Składnia języka polskiego

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Sposoby wyrażania poszczególnych części zdania

Niezależne części zdania

W niektórych zdaniach spotyka się elementy niepowiązane składniowo z innymi. Przybierają one postać wyrazów, wyrażeń lub zwrotów. Należą do nich:

Uwaga: za niezależne części zdania można uznać także równoważniki zdań przydawkowych i egzemplifikacje, omówione niżej. Dotyczy to zwłaszcza wyrażenia na przykład, które może poprzedzać dowolną część zdania, informując o niekompletności wzmiankowanego zbioru przedmiotów czy zjawisk, np. Systemem informatycznym jest na przykład edytor tekstu. Mógłbym teraz cię na przykład pocałować. Wąskotorowe tramwaje można spotkać na przykład w Łodzi. Wczoraj na zebraniu był na przykład Kowalski. W wolnych chwilach na przykład oglądam telewizję albo czytam książkę. W opracowaniach poświęconych składni nie zajmowano się dotąd tym wyrażeniem.

Negacja

W języku polskim używa się partykuły przeczącej nie (pomijam tu dyskusję, czy to rzeczywiście i zawsze partykuła), która zawsze poprzedza wyraz, do którego się odnosi (stąd np. ang. is not = polskie nie jest). Również krótka odpowiedź ma postać nie, nie ma więc różnicy odpowiadającej angielskiemu not – no, np. nie, nie jestem dzieckiem – no, I am not a child. Specjalne formy przeczące mają natomiast zaimki, np. ktoś – nikt, coś – nic, któryś – żaden, kiedyś – nigdy, gdzieś – nigdzie. Dużo problemów sprawia pisownia łączna i rozdzielna nie z różnymi częściami mowy. Nie wdając się w szczegóły, obecnie nie pisze się rozdzielnie z czasownikami: On nie przyszedł, z imiesłowami przysłówkowymi: nie idąc, a także przy przeciwstawieniach wszelkiego typu: Nie ja śpiewałem, ale siostra. Nie pijący, ale palący. Trudno nie odnieść wrażenia, że tylko w tym ostatnim przypadku pisownia rozdzielna jest uzasadniona, mimo pisowni nie ma, nie jest, nie będąc wymawia się jak jeden wyraz, o czym świadczy także akcent (nie ma, nie jest, nie rób). Zgodnie z wymową stosuje się natomiast pisownię łączną w niewymienionych wyżej przypadkach, w tym z imiesłowami przymiotnikowymi: nieidący, niepalący. Pisownia typu *Uprasza się o nie palenie jest błędna, należy zgodnie z wymową i logiką pisać Uprasza się o niepalenie.

W języku polskim, w przeciwieństwie np. do angielskiego, obowiązuje zasada wielokrotnego przeczenia. Oznacza to, że w zdaniach przeczących wszystkie użyte zaimki muszą mieć formę przeczącą, np. Nikt nigdzie i nigdy nic nie zrobił w tej sprawie.

Powrót do początku składni


Źródła przykładów

ramka w nowym oknieCiąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14