Składnia języka polskiego

Część poprzedniaPowrót do pierwszej strony

Sposoby wyrażania poszczególnych części zdania

Podmiot

Podmiot gramatyczny

Podmiot wyraża osobę, rzecz, zjawisko, o których orzeka się, że wykonują jakąś czynność, znajdują się w jakim stanie lub mają jakąś właściwość. Podmiot w typowych przypadkach wyrażany jest rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku. Rolę podmiotu mogą spełniać także przymiotniki, zaimki przymiotne, liczebniki główne lub porządkowe, imiesłowy przymiotnikowe, a nawet przysłówki i bezokoliczniki, które mogą wystąpić w znaczeniu rzeczownikowym. Niektórzy autorzy podmiot tego typu nazywają podmiotem logiczno-gramatycznym. Przykłady:

Rolę podmiotu może także spełniać dowolne wyrażenie, a nawet dowolny znak, traktowany wtedy jak przedmiot, któremu przypisuje się określone właściwości. Tego rodzaju podmiot najczęściej ujmuje się w cudzysłów:

Czasami obok takiego znaku występuje rzeczownik określający jego przynależność do jakiejś klasy pojęć (klasyfikator):

Podmiot może być wyrażony więcej niż jednym wyrazem. Dzieje się tak w trzech przypadkach:

 1. podmiotem jest zestawienie, czyli nierozdzielne, stałe połączenie, funkcjonujące jako jeden wyraz, np.:
 2. występuje podmiot szeregowy.
 3. występuje podmiot hierarchiczny.

Podmiot hierarchiczny czyli podmiot z dopowiedzeniem występuje np. w zdaniu Malinowski, szef komisji skrutacyjnej, poprosił o przerwę w obradach. Niektórzy jednak tego typu podmiot traktują jako prosty, jednowyrazowy, a element wnoszący dodatkowe informacje nazywają dopowiedzeniem, przydawką dopowiadającą lub przydawkowym równoważnikiem zdania. Termin „dopowiedzenie” ma jednak także inne znaczenie, zob. tutaj.

W typowych przypadkach podmiot gramatyczny jest jednocześnie podmiotem logicznym. Niektórzy autorzy gramatyk mówią wówczas o podmiocie logiczno-gramatycznym, stosując termin podmiot gramatyczny tylko w przypadkach, gdy podmiot logiczny jest wyrażony innym wyrazem. Ma to miejsce w zdaniach z liczebnikami lub wyrazami pełniącymi ich rolę, np.

Podmiot szeregowy

Podmiot szeregowy zbudowany jest z członów połączonych:

 1. bezspójnikowo:
 2. spójnikiem łącznym:
 3. spójnikiem wyłączającym:
 4. spójnikiem rozłącznym:
 5. przyimkiem z:

Użycie przyimka sygnalizuje nierównorzędność członów. Składnik mniej ważny występuje po przyimku z w narzędniku (instrumentalis sociativus) i jest zwany podmiotem towarzyszącym. Podmiotem towarzyszącym nie może być osoba bliższa niż w członie mianownikowym, a więc poprawne są zdania:

natomiast niepoprawne są:

Podmiot domyślny

Zaimki 1. i 2. osoby obu liczb pomija się, mówimy w takich przypadkach o podmiocie domyślnym (choć niektórzy językoznawcy formaliści buntują się przeciw temu terminowi).

Zaimki występują tylko przy przeciwstawieniach, przy emfazie lub gdy są używane jako tzw. remat, tj. nowa informacja pojawiająca się w toku rozmowy:

Zdania z podmiotem domyślnym występują również w 3. osobie i są używane, gdy tylko nie zachodzi możliwość nieporozumienia. Jeśli w takich zdaniach występuje zaimek on, może on mieć funkcję wskazującą (on = ten) lub anaforyczną (nawiązującą do poprzedniego stwierdzenia). Funkcję zaimków trzeciej osoby spełniają też grzecznościowe wyrazy pan, pani, panowie, panie, państwo, których się nigdy nie opuszcza. O przypadkach użycia zaimków wskazujących to, oto zob. niżej:

Zdania bezpodmiotowe

Istnieją w języku polskim zdania i równoważniki zdań (zob. uwagę pod tabelą) niemające formalnego podmiotu. Rzeczywisty podmiot ukryty jest w nich w znaczeniu czasownika tworzącego orzeczenie. Należą tu:

 1. zdania odnoszące się do zmian pór dnia, zjawisk meteorologicznych, klęsk żywiołowych, zjawisk niewyjaśnionych:
 2. zdania opisujące wrażenia zmysłowe, stany fizjologiczne i psychiczne człowieka:
 3. zdania z modalnymi czasownikami defektywnymi, zob. niżej:
 4. zdania z innymi czasownikami defektywnymi, zob. niżej:
 5. zdania opisujące wydarzenia losowe:
 6. zdania z podmiotem ogólnym:
 7. zdania opisujące czynności lub stany określonego podmiotu (wyrażonego celownikiem), kładące nacisk na niewielką zależność opisywanych zjawisk od jego woli, a więc na bierny charakter podmiotu, z orzeczeniem w 3. osobie z partykułą się:
 8. zdania opisujące czynności lub stany bliżej nieokreślonego podmiotu, a także tyczące się go nakazy lub zakazy, z orzeczeniem w 3. osobie z partykułą się:
 9. zdania opisujące czynności lub stany bliżej nieokreślonego podmiotu, odnoszące się do przeszłości, z orzeczeniem zawierającym bezosobnik, czyli nieosobową formę na -no, -to:
 10. zdania modalne z rzeczownikami lub przysłówkami w funkcji orzeczenia, zob. niżej:
 11. inne zdania z orzecznikiem przysłówkowym:
 12. zdania z bezokolicznikiem w funkcji orzeczenia, zob. niżej:
 13. zdania rozkazujące z bezokolicznikiem, często w poleceniach, rozkazach, zakazach, przepisach:
 14. zdania w grzecznej formie rozkazu (niekiedy w istocie dość stanowczej) z partykułą proszę:
 15. pytania o rozstrzygnięcie i o radę, zob. też niżej:

Uwagi:

 1. Wiele z podanych wypowiedzi uznaje się często nie za zdania, a za równoważniki zdań. Chodzi o wypowiedzi nie zawierające formy finitywnej czasownika, np. Prać na sucho! Dokąd pojechać?
 2. Wielu gramatyków odnosi termin „zdania bezpodmiotowe” tylko do takich zdań, które nie zawierają ani podmiotu gramatycznego, ani podmiotu domyślnego, a zdaniem innych nie mogą one zawierać także podmiotu logicznego. Tutaj przyjmujemy jednak określenie, w myśl którego zdania bezpodmiotowe to zdania niezawierające podmiotu gramatycznego. Zdania takie mogą (choć nie muszą) zawierać podmiot logiczny. Zdania z podmiotem domyślnym nie są bezpodmiotowe.
 3. Niektóre z podanych zdań mogą wyjątkowo przyjmować ściśle określone rodzaje podmiotu, co prawdopodobnie jest kalką z języka angielskiego. Znanym przykładem jest potoczne Wszystko jest dobrze, zawierające podmiot wszystko. Niektórzy gramatycy uważają takie wypowiedzi za niepoprawne gramatycznie.
Podmiot logiczny w dopełniaczu

Pewne zdania bezpodmiotowe mają podmiot logiczny wyrażony innym przypadkiem niż mianownikiem. Dopełniacza używa się w omówionych poniżej konstrukcjach typu:

Podobnej składni używa się z czasownikami ubywać, przybywać, brakować, starczyć, a w tym ostatnim znaczeniu także z archaicznym stać:

Podmiot logiczny, będący biernym obiektem wrażeń zmysłowych, występuje w dopełniaczu po zaprzeczonych orzeczeniach bezokolicznikowych, np. w zdaniach:

W zdaniach tego typu nie ma podmiotu gramatycznego.

Ciekawym przypadkiem użycia podmiotu logicznego w dopełniaczu są zdania typu:

Formalnie są to zdania bezpodmiotowe z okolicznikiem miary (czy też z okolicznikowym orzecznikiem miary). Warto zwrócić uwagę, że podobnie buduje się zdania z liczebnikami wyższymi od 4: było dziesięć psów, z liczebnikami zbiorowymi: jest nas troje, z liczebnikami dwóch, trzech, czterech: było dwóch chłopców (zdaniem pewnych autorów zdania tego typu zawierają podmiot logiczny w bierniku). Możliwy (i częsty) jest odmienny szyk:

Podobne są przypadki, gdy w zdaniu występuje pełnoznaczne orzeczenie czasownikowe:

Formalnym (gramatycznym) podmiotem jest tu liczebnik, a liczony przedmiot (stanowiący podmiot logiczny) jest jego przydawką. Gdy podmiotem jest zaimek osobowy, używa się jednak mianownika (w przypadku składni zgody zaimka z liczebnikiem): my troje szliśmy przez pole. Podkreślić wypada różnicę: oni troje śpiewają – jest ich troje (stąd nazwa słynnego polskiego zespołu). Jeśli liczebnik występuje w dopełniaczu, tak samo zaimek: ich trzech śpiewało. Warto w tym miejscu podkreślić, że ich trzech (lub oni trzej) odnosi się do grupy mężczyzn, one trzy do grupy kobiet, zaś ich troje sugeruje skład mieszany grupy. Dokładniej problem ten omówiono w innym miejscu.

