‘dom’, toch. B kerciye
arab. qarnun ‘róg’ (także ‘ciemię’, niezwiązane z qarana ‘wiązać, łączyć’)
 • ang. horn < PG *xurnaz, łac. cornū, skr. śŕ̥ŋga-
 • gr. karā ‘głowa’ (skąd łac. cara ‘twarz’ i ang. cheer ‘wyraz twarzy; nastrój’) < IE *ḱr̥-H2-
 • gr. kéras ‘róg’, pers. sar ‘głowa’ < IE *ḱer-H2-s-
 • łac. cerebrum ‘mózg’ < IE *ḱr̥-H-s-ro-
 • gr. kraníon ‘czaszka’ (skąd łac. cranium i pol. migrena < fr. migraine < hemicranium) < IE *ḱr̥-s-no-
 • ang. hornet < PG *xurznuta, łac. crabrō, pol. szerszeń < PS *šŕ̥š-en-
 • gr. krios ‘baran’ < IE *ḱr-ī-
 • ang. rein-deer ‘renifer’ < stang. hreinn < PG *xrajna ‘rogate zwierzę’ < IE *ḱr-oi-n-
 • ang. rinder-pest ‘choroba bydła’ < stang. hrind ‘wół’, niem. Rinder ‘bydło’ < PG *xrinda
 • pol. krowa, ros. koróva < IE *ḱr̥-Hw-
 • łac. cervus ‘jeleń’, cervix ‘szyja’ < IE *ḱr̥-w-
 • ang. hart ‘jeleń’ < PG *xerutaz < IE *ḱer-u-do-
 • gr. korynē ‘maczuga’, koryphē ‘głowa’, korymbos ‘najwyższa część’
arab. qatala ‘zabijać’, może też arab. qatta ‘kłamać’ ang. hate ‘nienawidzić’, niem. hassen < PG *xat-; stang. heaþu ‘wojna’, niem. Hader ‘kłótnia’ < PG *xaþ-; gr. kḗdō ‘martwię się’, wal. cas ‘nienawiść’, cawdd ‘złość’; może także ang. kill ‘zabijać’, quell ‘zdławić’, stir. at-baill ‘umiera’ < IE *gwel-
arab. qaṭara ‘kapać; pokrywać dziegciem’, qaṭrānun ‘dziegieć’, hbr. qəṭār ‘kadzidło’ niem. Ruß ‘sadza’ < PG *xrōtō, chyba niezwiązane z ang. rot ‘psuć się, butwieć’, rust ‘rdza’ < PG i IE *ru-
hbr. qōp̄ ‘małpa’, egip. kefi nord. api ‘małpa’, ang. ape, niem. Affe, strus. opica, skr. kapí-
akad. sīsū, hbr. sūs ‘koń’ luw. azzuwa < IE *eḱwos ‘koń’
hbr. šeb̲aˁ, šib̲ˁā ‘siedem’ (m i ż), akad. šiba, šibittu, arab. sabˁun, sabˁatun < PSem *šibˁum, egip. *ˈsafxaw, szilha sa ang. seven, niem. sieben, łac. septem, pol. siedem < IE *septm̥
hbr. šēš, šiššā ‘sześć’ (m i ż), arab. sittun, sittatun, etiop. seds, sedestū, aram. šeṯ, štā, ugar. ṯeṯ, st.-płd.-arab. s-d-ṯ < PSem *šidṯum; egipskie *sarˈsaw, *sajˈsaw, szilha sḏis
 • ang. six, niem. sechs, łac. sex, gr. heks, pol. sześć, skr. ṣaṣ < IE *ksweks (obecności nagłosowego *k dowodzą fakty bałtosłowiańskie i indoirańskie)
