Wersja z 2019-05-01

Część poprzednia Strona nadrzędna Część następna

Na rycinie przedstawiono:
 • kolorem czarnym –
  przykładowy nieforemny czworokąt bicentryczny,
 • kolorem zielonym –
  okrąg opisany
  oraz odcinki łączące środek tego okręgu
  z leżącymi na nim wierzchołkami czworokąta;
 • kolorem czerwonym –
  odcinki zawarte w symetralnych boków,
  łączące środek okręgu opisanego
  ze środkami boków czworokąta;
 • kolorem niebieskim –
  okrąg wpisany
  oraz odcinki łączące środek tego okręgu
  z punktami styczności;
 • kolorem morskim –
  odcinki łączące naprzeciwległe punkty styczności;
  odcinki te przecinają się pod kątem prostym;
 • kolorem brązowym –
  odcinki zawarte w dwusiecznych kątów czworokąta,
  łączące środek okręgu wpisanego
  z wierzchołkami czworokąta,
 • kolorem żółtym –
  odcinek łączący środki okręgów
  wpisanego i opisanego.

Część poprzednia Strona nadrzędna Część następna