Kronika zmian

 

Change Log


Grzegorz Jagodziński

Autor – Author

Kod HTML zweryfikowano programem CSE HTML Validator Lite The HTML code has been verified with
Linki zweryfikowano programem Xenu’s Link Sleuth The links have been verified with


Kronika zmian

 

Chronicle of Changes

2021-12-05 – Zmiany w ciągu ostatnich 7 lat:   2021-12-05 – Changes during last 7 years:

Prokaryota w starych i nowych systemach klasyfikacji, Esperanto – interparonimy („fałszywi przyjaciele”, „false friends”), Słownik bałtosłowiański, Rodzaje gramatyczne w języku polskim i innych językach, Błędy na maturze z biologii, Systemy liczbowe, Liczby magiczne, Cząstki elementarne, Pierwiastki chemiczne w żywych organizmach, Zagadki prehistorii, Czy warto się uczyć?, Sztuka sprawnego liczenia, Prenumerata czasopisma „Matematyka”, Brak zębów u ptaków – przystosowanie do lotu?, Rosyjski – interparonimy („fałszywi przyjaciele”, „false friends”), Czeski – interparonimy („fałszywi przyjaciele”, „false friends”), Zadanie maturalne: znajdowanie trzeciego wierzchołka kwadratu, Rozwój życia na Ziemi – ewolucja, Angielski – interparonimy („fałszywi przyjaciele”, „false friends”), Czy człowiek został zaprojektowany?, Wyrazy zapomniane i zmienione – słownik odwrotny (polsko-staropolski), Wybrane osobliwości składni, Gra przygodowa Indiana Jones IV – Fate of Atlantis, Ułamki egipskie, Tworzenie i składnia liczebników – uzupełnienia, Wielokąty, wielościany, wielokomórki, Wenetowie a pochodzenie Słowian, Elementy gramatyki arabskiej, Rośliny użytkowe, Pasożytnicze płazińce i obleńce, Wybrane definicje matematyczne, Procenty i stężenia, Elektrochemia, Ułamki

2014-12-26 – Ostatnie zmiany: Wenetowie a pochodzenie Słowian. Elementy gramatyki arabskiej. Rośliny użytkowe. Pasożytnicze płazińce i obleńce. Wybrane definicje matematyczne. Procenty i stężenia. Elektrochemia. Ułamki. Granice ciągów i funkcji. Pierwsi ludzie w Ameryce – uzupełnienia. O rozprzestrzenianiu się genów, języków, kultur i etnosów. Pochodzenie Słowian – uzupełnienia. Pochodzenie Germanów. Zadania maturalne z prędkości wraz z rozwiązaniami.

2013-05-05 – Ostatnie zmiany: Kombinatoryka – nowa, rozszerzona wersja działu z zadaniami maturalnymi. Pisma indyjskie. Kompozycje. Zapożyczenia. Witryna poświęcona grom z serii XCom – zmieniony adres i wiele uzupełnień. Koniec świata. Powstanie życia na Ziemi. Podział systematyczny zwierząt. Słownik poprawnej polszczyzny. Tworzenie form polskich czasowników. Nieregularności w gramatyce angielskiej. Deklinacja w języku niemieckim. Krzywe Perseusza. Curves of Perseus. Najprostsze obliczenia chemiczne. Zamknięcie mirroru na Orangespace, problemy PRV, nowy mirror na Keed.

2011-07-30 – Ponad 340 000 odwiedzin. Ostatnie zmiany: teoria glottalna, wielokąty, blog prywatny, indoeuropejski słownik etymologiczny (w budowie), klasyfikacja języków semickich, wstęp do typologii syntaktycznej – uzupełnienia, cykle rozwojowe roślin, ciekawe problemy biologiczne, złote myśli. Zamknięcie mirrorów na serwerach Aries i JZN, stworzenie mirroru na Orangespace.

2010-02-14 – Ponad 290 000 odwiedzin. Ostatnie zmiany: związki logiczne: logika wielowartościowa, nazwy mieszkańców krajów i krain, kategoria aspektu, o zaimkach przysłownych gdzie i dokąd, słownik poprawnej polszczyzny, ruchome zwarte w językach indoeuropejskich, fonemy nosowe w języku polskim, czym jest, a czym nie jest nauka, pochodzenie i ekspansja Indoeuropejczyków.