 • fiń. kuusi < *kuute, węg. hat < *kūt- ~ *kutt-
 • draw. *car̲u
 • gruz. ekvsi
akad. šaḫū ‘świnia’ (może też egip. šˀy), sumer. šaḫ łac. sūs, gr. hūs, sūs < IE *sū- ‘świnia’
akad. šalḫu, šulḫu ‘ściana’ (por. też egip. swˀḥ.t ‘twierdza’)
lub
hbr. ṣēlāˁ, arab. ḍilˁun ‘żebro’, etiop. ṣəlle, ṣəlla ‘belka’
goc. sauls, niem. Säule, stang. sȳl < PG *sūlj- ‘słup’, gr. ksýlon, sýlon, lit. šùlas, ros. šúla
arab. silāḥun ‘broń’, hbr. šelaḥ ‘miecz’
lub
hbr. šelaḥ ‘skóra’, arab. salḫun ‘t.s.’, salaḫa ‘odzierać ze skóry’, salaḫānatun lub maslaḫun ‘rzeźnia’
śir. slacc ‘miecz’, ang. slay ‘zabijać’, niem. schlagen ‘uderzać’, schlachten = ang. slaughter ‘zarzynać’
arab. šamsun ‘słońce’, hbr. šemeš, ugar. špš < *ŝamšu
 • ang. sun ‘słońce’, szw. sol, ir. súil ‘oko’, wal. haul, huan ‘słońce’, łac. sōl, gr. hḗlios, dor. āélios, lit. sáulė, pol. słońce < IE *saH2wōl, *sH2wen-
 • może fiń. silmä ‘oko’, węg. szem
 • może gruz. mze ‘słońce’, laz. mža, bža
arab. tajsun ‘kozioł’, hbr. tajiš, akad. daššu, taššu, ale też hbr. dīšōn ‘żubr’, akad. ditānu, didānu ‘żubr’ niem. Ziege, sgn ziga ‘koza’ < PG *tīgō, stang. ticcen ‘koźlę’, alb. dhi ‘koza’, orm. tik ‘skóra zwierzęca’ < IE *dīk-, *dīg-, może związane z pol. dziki, stpol. dziwy, dziwoki, lit. dỹkas
arab. tawˀamun ‘bliźniacy’
 • ang. twins < IE *du- ‘dwa’
 • gruz. ṭq̇ubi, ṭq̇uṗi ‘bliźniak’
arab. ṭajjibun ‘dobry, miły’, hbr. ṭōḇ, akad. ṭābu pol. dobry < IE *dhH2abhro-
arab. ṯawrun, akad. šūru ‘byk’
 • ang. steer, goc. stiur, aw. staōra < IE *steuro-
 • pol. tur, łac. taurus ‘byk’, gr. tauros < IE *tauro-
arab. wādin ‘rzeka, dolina’
 • ang. water, łac. unda ‘fala’, gr. hýdōr ‘woda’, lit. vanduõ, pol. woda
 • fiń., estoń. vesi, węg. víz < *wete
arab. wajnun, hbr. jajin ‘wino’ gr. (w)oĩnos, łac. vīnum; het. wijanaš, por. także gruz. γvino
arab. waqā ‘zachowywać, bronić’ ang. wake ‘budzić’, watch ‘oglądać, doglądać’, wait ‘czekać’ < PG *wak-, *waxt-, łac. vegere ‘być aktywnym’, skr. vāja ‘siła, szybkość’
arab. warada ‘przychodzić’, wardijānun ‘stróż’ ang. guard ‘pilnować’ < stfr. garder < frank. warden

