Deklinacja

Część szósta

Część poprzedniaPowrót do pierwszej stronyWstęp

Odmiana liczebników

Zestawienie prostych form liczebników

Nagranie polskich liczebników


  Liczebniki główne Liczebniki porządkowe Liczebniki wielokrotne i mnożne Rzeczowniki odliczebnikowe
0 zero zerowy    
1 jeden pierwszy jednokrotny; pojedynczy jedynka
2 dwa drugi dwukrotny; podwójny dwójka
3 trzy trzeci trzykrotny; potrójny trójka
4 cztery czwarty czterokrotny; poczwórny czwórka
5 pięć piąty pięciokrotny piątka
6 sześć szósty sześciokrotny szóstka
7 siedem siódmy siedmiokrotny siódemka
8 osiem ósmy ośmiokrotny ósemka
9 dziewięć dziewiąty dziewięciokrotny dziewiątka
10 dziesięć dziesiąty dziesięciokrotny dziesiątka
11 jedenaście jedenasty jedenastokrotny jedenastka
12 dwanaście dwunasty dwunastokrotny dwunastka
13 trzynaście trzynasty trzynastokrotny trzynastka
14 czternaście czternasty czternastokrotny czternastka
15 piętnaście piętnasty piętnastokrotny piętnastka
16 szesnaście szesnasty szesnastokrotny szesnastka
17 siedemnaście siedemnasty siedemnastokrotny siedemnastka
18 osiemnaście osiemnasty osiemnastokrotny osiemnastka
19 dziewiętnaście dziewiętnasty dziewiętnastokrotny dziewiętnastka
20 dwadzieścia dwudziesty dwudziestokrotny dwudziestka
30 trzydzieści trzydziesty trzydziestokrotny trzydziestka
40 czterdzieści czterdziesty czterdziestokrotny czterdziestka
50 pięćdziesiąt pięćdziesiąty pięćdziesięciokrotny pięćdziesiątka
60 sześćdziesiąt sześćdziesiąty sześćdziesięciokrotny sześćdziesiątka
70 siedemdziesiąt siedemdziesiąty siedemdziesięciokrotny siedemdziesiątka
80 osiemdziesiąt osiemdziesiąty osiemdziesięciokrotny osiemdziesiątka
90 dziewięćdziesiąt dziewięćdziesiąty dziewięćdziesięciokrotny dziewięćdziesiątka
100 sto setny stokrotny, stukrotny setka
200 dwieście dwusetny, dwóchsetny dwóchsetkrotny, dwustukrotny dwusetka
300 trzysta trzechsetny trzechsetkrotny, trzystukrotny trzysetka
400 czterysta czterechsetny czterechsetkrotny, czterystukrotny czterysetka
500 pięćset pięćsetny pięćsetkrotny pięćsetka
600 sześćset sześćsetny sześćsetkrotny sześćsetka
700 siedemset siedemsetny siedemsetkrotny siedemsetka
800 osiemset osiemsetny osiemsetkrotny osiemsetka
900 dziewięćset dziewięćsetny dziewięćsetkrotny dziewięćsetka
1000 tysiąc tysięczny, tysiączny tysiąckrotny  
 
  oba, obydwa      
(3–9) kilka   kilkakrotny  
(11–19) kilkanaście kilkunasty kilkunastokrotny  
(20–90) kilkadziesiąt kilkudziesiąty kilkudziesięciokrotny  
(200–900) kilkaset kilkusetny kilkusetkrotny  
  wiele   wielokrotny  

10 – dziesięć 10 000 – dziesięć tysięcy 107 – dziesięć milionów 1010 – dziesięć miliardów
100 – sto 100 000 – sto tysięcy 108 – sto milionów 1011 – sto miliardów
1 000 – tysiąc 1 000 000 (106) – milion 109 – miliard 1012 – bilion

106 – milion 1018 – trylion 1030 – kwintylion
109 – miliard 1021 – tryliard (tysiąc trylionów) 1033 – tysiąc kwintylionów
1012 – bilion 1024 – kwadrylion 1036 – sekstylion
1015 – biliard (tysiąc bilionów) 1027 – tysiąc kwadrylionów 1039 – tysiąc sekstylionów

21 dwadzieścia jeden dwudziesty pierwszy
22 dwadzieścia dwa dwudziesty drugi
23 dwadzieścia trzy dwudziesty trzeci
105 sto pięć sto piąty
317 trzysta siedemnaście trzysta siedemnasty
3509 trzy tysiące pięćset dziewięć trzy tysiące pięćset dziewiąty
11 324 jedenaście tysięcy trzysta dwadzieścia cztery jedenaście tysięcy trzysta dwudziesty czwarty
405 701 czterysta pięć tysięcy siedemset jeden czterysta pięć tysięcy siedemset pierwszy
1 003 197 milion trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt siedem milion trzy tysiące sto dziewięćdziesiąty siódmy

2000. – dwutysięczny 6000. – sześciotysięczny 10 000. – dziesięciotysięczny
3000. – trzytysięczny 7000. – siedmiotysięczny 11 000. – jedenastotysięczny
4000. – czterotysięczny 8000. – ośmiotysięczny 20 000. – dwudziestotysięczny
5000. – pięciotysięczny 9000. – dziewięciotysięczny 100 000. – stutysięczny

