Składnia języka polskiego

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Zdania złożone

Zdania podrzędnie złożone

Zdania podrzędne przydawkowe

Zdanie przydawkowe w ujęciu prezentowanym na tych stronach to inaczej zdanie ograniczające lub określające, o które możemy zapytać tak jak o przydawkę: czego? z czego?, ile?, czyj?, jaki?, który? Pominięcie zdania przydawkowego wypacza sens całego zdania. Zdanie przydawkowe łączy się ze zdaniem nadrzędnym przy pomocy różnych zaimków względnych lub spójników.

Względne

Wskaźnikami zespolenia są często zaimki względne który, jaki, ile, co (potoczne), a korelatami odpowiednio ten, taki, tyle.

Zdarza się, że korelatów brak, ale zwykle można je dodać bez zmiany sensu zdania:

Wskaźnikami zespolenia bywają i inne zaimki względne: kiedy, gdy, gdzie, kto, co. Korelatów zwykle brak, ale można je wstawić bez zmiany sensu:

Uwaga: korelat nie jest klasyczną częścią zdania (podmiotem, dopełnieniem, okolicznikiem). Jeśli więc zamiast rzeczownika w podobnym zdaniu występuje tylko zaimek wskazujący, zdanie podrzędne nie jest zdaniem przydawkowym (np. Ci, którzy odpowiedzą na wszystkie pytania, mogą opuścić salę – zdanie podmiotowe).

Spójnikowe

Wskaźnikami zespolenia mogą być spójniki że, iż, żeby, ażeby, aby, by. Czasem występuje korelat:

Pytajno-zależne

Przydawkowe zdania pytajno-zależne występują rzadko, np.:

Niektóre rodzaje przydawek uważane są czasem za równoważniki zdań przydawkowych. Zostały one omówione wyżej.

Powrót do początku składni

Zdania podrzędne opisujące

Zdania opisujące odnoszą się tylko do jednego z wyrazów użytych w zdaniu nadrzędnym, wprowadzając informację dodatkową, która może być pominięta bez szkody dla zrozumienia treści zdania. Zdania opisujące są zwykle zaliczane do zdań przydawkowych, jednak nie odpowiadają na pytania jaki?, który? itd. (ani na żadne inne pytanie). Przy takim ujęciu właściwe zdania przydawkowe określane są jako ograniczające lub określające. Inni zdania opisujące (nieokreślające) zaliczają do zdań rozwijających, co jednak też nie jest słuszne, gdyż nie odnoszą się one do treści całego zdania nadrzędnego, a jedynie do jednego z jego członów.

Względne

Są łatwe do pomylenia ze zdaniami przydawkowymi, od których różnią się niemożliwością dodania korelatu:

Równoważniki zdań opisujących

Na odrębną uwagę zasługują równoważniki zdań połączone związkiem współrzędności z jednym ze składników zdania, które jednak są podrzędne wobec całego zdania:

Powrót do początku składni

Zdania podrzędne rozwijające

Zdania rozwijające odnoszą się do treści całego zdania nadrzędnego, a więc nie zastępują żadnego konkretnego członu. Cała treść zdania nadrzędnego zostaje wprowadzona do zdania podrzędnego dzięki wskaźnikowi zespolenia. Jak w poprzednim przypadku, i tu nie da się ułożyć sensownego pytania.

Względne

Wskaźnikiem zespolenia tego typu zdań w języku polskim są formy przypadkowe zaimka co, czasem zaimek skąd:

Zdania rozwijające dają się przekształcić tak, że zdanie podrzędne staje się nadrzędnym, a zdanie nadrzędne – podrzędnym (różnego typu). Dotychczasowy wskaźnik zespolenia o postaci zaimka względnego staje się korelatem o formie zaimka wskazującego. Czasem tego typu przekształcenie wymaga pewnych zmian (np. pominięcia pewnych partykuł):

Inna możliwa transformacja prowadzi do otrzymania zdania współrzędnie złożonego lub dwóch zdań pojedynczych, np. Przyznał się, i to mnie poruszyło. Zapalił papierosa na stacji benzynowej. Jest to surowo zabronione. Kilkakrotnie widziano nas razem, stąd zaraz tyle plotek (zdanie współrzędnie złożone wynikowe).

Zdania nawiasowe

Zbliżone do zdań rozwijających są zdania nawiasowe, informujące, że w zdaniu głównym zaprezentowana jest własny sąd mówiącego lub innej osoby, albo też że sąd ten nie jest pewny. Wskaźnikiem zespolenia jest jak. Po przekształceniu zdań nawiasowych w dopełnieniowe niemożliwe jest wstawienie korelatu.

Wskaźnik zespolenia czasem pomija się, zwykle w języku poetyckim, rzadziej w normalnej mowie:

Wskaźnika zespolenia brak w wypadku zastosowania wyrażeń, które można uznać za równoważniki zdań. Nie można wówczas także dokonać transformacji zdania.

Powrót do początku składni


Źródła przykładów

ramka w nowym oknieCiąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14