Nieco podobny do konstrukcji z liczebnikami i zaimkami liczebnymi jest specjalny rodzaj podmiotu złożony z zaimka co, coś lub nic w mianowniku oraz z przymiotnika w dopełniaczu. Np.:

Podobne połączenie występuje także jako orzecznik lub dopełnienie bliższe (co, coś występuje wówczas w bierniku). W innych wypadkach obowiązuje składnia zgody:

Warto zauważyć, że zaimek osobowy ktoś ma zwykłą składnię mianownikową:

Konstrukcja co innego jest natomiast obligatoryjna, użycie *co inne byłoby błędem językowym.

W przypadku czasowników oznaczających zapach, jak pachnieć, śmierdzieć, cuchnąć, potoczne jechać, należy odróżnić bezpośrednie i pośrednie źródło zapachu. Oba można traktować jako podmiot logiczny zdania. Dla wyrażenia źródła pośredniego można użyć konstrukcji od + dopełniacz, np.:

Podmiot logiczny w celowniku

Istnieją zdania przypominające omówione wyżej konstrukcje z podmiotem logicznym w dopełniaczu, w których za logiczny podmiot można uznać zaimki i rzeczowniki użyte w celowniku:

Obok podmiotu logicznego może występować dopełnienie w dopełniaczu lub wyrażone bezokolicznikiem:

W takich zdaniach podmiot logiczny w celowniku oznacza często osoby, które coś zyskują lub tracą, np.

Rzadziej i głównie w poezji mogą to być zwierzęta, a nawet przedmioty:

Niekiedy obok podmiotu logicznego zjawia się podmiot gramatyczny (w mianowniku) lub zdanie podrzędne podmiotowe:

Niekiedy zdania tego typu mają charakter ergatywny, tj. podmiot logiczny w celowniku wykonuje czynność, której obiektem jest podmiot gramatyczny, np.

Podmiot logiczny w bierniku

Biernika używa się, gdy podmiot logiczny jest traktowany jako bierny obiekt doznania:

Przyczyna doznania może wyrażać mianownik lub zdanie podrzędne (formalnie niekoniecznie podmiotowe). W takich wypadkach nie zawsze wiadomo, czy część zdania wyrażoną w bierniku można w ogóle nazwać podmiotem logicznym. Tak właśnie przyjmuje się przynajmniej w wypadku boleć czy swędzieć, gdy nie jest możliwe wyrażenie tej samej treści w stronie biernej, a ten sam czasownik może także występować bez rzeczownika w mianowniku:

Czasami mianownika lub zdania podrzędnego nie da się pominąć:

Jeśli możliwa jest transformacja do strony biernej lub (formalnie) zwrotnej, a czasownik normalnie musi być związany z rzeczownikiem lub zaimkiem w mianowniku, część zdania, która wyraża osobę doznającą łatwiej uznać za normalne dopełnienie:

W bierniku można wyrazić pośrednie i bezpośrednie źródło zapachu, jeśli są sobie równe: Czuć tu rybę, a także źródło pośrednie, jeśli bezpośrednie wyrażone jest w narzędniku: Patelnię czuć olejem.

W typowych wypadkach w zdaniu przeczącym zamiast biernika używa się dopełniacza. Gdy jednak biernik wyraża podmiot logiczny, może wyjątkowo pozostać bez zmiany:

lub

Podmiot logiczny w narzędniku

Występuje w zdaniach innych typów niż omówione wyżej. Podmiot logiczny w narzędniku wyraża zwykle bezpośrednie źródło jakiegoś zjawiska:

Czasem jedynie podmiot logiczny w narzędniku jest biernym obiektem doznania:

Podmiot logiczny może być także wyrażony narzędnikiem z przyimkiem z:

Powrót do początku składni


Źródła przykładów

ramka w nowym oknieCiąg dalszy


Strona głównaGramatyka polska

2022-03-14