Liczebniki wielorakie

jednoraki, dwojaki, trojaki, czworaki, pięcioraki, sześcioraki, siedmioraki, ośmioraki, dziewięcioraki, dziesięcioraki; wieloraki

Ułamki

1/2 – pół, połowa, jedna druga 1/1 – jedna pierwsza 1 1/2 – półtora (m, n), półtorej (ż)
1/3 – jedna trzecia 2/3 – dwie trzecie 1 1/3 – jeden i jedna trzecia
1/4 – jedna czwarta, ćwierć 2/4 – dwie czwarte 3/4 – trzy czwarte
     
0,4 = 4/10 – cztery dziesiąte 0,05 = 5/100 – pięć setnych 0,0016 = 16/10 000 – szesnaście dziesięciotysięcznych

Odmiana liczebników głównych

jeden
  liczba pojedyncza liczba mnoga
m-os. m-żyw. m-nżyw. n ż m-os. nm-os.
MW jeden jeden jeden jedno jedna jedni jedne
D jednego jednego jednego jednego jednej jednych jednych
C jednemu jednemu jednemu jednemu jednej jednym jednym
B jednego jednego jeden jedno jedną jednych jedne
N jednym jednym jednym jednym jedną jednymi jednymi
Ms jednym jednym jednym jednym jednej jednych jednych
nm-os. = niemęskoosobowy = m-żyw. + m-nżyw. + n + ż

  dwa, obydwa oba
m-os. m-żyw.,
m-nżyw., n
ż zb. m-os. m-żyw.,
m-nżyw., n
ż zb.
MW dwaj; dwóch dwa dwie dwoje obaj; obu oba obie oboje
D dwóch, dwu dwóch, dwu dwóch, dwu dwojga obu obu obu obojga
C dwom, dwóm, dwu dwom, dwóm, dwu dwom, dwóm, dwu dwojgu obu obu obu obojgu
B dwóch dwa dwie dwoje obu oba obie oboje
N dwoma, dwu dwoma, dwu dwiema, dwoma dwojgiem oboma, obu oboma, obu obiema, oboma obojgiem
Ms dwóch, dwu dwóch, dwu dwóch, dwu dwojgu obu obu obu obojgu

  trzy cztery
m-os. nm-os. zb. m-os. nm-os. zb.
MW trzej; trzech trzy troje czterej; czterech cztery czworo
D trzech trzech trojga czterech czterech czworga
C trzem trzem trojgu czterem czterem czworgu
B trzech trzy troje czterech cztery czworo
N trzema trzema trojgiem czterema czterema czworgiem
Ms trzech trzech trojgu czterech czterech czworgu

  pięć sześć siedem osiem dziewięć dziesięć
m-os. nm-os. m-os. nm-os. m-os. nm-os. m-os. nm-os. m-os. nm-os. m-os. nm-os.
MBW pięciu pięć sześciu sześć siedmiu siedem ośmiu osiem dziewięciu dziewięć dziesięciu dziesięć
DC(N)Ms pięciu sześciu siedmiu ośmiu dziewięciu dziesięciu
N pięcioma sześcioma siedmioma ośmioma dziewięcioma dziesięcioma
 
zb. MBW pięcioro sześcioro siedmioro ośmioro dziewięcioro dziesięcioro
zb. D pięciorga sześciorga siedmiorga ośmiorga dziewięciorga dziesięciorga
itd. Jak czworo

  kilka jedenaście dwanaście dwadzieścia trzydzieści pięćdziesiąt
MBW m-os. kilku jedenastu dwunastu dwudziestu trzydziestu pięćdziesięciu
MBW nm-os. kilka jedenaście dwanaście dwadzieścia trzydzieści pięćdziesiąt
DC(N)Ms kilku jedenastu dwunastu dwudziestu trzydziestu pięćdziesięciu
N kilkoma jedenastoma dwunastoma dwudziestoma trzydziestoma pięćdziesięcioma
 
zb. MBW kilkoro jedenaścioro dwanaścioro dwadzieścioro trzydzieścioro pięćdziesięcioro

  sto dwieście trzysta pięćset siedemset osiemset kilkaset wiele
MBW m-os. stu dwustu trzystu pięciuset siedmiuset ośmiuset kilkuset wielu
MBW nm-os. sto dwieście trzysta pięćset siedemset osiemset kilkaset wiele
DC(N)Ms stu dwustu trzystu pięciuset siedmiuset ośmiuset kilkuset wielu
N stoma dwustoma trzystoma pięciuset siedmiuset ośmiuset kilkuset wieloma


forma przymiotnikowa forma przysłówkowa
M lp m M lm m-o.
pierwszy pierwsi po pierwsze
drugi drudzy po drugie
trzeci trzeci po trzecie
czwarty czwarci po czwarte
ósmy ósmi po ósme
setny setni po setne
jednokrotny jednokrotni jednokrotnie
dwukrotny dwukrotni dwukrotnie, po dwakroć
trzykrotny trzykrotni trzykrotnie, po trzykroć
pojedynczy pojedynczy pojedynczo
podwójny podwójni podwójnie
dwojaki dwojacy dwojako


Ciąg dalszy: koniugacja


Inne ujęcie deklinacji


Tworzenie i składnia liczebników


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14