Składnia języka polskiego

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Zdania złożone

Nie jest jednoznaczne, jakie właściwie zdania są zdaniami złożonymi. Do zdań złożonych zalicza się zwykle zdania, w których występują co najmniej dwa orzeczenia wyrażone osobowymi formami czasownika. Zdanie złożone rozkłada się na dwa lub więcej zdań składowych.

Poniżej wśród zdań złożonych omówiono również zdania zawierające tylko jedną formę osobową czasownika. W zdaniach tego typu jedno z orzeczeń wyrażone jest bezokolicznikiem lub imiesłowem przysłówkowym. W tym ostatnim przypadku mówi się także, że w zdaniu złożonym występuje imiesłowowy równoważnik zdania. Omawianie tego typu wypowiedzi wśród zdań złożonych można uzasadnić ich strukturalnym podobieństwem do typowych zdań złożonych:

Uwaga: część zamieszczonych poniżej przykładów pochodzi z literatury polskiej i w dzisiejszym języku brzmi archaicznie.

Zdania współrzędnie złożone

Zdania składowe nie zależą jedno od drugiego gramatycznie, ale ich treści łączą się w przestrzeni i czasie. Taka składnia określana jest jako parataksa. Zewnętrznie są albo połączone bezspójnikowo (asyndetycznie), albo przy pomocy spójników (syndetycznie). Można je zastąpić sekwencją dwóch zdań.

Zdania współrzędnie złożone łączne

Zdania połączone stosunkiem łącznym wyrażają czynności (lub oznaczają stany) odbywające się bądź w tym samym czasie, bądź jedna następuje po drugiej. Często czynności te połączone są także przestrzennie, a ich treść jest w jakiś sposób związana. Są przedstawiane w postaci wykresu — … —.

Spójnikowe

Zdania składowe połączone są spójnikami łącznymi (kopulatywnymi) i, oraz, a, aż, również, jeszcze, także, nadto, ponadto, potem, dalej, nawet, następnie, wreszcie, w końcu, jak również, jak i, tudzież, a także, a następnie, a potem, i… i, to, to… to, czy… czy, zarówno… jak i, lecz, nie tylko… lecz także, nie tylko… ale i, nie dość że… to jeszcze, nie dość że… ale jeszcze, już to… już to, częściowo… częściowo, z jednej strony… z drugiej strony.

Uwaga: w logice spójnik i oznacza koniunkcję – zdanie złożone prawdziwe tylko wtedy, gdy oba zdania składowe są prawdziwe. Język naturalny potrafi przekazywać prostymi środkami więcej treści niż tylko zwykłe zależności logiczne i dlatego wymaga większej ilości spójników łącznych (dlatego nie można poszczególne spójniki łączne mają różne znaczenia, choć tę samą wartość logiczną). Oba zdania składowe mogą być często użyte w odwrotnej kolejności (np. Jedliśmy kolację i oglądaliśmy telewizję = Oglądaliśmy telewizję i jedliśmy kolację), jednak jeśli łączności towarzyszy następstwo czasowe, nie jest to możliwe (np. Wszedł do pokoju i zamknął drzwi). Następstwo czasowe wyrażają także a następnie, a potem. Spójnik a jest używany, gdy obok łączności występuje element przeciwstawiania; wówczas można też użyć spójnika i (np. Sprzedał samochód, a pieniądze przeznaczył na remont = Sprzedał samochód i pieniądze przeznaczył na remont). Spójnik oraz występuje, gdy brak odcienia przeciwstawiania, a zdarzenia są zestawiane świadomie (np. Czyta oraz robi notatki = Czyta i robi notatki, ale tylko Śpi i chrapie).

Bezspójnikowe

Inaczej są to zdania łączności bezpośredniej. Spójnik jest w nich pominięty.

Imiesłowowe równoważniki zdań współrzędnych łącznych

Jedno ze zdań zastąpione może być imiesłowowym równoważnikiem zdania, zawierającym imiesłów współczesny:

Tego typu równoważniki bywają obecnie używane ze zdaniami w stronie biernej lub zdaniami bezpodmiotowymi:

Powrót do początku składni

Zdania współrzędnie złożone wyłączające

W tradycyjnej gramatyce zdania wyłączające zaliczane są do łącznych lub do rozłącznych. Oznaczają one, że żadna z wymienionych czynności nie zaszła.

Spójnikowe

Zdania składowe połączone są tu spójnikami wyłączającymi ani, ani też, ani… ani, ni, ni… ni.

Spójnik ani… ani używany jest w logice dla wyrażenia binegacji – zdania prawdziwego tylko wtedy, gdy oba zdania składowe są fałszywe. W dzisiejszym języku mówionym wymagana jest w tego typu zdaniach przecząca forma czasownika. W tekstach literackich i archaizowanych zdarza się forma pozytywna czasownika przy ani, np.

Bezspójnikowe

Istnieją zdania wyłączające bezspójnikowe:

Powrót do początku składni

Zdania współrzędnie złożone przeciwstawne

Zdania tego typu wyrażają treści przeciwstawne w zakresie czasu, przestrzeni, sposobu, osoby itd. Są przedstawiane w postaci wykresu —> … <—.