2008-10-17 – 225 000 odwiedzin! Ostatnie zmiany: nieregularne zmiany wyrazów, sortowanie leksykograficzne – porządkowanie wyrazów przy tworzeniu słownika, obraz koniugacji polskiej, wyrażenia obcojęzyczne, ekspansja ludów turkijskich, błędy popełnione przez autorów Słownika gramatyki języki języka polskiego, błędy i wątpliwe rozstrzygnięcia w Wielkim słowniku poprawnej polszczyzny, miękkie wargowe w języku polskim, uzupełnienia i dodatkowe wyjaśnienia w artykule na temat kombinatoryki, układanie kostki Rubika drugą metodą. Wiele artykułów z witryny zostało przedrukowanych na serwerze EIOBA.

Artykuły

2008-06-16 – Informatyk dr Marcin Woliński, adiunkt zatrudniony w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, nazwał mnie świrem w korespondencji mejlowej w podzięce za przesłanie informacji o licznych błędach i usterkach w elektronicznej publikacji Słownik gramatyczny języka polskiego, której jest współautorem. Wcześniej inny współautor tej publikacji, prof. Gruszczyński, przyznał mi rację, że rzeczywiście doszło do popełnieniu licznych błędów. Szerzej o tej publikacji i o kulturze osobistej dra Wolińskiego w specjalnym artykule na ten temat.

2007-10-09 – Pierwsze od bardzo długiego czasu zmiany w treści kursu polskiego. Do większości lekcji dodano diagramy z ukrytymi słowami. Dobra rozrywka także dla Polaków!

2007-05-19ważne informacje. W dniu dzisiejszym stałem się obiektem bezprecedensowej napaści pewnej osoby (władającej zarówno polskim, jak i angielskim), która zarzuciła mi, że śmiem na mojej witrynie publikować rezultaty pracy tłumaczącego programu komputerowego w zastępstwie tłumaczenia, które nie jest gotowe.

Osobie tej zaproponowałem, aby sama dokonała takiego tłumaczenia, skoro ta sytuacja tak bardzo jej przeszkadza. Na to otrzymałem jedynie wyrazy oburzenia i zapewnienia, że wszelkie tłumaczenia osoba ta wykonuje tylko za pieniądze.

A zatem w myśl logiki mojej korespondentki to ja mam za darmo specjalnie dla niej przetłumaczyć swoje teksty tylko dlatego, że ona ma kaprys poczytania sobie czegoś po angielsku, choć równie dobrze mogłaby po polsku.

W związku z tym informuję, że kończę z uprawianiem dumpingu i dlatego już w najbliższej przyszłości część tekstów, które każdy chętny mógł dotąd czytać za darmo, będzie dostępna tylko po wniesieniu pewnej opłaty na moje konto bankowe.

W szczególności dotyczy to wszelkich tłumaczeń na język angielski (ale także innych tekstów). Żadne nowe pełne tłumaczenia stron nie będą odtąd publikowane na mojej witrynie. Struktura witryny ulegnie wkrótce zmianie, za nielicznymi wyjątkami dwujęzyczne strony zostaną zlikwidowane, a udostępnione zostaną tylko fragmenty tłumaczenia na język angielski.

Zmianie ulegnie także status witryny. Kopiowanie zamieszczonych tekstów będzie możliwe tylko po uiszczeniu stosownej opłaty ich autorowi, czyli mnie.

Przykro mi bardzo z powodu tych niekorzystnych zmian. Nie zamierzam jednak być dłużej obiektem bezsensownych napaści niektórych rozkapryszonych czytelników, którzy najwyraźniej nie doceniają mojej pracy, za którą dotąd nie żądałem od nikogo wynagrodzenia. Wszelkie uwagi związane z nową sytuacją proszę kierować na ręce osoby, która skrytykowała mnie za darmowe udostępnianie wiedzy i której krytyka spowodowała konieczność opisanej zmiany.

2006-10-13 – 120 000 odwiedzin! Zaktualizowano gramatykę języka polskiego, wprowadzając dwuszpaltowe strony polsko-angielskie. Istnieje możliwość przeszukania tej witryny wyszukiwarką Google i Netsprint (p. strona główna). Otwarte jest moje forum dyskusyjne! Niedawne uaktualnienia i nowe artykuły: pochodzenie Słowian – polemika z koncepcjami autochtonistów, nowa wersja strony poświęconej poprawności językowej, wyrazy zapomniane i zmienione, zasady wykorzystania tej witryny, systemy transkrypcji używane w slawistyce.

