Składnia języka polskiego

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Sposoby wyrażania poszczególnych części zdania

Okolicznik

Okolicznik celu

Odpowiada na pytania po co?, na co?, w jakim celu? Używane są tutaj:

Powrót do początku składni

Okolicznik przyczyny

Odpowiada na pytania dlaczego?, z jakiego powodu?, z jakiej przyczyny?, z czego? Używane są tutaj:

Ciekawostka leksykalna: cieszyć się z czegoś i cieszyć się na coś (pierwotnie regionalizm wielkopolski) mają różne znaczenia. Cieszę się z twego przyjazdu znaczy tyle, co cieszę się, że przyjechałeś. Natomiast cieszę się na twój przyjazd oznacza tyle, co cieszę się, że przyjedziesz. Istnieją wyrażenia łamiące podaną zasadę, np. cieszyć się na czyjś widok.

Warto porównać również zdania umarł na serce i choruje na serce. Mimo uderzającego podobieństwa w pierwszym mamy okolicznik (z jakiej przyczyny umarł?), w drugim dopełnienie (nie da się zapytać z jakiej przyczyny choruje?, lecz na co choruje?).

W starszych źródłach podaje się przykłady okolicznika przyczyny wyrażonego narzędnikiem, np. Byłem zdziwiony twoim zachowaniem. W rzeczywistości trudno tu mówić o okoliczniku z uwagi na test pytaniem (raczej czym byłem zdziwiony? niż dlaczego byłem zdziwiony?) i możliwą transformację: Twoje zachowanie zdziwiło mnie. W przypadkach takich lepiej mówić o dopełnieniu przyczyny.

Powrót do początku składni

Okolicznik skutku

Odpowiada na pytanie z jakim skutkiem?, np.: Andrzej z powodzeniem wykonuje przydzielone mu zadania. Bezskutecznie usiłował przeciwstawić się jego rozszalałym atakom. Nawoływała go bez skutku. Próbował coś napisać, lecz z miernym skutkiem.

Powrót do początku składni

Okolicznik sposobu

Odpowiada na pytania jak?, w jaki sposób? Używane są tutaj:

Uwagi:

  1. W wielu starszych gramatykach do okoliczników sposobu zalicza się także dopełnienie czynnika pomocniczego, w tym dopełnienie środka transportu. W odróżnieniu takich dopełnień od okoliczników pomaga test pytaniem: Poszedł jak? – piechotą (okolicznik). Pojechał czym? – pociągiem (dopełnienie).
  2. Imiesłowy przysłówkowe najlepiej uznać za ośrodki równoważników zdań okolicznikowych sposobu

Powrót do początku składni

Okolicznik porównawczy

Można go uznać za odmianę okolicznika sposobu. Zawiera wyrażenie porównawcze z zaimkiem jak, niekiedy o postaci stałego związku frazeologicznego. Obok niego może występować korelat tak, tak samo, tak bardzo, który występuje po określanym czasowniku, a przed jak. Jeżeli jednak okolicznik określa przymiotnik lub przysłówek, korelat występuje zazwyczaj przed wyrazem określanym. Po zaimku jak może występować przysłówek, albo też rzeczownik lub przymiotnik w jednym z przypadków, np.:

Czasami zamiast jak występuje jako: Traktowano go jako ducha.

Uwaga: podobne wyrażenia odgrywają rolę przydawki, gdy określają rzeczownik, np. Masz oczy czarne jak węgielki (jak czarne? – okolicznik). Masz oczy jak węgielki (jakie oczy? – przydawka). Niekiedy okoliczniki porównawcze traktuje się jako zdania podrzędne sposobu z opuszczonym orzeczeniem. Wyraz jak bywa nie tylko przysłownym zaimkiem względnym, ale także spójnikiem (w zdaniach czasowych i warunkowych), przyimkiem (jako składnik pewnych dopełnień określających przymiotniki) lub partykułą wzmacniającą (m.in. używaną ze stopniem najwyższym przymiotnika lub przysłówka).

Powrót do początku składni

Okolicznik stopnia

Odpowiada na pytania jak bardzo?, w jakim stopniu?, na ile?, o ile?. Często łączony bywa z okolicznikiem miary. Wyrażony bywa przysłówkami stopnia określającymi przymiotnik, przysłówek lub czasownik: Ta książka jest bardzo droga. Książka bardzo mi się podobała. Robert jest prawie gotowy do wyjścia. Nadzwyczaj ją lubię. Był nadzwyczajnie wesół. Wczoraj Janek wyjątkowo późno wrócił do domu. Postąpiłeś bardzo mądrze. Karolina ma bardzo dużo książek. Nalej mi trochę więcej wina. Trochę się zmęczyłem. Jest dziś nieznośnie zimno. Trochę żałuję, że mnie tam nie było. Było tu wczoraj niezwykle wesoło. Wrócił z imprezy u niezbyt sympatycznej koleżanki. Bardzo zależy mi na tobie. Ogromnie go lubię.

Zbyt wysoki lub zbyt niski stopień wyrażają za, zbyt: Mam na to za mało pieniędzy. Ten płaszcz jest na ciebie za duży. Nie mam zbyt wiele czasu. Jedziesz zbyt szybko. Znaczenie okolicznika stopnia mogą mieć wyrażenia porównawcze, np. Anna jest wysoka jak jej matka.

Powrót do początku składni

Okolicznik miary

Odpowiada na pytania ile? jak dużo? jak daleko? itd. Używane są tutaj:

Uwaga: do grupy tej włącza się też okoliczniki miary czasu, częstotliwości i prędkości.

Powrót do początku składni

Okolicznik warunku

Odpowiada na pytanie pod jakim warunkiem?. Zwyciężysz przy odrobinie szczęścia. Zadzwoń do mnie w razie potrzeby. W wypadku spóźnienia możesz niczego nie uzyskać. Na wypadek burzy przenocujemy w schronisku. Pójdę jedynie za twoją zgodą. Nie robiłbym tego na twoim miejscu. Przy dobrej pogodzie spacerowali. Zaryzykujemy w sprzyjających okolicznościach. Uczynię to tylko na rozkaz króla. Zrobię to przy pierwszej nadarzającej się okazji.

Powrót do początku składni

Okolicznik przyzwolenia

Odpowiada na pytanie pomimo czego? mimo co?, wbrew czemu?, na przekór komu?:

Z przyimkiem mimo wyjątkowo używa się biernika zaimków to, co: Mimo to poszedł sobie.

Powrót do początku składni

Okolicznik względu

Odpowiada na pytanie pod jakim względem?, ze względu na co?, z jakiego punktu widzenia?. Pod względem rozmiarów wydawał się odpowiedni. Pod względem budowy słowotwórczej jest to zestawienie. Organizacyjnie rozwiązano to zadanie bardzo dobrze. Jakościowo jest on dobry. Treściowo to rzecz słaba, ale stylistycznie zadowala.

Powrót do początku składni

Okolicznik czynnika towarzyszącego

Odpowiada na pytanie w jakich okolicznościach? Zwany inaczej okolicznikiem okoliczności towarzyszącej lub okolicznikiem akcesoryjnym. Czasem trudny do odróżnienia od okolicznika sposobu:

Czasami wśród okoliczników czynnika towarzyszącego omawia się również części zdania wyrażone imiesłowem przysłówkowym, np. Mama sprząta, śpiewając. Lepiej jednak zdania tego typu traktować jako złożone, a imiesłów uznać za ośrodek równoważnika podrzędnego zdania okolicznikowego czynnika towarzyszącego.

Powrót do początku składni


Źródła przykładów

ramka w nowym oknieCiąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2023-05-21