Spójnikowe

Zdania składowe połączone są spójnikami przeciwstawnymi (ograniczającymi, restryktywnymi) a, ale, lecz, zaś, jednak, jednakże, a jednak, aczkolwiek, przecież, natomiast, tymczasem, a tymczasem, za to, mimo że, a mimo to, choć, atoli, lubo, wszak, wszakże, raczej, a raczej, przecie, a przecie, przeciwnie, z drugiej strony, owszem, tylko. Spójniki zaś, jednak, wszak zajmują niekiedy (zwłaszcza w starszych tekstach) drugą lub dalszą pozycję w zdaniu.

Uwaga: logika nie odróżnia przeciwstawności i łączności, gdyż nie analizuje treści zdań, a jedynie ich wartość logiczną (prawda – fałsz), stąd też zdania przeciwstawne mają wartość koniunkcji (oba zdania składowe są prawdziwe). Spójnik a oznacza różnice zauważane bezpośrednio (np. Anna jest brunetką, a Beata szatynką), natomiast spójnik ale jest używany, gdy stan rzeczy opisany w zdaniu drugim jest przeciwny do oczekiwań wynikających ze stanu rzeczy opisanego w zdaniu pierwszym (np. Anna jest zdolna, ale leniwa). Spójnik lecz jest książkowym odpowiednikiem spójnika ale. Spójniki choć, mimo że itd. zasadniczo występują w zdaniach podrzędnie złożonych przyzwalających, za zdania współrzędne uważamy jedynie takie, w których dają się one zastąpić spójnikiem ale. Zdania takie znamionują raczej styl książkowy.

Bezspójnikowe

Bezspójnikowe zdania przeciwstawne:

Imiesłowowe równoważniki zdań współrzędnych przeciwstawnych

Przy tym samym podmiocie obu zdań możliwe jest czasami zastąpienie jednego ze zdań imiesłowowym równoważnikiem zawierającym imiesłów współczesny:

Tak powstałe zdanie nie różni się budową od zdań z imiesłowowym równoważnikiem zdania łącznego.

Powrót do początku składni

Zdania współrzędnie złożone rozłączne

Zdania takie zawierają treści, z których jedna wyklucza istnienie drugiej. Są przedstawiane w postaci wykresu —< … >—.

Spójnikowe

Zdania składowe połączone są spójnikami rozłącznymi (dysjunktywnymi) albo, albo też, albo… albo, lub, lub też, czy, czy… czy, czy też, czy może raczej, bądź, bądź… bądź, to… to, już to… już to, częściowo… częściowo, z jednej strony… z drugiej strony.

Uwaga: w logice odróżnia się trzy rodzaje związków, którym odpowiadają spójniki rozłączne. Spójnik lub wyraża alternatywę zwykłą – zdanie prawdziwe, jeżeli choć jedno ze zdań składowych jest prawdziwe. Zdanie zwiedzę ZOO lub przejadę się na karuzeli oznacza więc, że mam zamiar albo tylko zwiedzić ZOO, albo tylko pojeździć na karuzeli, albo zrobić obie rzeczy. Język naturalny rzadko wymaga takiej precyzji i dlatego lub może również wyrażać alternatywę rozłączną. W języku mówionym spójnik lub często zastępuje się spójnikiem albo, choć w logice wyrażają one różne związki.

Spójnik albo… albo… zarówno w logice, jak i w języku naturalnym wyraża alternatywę rozłączną (ekskluzję), a więc zdanie złożone prawdziwe tylko wtedy, gdy dokładnie jedno ze zdań składowych jest prawdziwe. Zdanie albo zwiedzę ZOO, albo przejadę się na karuzeli oznacza, że zamierzam zrobić tylko jedną z tych rzeczy.

Spójnik bądź… bądź… w logice (głównie prawniczej) wyraża dysjunkcję, a więc zdanie prawdziwe wtedy, gdy choć jedno ze zdań składowych jest fałszywe. W innych systemach logicznych tę samą funkcję ma pojedyncze albo, ewentualnie spójnik złożony co najwyżej… albo… Dysjunkcja jest fałszywa tylko wtedy, gdy oba zdania są prawdziwe. W przeciwieństwie do alternatywy zwykłej i rozłącznej, dysjunkcja jest więc prawdziwa także wtedy, gdy oba zdania składowe są fałszywe. Zdanie bądź zwiedzę ZOO, bądź przejadę się na karuzeli oznacza, że nie zamierzam zrobić obydwu tych rzeczy, a więc zamierzam zrobić tylko jedną z nich lub żadną (dla jasności lepiej powiedzieć co najwyżej zwiedzę ZOO albo przejadę się na karuzeli). Ponieważ w języku naturalnym sytuacja taka jest rzadka, pojedynczy spójnik albo wyraża najczęściej w rzeczywistości alternatywę rozłączną (czyli to samo, co spójnik albo… albo). Uwaga: dysjunkcja nie jest tożsama alternatywie rozłącznej. Nie zauważają tego autorzy m.in. niektórych encyklopedii. Więcej o logicznych związkach między zdaniami znajdziesz tutaj.