2005-02-21 – 40 000 odwiedzin! Nowy artykuł o typologii języków. Nowy wygląd witryny.

2005-01-12 – Nowy podział rzeczowników na typy odmiany.

2005-01-01 – Nowy rok zaowocował uruchomieniem nowego, kompletnego mirroru na serwerze Aries i przyporządkowaniem mu aliasu http://grzegorj.prv.pl/. Może dzięki temu skończą się kłopoty z dostępnością witryny z powodu zbytniego ruchu. Od pewnego czasu funkcjonuje nowy dział, poświęcony szerokości torów kolejowych w Polsce i na świecie. W przygotowaniu są dalsze zmiany. Witrynę odwiedzono już 33 500 razy.

 

2014-12-26 – Last changes in articles written in Polish.

2013-05-05 – Last changes: Curves of Perseus, and a number of articles in Polish. Closing of the mirror on Orangespace, problems with PRV, a new mirror on Keed.

2011-07-30 – more than 340,000 visitors. Last changes: the glottalic theory and a number of articles in Polish. The closing of the mirror on Aries and JZN, a new mirror on Orangespace.

2010-02-14 – more than 290,000 visitors. Last changes: a number of articles in Polish.

2008-10-17 – 225,000 visitors! Last changes: irregular word changes, the category of gender and a number of articles in Polish.

2008-06-16 – A computer scientist dr. Marcin Woliński, an adjunct who works for Institute of Basics of Informatics, PAN, named me świr (wacko, kook, a nutty person) in e-mail as his thanks for sending information on numerous errors and mistakes in the electronic publication entituled Słownik gramatyczny języka polskiego (A grammar dictionary of the Polish language), whose co-author is him. Previously another co-author of this publication, prof. Gruszczyński, admitted that I was right that things came indeed to making numerous errors. More on this publication and on dr. Woliński’s personal culture in a special article in Polish.

2007-10-09 – After a long time passed, some changes in the Polish course. Diagrams with hidden words have been added to most lessons. Have a good time with them!

2007-05-19important information. Today I became the object of an unprecedented attack of a certain woman (who can speak both Polish and English). That person reproached me for that I dare publish the results of applying of a computer translating program instead of a (true) translation which is not ready for this moment.

I suggested that woman to make the translation by herself, hence the present situation is so harmful for her. Answering to that, she gave me only terms of indignation, as well as the assertion that she make all translation only for money.

And so, in the terms of the logic of my correspondent, it is me who should make a translation for free and specially for her, and only because she has a caprice to read something in English, even if she could read it in Polish.

In connection to that I inform that I am about finishing making dumping, and that is why some texts which everybody has been able to read for free will be accessible, in the near future, only after transfering of some amount of money to my account.

In particular, this concerns to every translation into English (but also to other texts). No new, full translations of my pages will be published any longer on my website. The structure of the website changes soon, and all be-language pages will be cancelled, with unnumerous exceptions. Only parts of English translations will be freely accessible.

The status of the website will change as well. Copying of the published texts will be permissible only after paying of the proper fee to their author, that is to me.

I am very sorry because of these unfavourable changes. However, I do not intend to be the object of nonsense attacks of some cross-grained visitors of my website any more. Evidently they do not appreciate my work for which I have not requested any salary from anybody till now. Any remarks on the new situation should be aimed at the person who criticized me for rendering my knowledge accessible for free, and whose critique caused the necessity of the above described change.

2006-10-13 – 120,000 visitors! Polish grammar has been updated: the pages are now in two columns, Polish and English side-by-side. There exists possibility to search through this website with Google and Netsprint (see the main page). My discussion forum is open! Recent updates and new articles: copyright regulations, transcription systems in Slavistics, plus some in Polish.

2005-02-21 – 40,000 visits! A new article on language typology, for now only in Polish. The site has a new design.

2005-01-12 – A new version of classification of substantives.

2005-01-01 – The new year begins with starting a new, complete mirror on Aries, and relinking the alias http://grzegorj.prv.pl/ to it. Maybe because of this alll the troubles with accessing my pages (because of too much traffic) will end. A new chapter, which is devoted to railway gauge width in Poland and in the world, has existed for some time now. Further changes are being prepared. The website has been visited 33 500 times.Ciąg dalszyContinuation