Uwaga: powyższa tabela zawiera przypadki wyrazów, które występują tylko w jednej grupie języków indoeuropejskich albo takie, które są obecne w różnych grupach IE i w semickim, ale nie ma ich w innych językach nostratyckich. Uwzględniono także słownictwo związane z rolnictwem, które właśnie z uwagi na znaczenie zostało zapewne zapożyczone z jednej grupy do drugiej (w czasach prajęzyka afro-kaukaskiego nie znano jeszcze rolnictwa). Brak tu natomiast zestawień wyrazów, które można znaleźć także w innych językach w postaci sugerującej, że są one raczej odziedziczone po prajęzyku niż zapożyczone.Postscriptum

Informacja o fonetyce rekonstruowanych form indoeuropejskich

Dla języka praindoeuropejskiego rekonstruuje się zazwyczaj 3 krótkie samogłoski właściwe: a, e, o, przy czym a mogło wystąpić tylko w specjalnych warunkach (po laryngalnej). Samogłoski te mogły tworzyć dwugłoski ai, ei, oi, au, eu, ou. W wyniku redukcji dyftongów powstawały samogłoski wysokie (niewłaściwe) i, u. Procesy morfologiczne doprowadziły do powstania samogłosek długich ā, ē, ō oraz odpowiednich długich dyftongów.

Kombinacje samogłosek i dwugłosek z następującą spółgłoską laryngalną utworzyły nowy rodzaj samogłosek długich, które różniły się od poprzednich intonacją. Możliwe było także powstanie długich ī, ū.

W wyniku redukcji samogłosek krótkich powstawały samogłoski zredukowane a, e, o, natomiast w wyniku redukcji grup samogłosek długich z następującą laryngalną powstawało ə (szwa). Listę elementów wokalicznych języka praindoeuropejskiego zamykają połączenia właściwych samogłosek z r, l, m, n (np. ar, el, om), ich postacie wzdłużone morfologicznie, ich postacie wzdłużone w wyniku zaniku następującej laryngalnej, a wreszcie ich postacie zredukowane do zgłoskotwórczej spółgłoski r̥, l̥, m̥, n̥, które mogły następnie ulegać wzdłużeniu morfologicznemu oraz wzdłużeniu w wyniku zaniku laryngalnej (dokładniej na ten temat tutaj).

Lista spółgłosek praindoeuropejskich obejmowała:

Rzeczywista liczba spółgłosek mogła być większa. Niektórzy sądzą, że istniały także labializowane warianty palatalnych ǵʷh, ǵʷ, ḱʷ. Inni domyślają się istnienia osobnego szeregu bezdźwięcznych przydechowych ph, th, ḱh, kh, kʷh, które jednak wydają się być wynikiem rozwoju grup z laryngalną.

Informacja o fonetyce semickiej

Dla stanu prasemickiego rekonstruuje się jedynie 3 samogłoski a, i, u wraz z ich wzdłużonymi odpowiednikami, dokładnie jak w klasycznym arabskim. Istniały dwugłoski aj, aw, będące najczęściej po prostu kombinacjami samogłoski i następującej spółgłoski.

Spółgłoski w językach semickich są stosunkowo mało zmienne. Pierwotny ich zestaw rekonstruuje się w oparciu o dane z różnych języków semickich.

akad. hbr. aram. etiop. arab. PSem
p p / p̄ p / p̄ b b
p p / p̄ p / p̄ f f p
b b / b̲ b / b̲ b b b
t t / ṯ t / ṯ t t t
d d / ḏ d / ḏ d d d
ṣ < c̣
s s s s < s3 s s < c
z z z z z z < ʒ
t̞ (θ̣) < č̣
š š t / ṯ s ṯ (θ) < č
z z d / ḏ z ḏ (δ) < ǯ
ʕ, q ṣ̂ < ĉ̣
š ś s < ś š < s2 š ŝ < ĉ
š š š s < s1 s š < s, š, ŝ
k k / k̲ k / k̲ k k k
k k / k̲ k / k̲ k
g g / ḡ g / ḡ g g g
g g / ḡ g / ḡ g
q q q q q q
q q q q
ḫʷ ḫʷ
0 ʕ ʕ ʕ ġ ġ (ɣ)
0
0 ʕ ʕ ʕ ʕ ʕ
0 ʔ ʔ ʔ ʔ ʔ
0 h h h h h
m m m m m m
n n n n n n
l l l l l l
r r r r r r
0 j j j j j
0, m w, j w, j w w w

Objaśnienia:

Poprzednia część Spis treści