W języku naturalnym zdania rozłączne sygnalizują dodatkowo niewiedzę lub niepewność mówiącego, która nie jest wymagana przez logikę. Zdanie w rodzaju Wczoraj słuchałem muzyki albo byłem w kinie nie brzmi więc neutralnie i może być potraktowane jako prowokacja lub objaw amnezji.

Bezspójnikowe

Zdania rozłączne bezspójnikowe są rzadkie i występują najczęściej w pytaniach:

Powrót do początku składni

Zdania współrzędnie złożone wyjaśniające

Zwane są także zdaniami synonimicznymi, uzasadniającymi lub włącznymi, dawniej zaliczano je do zdań łącznych. Treść obu zdań uzupełnia się nawzajem, drugie zdanie jest omówieniem treści pierwszego lub wyszczególnieniem. Są przedstawiane w postaci wykresu — ==== —. Zdania tego typu stoją czasem na granicy parataksy i hipotaksy, i przechodzą w zdania podrzędnie złożone przyczynowe.

Spójnikowe

Zdania składowe połączone są spójnikami czyli, to jest, to znaczy, to znaczy że, innymi słowy, więc, a więc, mianowicie, a mianowicie, bo, bowiem, albowiem:

Bezspójnikowe

Możliwe są także bezspójnikowe zdania wyjaśniające:

Powrót do początku składni

Zdania współrzędnie złożone wynikowe

Treść jednego ze zdań jest wskazana jako wynik treści drugiego zdania. Są przedstawiane w postaci wykresu —> … >—.

Spójnikowe

Pierwszy typ zdań wynikowych składa się ze zdania wyrażającego przyczynę oraz zdania wprowadzonego spójnikiem wynikowym (wnioskującym, konsekutywnym) i, a, więc, tak więc, tak że, dlatego, w wyniku czego, wobec tego, zatem, toteż, tedy, to, to i, przeto, za to, stąd, jakoż.

W drugim typie zdań wynikowych najpierw wymienia się skutek, potem przyczynę oraz używa spójników więc, a więc. W zdaniach takich wnioskuje się o istnieniu nieznanej wcześniej przyczyny na podstawie znanych objawów.

Zdania tego rodzaju zbliżają się do zdań wyjaśniających, np. Nie przyszedł, więc zachorował ≈ Nie przyszedł, czyli zachorował. W wypadku zdań ze spójnikiem więc, w którym przyczyna poprzedza skutek (a więc zdań wynikowych pierwszego typu, wyrażających zwykłą relację przyczynowo-skutkową) taka zamiana nie jest możliwa: Zachorował, więc nie przyszedł.

W trzecim typie zdań wynikowych również najpierw wymienia się skutek, potem przyczynę, ale przyczynę tę wprowadza się spójnikiem wszak, wszakże, przecież (Szober zaliczał tu także zdania ze spójnikiem bo, obecnie klasyfikowane jako podrzędnie złożone ze zdaniem okolicznikowym przyczyny). Użycie tych spójników sygnalizuje, że przyczyna jest już znana i nie potrzeba wnioskować o jej istnieniu (ale na przykład nadawca komunikatu dodatkowo uświadamia tę znaną przyczynę odbiorcy, albo też wyraża zdziwienie, że odbiorca zdaje się tej przyczyny nie zauważać).

Bezspójnikowe

Istnieją bezspójnikowe zdania wynikowe:

Uwaga: z punktu widzenia logiki zdania wynikowe są koniunkcjami, rachunek zdań bowiem nie bada, czy jeden fakt jest przyczyną drugiego. Podobnie jest w języku naturalnym i dlatego spójnik i wprowadza często zdanie wynikowe.

Mimo niezależności gramatycznej oba zdania składowe nie są równocenne, gdyż jedno wyraża przyczynę, a drugie skutek. Każde zdanie wynikowe da się wyrazić w postaci przyczyna, więc skutek albo skutek, przecież przyczyna. Zdanie wyrażające skutek odpowiada na pytanie i co z tego (wynika)? Taki test pomaga odróżnić zdania wynikowe ze spójnikiem i od zdań łącznych.

W przypadku tożsamości podmiotów obu zdań, zdanie wyrażające przyczynę można zastąpić imiesłowowym równoważnikiem, np. Możesz umrzeć, idąc na wojnę. Przemoczywszy nogi, przeziębiłem się. Tak powstałe zdanie nie różni się budową od zdań z imiesłowowym równoważnikiem zdania łącznego.

Znaczenie zdań współrzędnie złożonych wynikowych jest często takie same jak zdań podrzędnych złożonych ze zdaniem przyczynowym. Oba typy różnią się strukturą gramatyczną. Porównaj np. zdanie współrzędnie złożone chodź, przecież czekam i zdanie podrzędnie złożone chodź, bo czekam.

Powrót do początku składni

Uwaga: w niektórych opisach gramatyki wyróżnia się jeszcze zdania współrzędnie złożone porównawcze (komparatywne). Są one często trudne do odróżnienia od zdań podrzędnie złożonych porównawczych, które zostały omówione niżej.


Źródła przykładów

ramka w nowym oknieCiąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14